Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2007 z dne 31. 5. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2007 z dne 31. 5. 2007

Kazalo

2571. Sklep o začetku priprave spremembe in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto V 10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice, stran 6609.

Na podlagi 46. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) je župan Občine Brezovica sprejel
S K L E P
o začetku priprave spremembe in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto V 10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice
1. Razlogi spremembe Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V 10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice (Uradni list RS, št. 09/94, 73/98, 65/03, 49/05, 37/06, 87/06) (v nadaljevanju PUP) je sprememba 6. člena PUP-a, in sicer tako, da se pojem enostanovanjska in večstanovanjska stavba uskladi z določbami Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03) in Uredbi o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena (Uradni list RS, št. 33/03).
2. Območje prostorsko ureditvenih pogojev obsega območje celotne Občine Brezovica.
3. Strokovna rešitev, kot podlaga za izdelavo prostorsko ureditvenih pogojev, se pridobi s preveritvijo vseh do sedaj izdelanih strokovnih podlag.
4. Prostorsko ureditveni pogoji (PUP) se izdelajo do aprila 2008, in sicer po naslednjem terminskem planu:
začetek – sklep o pripravi             junij 2007
priprava osnutka PUP                julij 2007
smernice nosilcev urejanja prostora        avgust 2007
– odločitev o celoviti presoji
vplivov na okolje
priprava dopolnjenega osnutka PUP        november 2007
– priprava okoljskega poročila (če
je potrebna)
posredovanje okoljskega poročila
Ministrstvu pristojnega za varstvo
okolja (če je potrebna)
sodelovanje javnosti               januar 2007
javna razgrnitev dopolnjenega
osnutka PUP
javna razgrnitev okoljskega poročila
(če je potrebna)
javna obravnava
priprava predloga PUP              februar 2007
preučitev pripomb in predlogov
javnosti na dopolnjeni osnutek PUP,
priprava stališč
mnenja nosilcev urejanja prostora         marec 2008
opredelitev nosilcev urejanja
prostora o sprejemljivosti vplivov
PUP na okolje s stališča svoje
pristojnosti (če je potrebna)
sprejem predloga OPPN               april 2008
sprejem usklajenega predloga PUP na
občinskem svetu.
5. Smernice za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta podajo v roku 30 dni:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1001 Ljubljana
2. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Kardeljeva ploščad 21, 1000 Ljubljana
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Sektor za vodno območje Donave, Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana
4. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Ljubljana, Kardeljeva ploščad 21, 1000 Ljubljana
5. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Ljubljana, Cankarjeva 10, 1000 Ljubljana
6. Zavod RS za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Ljubljana, Tržaška cesta 4, 1000 Ljubljana
7. Elektro Ljubljana d.d., Ljubljana, Slovenska 58, 1000 Ljubljana
8. Občina Brezovica, Tržaška cesta 390, 1351 Brezovica (za področje lokalnih cest)
9. Družba za državne ceste (za področje državnih cest), Kotnikova 40, 1000 Ljubljana
10. Direkcija RS za ceste (za področje državnih cest), Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
11. Telekom Slovenije, Regionalna enota TK omrežja Zahod, Stegne 19, 1547 Ljubljana
12. Javno podjetje Vodovod – kanalizacija d.o.o. (za področje odvajanja odpadnih in meteornih voda), Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana
13. Javno komunalno podjetje Brezovica d.o.o. (za področje oskrbe s pitno vodo), Kamnik pod Krimom 6, 1352 Preserje
14. Javna razsvetljava d.d., Litijska cesta 263, 1000 Ljubljana
15. JP Energetika d.o.o., Verovškova 70, 1000 Ljubljana.
6. Izdelavo prostorsko ureditvenih pogojev in strokovnih podlag krije Občina Brezovica.
Št. PUP-96/2007
Brezovica, dne 22. maja 2007
Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti