Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2007 z dne 31. 5. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2007 z dne 31. 5. 2007

Kazalo

2572. Odlok o pokopališkem in pogrebnem redu na Mestnem pokopališču in pokopališču Teharje Mestne občine Celje, stran 6610.

Na podlagi 12. člena Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti o urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84, 5/90, Uradni list RS, št. 17/91, 13/93 in 66/93), 7. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 29/06) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01 in 70/06) je Mestni svet Mestne občine Celje na 6. seji dne 27. marca 2007 sprejel
O D L O K
o pokopališkem in pogrebnem redu na Mestnem pokopališču in pokopališču Teharje Mestne občine Celje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se opredeljuje pokopališki in pogrebni red na Mestnem pokopališču in pokopališču Teharje Mestne občine Celje, v nadaljevanju: pokopališči.
Odlok podrobneje določa pravice in obveznosti upravljalca, najemnikov ter drugih pri urejanju, vzdrževanju pokopališč in pri pogrebnih storitvah.
S pokopališčema upravlja izbrani upravljalec, kot izvajalec gospodarske javne službe vzdrževanja, urejanja pokopališč in pogrebnih storitev.
Na pokopališčih se izvajajo pokopi za občane Mestne občine Celje, na pokopališču Teharje pa tudi delno za občane Štor, in sicer za naselja Slance, Vrhe, Osenca, Pečovje, Zvodno, Lipa, Spodnje Štore in Bukovžlak.
2. člen
Pokopališči sta objekta komunalne infrastrukture v javni rabi.
Upravljalec pokopališč mora imeti organizirano 24-urno dežurno službo.
Na pokopališčih mora biti zagotovljenih dovolj urejenih prostorov za odlaganje odpadkov, ustrezna mreža oskrbe z vodo, odvoz komunalnih odpadkov in ozvočenje.
Upravljalec je dolžan pokopališči z vsemi napravami urejati in vzdrževati kot dober gospodar.
II. UREJANJE POKOPALIŠČ
3. člen
Pokopališči se razširi na podlagi ureditvenega načrta.
Pokopališči morata imeti izdelan načrt razdelitve na pokopališčne oddelke, polja, vrste in grobove.
Z načrtom razdelitve se določi razdelitev grobnih prostorov na vrstne grobove, grobišča, žarne grobove, prostor za anonimni pokop in raztros pepela.
Gradnja novih grobnic na pokopališčih ni dovoljena.
4. člen
Pokopališči imata enojne, družinske, otroške in žarne grobove, grobnice in grobišča v obstoječih dimenzijah:
– enojni grob 2,40 m × 1,20 m,
– družinski grob 2,40 m × 2,40 m,
– otroški grob 1,00 m × 0,80 m,
– žarni grob 1,20 m × 0,80 m,
– kolumbarium – žarni zid v skladu z ureditvenim načrtom.
Te dimenzije veljajo za nova grobna polja.
Na obstoječih grobovih na starem delu so dimenzije:
– enojni grob 3,50 m × 1,50 m,
– družinski grob 3,50 m × 3,00 m,
– otroški grob 2,50 m × 1,00 m,
– grobnice 3,50 m × 2,00 m do 3,50 m × 4,00 m.
Na starih delih pokopališč se morajo grobovi prilagoditi obstoječemu stanju, lahko pa upravljalec pokopališča na osnovi načrta razdelitve izdela tudi drugačen, racionalnejši načrt in ga predloži pristojni strokovni službi Mestne občine Celje v potrditev.
Spreminjanje in združevanje grobov je možno le, če to predvideva ureditveni načrt.
Polja, vrste in grobovi se morajo urediti pred pričetkom pokopa.
III. UREDITEV GROBA
5. člen
Urejanje grobov zajema izravnavo površin, zasaditev dreves in grmovnic, sejanje trave ali položitev travne ruše. Drevesa ali grmovnice lahko najemnik zasadi tudi ob že obstoječih grobovih s soglasjem upravljalca.
Upravljalec skladno z ureditvenim načrtom o ureditvi pokopališč in grobov določi zasaditev dreves in grmovnic na pokopališčih s soglasjem pristojne strokovne službe.
Upravljalec lahko izdela temelje za nagrobnik skladno z načrtom razdelitve na pokopališčne oddelke, vrste in grobove.
6. člen
Upravljalec pokopališča mora:
– po pogrebu zasuti grobno jamo in grob urediti tako, da ne poškoduje sosednjih grobov,
– po opravljenem pokopu urediti prvo ureditev, ki zajema odvoz odvečne zemlje, odvoz posušenega cvetja na odlagališče,
– posaditi grmovnice, ki so bile izkopane, na stroške najemnika, če je takšno naročilo,
– vence in cvetje praviloma odstraniti poleti najpozneje v 10 dneh, pozimi v 15 dneh, razen če je z naročnikom pogreba to drugače dogovorjeno.
Za dokončno ureditev groba skrbi najemnik groba.
Najemnik groba lahko do končne ureditve groba na grob postavi začasno obeležje.
7. člen
Za vsa gradbena in kamnoseška dela si mora najemnik ali drugi izvajalec del s pooblastilom najemnika pridobiti pisno soglasje upravljalca. K vlogi mora biti priložena skica s točnimi dimenzijami in opisom del. Soglasje se zaračuna po ceniku, ki ga potrdi Mestni svet.
Izvajalec del mora imeti za ta dela ustrezno obrtno dovoljenje.
Gradbena in kamnoseška dela se lahko izvajajo le od ponedeljka do petka, poleti od 8. do16. ure in pozimi od 8. do15. ure. V času od 15. oktobra do 10. novembra gradbena in kamnoseška dela niso dovoljena. Izvajalec gradbenih in kamnoseških del mora odpadni in odvečni material sproti odstraniti s pokopališča na primerno urejeno deponijo izven pokopališča.
Pri delih se ne sme posegati v sosednji grob in vgrajevati žarnih elementov.
Dovoz oz. odvoz materiala se z manjšim tovornim vozilom lahko opravi le do/od vhoda na posamezni oddelek.
Če izvajalec sproti ne čisti oziroma ne odstranjuje odvečnega materiala, to opravi upravljalec na njegove stroške.
IV. NAGROBNI SPOMENIKI
8. člen
Nagrobni spomenik je pokončen ali ležeč, postavi se v skladu z načrtom razdelitve na pokopališčne oddelke, polja, vrste in grobove.
Na pokopališčih lahko imajo novi nagrobni spomeniki na enojnem ali družinskem grobu višino največ 90 cm in na žarnem obvezno 70 cm.
9. člen
Na nagrobnem spomeniku groba, v katerem ni pokojnika, ampak je ta pokopan v drugem grobu, je lahko napisano: »v spomin« s podatki pokojnika.
V. ODDAJANJE PROSTOROV ZA GROBOVE V NAJEM IN NJIHOVO VZDRŽEVANJE
10. člen
Prostor za grob se daje v najem z najemno pogodbo, ki ureja medsebojna razmerja med upravljalcem in najemnikom.
Če najemnik groba spremeni bivališče, mora to javiti upravljalcu v roku 30 dni po preselitvi, da se lahko nemoteno pošiljajo računi za najemnine in ostala obvestila.
Pogodba med najemnikom in upravljalcem določa zlasti:
– vrsto groba,
– trajanje najemnega razmerja,
– podaljšanje najemnega razmerja,
– ceno najema,
– način in rok plačila,
– pravice in obveznosti obeh pogodbenih strank,
– odpovedne razloge,
– reševanje sporov.
Samo najemnik groba ima pravico odločati o nadaljnjih pokopih.
Če najemnik groba, v katerem so krste ali žare, želi grob opustiti, mora žare prenesti v drug grob ali opraviti raztros.
Najemna pogodba se sklene za 10 let oziroma za določeno mirovalno dobo in se lahko vsakokrat podaljša za naslednjih 10 let.
Po preteku mirovalne dobe lahko najemnik pisno odpove in vrne grob upravljalcu, s tem da mora sam v roku 30 dni od odpovedi odstraniti nagrobno obeležje in nagrobni spomenik. Če nagrobnega obeležja po preteku tega roka ne odstrani, ga odstrani upravljalec na stroške najemnika.
Na novem oddelku za pokope s krsto se dodeli le enojni grob, v katerem se lahko pokoplje 2 krsti, število žar ni omejeno. Če želi dvojni grob, se plača ekonomska cena, ki jo potrdi Mestni svet. Grob se dodeli le ob smrti in pokopu v ta grob. Na žarnem oddelku se lahko dodeli grob ob smrti in pokopu v ta grob.
Najemnina za grob se plačuje letno na kvadratni meter površine groba. Posebej se določa cena na oddelku za žarne grobove. Cene najemnin potrdi Mestni svet.
Najemna pogodba se razveljavi:
– če po preteku enega leta od dneva zapadlosti računa za najemnino ta ni plačana oziroma ni bila javljena sprememba naslova, tako da računa ni bilo mogoče izročiti najemniku;
– če najemnik redno ne vzdržuje groba ali grobnice.
Neredno vzdrževan grob ali grobnica je, če nagrobnik ogroža varnost ljudi oziroma če je grob tako zanemarjen, da kvari estetski videz pokopališča.
Prekop je možen po preteku mirovalne dobe 10 let.
Najemnik groba mora odstraniti opremo groba v 30 dneh po preteku ali razveljavitvi najemne pogodbe. Če opreme v tem roku ne odstrani jo po predhodnem opozorilu odstrani upravljalec na stroške najemnika.
V času od odstranitve opreme groba do preteka mirovalne dobe in ponovne oddaje groba drugemu najemniku skrbi za minimalno vzdrževanje opuščenega groba upravljalec pokopališča.
Sredstva za vzdrževanje iz prejšnjega odstavka tega člena se plačuje iz najemnin.
VI. HRAMBA POKOJNIH
11. člen
Pokojni je do pogrebne svečanosti v mrliški veži ali v poslovilni dvorani Teharska cesta 54, Celje.
Upravljalec pokopališča položi krsto ali žaro v mrliško vežo praviloma na dan pokopa najmanj dve uri pred pogrebno svečanostjo, na željo svojcev tudi do dve uri prej.
Mrliška veža, v kateri leži pokojni, je odprta v poletnem času od 8. do 19. ure, v zimskem času od 8. do 18. ure, po dogovoru s svojci tudi do dve uri dlje.
VII. POKOPI
12. člen
Na pokopališčih so dovoljeni pokopi v nove in obstoječe grobove.
Novi grobovi se uredijo v vrstnem redu in po postopku v skladu z načrtom razdelitve na pokopališčne oddelke in grobove.
Na pokopališču je dovoljen izkop in prenos umrlega na drugo pokopališče ali na istem pokopališču v drug grob skladno s soglasjem pristojnega organa.
Žare s pepelom so lahko le v žarnih grobovih, klasičnih grobovih, grobnicah in žarnem zidu ali se opravi raztros pepela na oddelku za raztros. S soglasjem ustreznih služb pa je možen raztros pepela tudi drugje.
V grobnice je možen pokop le z žaro ali v krsti iz trdega lesa s kovinskim vložkom.
Prekop pokojnika oziroma ponoven pokop v isti grob je dovoljen po preteku mirovalne dobe, ki ne sme biti krajša od 10 let.
Grob se sme izjemoma odpreti pred pretekom mirovalne dobe skladno s predpisi in z vsemi predhodnimi soglasji pristojnih organov.
V grob lahko posega samo upravljalec pokopališča.
13. člen
Pokop umrlega je treba prijaviti upravljalcu potem, ko je bila smrt ugotovljena in ko je bila predložena listina o prijavi smrti, potrjena od pristojnega zdravstvenega organa. Upravljalec ne sme izvesti pokopa, če mu ob prijavi pokopa niso predložene ustrezne listine.
14. člen
Pokop oziroma upepelitev se opravi, ko je preteklo najmanj 36 ur od smrti. Ob večjih naravnih in drugih nesrečah, ko se opravi skupen pokop, je lahko ta rok krajši.
Oseba, ki je dolžna poskrbeti za pokop, mora pokop prijaviti upravljalcu pokopališča najmanj 24 ur pred predvidenim pokopom. Pri tem mora navesti podatke, v kateri krajevni skupnosti oziroma mestni četrti je pokojni prebival. Upravljalec pa na podlagi podatkov preveri, ali je za pokop upravičena refundacija Zavoda za socialno skrbstvo.
Način pokopa oz. pogrebna svečanost se opravi v skladu z voljo pokojnega. Če se pokojni o tem ni odločil, odloči o tem oseba oz. institucija ki bo za pokop poskrbela.
Pokop je lahko javni, v družinskem krogu, anonimni ali z raztrosom pepela.
Lokacijo novega groba določi upravljalec skladno z ureditvenim načrtom.
Če bo pokop v obstoječi grob, mora plačnik pogreba, če ni najemnik groba, predložiti najemno pogodbo s pisnim dovoljenjem najemnika, da dovoljuje pogreb pokojnega, razen če je bil pokojni najemnik groba.
15. člen
Pred izkopom jame je upravljalec dolžan ustrezno zavarovati sosednje grobove in nagrobne spomenike ter paziti, da jih pri izkopu in zasutju ne poškoduje.
VIII. POGREBNA SVEČANOST
16. člen
Vsakemu pokojnemu mora biti zagotovljen dostojen pogreb.
Pogrebna svečanost se opravi v skladu z določili tega odloka in dogovora med svojci in upravljalcem.
Če je pokop javna pogrebna svečanost, mora upravljalec o tem obvestiti krajevno skupnost ali mestno četrt, v kateri je pokojnik prebival.
Za pokojne, za katere se ugotovi, da nimajo svojcev ali drugih, ki bi poskrbeli za pokop, mora to zagotoviti Mestna občina Celje.
Verski obred na javni pogrebni svečanosti zagotovi oseba, ki bo poskrbela za pokop.
17. člen
Pri pogrebni svečanosti se morajo udeleženci pogreba dostojno obnašati.
Kraj, dan in čas pogrebne svečanosti določita upravljalec in naročnik pogreba sporazumno. Pogrebi so od ponedeljka do petka praviloma od 14.00 do 16.00 ure s polurnim zamikom. Če se pričakuje daljša pogrebna slovesnost, se ta čas po dogovoru s svojci ustrezno podaljša. V ožjem družinskem krogu z žaro od 11.00 do 12.00 ure.
Upravljalec mora uro pogreba objaviti tako, da ob položitvi pokojnika v mrliško vežo izobesi obvestilo pred mrliško vežo.
Upravljalec, če se tako dogovori z naročnikom pogreba, namesti v mrliški veži oz. poslovilni dvorani žalno knjigo.
a) Javni pokop
18. člen
Javni pokop je, če je pogrebna svečanost opravljena pri mrliški vežici in nato pri grobu.
19. člen
Poslovitev vodi vodja pogreba, ki ga določi upravljalec pokopališča.
Ob začetku poslovitve zaigra uvodna žalostinka, za katero poskrbi upravljalec, če ni drugače dogovorjeno.
Po uvodni žalostinki sledi pogrebna svečanost po želji pokojnika oz. naročnika. Če je verski obred, pogrebno svečanost zaključi predstavnik verske skupnosti.
Med igranjem žalostinke se odpelje krsto ali žaro do groba.
Na čelu pogrebnega sprevoda je zastavonoša s slovensko zastavo s črnim žalnim trakom ali žalnim trakom verske skupnosti, ki jo zagotovi naročnik pogreba, sledijo zastavonoše drugih zastav in praporov, godba in pevci, voz z venci, versko obeležje, zastopniki verske skupnosti, nosilci odlikovanj ali slika pokojnega, krsta ali nosilci žare z žarnim venčkom, svojci pokojnega in nato vsi ostali udeleženci poslovitve.
Nosilca verskega obeležja zagotovi predstavnik verske skupnosti.
Če se pogrebne poslovitve udeležijo predstavniki enot Slovenske vojske, policije ali društva, se ti razvrstijo v pogrebni sprevod takoj za zastavonošo.
20. člen
Pri odprtem grobu se od pokojnika prvi poslovi predstavnik verske skupnosti, nato nastopi govornik, pevci in na koncu je pozdrav s prapori.
Moštvo pogrebne svečanosti ostane pri odprtem grobu do konca pogrebne poslovitve.
Pokojnika islamske verske skupnosti položijo v grob svojci, če je takšna njihova želja.
21. člen
Če pri pogrebni slovesnosti sodelujejo tudi častna straža z vojaškim ali lovskim strelnim orožjem, mora biti zagotovljena varnost. To mora zagotoviti organizator.
b) Poslovitev v družinskem krogu
22. člen
Pokop v družinskem krogu se opravi v skladu z določili tega odloka.
c) Tihi pokop
23. člen
Tihi pokop je, če se o tem ne obvesti javnosti.
Za tihi pokop se uporabljajo določila tega odloka. Upravljalec o tem ne sme dajati javnih informacij.
IX. VZDRŽEVANJE REDA, ČISTOČE IN MIRU NA POKOPALIŠČU
24. člen
Za obisk pokopališč je predviden čas med 7. in 21. uro. Ob praznikih čas obiskov ni posebej omejen.
Obiskovalec pokopališč mora biti primerno urejen, obnašati se mora dostojno.
Na pokopališču ni dovoljeno:
– odlaganje odpadkov izven mest, ki so za to določena,
– vstop s kolesom, kolesom s pomožnim motorjem, kolesom z motorjem, motornim kolesom in motornim vozilom, vožnja, ustavljanje in parkiranje na zelenicah,
– vodenje živali na pokopališče,
– posegati v javne nasade,
– stopanje na grobove in hoja po njih,
– odlaganje zemlje, robnikov ali drugega materiala, ki ostane od prenove grobov, v zabojnike ali koše za smeti.
Na mesta, ki so določena za odlaganje odpadkov na pokopališču, se lahko odlagajo le odpadki s pokopališča.
X. DOLŽNOSTI UPRAVLJALCA
25. člen
Upravljalec je dolžan:
– skrbeti za red in snago v mrliški veži in na pokopališču,
– sprotno voditi evidenco umrlih, najemnikov grobov in kataster komunalnih naprav na pokopališču,
– omogočiti javni vpogled v ureditveni načrt pokopališča in načrt razdelitve na pokopališčne oddelke in grobove,
– redno odstranjevati odpadke s pokopališča,
– zagotoviti primerna svečana oblačila delavcev, ki vodijo pogrebno svečanost oziroma sodelujejo pri njej,
– izdajati soglasja za ureditev grobov, k preureditvam grobov in zasaditvam oziroma odstranitvam dreves na grobovih,
– opozarjati najemnike grobov o morebitni zapuščenosti grobov,
– redno čistiti sneg in posipati proti poledici okolico mrliške veže, glavne dostopne poti ter pot, ki vodi do pokopa,
– opravljati druge naloge, ki sodijo v koncesijsko pogodbo.
XI. PRAVICE IN DOLŽNOSTI UPORABNIKOV
26. člen
Uporabniki storitev gospodarske javne službe iz 1. člena tega odloka imajo predvsem pravico in obveznost do uporabe storitev pod pogoji, določenimi v tem in drugih odlokih s tega področja, pravico do pritožbe na pristojne organe, če so kršene njihove pravice, in obveznost spoštovanja navodil upravljalca in predpisov, ki urejajo področje varnosti, reda in miru, zdravstvenega in sanitarnega varstva in ostalih predpisov, ki urejajo pokope.
Na grobu je dovoljeno zasaditi drevje ali grmičevje, ki zraste največ do višine 1,5 m in ni moteče oz. ne posega v sosednji grobni prostor.
Odpadke se mora odlagati na za to določena mesta in skrbeti za red in čistočo.
XII. NADZOR IN KAZENSKE DOLOČBE
27. člen
Strokovni nadzor po tem odloku opravlja pristojna strokovna služba Mestne občine Celje.
Izvajanje določb tega odloka nadzorujejo občinski redarji in komunalno cestni inšpektor.
28. člen
Z globo 200 EUR se kaznuje pravna oseba, odgovorna oseba pravne osebe, posameznik pa z globo 100 EUR, če krši določila iz 7. člena tega odloka.
29. člen
Z globo 50 EUR se kaznuje posameznik, če krši določila iz 24. člena tega odloka.
XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
30. člen
Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o pokopališkem redu za pokopališča na območju občine Celje (Uradni list RS, št. 46 z dne 31. 5. 2000) in Odlok o dopolnitvah Odloka o pokopališkem in pogrebnem redu na območju Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 91/05).
Št. 35200-12/1997
Celje, dne 27. marca 2007
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti