Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2007 z dne 31. 5. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2007 z dne 31. 5. 2007

Kazalo

2575. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Dobrna, stran 6614.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB1), (Uradni list RS, št. 100/05), 15. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99, 15/01, 112/02, 136/04 in 134/06) in določb Zakona o spremljanju državnih pomoči (ZSDrP), (Uradni list RS, št. 37/04) je Občinski svet Občine Dobrna na 7. redni seji dne 24. 5. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Dobrna
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji, namen in postopek za dodeljevanje finančnih pomoči na področju malega gospodarstva in obrti z namenom pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Dobrna.
2. člen
Finančna sredstva za pospeševanje razvoja malega gospodarstva Občine Dobrna se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrna, njihovo višino pa določi občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto. Podrobno razdelitev sredstev določi Odbor za malo gospodarstvo in obrt Občine Dobrna po sprejemu proračuna za tekoče leto.
Sredstva za razvoj se dodeljujejo kot nepovratna sredstva.
Nadzor nad porabo sredstev izvaja Nadzorni odbor Občine Dobrna in druge za nadzor pristojne institucije.
V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev je prejemnik sredstev dolžan takoj vrniti dodeljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obresti.
3. člen
Pomoč za razvoj se lahko dodeli le, če predstavlja spodbudo za izvedbo nameravanega projekta oziroma je zanj nujno potrebna. Pomoči ni mogoče dodeliti za projekte, ki so že izvedeni.
Dodeljena sredstva za posamezen namen ne smejo preseči zgornje meje intenzivnosti pomoči upravičenih stroškov ne glede na to, iz katerih javnih virov (sredstva občinskega proračuna, državnega proračuna ali mednarodnih virov) je pomoč dodeljena.
II. INSTRUMENTI POMOČI
4. člen
Dodeljujejo se naslednje oblike pomoči:
– subvencioniranje obrestne mere,
– sofinanciranje – dotacije.
III. PODROČJA IN NAMENI POMOČI
5. člen
Sredstva za razvoj malega gospodarstva se smejo dodeliti za naslednje namene:
a) spodbujanje začetih investicij,
b) prva udeležba na sejmih in razstavah.
6. člen
Sredstva za razvoj in upravičeni stroški za dodelitev te pomoči majhnim podjetjem so namenjeni za:
a) Spodbujanje začetih investicij
a) stroški materialnih investicij: zemljišča, zgradbe, oprema, stroji
b) stroški nematerialnih investicij:
– pridobitev in podaljšanje standarda kakovosti
– stroški nakupa in pridobitve patentov, licenc, izumov, tehničnih izboljšav, nepatentiranega tehničnega znanja, blagovnih znamk
– stroški izdelave projektne dokumentacije
– stroški izdelave investicijskih programov.
Med upravičene stroške ne spadajo izdatki za nakup vozil za prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo cestne prevoze blaga za najem ali plačilo.
b) Prva udeležba na sejmih ali razstavah v višini 50% upravičenih stroškov:
– stroški najetja, postavitve in delovanja stojnice.
IV. UPRAVIČENCI
7. člen
Do sredstev občinskega proračuna so upravičeni:
– samostojni podjetniki,
– male gospodarske družbe.
Zgoraj navedeni upravičenci morajo izpolnjevati pogoje za mala in srednje velika podjetja iz 6. člena uredbe o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za upravljanje posameznih shem državnih pomoči (Uradni list RS, št. 59/00).
Prosilci morajo tako pridobljena sredstva vložiti v razvoj in razširitev obstoječe dejavnosti oziroma novo dejavnost na območju Občine Dobrna. Prav tako morajo imeti pravne osebe sedež na območju Občine Dobrna, fizične osebe pa morajo imeti stalno prebivališče na območju Občine Dobrna.
Do pomoči niso upravičena podjetja iz sektorjev jeklarstva, premogovništva, kmetijstva in ribištva. Pomoč tudi ni namenjena spodbujanju izvoza.
Do sredstev za razvoj niso upravičena podjetja, ki so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ali pa so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami dosegla polovico osnovnega kapitala družbe. Do sredstev tudi niso upravičeni samostojni podjetniki in gospodarske družbe, ki imajo na dan prijave na javni razpis do razpisovalca Občine Dobrna neporavnane zapadle obveznosti.
V. JAVNI RAZPIS
8. člen
Sredstva za razvoj področju malega gospodarstva in obrti se dodelijo na podlagi javnega razpisa, ki se objavi v Glasilu Občine Dobrna in na krajevno običajen način.
9. člen
Javni razpis mora vsebovati:
– skupni znesek sredstev namenjenih razvoju malega gospodarstva;
– namene, za katere se dodeljujejo sredstva za razvoj;
– navedbo upravičencev, ki lahko zaprosijo za sredstva;
– pogoje, ki jih morajo upravičenci izpolnjevati;
– pogoje, pod katerimi se sredstva dodeljujejo;
– navedbo dokumentacije, ki jo mora prosilec priložiti k vlogi;
– rok za vložitev vlog, ki ne sme biti krajši od 15 dni od dneva objave razpisa;
– naslov, na katerega se pošiljajo vloge;
– rok, v katerem bo sprejet sklep o dodelitvi sredstev za razvoj.
10. člen
Prijavo na razpis s potrebnimi prilogami se vloži na sedežu Občine Dobrna v roku, ki je določen v razpisu.
11. člen
Prijave na javni razpis obravnava Odbor za malo gospodarstvo in obrt Občine Dobrna.
Sklep o dodelitvi sredstev za razvoj malega gospodarstva in obrti se izda najkasneje v 45 dneh od poteka razpisanega roka.
VI. KONČNA DOLOČBA
12. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja obrti in podjetništva v Občini Dobrna (Uradni list RS, št. 83/02, 36/03).
13. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-0008-1/2007
Dobrna, dne 24. maja 2007
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti