Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2007 z dne 31. 5. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2007 z dne 31. 5. 2007

Kazalo

2576. Odlok o zimski službi, stran 6615.

Na podlagi 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 127/06), 8. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06, uradno prečiščeno besedilo), 16. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 106/05 in 123/06) ter 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 55/05 in 139/06) je Občinski svet Občine Dravograd je na svoji 5. redni seji dne 22. maja 2007 sprejel
O D L O K
o zimski službi
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določijo način opravljanja, organizacija ter izvajanje zimske službe na območju Občine Dravograd (v nadaljevanju: občina).
2. člen
Zimska služba se izvaja na naslednjih površinah v občini:
– lokalnih cestah (s skrajšano oznako LC), javnih poteh (s skrajšano oznako JP), zbirno krajevnih cestah (s skrajšano oznako LZ), krajevnih cestah (s skrajšano oznako LK), nekategoriziranih cestah v lasti občine, pločnikih ter drugih javnih površinah;
– gozdnih cestah.
II. OBSEG ZIMSKE SLUŽBE
3. člen
Zimska služba obsega:
1. Pluženje in odstranjevanje snega s površin, navedenih v 2. členu tega odloka;
2. Odvažanje snega s pločnikov in drugih javnih prometnih površin;
3. Pluženje snega z glavnih pešpoti;
4. Posipanje cest in pločnikov ob poledici s snovmi za preprečevanje poledice;
5. Postavitev, čiščenje in odstranjevanje prometne signalizacije, snežnih kolov ter smernikov;
6. Sodelovanje stanovalcev stanovanjskih blokov pri čiščenju parkirnih prostorov (odmik avtomobilov in ostalih prometnih sredstev);
7. Obveščanje občinskega inšpektorja ali delavca občinske uprave o stanju cest;
8. Ostale naloge, ki v zimskem času omogočajo promet na cestah;
9. Obveščanje o stanju cest v sredstvih javnega obveščanja.
III. IZVAJANJE ZIMSKE SLUŽBE
4. člen
Zimsko službo na občinskih cestah Občine Dravograd izvaja Javno komunalno podjetje Dravograd.
5. člen
Izvajalce zimske službe po pooblastilu občine izbere JKP Dravograd v skladu z Zakonom o javnih naročilih.
Zimsko službo po tem odloku izvajajo:
1. Na cestah iz prve alineje 2. člena, JKP Dravograd in izvajalci izbrani na osnovi javnega razpisa.
2. Na javnih gozdnih cestah, izvajalci izbrani na osnovi javnega razpisa, ki ga razpišeta Zavod za gozdove RS, Območna enota Slovenj Gradec in Občina Dravograd.
3. Režim vzdrževanja gozdnih cest je sestavni del operativnega programa, ki ga pripravi Zavod za gozdove, do 15. oktobra v tekočem letu.
6. člen
Naloge izvajalca zimske službe:
1. Izdelava operativnega plana zimske službe in predložitev v potrditev občini;
2. Priprava mehanizacije, prometne signalizacije in opreme ter posipnega materiala;
3. Izvajanje zimske službe izvaja po planu zimske službe, kjer so določene prioritete;
4. Posip cest po prednostnem vrstnem redu, določenem v operativnem planu zimske službe;
5. Namestitev dopolnilne signalizacije na mestih, kjer se poledica pogosto pojavlja;
6. Odstranjevanje novozapadlega snega, ko zapade 10 cm snega;
7. Organiziranje dežurne službe;
8. Izdelava poročila in analize zimske službe za preteklo zimsko obdobje do začetka aprila tekočega leta in v pisni obliki predložitev občini.
7. člen
Pri izvajanju zimske službe veljajo za izvajalce prioritetni razredi:
1. Prioriteta 1:
– zdravstveni dom, šole, vrtci ter lokalne ceste in javne poti ter druge ceste in pločniki, po katerih potekajo šolske poti.
2. Prioriteta 2:
– ostale kategorizirane ceste v naseljih in ostali pločniki.
3. Prioriteta 3:
– vse ostale ceste in druge javne površine.
Podrobneje so prioritete določene v operativnem planu pluženja zimske službe.
8. člen
Če zaradi ožine cest odrivanje snega s plugom ni mogoče, je izvajalec zimske službe dolžan odstraniti sneg z vozišča, pločnikov, cest in drugih javnih površin.
Sneg mora biti odstranjen najkasneje 24 ur po prenehanju sneženja, po določeni prioriteti iz 7. člena tega odloka, oziroma takoj, ko je to možno.
9. člen
Posipanje cest in drugih površin ob poledici se izvaja, kadar je po meteorološki napovedi pričakovati nastanek poledice in po prejetih obvestilih, kadar cesta ni prevozna z zimsko opremo. Izvajalci zimske službe so dolžni posipati ceste in druge površine po prioritetnem vrstnem redu, določenem v 7. členu, s peskom ali soljo.
Prepovedano je posipavanje s pepelom, žagovino in drugimi nasipnimi materiali. Izvajalec lahko organizira prodajo soli ali drugih primernih materialov za posip.
10. člen
Sneg je dovoljeno odlagati samo na mestih, ki se določijo s planom zimske službe.
11. člen
V času izvajanja zimske službe, po tem odloku, so lastniki vozil dolžni odstraniti svoja vozila s prometnih površin. Prehodne morajo biti intervencijske poti in dostopni hidranti, ki so namenjeni požarni varnosti.
Izvajalci zimske službe so, predvsem v času odjuge, dolžni očistiti in vzdrževati odvodne jarke in cestne požiralnike za odtok vode.
12. člen
Upravniki v več stanovanjskih hišah ter lastniki stavb in zemljišč, ki mejijo na ceste ali pločnike, ne glede na to ali je to javna površina, funkcionalna ali skupna funkcionalna površina so dolžni sami:
1. Očistiti novo zapadli sneg s pločnikov in pešpoti, po potrebi tudi večkrat dnevno.
2. Takoj odstraniti sneg, ki je padel s streh na pločnike ali cesto.
3. Odstraniti ledene sveče s streh in žlebov, pred odstranitvijo pa postaviti na pločniku znak za nevarnost.
4. Ob poledici se smejo pločniki in pešpoti posipati samo s peskom ali soljo.
5. Skrbeti, da so nameščeni in vzdrževani žlebovi in odtoki meteornih voda, snežni ščitniki in podobno na pročelju hiš, ki so obrnjene na cesto.
13. člen
Prepovedano je metati sneg na vozišča (ceste) in pločnike, s katerih je sneg že odstranjen, na cestne požiralnike in cestne jarke, ki odvajajo vodo, zasipati hidrante, prometne znake, oglasne deske ipd.
14. člen
Na strehah morajo biti pritrjeni snegolovi. Poškodovane snegolove, žlebove in odtočne cevi na zgradbah so dolžni lastniki sproti popravljati.
Pred odstranjevanjem snega s streh je treba na pločniku postaviti znak za nevarnost. Sneg z dvorišč in drugih površin se sme odvažati le na mesta, ki so za to določena.
15. člen
V času izrednih snežnih padavin ali velikih odjug lahko župan/ja poleg izvajalcev zimske službe aktivira občinski štab za civilno zaščito ter enote, službe in druge operativne sestave za zaščito, reševanje in pomoč v občini. V tem primeru nadzor nad izvajanjem zimske službe prevzame občinski štab za civilno zaščito.
IV. FINANCIRANJE ZIMSKE SLUŽBE
16. člen
Zimska služba se financira iz proračuna občine in države.
V. KAZENSKE DOLOČBE
17. člen
Z globo 1000,00 EUR se oglobi izvajalec javne službe (pravna oseba), za prekršek:
– če ne očisti novozapadlega snega s pločnikov do 7.00 ure zjutraj ali po potrebi večkrat dnevno,
– če ne odstrani snega, ki je padel, ali je bil odstranjen s streh na pločnike,
– če ne odstrani ledenih sveč s streh,
– če ne posipa pločnikov ob poledici ali za posipanje uporablja druge materiale namesto peska in soli,
– če odmetava sneg na že očiščena vozišča ali pločnike, na cestne požiralnike, hidrante ali druge naprave za odvodnjavanje,
– ne izvaja plana zimske službe,
– ali če kakorkoli drugače krši določila 12. ali 13. člena tega odloka.
Z globo 800,00 EUR se oglobi posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z globo 600,00 EUR se oglobi samostojni podjetnik posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
18. člen
Za prekršek iz prvega odstavka 17. člena tega odloka se z globo 200,00 EUR oglobi odgovorna oseba izvajalca javne službe kot pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost in posameznik.
VI. KONČNE DOLOČBE
19. člen
Operativni plan zimske službe, ki je sestavni del tega odloka, potrdi župan/ja občine do 15. oktobra v tekočem letu.
Podrobnejši opisi del odgovorne osebe JKP Dravograd ter internega nadzora nad izvajanjem zimske službe, so sestavni del operativnega plana zimske službe.
20. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja občinski komunalni inšpektor ali redarska služba (prekrškovni organ).
21. člen
S sprejemom tega odloka preneha veljati Odlok o zimski službi, št. 352-2/88-3, z dne 9. 3. 1988 (Medobčinski uradni vestnik, št. 12/88).
22. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-0010/2007
Dravograd, dne 22. maja 2007
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti