Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2007 z dne 31. 5. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2007 z dne 31. 5. 2007

Kazalo

2577. Odlok o občinskih taksah v Občini Dravograd, stran 6617.

Na podlagi 9. člena Zakona o financiranju občin (ZFO-1, Uradni list RS, št. 80/1994 in 123/06), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS– UPB1: Uradni list RS, št. 72/93, 100/05 in 21/06, 14/07 – odločbi Ustavnega sodišča), 17. člena Zakona o prekrških (ZP-1 – UPB4: Uradni list RS, št. 3/07) in 16. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 106/05 in 123/06), je Občinski svet Občine Dravograd na 5. seji dne 22. 5. 2007 sprejel
O D L O K
o občinskih taksah v Občini Dravograd
1. člen
S tem odlokom se določa obveznost plačevanja občinskih taks (v nadaljevanju: taks) v Občini Dravograd.
Takse
2. člen
V Občini Dravograd so predpisane takse za naslednje predmete in storitve:
1) Za uporabo javnih površin (za prirejanje razstav, zabavnih prireditev, turističnih, gostinskih, trgovskih ali gospodarskih dejavnosti, za drugo uporabo javnega prostora za namene začasnega značaja).
2) Za oglaševanje na javnih mestih (za reklamne napise, objave in oglase, plakate, panoje, transparente, reklamne zastave in druge oblike reklamnih označb, ki so trajnega ali začasnega značaja in so postavljeni, pritrjeni ali drugače označeni na dovoljenih mestih).
3) Za začasno odstavo tovornjakov in ostalih tovornih vozil in delovnih strojev na javnem prostoru (urejenem parkirišču).
4) Za uporabo javnega prostora za kampiranje.
Višina takse za posamezne taksne predmete in storitve je določena v prilogi: tarife taks, ki je sestavni del tega odloka.
3. člen
Javne površine, javna mesta (zidovi objektov in vse druge površine) in javni prostor so po tem odloku vse površine v lasti Občine Dravograd ali države.
Taksni zavezanci
4. člen
Taksni zavezanci za plačilo takse iz drugega člena tega odloka so:
– posamezniki,
– pravne osebe,
– posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, in
– samostojni podjetniki posamezniki.
Taksne obveznosti ne plačujejo: Občina Dravograd, vsa društva, ki imajo sedež na območju Občine Dravograd in humanitarne organizacije. Plačila taksne obveznosti za plakatiranje pa so oproščena kulturna in športna društva za propagiranje kulturnih, športnih, humanitarnih prireditev. Takse ne plačujejo vsi javni zavodi oziroma službe, ki se financirajo v celoti ali delno iz občinskega proračuna.
Plačila taksne obveznosti za plakatiranje so oproščene tudi politične stranke v času predvolilne kampanje.
5. člen
Takse se določajo v točkah, vrednost točke ob sprejetju tega odloka znaša 0,07 EUR.
Vrednost točke iz prejšnjega odstavka sprejme s sklepom občinski svet do konca meseca decembra za naslednje leto v skladu z gibanjem rasti drobnoprodajnih cen v Sloveniji.
6. člen
Takse so prihodek proračuna Občine Dravograd in se nakazujejo na ustrezne podračune.
7. člen
Takse so določene v:
– letnih zneskih (takse trajnega značaja) in
– dnevnih zneskih (takse začasnega značaja).
Taksna obveznost v primeru, ko je taksa določena v letnem znesku, nastane z dnem namestitve taksnega predmeta ali storitve, preneha pa s pretekom meseca, v katerem je taksni zavezanec pisno obvestil pristojni občinski organ o odstranitvi taksnega predmeta ali prenehanju uporabe storitve in to tudi dejansko storil.
Okoliščina, zaradi katere taksnega predmeta ali storitve zavezanec začasno ni mogel uporabljati, ne vpliva ne taksno obveznost.
Dovoljenje
8. člen
Taksni zavezanec je dolžan za namestitev taksnega predmeta ali koriščenja površine, mesta ali javnega prostora predhodno pri pristojnem občinskem organu pridobiti dovoljenje z določenimi pogoji.
Za dovoljenje zavezanec zaprosi s pisno vlogo, ki vsebuje:
– osnovne podatke o zavezancu,
– čas in kraj predvidene uporabe,
– opis taksnega predmeta.
Pri vložitvi vloge za izdajo dovoljenja pri pristojnemu občinskemu organu, zavezanec izpolni tudi s strani občinskega organa predpisan obrazec o taksnem predmetu.
9. člen
Na podlagi odločitve pristojnega občinskega organa, da bo izdal dovoljenje za taksni predmet, ali storitev, ki ni trajnega značaja, mora zavezanec takso plačati pred izdajo dovoljenja.
10. člen
Pred pričetkom fizične namestitve taksnih predmetov, ki predstavljajo poseg v prostor, si mora zavezanec pridobiti tudi ustrezno dovoljenje Upravne enote Dravograd. Brez predhodno pridobljenega dovoljenja Upravne enote Dravograd, se dovoljenje določeno v 8. členu tega odloka, taksnemu zavezancu ne izda.
Obračunavanje taks
11. člen
Pristojni organ Občine v upravnem postopku za takse trajnega značaja z odločbo o odmeri takse in taksnemu zavezancu določi vrsto in višino letne takse ter način plačevanja in vodi upravni postopek do izterjave takse preko DURS-a – kolikor zavezanec ne poravna zneska določenega z odločbo.
Takse trajnega značaja se odmerjajo z odločbo – letno (za koledarsko leto), oziroma smiselno s taksnim predmetom ali storitvijo.
Takse začasnega značaja plača zavezanec pred izdajo dovoljenja iz 8. člena tega odloka.
12. člen
Taksni zavezanec je dolžan pristojnemu občinskemu organu pisno javiti vsako spremembo, ki bi lahko vplivala na izračun višine plačila takse.
13. člen
Pristojni občinski organ v primeru taks trajnega značaja, letno (kolikor zavezanec pisno ne odjavi taksne obveznosti) z odločbo odmeri takso.
14. člen
V primeru, da taksni zavezanec sam ne prijavi taksne obveznosti ali to odklanja, mu pristojni občinski organ po uradni dolžnosti z odločbo odmeri takso na podlagi ugotovitvenega postopka in razpoložljivih uradnih podatkov, hkrati pa komunalni inšpektor zoper zavezanca uvede postopek o prekršku.
Nadzor
15. člen
Če si zavezanec za taksne predmete ali storitve iz drugega člena tega odloka ni pridobil ustreznega dovoljenja (člen 8 in 10 tega odloka), odredi komunalni inšpektor odstranitev taksnega predmeta oziroma prepove uporabo storitve ter zahteva vzpostavitev zemljišča v prvotno stanje, zoper kršitelja pa uvede postopek o prekršku.
Odstranitev taksnega predmeta iz prejšnjega odstavka se opravi z upravno izvršbo na stroške kršitelja.
16. člen
Vse postavitve, vzdrževanje, nameščanje taksnih predmetov in koriščenje storitev morajo biti v skladu z izdanim dovoljenjem pristojnega občinskega organa, sicer se lahko taksni predmet v inšpekcijskem postopku odstrani na stroške zavezanca ali prepove uporaba storitve.
17. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja komunalni inšpektor Občine ali redarska služba (prekrškovni organi). Komunalni inšpektor ali redarska služba izvaja terenski nadzor določb tega odloka.
Kazenske določbe
18. člen
Z globo 250,00 EUR se oglobi taksni zavezanec, ki je pravna oseba, za prekršek:
– če ne ravna v skladu z 8. in 14. členom tega odloka.
Z globo 200,00 EUR se oglobi taksni zavezanec, ki je posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z globo 160,00 EUR se oglobi taksni zavezanec, ki je samostojni podjetnik posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z globo 100,00 EUR se oglobi taksni zavezanec, ki je posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
19. člen
Za prekršek iz prvega odstavka 18. člena se z globo 100,00 EUR oglobi odgovorna oseba taksnega zavezanca.
Prehodne in končne določbe
20. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati Odlok o komunalnih taksah v Občini Dravograd (MUV, št. 24/96).
Taksnim predmetom ali storitvam, ki so že bili predmet obračuna takse pred sprejetjem tega odloka in le-ti niso v nasprotju s taksnimi predmeti ali storitvami iz 2. in 3. člena tega odloka, se taksa obračunava po obstoječih podatkih občinskega organa, katere je organ posedoval že pred sprejetjem tega odloka.
Za taksne predmete in storitve, ki so bili že predmet plačila takse pred veljavnostjo tega odloka, dovoljenja po 8. členu tega odloka ni potrebno naknadno pridobivati.
21. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-0009/2007-(13)
Dravograd, dne 23. maja 2007
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.
  PRILOGA: TARIFE TAKS

  1. Občinski organ na podlagi lastne presoje, takse navedenih
tarifnih skupin odmerja:
  – z upravno odločbo ali,
  – v postopku pred izdajo dovoljenja, kjer se upravna odločba
ne izdaja.

  2. Tarifna št. 1
  Za uporabo javnih površin (za prirejanje razstav, zabavnih
prireditev, turističnih, gostinskih, trgovskih ali gospodarskih
dejavnosti, za drugo uporabo javnega prostora za namene začasnega
značaja), se taksa plača dnevno za vsak uporabljeni m2 površine
po naslednjih kriterijih:

1. za turistično, gostinsko in trgovsko
dejavnost                  1,5 točke/dnevno
2. za gospodarsko dejavnost in ostale
naštete dejavnosti              2 točki/dnevno  Za specifične objekte te tarifne skupine:

– kiosk              30 točk za vsak m2/dnevno
– stojnica             25 točk za vsak m2/dnevno
– za premične gostinske
prikolice           200 točk za prikolico dnevno.  3. Tarifna št. 2
  Za oglaševanje na javnih mestih (za reklamne napise, objave
in oglase, plakate, panoje, transparente, reklamne zastave in
druge oblike reklamnih označb, ki so trajnega ali začasnega
značaja in so postavljeni, pritrjeni ali drugače označeni na
dovoljenih mestih), se taksa plača v odvisnosti od površine
predmeta:

  1. trajnega značaja – letno:

            točk enostransko   točk dvostransko
------------------------------------------------------------
– do 0,5 m2            1000         2000
– od 0,5 m2 do 2,5 m2       2000         4000
– od 2,5 m2 do 6 m2        3000         6000
– nad 6 m2             4000         8000
------------------------------------------------------------

– vitrina, v kateri se
razstavlja blago zunaj
poslovne stavbe:       – do 2 m2   1500 točk/letno
               – nad 2 m2   4000 točk/letno  2. začasnega značaja – dnevno:

            točk enostransko   točk dvostransko
------------------------------------------------------------
– do 0,5 m2              4          8
– od 0,5 m2 do 2,5 m2        10          20
– od 2,5 m2 do 6 m2         20          40
– nad 6 m2              30          60
------------------------------------------------------------


  4. Tarifna št. 3
  Za začasno odstavo tovornjakov in ostalih tovornih vozil in
delovnih strojev na javnem prostoru (urejenem parkirišču) se
plača taksa dnevno:

– za tovornjak                50 točk/dnevno
– za tovornjak s priklopom ali prikolico   100 točk/dnevno
– za poltovornjak in ostala manjša
tovorna vozila                50 točk/dnevno
– za delovni stroj              70 točk/dnevno.  5. Tarifna št. 4
  Za uporabo javnega prostora za kampiranje se plača taksa
dnevno:

– za posamezno vozilo s kamp prikolico    80 točk/dnevno
– za posamezno vozilo in šotor        40 točk/dnevno
– za posamezni šotor             20 točk/dnevno.


AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti