Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2007 z dne 31. 5. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2007 z dne 31. 5. 2007

Kazalo

2569. Navodilo za izpolnjevanje ter predložitev poročila o zajamčenih vlogah, stran 6606.

Na podlagi tretjega odstavka 13. člena in tretjega odstavka 29. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) in tretjega odstavka 18. člena Sklepa o sistemu zajamčenih vlog (Uradni list RS, št. 47/07) izdaja guverner Banke Slovenije
N A V O D I L O
za izpolnjevanje ter predložitev poročila o zajamčenih vlogah
I. NAMEN NAVODILA
(1) S tem navodilom je podrobneje predpisana oblika ter način izpolnjevanja in predložitve poročila o zajamčenih vlogah, ki ga banke in hranilnice (v nadaljevanju: banke) predložijo Banki Slovenije v rokih iz 18. člena Sklepa o sistemu zajamčenih vlog (Uradni list RS, št. 47/07; v nadaljevanju: sklep).
II. OBLIKA POROČILA TER NAČIN IZPOLNJEVANJA IN PREDLOŽITVE POROČILA
(2) Poročilo iz prve točke tega navodila predloži banka v papirni obliki na obrazcu z oznako JAM (v nadaljevanju: poročilo JAM), ki je sestavni del tega navodila.
Vsi zneski v poročilu se vpišejo v tisoč eurih.
Kot vlagatelji, katerih število se vpiše v poročilo JAM, se na podlagi četrtega, petega in šestega odstavka 4. člena sklepa štejejo tudi deli stavb oziroma lastniki in kupci delov stavb ter deponenti vlog za notarsko hrambo.
(3) V poročilu JAM banka poroča:
1) Vloge zajamčenih vlagateljev
Vnese se podatek o skupnem stanju vlog vlagateljev, ki so upravičeni do jamstva za svoje vloge pri banki in vloge vlagateljev, ki se vključijo v poročilo na podlagi drugega odstavka 18. člena sklepa.
V seštevku vlog zajamčenih vlagateljev se tako ne zajamejo vloge, ki se glasijo na prinosnika in vloge, ki se glede na svoje lastnosti upoštevajo v izračunu kapitala. Razen pri vlogah iz četrtega, petega in šestega odstavka 4. člena sklepa, v seštevku tudi niso zajete vloge centralnih bank, bank, finančnih družb, države, lokalnih skupnosti, podrejenih oseb in druge vloge iz petega odstavka 310. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06; v nadaljevanju: ZBan-1).
Pri tem se kot država in lokalne skupnosti štejejo »enote centralne ravni države« oziroma »enote regionalne ali lokalne ravni države«, kot so opredeljene v Sklepu o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po standardiziranem pristopu za banke in hranilnice (Uradni list RS, št. 135/06).
2) Neto vloge
Neto vloge so skupaj vloge zajamčenih vlagateljev, zmanjšane za obveznosti teh vlagateljev do banke. Kot obveznosti za ta namen štejejo vsi zapadli in nezapadli krediti in druge terjatve banke do vlagateljev, katerih vloge so zajamčene.
Vloge iz četrtega, petega in šestega odstavka 4. člena sklepa se drugim neto vlogam prištejejo v skupnem znesku iz vrstice »znesek vlog« pod zaporedno 6. poročila JAM in se ne zmanjšujejo za morebitne obveznosti do banke.
3) Presežek neto vlog nad zajamčenim zneskom
Vnese se seštevek vseh preseganj stanj neto vlog vlagateljev nad zneskom 22.000 eurov in število vlagateljev, katerih vloge presegajo 22.000 eurov. Prišteje se tudi morebitna razlika med zneskoma iz »znesek vlog« in »znesek za izračun« – skupaj pod zaporedno 6. poročila JAM.
4) Zajamčene vloge
Zajamčene vloge pri banki pomenijo seštevek vseh neto stanj vlog vlagateljev do višine 22.000 eurov po vlagatelju. Banka vnese tudi število vlagateljev, katerih zajamčene vloge so zajete v seštevku zajamčenih vlog. Vloge iz četrtega, petega in šestega odstavka 4. člena sklepa se prištejejo v skupnem znesku, navedenim v vrstici »znesek za izračun« – skupaj pod zaporedno 6. poročila JAM.
5) Obveznost za likvidne naložbe
Vnese se izračunana obveznost banke za zagotavljanje likvidnih sredstev v finančnih instrumentih, potrebnih za izplačilo zajamčenih vlog, ki znaša 2,5% od stanja zajamčenih vlog. Znesek predstavlja obveznost banke za novo obdobje, ki se začne z dnem, ki je določen kot zadnji dan za predložitev poročila in traja do zadnjega dne za predložitev novega poročila.
6) Specifikacija vlog na skrbniških računih
Vnese se znesek vlog in število vlagateljev (delov stavb oziroma lastnikov in kupcev delov stavb ter deponentov za notarsko hrambo), ločeno za vloge pri banki po četrtem, petem in šestem odstavku 4. člena sklepa. Na podlagi drugega odstavka 18. člena sklepa se vključijo vse vloge in vlagatelji, vključno z vlogami vlagateljev, ki na podlagi petega odstavka 310. člena ZBan-1 niso zajamčene.
Znesek za izračun se razlikuje od zneska vlog le v primerih, ko zneski na navedenih računih upravnikov ali notarjev presegajo zmnožek 22.000 evrov in števila vlagateljev. V teh primerih se vnese ustrezno zmanjšan znesek, sicer pa se uporabi znesek, ki je naveden v prvi vrstici te podtočke.
7) Dodatni podatki o vlogah pri podružnicah banke
Ta del poročila JAM izpolnijo le banke, ki ustanovijo podružnice v drugi državi članici ali v tretji državi, in sicer:
– a) banke, ki imajo podružnico v državi članici:
Banka informativno poroča o vlogah, ki so zbrane pri podružnici banke v drugi državi članici in so zajete v podatkih za banko od 1 do 5 te točke. Vnese se podatek o skupnem znesku vseh vlog (del zneska pod 1), zbranih pri podružnici in število vlagateljev.
Banka, ki je v državi gostiteljici zaprosila za dopolnitev jamstva za vloge pri podružnici banke v državi članici, vnese še skupni znesek predvidenega pokritja iz sistema države gostiteljice in število upravičencev iz dopolnilnega jamstva.
– b) banke, ki imajo podružnico banke v tretji državi:
Banka obkroži ustrezno navedbo o (ne)vključitvi podružnice v sistem zajamčenih vlog v Republiki Sloveniji ter znesek vlog in število vlagateljev pri podružnici.
III. PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
(4) Banka mora prvo poročilo o zajamčenih vlogah v skladu s tem navodilom predložiti Banki Slovenije po stanju na dan 30. junija 2007. V prvem poročilu banki na podlagi 19. člena sklepa ni potrebno izpolniti podatkov pod zaporedno 6. poročila JAM – »Specifikacija vlog na skrbniških računih« in pod zaporedno 7. poročila JAM – »Dodatni podatki o vlogah pri podružnicah bank«.
(5) Z dnem uveljavitve tega navodila se preneha uporabljati Navodilo za izpolnjevanje poročila o zajamčenih vlogah z dne 22. decembra 2005 (Uradni list RS, št. 115/05).
(6) Navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 25. maja 2007
Andrej Rant l.r.
Namestnik guvernerja

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti