Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2007 z dne 31. 5. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2007 z dne 31. 5. 2007

Kazalo

2568. Sklep o sistemu zajamčenih vlog, stran 6602.

Na podlagi 312. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06), tretjega odstavka 13. člena in prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o sistemu zajamčenih vlog
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(Vsebina sklepa)
(1) Ta sklep podrobneje določa:
(a) zajamčene vloge in način obravnavanja skupnih vlog, skrbniških računov in podobnih vlog pri bankah in hranilnicah (v nadaljevanju: bankah) in informiranja vlagateljev;
(b) obveznost bank za jamstvo vlog in način izračuna obveznosti glede likvidnih naložb za izplačilo zajamčenih vlog ter podrobnejše lastnosti finančnih instrumentov, ki so predmet teh naložb;
(c) podrobnejše pogoje in postopke za zagotavljanje sredstev za izplačilo zajamčenih vlog in za aktiviranje jamstva, vključno s pridobivanjem podatkov od bank;
(d) način vključitve podružnice banke v sistem jamstva za vloge v Republiki Sloveniji.
(2) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.
2. člen
(Opredelitev pojmov)
(1) Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot v določbah Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06; v nadaljevanju: ZBan-1), kot na primer:
(a) finančna družba v petem odstavku 15. člena,
(b) vloga v prvem odstavku 310. člena,
(c) neto stanje vloge v drugem odstavku 310. člena,
(d) zajamčena vloga v tretjem odstavku 310. člena,
(e) banka prevzemnica v 321. členu.
(2) Za namen tega sklepa velja naslednja opredelitev pojmov:
(a) »banka« pomeni banko ali hranilnico s sedežem v Republiki Sloveniji;
(b) »vlagatelj« pomeni fizično ali pravno osebo, ki ima vlogo pri banki. Kot fizična oseba se šteje tudi samostojni podjetnik posameznik ali druga oseba, ki opravlja dejavnost;
(c) »skupni račun« pomeni račun, odprt v imenu dveh ali več oseb ali s katerim imata pravico razpolagati dve ali več oseb na podlagi podpisa ene ali več oseb. Račun enega imetnika računa z enim ali več pooblaščenci ni skupni račun in se obravnava kot račun enega vlagatelja, to je imetnika računa;
(d) »podružnica banke države članice« je podružnica, ki jo v Republiki Sloveniji v skladu z 98. členom ZBan-1 ustanovi banka države članice;
(e) »podružnica banke tretje države« je podružnica, ki v Republiki Sloveniji v skladu s 103. členom ZBan-1 pridobi dovoljenje Banke Slovenije za ustanovitev.
2. ZAJAMČENE VLOGE
3. člen
(Zajamčena vloga)
(1) Zajamčena vloga posameznega vlagatelja pri banki je neto stanje vlog do višine 22.000 eurov na dan začetka stečajnega postopka nad banko.
(2) Kot vloga pri banki se šteje tudi vloga pri podružnici banke v drugi državi članici ter podružnici banke v tretji državi, če ni z dovoljenjem za ustanovitev podružnice banke v tretji državi oziroma s predpisi tretje države drugače določeno.
(3) V zajamčeno vlogo so vključene tudi pripadajoče obresti na vloge, ki so obračunane do dneva začetka stečajnega postopka nad banko, v skladu s pogodbo oziroma v primeru potrdila o depozitu oziroma blagajniškega zapisa v skladu s pogoji o izdaji tega imenskega vrednostnega papirja.
(4) Vloge v tujih valutah se preračunajo v euro po tečaju, ki ga objavlja Banka Slovenije in ki velja na dan začetka stečajnega postopka nad banko.
(5) Za namen izračuna zajamčene vloge posameznega vlagatelja se vloge samostojnega podjetnika posameznika in vloge, ki jih ta ista oseba položi kot fizična oseba, obravnavajo kot vloge enega vlagatelja. Enako velja za druge fizične osebe, ki opravljajo dejavnost.
(6) Ne glede na prvi odstavek tega člena vloge iz četrtega in petega odstavka 310. člena ZBan-1 niso zajamčene.
4. člen
(Obravnavanje skupnih vlog, skrbniških računov in podobnih vlog)
(1) Pri izračunu zajamčene vloge posameznega vlagatelja se vloga na skupnem računu pri banki upošteva glede na delež vsakega vlagatelja. Če delež posameznega vlagatelja na skupnem računu ni določen, se šteje, da je vloga razdeljena na enake dele glede na število vlagateljev.
(2) Če vlagatelj ni neomejeno upravičen do imetja na računu, je zajamčena vloga osebi, ki ima neomejeno pravico razpolaganja, pod pogojem, da je bila ali bi lahko bila ta oseba identificirana pred dnevom, na katerega pristojni organ sprejme odločitev o ugotovitvi pogojev za začetek stečajnega postopka nad banko. Ta določba ne velja za kolektivne naložbene podjeme (investicijske sklade).
(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena se za namen izračuna zajamčene vloge skupni računi članov oseb civilnega prava brez lastnosti pravne osebe obravnavajo, kot da jih je vložil en vlagatelj.
(4) Sredstva na računu rezervnega sklada iz 42. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: SZ-1) in depoziti pri banki, ki jih naloži upravnik večstanovanjske stavbe iz sredstev rezervnega sklada te večstanovanjske stavbe na podlagi drugega odstavka 43. člena SZ-1, so zajamčena v višini do 22.000 eurov po posameznem delu stavbe, katerega lastnik ni oseba iz petega odstavka 310. člena ZBan-1. Zajamčena vloga etažnih lastnikov posamezne večstanovanjske stavbe se do višine zajamčenega zneska prenese na posebni račun rezervnega sklada upravnika, ki s sredstvi gospodari na podlagi 43. člena SZ-1.
(5) Vloga na skrbniškem računu, katerega imetnik je skrbniški notar na podlagi 42. člena Zakona o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 18/04; v nadaljevanju: ZVKSES) se šteje kot dobroimetje vseh kupcev, in je v primeru začetka stečajnega postopka nad skrbniško banko ne glede na ostale obveznosti in terjatve tega kupca do skrbniške banke zajamčena v višini do 22.000 eurov po posameznem kupcu posameznega dela stavbe, ki ni oseba iz petega odstavka 310. člena ZBan-1.
(6) Vloga na posebnem računu notarja za notarsko hrambo denarja na podlagi 89. člena ZVKSES se šteje kot skupna vloga vseh deponentov in je v primeru začetka stečajnega postopka nad skrbniško banko ne glede na ostale obveznosti in terjatve tega deponenta do banke zajamčena v višini do 22.000 eurov po posameznem deponentu, ki ni oseba iz petega odstavka 310. člena ZBan-1.
3. INFORMIRANJE VLAGATELJEV
5. člen
(Informacija o sistemu jamstva)
(1) Informacija o sistemu jamstva za vloge (v nadaljevanju: objava), ki jo morajo objaviti banke na podlagi 311. člena ZBan-1, podružnice bank držav članic na podlagi 97. člena ZBan-1 in podružnice bank tretjih držav na podlagi 104. člena ZBan-1 mora na razumljiv način vsebovati naslednje informacije:
(a) navedbo sistema, po katerem so vloge zajamčene;
(b) raven in obseg jamstva za vloge, vključno z odstotnim deležem pokritja vloge in navedbo vlog, ki niso zajamčene;
(c) napotilo, kje v banki oziroma podružnici lahko dejanski in potencialni vlagatelji dobijo podrobnejšo in celovito pisno informacijo o pogojih in postopkih za izplačilo zajamčenih vlog.
Objava mora biti v slovenskem jeziku, na območjih občin, kjer sta poleg slovenskega jezika uradna jezika tudi italijanski oziroma madžarski, pa tudi v tem jeziku.
(2) Podružnica banke države članice, ki je na podlagi 15. člena tega sklepa ali podružnica banke tretje države, ki je na podlagi 16. člena tega sklepa vključena v sistem zajamčenih vlog v Republiki Sloveniji, mora to jasno dodatno opredeliti v objavi iz prvega odstavka tega člena.
(3) V podružnici banke v drugi državi članici ali v tretji državi mora biti objava v jeziku oziroma jezikih, ki so po predpisih države gostiteljice uradni jeziki na območju podružnice oziroma v skladu s predpisi te države.
6. člen
(Obvestilo vlagateljem ob združitvi bank)
(1) V primeru združitve dveh ali več bank so banke, ki se združujejo, dolžne svoje vlagatelje v petih delovnih dneh po objavi vpisa združitve v register obvestiti o tem, da bodo zaradi združitve morebiti njihove skupne vloge presegle znesek zajamčene vloge. V obvestilu morajo banke vlagatelje opozoriti na njihove pravice v zvezi s soglasji za spremembo dolžnika v pogodbenih razmerjih, zlasti s:
(a) pravico predčasne razveze pogodbe, brez dodatnih stroškov,
(b) pravico, da se v primeru predčasne razveze pogodbe na željo vlagatelja njegova vloga obrestuje po prvotno določeni obrestni meri, in
(c) jih seznaniti z rokom za uveljavitev teh pravic v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe.
(2) Banke morajo obvestilo iz prvega odstavka tega člena objaviti v dveh dnevnih časopisih, če neposredno opravljajo bančne storitve v državi članici ali preko podružnice v državi članici ali tretji državi, pa tudi v državi gostiteljici.
4. OBVEZNOST BANK ZA JAMSTVO IN NAČIN IZRAČUNA OBVEZNOSTI GLEDE LIKVIDNIH NALOŽB ZA IZPLAČILO ZAJAMČENIH VLOG
7. člen
(Obveznost bank za jamstvo)
(1) Banke jamčijo za izplačilo zajamčenih vlog pri banki, nad katero je bil začet stečajni postopek, v obsegu in na način, določen v ZBan-1 in s tem sklepom.
(2) Banke jamčijo za izplačilo zajamčenih vlog pri podružnici banke države članice, nad katero je bil začet stečajni postopek, če je ta na podlagi 15. člena tega sklepa vključena v sistem zajamčenih vlog v Republiki Sloveniji za dopolnitev ravni oziroma obsega jamstva, ki velja v državi sedeža banke, vendar le v delu, v katerem je vključena v sistem zajamčenih vlog v Republiki Sloveniji.
(3) Banke jamčijo za izplačilo zajamčenih vlog pri podružnici banke tretje države, nad katero je bil začet stečajni postopek, če je ta na podlagi 16. člena tega sklepa vključena v sistem zajamčenih vlog v Republiki Sloveniji, vendar le v delu, v katerem je vključena v sistem zajamčenih vlog v Republiki Sloveniji.
8. člen
(Izračun obveznosti glede likvidnih naložb za izplačilo zajamčenih vlog)
(1) Banka mora zaradi zagotavljanja likvidnih sredstev, potrebnih za izplačilo zajamčenih vlog, v finančne instrumente iz 9. člena tega sklepa naložiti najmanj 2,5% od stanja zajamčenih vlog pri banki.
(2) Stanje zajamčenih vlog pri banki iz prvega odstavka tega člena je znesek zajamčenih vlog v poročilu o stanju zajamčenih vlog, ki ga je banka na podlagi 18. člena tega sklepa predložila Banki Slovenije za stanje na zadnji dan preteklega polletja.
(3) Banka mora uskladiti višino likvidnih naložb iz prvega odstavka tega člena glede na stanje zajamčenih vlog ob koncu preteklega polletja najkasneje v roku za predložitev poročila iz četrtega odstavka 18. člena tega sklepa.
(4) Določbe tega člena smiselno veljajo tudi za podružnico banke države članice iz 15. člena in podružnico banke tretje države iz 16. člena tega sklepa, če se vključi v sistem zajamčenih vlog v Republiki Sloveniji.
9. člen
(Lastnosti finančnih instrumentov)
(1) Finančni instrumenti, ki so predmet naložb iz prvega odstavka 8. člena tega sklepa, so:
(a) dolžniški vrednostni papirji, ki izpolnjujejo kriterije primernosti finančnega premoženja za zavarovanje terjatev Eurosistema, kot jih določi Banka Slovenije v sklepu, ki ureja splošna pravila izvajanja denarne politike,
(b) naložbe v druge dolžniške vrednostne papirje Republike Slovenije.
(2) Banka med vrednostne papirje iz prvega odstavka tega člena ne sme uvrstiti vrednostnih papirjev, ki jih je izdala sama, ali za katere jamči, ali jih je izdala družba, s katero je banka v razmerju tesnih povezav, kot jih določa sklep, ki ureja splošna pravila izvajanja denarne politike.
(3) Banka naložb v vrednostne papirje, ki jih ima zaradi zagotavljanja likvidnih sredstev, potrebnih za izplačilo zajamčenih vlog, ne sme hkrati upoštevati v skladu primernega finančnega premoženja za zavarovanje terjatev Eurosistema in tudi ne med ustreznimi finančnimi sredstvi pri izračunu likvidnostne pozicije oziroma količnikov likvidnosti, ali jih zastaviti za drug namen.
5. AKTIVIRANJE SISTEMA ZAJAMČENIH VLOG
10. člen
(Kritje ob aktiviranju jamstva)
Sredstva, potrebna za izplačilo zajamčenih vlog pri banki, nad katero je bil začet stečajni postopek, vplačajo druge banke in tiste podružnice bank, ki so vključene v sistem zajamčenih vlog v Republiki Sloveniji.
11. člen
(Ugotovitev stanja zajamčenih vlog pri banki v stečaju)
(1) Po izdaji sklepa sodišča o začetku stečajnega postopka morata banka v stečaju in banka prevzemnica ugotoviti stanje vseh zajamčenih vlog na dan izdaje sklepa o začetku stečaja nad banko in zapisnik s seznamom zajamčenih vlog poslati Banki Slovenije v roku 10 dni. Zapisnik oziroma seznam zajamčenih vlog morata Banki Slovenije poslati tudi v elektronski obliki.
(2) Banka Slovenije najpozneje v 10 dneh od prejema potrdi zapisnik iz prvega odstavka tega člena in ga pošlje sodišču, ki vodi stečajni postopek.
12. člen
(Določitev obveznosti bank za izplačilo zajamčenih vlog)
(1) Obveznost posamezne banke iz 7. člena tega sklepa izračuna Banka Slovenije v skladu z drugim odstavkom 313. člena ZBan-1 tako, da se:
(a) kot vsota zajamčenih vlog pri vseh bankah in vsota zajamčenih vlog posamezne banke, za katero se ugotavlja obveznost, upoštevata zneska iz zadnjih rednih poročil bank o zajamčenih vlogah, ki jih banke po 18. členu tega sklepa predložijo Banki Slovenije pred začetkom stečajnega postopka nad banko in
(b) kot vsota zajamčenih vlog, ki so predmet jamstva, upošteva znesek zajamčenih vlog na dan začetka stečajnega postopka nad banko, ugotovljen na podlagi prvega in drugega odstavka 11. člena tega sklepa.
(2) Banka Slovenije v odločbi, s katero po prvem odstavku 316. člena ZBan-1 naloži bankam obveznost vplačila ustreznega dela sredstev, potrebnih za izplačilo zajamčenih vlog, določi tudi rok za vplačilo, ki se ne sme izteči po izteku treh mesecev od dneva začetka stečajnega postopka nad banko.
13. člen
(Obvestilo vlagateljem o začetku stečajnega postopka nad banko)
(1) Banka Slovenije nemudoma po začetku stečajnega postopka objavi najmanj v dveh dnevnih časopisih, ki izhajata na celotnem območju države, obvestilo vlagateljem, v katerem navede:
(a) banko, nad katero je bil začet stečajni postopek,
(b) banko prevzemnico za izplačilo zajamčenih vlog,
(c) datum začetka izplačevanja in datum, po katerem se bo znesek zajamčene vloge spremenil v vpogledno vlogo pri banki prevzemnici, če vlagatelj v danem roku ne bo izkoristil pravice razpolaganja z zajamčenim zneskom pri banki prevzemnici,
(d) način prijave vseh terjatev vlagatelja z navedbo, da je dodatne informacije glede prijave mogoče dobiti pri banki prevzemnici,
(e) da vlagatelj zaradi opustitve prijave v zakonsko določenem roku od objave sklepa o začetku stečajnega postopka nad banko v Uradnem listu RS, ne bo prejel morebitnega presežka nad zajamčenim zneskom in tudi ne obresti v skladu s predpisi, ki urejajo stečajni postopek, za čas od začetka stečaja nad banko do dneva začetka izplačevanja iz stečajne mase in
(f) pravni pouk za vlagatelje, ki se ne bi strinjali z zneskom zajamčene vloge.
(2) Banka Slovenije mora javno objaviti obvestilo vlagateljem tudi ob predčasnem aktiviranju jamstva med trajanjem izredne uprave po 264. člena ZBan-1.
14. člen
(Izplačilo zajamčenih vlog vlagateljem)
(1) Banka Slovenije zagotovi banki prevzemnici likvidna sredstva za izplačilo zajamčenih vlog vlagateljem najpozneje do dneva začetka izplačevanja, ki je objavljen v obvestilu vlagateljem in ne sme biti pozneje kot v roku treh mesecev od dneva začetka stečajnega postopka nad banko.
(2) Vlagatelj pri banki, nad katero je bil začet stečajni postopek, ne more razpolagati z zneskom iz naslova zajamčenih vlog dokler banki prevzemnici ne poda pisne izjave, da na dan začetka stečajnega postopka nad banko zanj niso obstajala dejstva in okoliščine iz petega odstavka 310. člena ZBan-1. Hkrati mora vlagatelj tudi izjaviti, da s prejemom zajamčene vloge umika prijavljeno terjatev v stečajnem postopku za prejeti znesek.
(3) Imetniki računov iz četrtega, petega in šestega odstavka 4. člena tega sklepa namesto izjave iz drugega odstavka tega člena predložijo pogodbe ali drugo ustrezno dokumentacijo, s katero utemeljujejo upravičenost izplačila zajamčenih vlog.
6. VKLJUČITEV PODRUŽNICE V SISTEM JAMSTVA ZA VLOGE V REPUBLIKI SLOVENIJI
15. člen
(Jamstvo vlog pri podružnici banke države članice)
(1) Vloge pri podružnici banke države članice so zajamčene po sistemu zajamčenih vlog v državi sedeža banke.
(2) Podružnica banke države članice, ki se na podlagi četrtega odstavka 98. člena ZBan-1 želi vključiti v sistem zajamčenih vlog v Republiki Sloveniji za dopolnitev ravni oziroma obsega jamstva, ki velja v državi sedeža banke, Banko Slovenije o tem obvesti in ji predloži natančno navedbo vrste vlog in vlagateljev, ki so predmet dopolnitve jamstva.
(3) Če se podružnica banke države članice vključi v sistem zajamčenih vlog v Republiki Sloveniji za dopolnitev svojega jamstva, Banka Slovenije s sistemom zajamčenih vlog v državi članici sklene bilateralni sporazum, s katerim se določijo pravila in postopki za izplačevanje zajamčenih vlog.
(4) Podružnica iz tretjega odstavka tega člena mora Banki Slovenije v roku iz 18. člena tega sklepa predložiti poročila s podatki o vlogah in vlagateljih, ki so predmet dopolnitve jamstva. Banka Slovenije vsaki podružnici, odvisno od vsebine njene vključitve v dopolnitev jamstva, natančneje opredeli vsebino podatkov, ki jih je dolžna poročati.
16. člen
(Jamstvo vlog pri podružnici banke tretje države)
(1) Banka tretje države mora v skladu z drugim odstavkom 103. člena ZBan-1 zahtevi za izdajo dovoljenja za ustanovitev podružnice predložiti podrobnejši opis jamstva za vloge, ki velja v državi sedeža banke. Opis mora vsebovati natančen in celovit pregled pravic in obveznosti vlagateljev oziroma bank in opis formalnega postopka za uresničitev teh pravic in obveznosti.
(2) Banka Slovenije lahko po preučitvi ravni in obsega jamstva iz prvega odstavka tega člena ter opravljeni primerjavi z jamstvom v Republiki Sloveniji kot pogoj za izdajo dovoljenja za ustanovitev podružnice določi:
(a) da se mora podružnica banke tretje države v celoti vključiti v sistem zajamčenih vlog v Republiki Sloveniji, če je sistem zajamčenih vlog v državi sedeža banke za podružnico pravno ali dejansko neustrezen;
(b) da se podružnici ni treba vključiti v sistem zajamčenih vlog v Republiki Sloveniji, če je obseg jamstva v državi sedeža banke enakovreden oziroma presega obseg jamstva v Republiki Sloveniji.
(3) V primeru iz točke (b) drugega odstavka tega člena Banka Slovenije s sistemom zajamčenih vlog, v katerega je vključena banka v tretji državi, sklene bilateralni sporazum, s katerim se določijo pravila in postopki za izplačevanje zajamčenih vlog. Banka tretje države oziroma njena podružnica je dolžna Banko Slovenije nemudoma obvestiti o vsaki spremembi v sistemu zajamčenih vlog, v katerega je vključena.
(4) Za podružnico banke tretje države iz točke (a) drugega odstavka tega člena veljajo glede poročanja Banki Slovenije določila 17. in 18. člena tega sklepa.
7. POROČANJE
17. člen
(Zagotavljanje integralnih podatkov po posameznem vlagatelju)
(1) Banka mora razviti in vzdrževati ustrezen informacijski sistem:
(a) za zagotavljanje integralnih podatkov po vlagatelju o stanju njegovih terjatev in obveznosti;
(b) za ugotavljanje stanja vseh vlog, neto vlog, zajamčenih vlog in števila vlagateljev, katerih vloge so zajamčene ter
(c) za izračun obveznosti glede likvidnih naložb in spremljanje stanja finančnih instrumentov iz 9. člena tega sklepa.
(2) Informacijski sistem mora banki omogočiti, da v roku 5 delovnih dni po prejemu zahteve Banke Slovenije izdela in posreduje seznam zajamčenih vlog po vlagateljih. Seznam mora vsebovati najmanj naslednje podatke:
(a) ime in priimek vlagatelja,
(b) identifikacijsko številko vlagatelja,
(c) naslov vlagatelja,
(d) številke partij, vrsto vloge ali obveznosti, zneske po posameznih partijah in dospelosti,
(e) skupni znesek vseh vlog in vseh obveznosti vlagatelja,
(f) znesek neto vlog in znesek zajamčene vloge vlagatelja ter
(g) ločen izpis (po upravniku in notarju) vlog z navedbo:
– števila posameznih delov stavbe za sredstva iz četrtega odstavka 4. člena tega sklepa;
– število kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb za vloge iz petega odstavka 4. člena tega sklepa,
– število deponentov vlog iz šestega odstavka 4. člena tega sklepa.
18. člen
(Vsebina poročil in roki za poročanje)
(1) Banka mora zagotoviti pravilno in pravočasno poročanje Banki Slovenije o znesku vseh vlog, neto vlog, zajamčenih vlog in številu vlagateljev, katerih vloge so zajamčene.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena se kot zajamčene vloge za namen poročanja štejejo vloge iz četrtega, petega in šestega odstavka 4. člena tega sklepa, vključno z vlogami oseb iz petega odstavka 310. člena ZBan-1.
(3) Banka poročila iz prvega odstavka tega člena predloži po stanju na zadnji dan vsakega polletja v obliki in na način, ki je predpisan z navodilom Banke Slovenije.
(4) Rok za predložitev poročila iz prvega odstavka tega člena na zadnji dan meseca junija je najpozneje do konca meseca septembra, po stanju na zadnji dan meseca decembra pa najpozneje do konca meseca februarja naslednjega leta.
8. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
19. člen
(Izjemi pri poročanju)
Ne glede na drugi, četrti in šesti odstavek 4. člena banka v poročilu iz 18. člena tega sklepa, ki ga Banki Slovenije predloži za stanje na dan 30. 6. 2007, lahko za izračun zajamčenih vlog:
(a) sredstva, ki jih notar vodi za račun svoje stranke, upošteva skupaj z vlogami, ki jih ima notar pri banki v svojem imenu in za svoj račun in
(b) sredstva računa rezervnega sklada upošteva kot sredstva upravnika večstanovanjskih stavb.
20. člen
(Prenehanje veljavnosti in uporabe)
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o zagotavljanju integralnih podatkov o stanju terjatev in obveznosti bank in hranilnic do posameznega komitenta (Uradni list RS, št. 85/98) in se preneha uporabljati Sklep o sistemu zajamčenih vlog (Uradni list RS, št. 61/00, 35/02, 65/03 in 62/06).
21. člen
(Uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 23. maja 2007
dr. Ivan Ribnikar l.r.
Namestnik predsednika
Sveta Banke Slovenije

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti