Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2007 z dne 31. 5. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2007 z dne 31. 5. 2007

Kazalo

2564. Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje aviarne influence, stran 6586.

Na podlagi sedmega odstavka 15. člena, drugega odstavka 18. člena, prvega odstavka 19. člena in drugega odstavka 20. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje aviarne influence
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa v skladu z Direktivo Sveta 2005/94/ES z dne 20. decembra 2005 o ukrepih Skupnosti za obvladovanje aviarne influence in razveljavitvi Direktive 92/40/EGS (UL L št. 10 z dne 14. 1. 2006, str. 16; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2005/94/ES):
– nekatere preventivne ukrepe v zvezi s sistematičnim nadzorom in zgodnjim odkrivanjem aviarne influence (v nadaljnjem besedilu: AI) ter povečanjem ravni ozaveščenosti in pripravljenosti pristojnih organov in imetnikov živali;
– minimalne ukrepe za obvladovanje, ki se morajo izvajati po potrditvi AI pri perutnini in drugih pticah v ujetništvu ter za zgodnje odkrivanje možnega širjenja virusov AI na sesalce;
– druge ukrepe za preprečitev širjenja virusov aviarnega izvora na druge vrste živali.
2. člen
(pomen izrazov)
Za potrebe tega pravilnika imajo uporabljeni izrazi naslednji pomen:
1. aviarna influenca pomeni katerokoli okužbo z virusi influence tipa A iz točke 1 Priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika;
2. visoko patogena aviarna influenca (HPAI) pomeni katerokoli okužbo z virusi influence tipa A iz točke 2 Priloge 1;
3. nizko patogena aviarna influenca (LPAI) pomeni katerokoli okužbo z virusi influence tipa A iz točke 3 Priloge 1;
4. perutnina pomeni vse ptice, ki se redijo ali gojijo v ujetništvu za proizvodnjo mesa ali konzumnih jajc, za proizvodnjo drugih proizvodov, za obnovo populacije prostoživečih ptic ali za vzrejni program za proizvodnjo teh kategorij ptic;
5. prostoživeča ptica pomeni ptico, ki živi na prostem in se ne goji na gospodarstvu kot je določeno v 8. točki tega člena;
6. druga ptica v ujetništvu pomeni vsako ptico, ki ni perutnina in se jo goji v ujetništvu iz razloga, ki ni naveden v 4. točki tega člena, vključno s tistimi, ki se jih goji za sejme, dirke, razstave, tekmovanja, vzrejo ali prodajo;
7. uradno registrirana redka vrsta perutnine ali drugih ptic v ujetništvu pomeni perutnino ali druge ptice v ujetništvu, ki jih Veterinarska uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VURS) prizna kot redko vrsto v okviru načrta ukrepov ob pojavu AI;
8. gospodarstvo pomeni katerikoli kmetijski ali drug obrat, vključno z valilnicami, cirkusi, živalskimi vrtovi, trgovinami s hišnimi pticami, tržnicami s pticami in volierami, v katerih se redi ali goji perutnina ali druge ptice v ujetništvu. Vendar pa ta izraz ne vključuje klavnic, prevoznih sredstev, karantenskih objektov ali centrov, mejnih veterinarskih postaj (v nadaljnjem besedilu: MVP) in laboratorijev, ki jih za hranjenje in rokovanje z virusi AI pooblasti VURS;
9. komercialno gospodarstvo s perutnino pomeni gospodarstvo, kjer se perutnino goji za komercialni namen oziroma dajanje na trg njihovih proizvodov;
10. nekomercialno gospodarstvo pomeni gospodarstvo, kjer se perutnino ali druge ptice v ujetništvu goji za lastno porabo oziroma kot hišne živali na gospodarstvu;
11. kompartment s perutnino ali kompartment z drugimi pticami v ujetništvu pomeni eno ali več gospodarstev v okviru skupnega sistema izvajanja ukrepov za biološko varnost, v katerih ima podpopulacija perutnine ali drugih ptic v ujetništvu poseben zdravstveni status glede AI, ki je predmet ustreznih ukrepov za sistematični nadzor, kontrolo in biološko varnost;
12. jata pomeni vso perutnino ali druge ptice v ujetništvu v posamezni proizvodni enoti;
13. proizvodna enota pomeni enoto na gospodarstvu, za katero uradni veterinar zagotavlja, da je popolnoma neodvisna od katerekoli druge enote na istem gospodarstvu glede na njeno lokacijo in vsakodnevno oskrbovanje perutnine ali drugih ptic v ujetništvu, ki se tam gojijo;
14. enodnevni piščanci so perutnina, stara manj kot 72 ur, ki še ni bila krmljena, in brazilske race (Cairina moschata) ter njihovi križanci, stari manj kot 72 ur, ne glede na to, ali so bile krmljene ali ne;
15. diagnostični priročnik pomeni diagnostični priročnik iz priloge Odločbe Komisije 2006/437/ES z dne 4. avgusta 2006 o odobritvi diagnostičnega priročnika za aviarno influenco v skladu z Direktivo Sveta 2005/94/ES (UL L št. 237 z dne 31. 8. 2006, str. 1);
16. perutnina ali druge ptice v ujetništvu, za katere obstaja sum, da so okužene, so perutnina ali druge ptice v ujetništvu, ki kažejo klinične znake, patomorfološke spremembe ali reakcije pri laboratorijskih testih, ki so takšni, da ni mogoče izključiti prisotnosti AI;
17. uradni sistematični nadzor pomeni natančno spremljanje zdravstvenega stanja perutnine ali drugih ptic v ujetništvu ali sesalcev na gospodarstvu v zvezi z AI, ki ga izvaja VURS v primeru suma, potrditve in zatiranja AI;
18. uradni nadzor pomeni dejanja, ki jih opravi VURS, da potrdi, ali so bile izpolnjene zahteve tega pravilnika, in ukrepe, ki jih odredi VURS za uresničevanje določb tega pravilnika;
19. usmrtitev pomeni vsak postopek, razen zakola, ki povzroči smrt sesalca, perutnine ali drugih ptic v ujetništvu;
20. zakol pomeni vsak postopek, ki povzroči smrt sesalca ali perutnine z izkrvavitvijo za namen prehrane ljudi;
21. odstranitev pomeni zbiranje, prevažanje, skladiščenje, ravnanje, predelovanje in uporabo ali odstranjevanje živalskih stranskih proizvodov (v nadaljnjem besedilu: ŽSP) v skladu z Uredbo (ES) št. 1774/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. oktobra 2002 o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi (UL L št. 273 z dne 10. 10. 2002, str. 1), zadnjič spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 2007/2006 z dne 22. decembra 2006 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1774/2002 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z uvozom in tranzitom nekaterih vmesnih proizvodov, pridobljenih iz snovi kategorije 3 in namenjenih za tehnično uporabo v medicinskih pripomočkih, in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih in laboratorijskih reagentih, ter o spremembi te uredbe (UL L št. 379 z dne 28. 12. 2006, str. 98)(v nadaljnjem besedilu: Uredba 1774/2002/ES) in predpisom Vlade Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: RS), ki ureja izvajanje navedene uredbe in določa prekrške za kršitve njenih določb, če drugi predpisi Skupnosti ne določajo drugače;
22. kontaktno gospodarstvo je gospodarstvo, od koder bi se lahko prenesla AI ali na katerega bi lahko bila AI vnesena zaradi njegove lokacije, premikov oseb, perutnine ali drugih ptic v ujetništvu, vozil ali na katerikoli drug način;
23. sum na AI pomeni, da VURS potrdi sum na AI na gospodarstvu;
24. pojav AI pomeni, da VURS potrdi AI na gospodarstvu;
25. primarni izbruh pomeni izbruh, ki epizootiološko ni povezan s predhodnim izbruhom na istem območju ali prvi izbruh bolezni na drugem območju, kot je določeno v pravilniku, ki ureja bolezni živali;
26. strategija DIVA (Differentiating Infected from Vaccinated Animal) pomeni strategijo cepljenja, ki omogoča razlikovanje med cepljenimi okuženimi in cepljenimi neokuženimi živalmi z uporabo diagnostičnih testov za odkrivanje protiteles proti divjemu virusu ter z uporabo necepljenih kontrolnih ptic;
27. sesalec pomeni žival, ki spada v razred sesalcev (Mammalia), razen ljudi;
28. trupla so perutnina ali druge ptice v ujetništvu, ki so poginile ali bile usmrčene, vključno z njihovimi deli, in niso primerna za prehrano ljudi;
29. vzorci so vzorci, ki jih odvzame ali katerih odvzem odredi uradni veterinar;
30. državno središče za nadzor bolezni (v nadaljnjem besedilu: DSNB) je skupina strokovnjakov za vodenje in nadziranje ukrepov za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje bolezni, ki jo imenuje minister, pristojen za veterinarstvo (v nadaljnjem besedilu: minister).
3. člen
(načrt ukrepov)
(1) VURS mora pripraviti načrt ukrepov ob pojavu AI (v nadaljnjem besedilu: načrt ukrepov) ob upoštevanju meril iz Priloge X Direktive 2005/94/ES, v katerem so določeni nacionalni ukrepi, ki jih je treba izvajati ob pojavu AI, in načrt predložiti Komisiji v odobritev.
(2) V načrtu ukrepov je treba opredeliti dostop do objektov, opreme, osebja in vsega drugega ustreznega materiala, potrebnega za hitro in učinkovito izkoreninjenje AI. Vsebuje natančno navedbo števila in lokacije vseh komercialnih gospodarstev s perutnino. Načrt ukrepov mora vsebovati navedbo največjega števila perutnine, po vrstah, ki bi lahko bile prisotne na teh komercialnih gospodarstvih, navedena pa mora biti tudi ocenjena količina cepiva, ki bi bila potrebna v primeru cepljenja v nujnih primerih.
(3) VURS pri izvajanju ukrepov sodeluje z organi na področju javnega zdravja, okolja in varstva pri delu, zlasti za zagotovitev ustreznih sporočil o tveganjih za imetnike, zaposlene v perutninskem sektorju in javnost.
(4) VURS mora vsaj vsakih pet let posodobiti načrt ukrepov in ga predložiti Komisiji v odobritev.
4. člen
(diagnostični priročnik)
(1) Diagnostični postopki, jemanje vzorcev in laboratorijske preiskave za ugotavljanje AI pri perutnini ter drugih pticah v ujetništvu in virusov AI pri sesalcih se izvajajo v skladu z diagnostičnim priročnikom.
(2) Zaradi zaščite zdravja živali je dovoljeno z virusom AI, njegovim genomom, antigeni ali cepivi ravnati ali jih uporabljati za raziskovanje, diagnostiko ali proizvajanje cepiva samo v prostorih, ustanovah ali laboratorijih, ki so odobreni in pod nadzorom VURS, in kjer je zagotovljeno izpolnjevanje zahtev za biološko varnost.
(3) Seznam odobrenih prostorov, ustanov ali laboratorijev mora VURS predložiti Komisiji pred 30. septembrom 2007 in ga od takrat naprej posodabljati.
II. SISTEMATIČNI NADZOR IN PRIJAVLJANJE
5. člen
(program sistematičnega nadzora)
(1) Ob koncu vsakega leta minister za naslednje leto predpiše program sistematičnega nadzora na AI pri perutnini in prostoživečih pticah v skladu z zakonodajo Skupnosti.
(2) Program sistematičnega nadzora se izvaja z namenom, da:
a) se odkrije razširjenost okužb z virusi AI podtipov H5 in H7 pri različnih vrstah perutnine;
b) na podlagi redno posodobljene ocene tveganja pripomore k vedenju o nevarnosti, ki jo predstavljajo prostoživeče ptice v zvezi s katerim koli virusom influence aviarnega izvora pri pticah.
6. člen
(prijavljanje bolezni)
(1) Vsak sum ali pojav AI je treba nemudoma prijaviti v skladu s pravilnikom, ki ureja bolezni živali.
(2) Poleg zahtev, določenih v predpisu, ki ureja bolezni živali glede obveznega mednarodnega prijavljanja pojavov bolezni pri živalih, mora VURS obvestiti Komisijo v skladu s Prilogo 2, ki je sestavni del tega pravilnika, o vsaki potrditvi AI v klavnicah, na prevoznih sredstvih, MVP in drugih mestih na meji Skupnosti ter v karantenskih objektih ali centrih, ki delujejo v skladu z zakonodajo Skupnosti o uvozu perutnine ali drugih ptic v ujetništvu.
(3) VURS mora Komisiji sporočiti rezultate vsakega sistematičnega nadzora virusov AI, ki se izvede pri sesalcih.
III. SUM NA AI
7. člen
(sum na AI)
(1) Sum na AI se postavi v skladu z diagnostičnim priročnikom.
(2) Ob sumu na AI je treba o tem takoj telefonsko in po telefaksu oziroma elektronski pošti na obrazcu iz pravilnika, ki ureja bolezni živali, obvestiti glavni urad VURS.
(3) Generalni direktor VURS takoj po prijavi suma skliče DSNB, ki vodi in nadzira ukrepe za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje AI.
8. člen
(ukrepi na gospodarstvih ob sumu na AI)
(1) VURS nemudoma sproži preiskavo za potrditev ali izključitev AI na sumljivem gospodarstvu v skladu z diagnostičnim priročnikom, in na njem vzpostavi uradni sistematični nadzor.
(2) Uradni veterinar na sumljivem gospodarstvu odredi oziroma izvede:
a) popis vse perutnine, drugih ptic v ujetništvu ter vseh sesalcev domačih vrst oziroma ocenitev njihovega števila glede na tip perutnine ali vrste drugih ptic v ujetništvu;
b) popis približnega števila perutnine ali drugih ptic v ujetništvu ter vseh domačih vrst sesalcev, ki so že oboleli, poginili ali je verjetno, da se bodo okužili, po posamezni kategoriji na gospodarstvu; ta seznam imetnik dnevno posodablja, tako da upošteva izvalitve, rojstva in pogine v obdobju suma na AI;
c) zaporo in zadržanje vse perutnine in drugih ptic v ujetništvu v objektih na sumljivem gospodarstvu. Kjer je to nepraktično, oziroma če je ogroženo dobro počutje živali, se odredi prestavitev na drugo mesto na istem gospodarstvu, tako da nimajo stika s perutnino ali drugimi pticami v ujetništvu na drugih gospodarstvih. Pri tem mora biti njihov stik s prostoživečimi pticami kar najbolj omejen;
d) prepoved premikov perutnine in drugih ptic v ujetništvu z in na gospodarstvo;
e) prepoved premikov trupel, perutninskega mesa, vključno z drobovino (v nadaljnjem besedilu: meso), krme za perutnino (v nadaljnjem besedilu: krma), orodja, materialov, odpadkov, iztrebkov, gnoja perutnine ali drugih ptic v ujetništvu (v nadaljnjem besedilu: gnoj), gnojevke, uporabljenega nastilja ali česar koli, s čimer bi se lahko prenesla AI; premiki se lahko izvedejo le na podlagi predhodnega dovoljenja uradnega veterinarja, pri čemer se upoštevajo ukrepi za biološko varnost, da se kar najbolj zmanjša vsako tveganje za širjenje AI;
f) prepoved odpreme jajc z gospodarstva;
g) premike oseb, sesalcev domačih vrst, vozil in opreme z in na gospodarstvo le na podlagi predhodnega dovoljenja uradnega veterinarja;
h) namestitev razkuževalnih barier na vhodih in izhodih z gospodarstva in objektih, v katerih je nastanjena perutnina ali druge ptice v ujetništvu; in
i) druge ukrepe za preprečevanje širjenja bolezni.
(3) Uradni veterinar izvede epizootiološko poizvedbo v skladu z 11. členom tega pravilnika.
(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena se vzorci lahko jemljejo tudi v drugih primerih, ko se ne odredijo ukrepi iz drugega odstavka tega člena.
9. člen
(odstopanja od ukrepov, ki se izvajajo na gospodarstvih ob sumu na AI)
(1) VURS lahko dovoli odstopanja od ukrepov iz točk c) do e) drugega odstavka prejšnjega člena na podlagi ocene tveganja in ob upoštevanju varnostnih ukrepov ter namembnega kraja ptic ali proizvodov.
(2) VURS lahko dovoli odstopanja od ukrepov iz točke h) drugega odstavka prejšnjega člena, če se ptice v ujetništvu goji na nekomercialnih gospodarstvih.
(3) VURS lahko, ne glede na točko f) drugega odstavka prejšnjega člena, pod pogoji, določenimi v Prilogi 3, ki je sestavni del tega pravilnika, dovoli odpremo jajc:
a) neposredno v obrat za proizvodnjo jajčnih proizvodov, ki izpolnjuje pogoje iz Oddelka X Poglavja II Priloge III Uredbe (ES) 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora (UL L št. 139 z dne 30. 4. 2004, str. 55), zadnjič spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 1791/2006 z dne 20. novembra 2006 o prilagoditvi nekaterih uredb ter odločb in sklepov na področjih prostega pretoka blaga, prostega gibanja oseb, prava družb, politike konkurence, kmetijstva (vključno z veterinarsko in fitosanitarno zakonodajo), prometne politike, obdavčitve, statistike, energetike, okolja, sodelovanja na področjih pravosodja in notranjih zadev, carinske unije, zunanjih odnosov, skupne zunanje in varnostne politike ter institucij zaradi pristopa Bolgarije in Romunije (UL L št. 363 z dne 20. 12. 2006, str.1) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 853/2004/ES), kjer se z njimi postopa v skladu s Poglavjem XI Priloge II Uredbe (ES) 852/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o higieni živil (UL L št. 139 z dne 30. 4. 2004, str. 1) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 852/2004/ES), ali
b) za odstranitev.
10. člen
(trajanje ukrepov, ki se izvajajo na gospodarstvih ob sumu)
Ukrepi ob sumu se izvajajo, dokler VURS v skladu z diagnostičnim priročnikom ne potrdi ali izključi AI na gospodarstvu.
11. člen
(epizootiološka poizvedba)
(1) Epizootiološka poizvedba v skladu s tem pravilnikom se opravi na podlagi obrazca za epizootiološko poizvedbo iz načrta ukrepov.
(2) VURS upošteva rezultate epizootiološke poizvedbe pri:
a) odločitvi, ali je treba izvajati dodatne ukrepe za obvladovanje bolezni v skladu s tem pravilnikom;
b) odstopanjih v skladu s tem pravilnikom.
(3) Če VURS na podlagi epizootiološke poizvedbe ugotovi ali sumi, da se je AI morda razširila iz oziroma v druge države članice Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU), mora o rezultatih poizvedbe nemudoma obvestiti Komisijo in druge zadevne države članice EU.
12. člen
(dodatni ukrepi na podlagi epizootiološke poizvedbe)
(1) Na podlagi preliminarnih rezultatov epizootiološke poizvedbe lahko VURS, predvsem če se gospodarstvo nahaja na območju z veliko gostoto perutnine, odredi enega ali več naslednjih ukrepov:
– začasne omejitve premikov perutnine, drugih ptic v ujetništvu in jajc ter premikov vozil, uporabljenih v perutninarstvu na določenem območju ali v celotni RS. Ta omejitev se lahko razširi na premike sesalcev domačih vrst, vendar v tem primeru ne sme presegati 72 ur, razen če je to upravičeno;
– ukrepe iz 13. člena tega pravilnika; glede na situacijo se lahko izvajanje teh ukrepov omeji le na perutnino ali druge ptice v ujetništvu, za katere obstaja sum okužbe, in na njihove proizvodne enote;
– usmrtitev perutnine ali drugih ptic v ujetništvu ter odvzem vzorcev v skladu z diagnostičnim priročnikom, z namenom, da se potrdi AI ali izključi sum na AI.
(2) VURS lahko na podlagi rezultatov epizootiološke poizvedbe določi začasno nadzorovano območje okoli gospodarstva. Na gospodarstvih na tem območju se uvedejo nekateri ali vsi ukrepi iz drugega odstavka 8. člena tega pravilnika.
IV. POTRDITEV AI
A. VISOKO PATOGENA AVIARNA INFLUENCA (HPAI)
1. Gospodarstva, ločene proizvodne enote in kontaktna gospodarstva
13. člen
(ukrepi, ki se izvajajo na gospodarstvu po potrditvi HPAI)
(1) VURS potrdi HPAI na gospodarstvu na podlagi kliničnih znakov in rezultatov preiskav.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka lahko VURS v primeru epizootije potrdi HPAI samo na podlagi kliničnih znakov oziroma na podlagi rezultatov epizootiološke poizvedbe.
(3) Po potrditvi HPAI uradni veterinar odredi oziroma izvede poleg ukrepov iz 8. člena tega pravilnika še naslednje ukrepe:
a) takojšnjo usmrtitev vse perutnine in drugih ptic v ujetništvu, ki se nahajajo na gospodarstvu, pod uradnim nadzorom. Usmrtitev se izvede tako, da se prepreči tveganje za širjenje AI, zlasti med prevozom;
b) preprečitev oziroma omejitev možnosti za širjenje HPAI na prostoživeče ptice na gospodarstvu;
c) odstranitev vseh trupel in jajc na gospodarstvu pod uradnim nadzorom;
d) uradni nadzor in izvedbo preiskav, v skladu z diagnostičnim priročnikom, za perutnino, že izvaljeno iz jajc, ki so bila na gospodarstvu zbrana v obdobju med verjetnim vnosom HPAI in izvajanjem ukrepov iz drugega odstavka 8. člena tega pravilnika;
e) ugotovitev namembnega kraja mesa in jajc, zbranih na gospodarstvu v obdobju med verjetnim vnosom HPAI na gospodarstvo in izvajanjem ukrepov iz drugega odstavka 8. člena tega pravilnika, če je to mogoče in njihova odstranitev;
f) uničenje ali obdelavo vseh snovi in odpadkov, ki bi lahko bili kontaminirani, na način, ki zagotavlja uničenje virusov HPAI, v skladu z navodili uradnega veterinarja;
g) obdelavo gnoja, gnojevke in nastilja, ki bi lahko bili kontaminirani, z enim ali več postopki iz 51. člena tega pravilnika;
h) po odstranitvi trupel se objekti, uporabljeni za nastanitev, pašniki ali zemljišča in oprema ter vozila, uporabljena za prevoz perutnine in drugih ptic v ujetništvu, trupel, mesa, krme, gnoja, gnojevke, nastilja in drugih materialov ali snovi, ki bi lahko bili kontaminirani, obdelajo z enim ali več postopki iz 51. člena tega pravilnika;
i) prepoved premikov drugih ptic v ujetništvu ali sesalcev domačih vrst z in na gospodarstvo; premiki se lahko izvedejo le na podlagi predhodnega dovoljenja uradnega veterinarja. Ta omejitev ne velja za sesalce domačih vrst, ki imajo dostop le do bivalnih prostorov ljudi.
(4) V primeru primarnega izbruha je treba izolat virusa pregledati z laboratorijskim postopkom v skladu z diagnostičnim priročnikom za določanje genetskega podtipa. Ta izolat virusa je treba čim prej poslati v referenčni laboratorij Skupnosti.
14. člen
(odstopanja)
(1) VURS lahko dovoli odstopanje glede:
– usmrtitve iz točke a) tretjega odstavka prejšnjega člena za določena gospodarstva oziroma določene vrste perutnine ali drugih ptic v ujetništvu v skladu s 15. in 16. členom tega pravilnika, na podlagi ocene tveganja za nadaljnje širjenje HPAI. Iz ocene tveganja, ki jo zagotovi VURS, morajo biti razvidni podrobni pogoji, na podlagi katerih se dovolijo odstopanja za posamezna gospodarstva, in ustrezni alternativni ukrepi;
– odstranitve jajc iz točke c) tretjega odstavka prejšnjega člena.
(2) Kadar se dovolijo odstopanja iz prve alinee prejšnjega odstavka, mora VURS o tem takoj obvestiti Komisijo.
15. člen
(odstopanja za določena gospodarstva)
(1) VURS lahko dovoli odstopanja iz prvega odstavka prejšnjega člena po potrditvi HPAI na nekomercialnem gospodarstvu, v cirkusu, živalskem vrtu, trgovini s hišnimi pticami, parku za prostoživeče živali, ograjenem območju za gojenje perutnine ali drugih ptic v ujetništvu v znanstvene namene ali zaradi ohranitve ogroženih vrst ali uradno registriranih redkih vrst perutnine ali drugih ptic v ujetništvu, če takšna odstopanja ne ogrožajo obvladovanja bolezni.
(2) V primeru, da VURS dovoli odstopanja iz prejšnjega odstavka, uradni veterinar odredi oziroma izvede naslednje ukrepe:
a) zaporo in zadržanje perutnine in drugih ptic v ujetništvu, ki jih odstopanje zadeva, v objektih na gospodarstvu. Kjer je to nepraktično oziroma če je ogroženo dobro počutje živali, se prestavijo na drugo mesto na istem gospodarstvu, tako da nimajo stika s perutnino ali drugimi pticami v ujetništvu na drugih gospodarstvih. Pri tem mora biti njihov stik s prostoživečimi pticami kar najbolj omejen;
b) nadaljnje testiranje in sistematični nadzor v skladu z diagnostičnim priročnikom; dokler laboratorijske preiskave ne pokažejo, da živali ne predstavljajo več bistvenega tveganja za nadaljnje širjenje HPAI, se jih ne sme premeščati;
c) prepoved premikov z gospodarstva razen za zakol ali na drugo gospodarstvo, ki je:
– v RS; premiki se izvedejo v skladu z navodili uradnega veterinarja; ali
– v drugi državi članici EU; premiki se izvedejo na podlagi sporazuma z namembno državo članico EU.
16. člen
(odstopanja v ločenih proizvodnih enotah)
Po potrditvi HPAI na gospodarstvu, ki je sestavljeno iz dveh ali več ločenih proizvodnih enot, lahko VURS dovoli odstopanja od ukrepov iz točke a) tretjega odstavka 13. člena tega pravilnika za proizvodne enote, v katerih je perutnina ali druge ptice v ujetništvu, pri katerih ne obstaja sum HPAI, če takšna odstopanja ne ogrožajo obvladovanja bolezni in če uradni veterinar ob upoštevanju strukture, velikosti, delovanja, vrste nastanitve, krme, vodnega vira, opreme, osebja in obiskovalcev gospodarstva, ugotovi, da so posamezne proizvodne enote povsem neodvisne od drugih proizvodnih enot glede lokacije in vsakodnevnega oskrbovanja perutnine ali drugih ptic v ujetništvu, ki se jih tam goji.
17. člen
(odstopanja glede odstranitve jajc)
Ne glede na določbo točke c) tretjega odstavka 13. člena tega pravilnika, lahko VURS dovoli, da se jajca odpremijo neposredno v obrat za proizvodnjo jajčnih proizvodov, ki izpolnjuje pogoje iz Oddelka X Poglavja II Priloge III Uredbe 853/2004/ES, kjer se z njimi postopa v skladu s Poglavjem XI Priloge II Uredbe 852/2004/ES. Za vsako takšno dovoljenje veljajo pogoji, določeni v Prilogi 3 tega pravilnika.
18. člen
(ukrepi, ki se izvajajo na kontaktnih gospodarstvih)
(1) Kontaktna gospodarstva se določijo na podlagi epizootiološke poizvedbe.
(2) Dokler HPAI na kontaktnih gospodarstvih v skladu z diagnostičnim priročnikom ni izključena, veljajo na teh gospodarstvih ukrepi iz drugega odstavka 8. člena tega pravilnika.
(3) Na podlagi epizootiološke poizvedbe lahko VURS na kontaktnem gospodarstvu pred potrditvijo HPAI na tem gospodarstvu določi ukrepe iz 13. člena tega pravilnika, predvsem če se gospodarstvo nahaja na območju z veliko gostoto perutnine. Pri uvedbi ukrepov se upoštevajo merila in dejavniki tveganja iz Priloge 4, ki je sestavni del tega pravilnika.
(4) V primeru iz prejšnjega odstavka mora VURS zagotoviti, da se po usmrtitvi perutnine in drugih ptic v ujetništvu na kontaktnih gospodarstvih v skladu z diagnostičnim priročnikom vzamejo vzorci, da se potrdi ali izključi HPAI na teh gospodarstvih.
(5) VURS mora zagotoviti, da se na vsakem kontaktnem gospodarstvu, kjer se perutnina ali druge ptice v ujetništvu usmrtijo in odstranijo v skladu s tretjim odstavkom tega člena, ter na katerem je HPAI naknadno potrjena, vsi objekti in oprema, za katero je verjetno, da so okuženi, ter vozila, uporabljena za prevoz perutnine ali drugih ptic v ujetništvu, trupel, mesa, krme, gnoja, gnojevke, nastilja in katerikoli materiali ali snovi, ki bi lahko bili kontaminirani, obdelajo z enim ali več postopki iz 51. člena tega pravilnika.
2. Okužena in ogrožena območja ter druga območja z omejitvami
19. člen
(določitev okuženih in ogroženih območij ter drugih območij z omejitvami po potrditvi HPAI)
(1) VURS takoj po potrditvi HPAI določi:
a) okuženo območje okoli okuženega gospodarstva s polmerom najmanj treh kilometrov;
b) ogroženo območje okoli okuženega gospodarstva s polmerom najmanj desetih kilometrov.
(2) Na podlagi ocene tveganja lahko VURS, po potrditvi HPAI pri drugih pticah v ujetništvu na nekomercialnem gospodarstvu, v cirkusu, živalskem vrtu, trgovini s hišnimi pticami, parku za prostoživeče živali, ograjenem območju za gojenje drugih ptic v ujetništvu v znanstvene namene ali zaradi ohranitve ogroženih vrst ali uradno registriranih redkih vrst drugih ptic v ujetništvu, na katerih ni perutnine, dovoli odstopanja od določb tega poglavja, ki se nanašajo na vzpostavitev okuženih oziroma ogroženih območij ter ukrepov, ki se tam izvajajo, če takšna odstopanja ne ogrožajo obvladovanja bolezni.
(3) VURS mora pri določitvi okuženih in ogroženih območij iz prvega odstavka tega člena upoštevati vsaj naslednja merila:
a) epizootiološko poizvedbo;
b) geografski položaj, predvsem naravne meje;
c) položaj in bližino gospodarstev ter ocenjeno število perutnine;
d) standardne poti premikov in trgovanja s perutnino in drugimi pticami v ujetništvu;
e) sredstva in osebje, ki so na voljo za kontrolo premikov perutnine ali drugih ptic v ujetništvu, njihovih trupel, gnoja, stelje ali uporabljenega nastilja na okuženih ali ogroženih območjih, predvsem če je treba za usmrtitev oziroma odstranitev perutnino ali druge ptice v ujetništvu premakniti z gospodarstva izvora.
(4) Ob upoštevanju meril iz prejšnjega odstavka lahko VURS določi tudi druga območja z omejitvami, ki so okrog okuženih in ogroženih območij ali v stiku z njimi.
(5) Če okuženo ali ogroženo območje ali drugo območje z omejitvami vključuje ozemlja sosednjih držav članic EU, sodelujejo pri določitvi območja tudi pristojni organi zadevnih držav članic EU.
(6) Seznam okuženih in ogroženih območij ter drugih območij z omejitvami objavi VURS na spletni strani http://www.vurs.gov.si.
20. člen
(ukrepi, ki se izvajajo na okuženih in ogroženih območjih)
(1) Na okuženih in ogroženih območjih je treba, poleg z veterinarsko zakonodajo predpisanih ukrepov za zagotavljanje sledljivosti, zagotoviti tudi sledljivost ljudi, ki so bili v stiku z okuženo perutnino ali drugimi pticami v ujetništvu.
(2) VURS zagotavlja ozaveščenost o ukrepih in omejitvah, ki veljajo in se izvajajo na okuženih in ogroženih območjih, preko sredstev javnega obveščanja, z opozorilnimi napisi oziroma drugimi sredstvi.
(3) VURS lahko na podlagi epizootioloških podatkov ali drugih dokazov odredi izvajanje preventivnih programov izkoreninjenja HPAI, vključno s preventivnim zakolom ali usmrtitvami perutnine ali drugih ptic v ujetništvu, na gospodarstvih in območjih, ki so ogrožena ali predstavljajo tveganje za širjenje HPAI.
(4) Kadar VURS odredi ukrepe iz prejšnjega odstavka, mora o tem nemudoma obvestiti Komisijo.
3. Ukrepi, ki se izvajajo na okuženem območju
21. člen
(popis, klinični pregled ter sistematični nadzor)
VURS mora zagotoviti, da se na okuženem območju izvajajo naslednji ukrepi:
a) popis vseh gospodarstev v najkrajšem možnem času;
b) klinični pregled perutnine in drugih ptic v ujetništvu na vseh komercialnih gospodarstvih v najkrajšem možnem času in po potrebi odvzem vzorcev za laboratorijske preiskave v skladu z diagnostičnim priročnikom; o vseh pregledih, ugotovitvah in odvzetih vzorcih se vodi evidenca; nekomercialna gospodarstva uradni veterinar pregleda pred ukinitvijo okuženega območja;
c) izvajanje uradnega sistematičnega nadzora v skladu z diagnostičnim priročnikom, da se ugotovi nadaljnje širjenje HPAI na gospodarstvih na okuženem območju.
22. člen
(ukrepi na okuženem območju)
Na gospodarstvih na okuženem območju uradni veterinar odredi oziroma izvede naslednje ukrepe:
a) zaporo in zadržanje vse perutnine in drugih ptic v ujetništvu v objektih na njihovem gospodarstvu. Kjer je to nepraktično, oziroma če je ogroženo dobro počutje živali, se prestavijo na drugo mesto na istem gospodarstvu, tako da nimajo stika s perutnino ali drugimi pticami v ujetništvu na drugih gospodarstvih; pri tem mora biti njihov stik s prostoživečimi pticami kar najbolj omejen;
b) odstranitev trupel v najkrajšem možnem času;
c) vozila in oprema, uporabljena za prevoz perutnine ali drugih ptic v ujetništvu, mesa, krme, gnoja, gnojevke in nastilja ter drugih materialov ali snovi, ki bi lahko bili okuženi, se nemudoma obdelajo z enim ali več postopki iz 51. člena tega pravilnika;
d) vsi deli vozil, ki jih uporablja osebje ali druge osebe, ki pridejo na gospodarstvo ali ga zapustijo, in za katera obstaja verjetnost, da so okužena, se nemudoma obdelajo z enim ali več postopki iz 51. člena tega pravilnika;
e) prepoved premikov perutnine, drugih ptic v ujetništvu oziroma domačih sesalcev z in na gospodarstvo; premiki se lahko izvedejo le na podlagi predhodnega dovoljenja uradnega veterinarja; ta omejitev ne velja za sesalce, ki imajo dostop le do bivalnih prostorov ljudi, kjer nimajo stika s perutnino ali drugimi pticami v ujetništvu in kjer nimajo dostopa do kletk ali območij, kjer se gojijo perutnina ali druge ptice v ujetništvu;
f) sporočanje vsake povečane obolevnosti, povečanega pogina oziroma zmanjšanja proizvodnje; po prejetju sporočila mora uradni veterinar zagotoviti oziroma izvesti preiskave v skladu z diagnostičnim priročnikom;
g) upoštevanje ukrepov za biološko varnost, katerih namen je preprečiti širjenje HPAI, pri vseh premikih oseb z in na gospodarstvo;
h) vodenje evidence o vseh obiskih na gospodarstvu, razen v bivalnih prostorih, da se olajša sistematični nadzor nad HPAI; evidenco vodi imetnik. Takšnih evidenc ni treba voditi, če obiskovalci gospodarstev, kot so na primer živalski vrtovi in parki za prostoživeče živali, nimajo dostopa do območij, kjer se gojijo ptice.
23. člen
(uporabljen nastilj, gnoj oziroma gnojevka)
(1) Prepovedano je odvažati ali raztresati uporabljen nastilj, gnoj oziroma gnojevko z gospodarstev na okuženem območju brez predhodnega dovoljenja uradnega veterinarja.
(2) Uradni veterinar lahko dovoli premike gnoja oziroma gnojevke z gospodarstev na okuženem območju, ob upoštevanju ukrepov za biološko varnost, v odobren obrat za obdelavo ali takojšnje skladiščenje za poznejšo obdelavo, da se uničijo virusi HPAI v skladu z Uredbo 1774/2002/ES, če drugi predpisi Skupnosti ne določajo drugače.
24. člen
(sejmi, trgi in drugo zbiranje ter obnova populacije prostoživečih ptic)
(1) Na okuženem območju so prepovedani sejmi, trgi, razstave in druga zbiranja perutnine oziroma drugih ptic v ujetništvu (tekmovanja ipd.).
(2) Perutnine in drugih ptic v ujetništvu za obnovo populacije prostoživečih ptic ni dovoljeno izpuščati na okuženem območju.
25. člen
(prepoved premikov in prevoza ptic, jajc, mesa in trupel)
(1) Na okuženem območju so prepovedani premiki in prevoz perutnine, drugih ptic v ujetništvu, jajc ter trupel z gospodarstva po cestah in železnicah, razen po oskrbovalnih poteh v okviru gospodarstva, ki niso javne poti.
(2) Prevoz mesa iz klavnic, razsekovalnic in hladilnic na okuženem območju je prepovedan, razen če gre za meso:
a) ki izvira iz perutnine izven okuženih območij in je bilo shranjeno ter prepeljano ločeno od mesa perutnine z okuženih območij; ali
b) perutnine, zaklane vsaj 21 dni pred ocenjenim datumom najzgodnejše okužbe na gospodarstvu na okuženem območju in je bilo shranjeno ter prepeljano ločeno od mesa, proizvedenega po tem datumu.
(3) Določbe prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za cestni in železniški tranzit čez okuženo območje brez razkladanja ali ustavljanja.
26. člen
(odstopanja pri neposrednem prevozu perutnine za takojšen zakol in premikih ali obdelavi mesa perutnine)
(1) Ne glede na določbe prejšnjega člena lahko uradni veterinar dovoli neposreden prevoz perutnine, ki izvira z gospodarstva na okuženem območju, v klavnico, ki jo izbere VURS (v nadaljnjem besedilu: izbrana klavnica) za takojšen zakol, če:
a) je bil opravljen klinični pregled perutnine na izvornem gospodarstvu v roku 24 ur pred odpremo v zakol; klinični pregled opravi uradni veterinar;
b) so bile opravljene laboratorijske preiskave, kadar je to potrebno, pri perutnini na izvornem gospodarstvu v skladu z diagnostičnim priročnikom z ugodnimi rezultati;
c) se prevaža perutnino v vozilih, ki jih zapečati uradni veterinar ali so bila zapečatena pod njegovim nadzorom;
d) je uradni veterinar, odgovoren za izbrano klavnico, obveščen in potrdi, da proizvodni proces v klavnici dopušča sprejem perutnine ter o sprejemu in zakolu obvesti uradnega veterinarja, ki je poslal živali v klavnico;
e) je perutnina z okuženega območja ločena od druge perutnine in se jo zakolje ločeno od druge perutnine, po možnosti ob koncu delovnega dne; poznejše čiščenje in razkuževanje mora biti zaključeno pred zakolom druge perutnine;
f) je zagotovljen dokumentacijski in fizični pregled perutnine v izbrani klavnici ob prispetju in po zakolu; pregled opravi uradni veterinar;
g) meso ni namenjeno trgovanju ali izvozu in je označeno z oznako zdravstvene ustreznosti za sveže meso, določeno v pravilniku, ki ureja določitev pogojev zdravstvenega varstva živali, ki vplivajo na proizvodnjo, predelavo in distribucijo živil živalskega izvora, če drugi predpisi Skupnosti ne določajo drugače;
h) se meso razkosa, prevaža in skladišči ločeno od mesa, namenjenega trgovanju ali izvozu, ter se ga uporablja tako, da se prepreči njegovo dodajanje v mesne izdelke, namenjene trgovanju ali izvozu, razen če je bilo obdelano v skladu s pravilnikom iz prejšnje točke, če drugi predpisi Skupnosti ne določajo drugače.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega člena lahko uradni veterinar dovoli neposredni prevoz perutnine, ki ne izvira z okuženega območja, v izbrano klavnico na okuženem območju za takojšni zakol in naknaden premik mesa takšne perutnine, če:
a) je uradni veterinar, odgovoren za izbrano klavnico, obveščen in potrdi, da proizvodni proces v klavnici dopušča sprejem perutnine ter o sprejemu in zakolu obvesti uradnega veterinarja, ki je poslal živali v klavnico;
b) je perutnina ločena od perutnine, ki izvira z okuženega območja, in se jo zakolje ločeno od te perutnine;
c) se meso razkosa, prevaža in skladišči ločeno od mesa, pridobljenega od perutnine, ki izvira z okuženega območja;
d) se ŽSP odstranijo.
27. člen
(odstopanja pri neposrednem prevozu enodnevnih piščancev)
(1) Ne glede na določbe 25. člena tega pravilnika lahko uradni veterinar dovoli neposredni prevoz enodnevnih piščancev, ki izvirajo z gospodarstva na okuženem območju, na gospodarstvo na območju RS, ki je po možnosti izven okuženih ali ogroženih območij, če:
a) se jih prevaža v vozilih, ki jih zapečati uradni veterinar ali so bila zapečatena pod njegovim nadzorom;
b) se med prevozom in na namembnem gospodarstvu izvajajo ukrepi za biološko varnost;
c) se po prihodu enodnevnih piščancev uvede uradni sistematični nadzor na namembnem gospodarstvu;
d) enodnevni piščanci, ki se naselijo na gospodarstvo izven okuženih ali ogroženih območij, ostanejo na namembnem gospodarstvu najmanj 21 dni.
(2) Ne glede na določbe 25. člena tega pravilnika lahko uradni veterinar dovoli neposredni prevoz enodnevnih piščancev, izvaljenih v valilnicah na okuženem območju, iz jajc, ki izvirajo z gospodarstev na območjih brez omejitev, na katero koli gospodarstvo v RS, po možnosti na območje brez omejitev. Valilnica, ki odpremlja pošiljko, mora zagotoviti, da ne pride do stika med temi jajci in drugimi valilnimi jajci ali enodnevnimi piščanci, ki izvirajo iz jat perutnine z drugačnim zdravstvenim statusom.
28. člen
(odstopanja pri neposrednem prevozu perutnine pred začetkom nesnosti)
Ne glede na določbe 25. člena tega pravilnika lahko uradni veterinar dovoli neposredni prevoz perutnine pred začetkom nesnosti z gospodarstva na okuženem območju na drugo gospodarstvo ali v objekt tega gospodarstva na območju RS, ki je praviloma na okuženem ali ogroženem območju in na katerem ni druge perutnine, če:
a) je bil opravljen klinični pregled perutnine in drugih ptic v ujetništvu na izvornem gospodarstvu, zlasti perutnine, ki se odpremlja; pregled opravi uradni veterinar;
b) so bile pri perutnini na izvornem gospodarstvu, kadar je potrebno, opravljene laboratorijske preiskave v skladu z diagnostičnim priročnikom, z ugodnimi rezultati;
c) se prevaža perutnino v vozilih, ki jih zapečati uradni veterinar ali so bila zapečatena pod njegovim nadzorom;
d) se po prihodu perutnine pred začetkom nesnosti uvede uradni sistematični nadzor na namembnem gospodarstvu oziroma v objektu tega gospodarstva;
e) perutnina, ki se naseli na gospodarstvo izven okuženih ali ogroženih območij, ostane na namembnem gospodarstvu najmanj 21 dni.
29. člen
(odstopanja pri neposrednem prevozu jajc)
(1) Ne glede na določbe 25. člena tega pravilnika lahko uradni veterinar dovoli neposredni prevoz valilnih jajc s kateregakoli gospodarstva v valilnico, ki jo izbere VURS (v nadaljnjem besedilu: izbrana valilnica) in se nahaja na okuženem območju ali neposredni prevoz z gospodarstva, ki se nahaja na okuženem območju, v katero koli izbrano valilnico, če:
a) so bile matične jate, iz katerih izvirajo valilna jajca, pregledane v skladu z diagnostičnim priročnikom in na teh gospodarstvih ni bilo suma na HPAI;
b) so bila valilna jajca in njihova embalaža pred odpremo razkužena in je zagotovljena sledljivost teh jajc;
c) se valilna jajca prevaža v vozilih, ki jih zapečati uradni veterinar ali so bila zapečatena pod njegovim nadzorom;
d) se v valilnici izvajajo ukrepi za biološko varnost, ki jih odredi uradni veterinar.
(2) Ne glede na določbe 25. člena tega pravilnika lahko uradni veterinar dovoli neposredni prevoz jajc:
a) v pakirnico, ki jo izbere VURS (v nadaljnjem besedilu: izbrana pakirnica); jajca morajo biti pakirana v embalažo za enkratno uporabo, in izvajati se morajo vsi ukrepi za biološko varnost, ki jih odredi uradni veterinar;
b) v obrat za proizvodnjo jajčnih proizvodov, ki izpolnjuje pogoje iz Oddelka X Poglavja II Priloge III Uredbe 853/2004/ES, kjer se z njimi postopa v skladu s Poglavjem XI Priloge II Uredbe 852/2004/ES; ali
c) za odstranitev.
30. člen
(odstopanja pri neposrednem prevozu trupel)
Ne glede na določbe 25. člena tega pravilnika lahko uradni veterinar dovoli neposredni prevoz trupel za odstranitev.
31. člen
(čiščenje in razkuževanje prevoznih sredstev)
Vozila in oprema, uporabljena za prevoz iz 26. do 30. člena tega pravilnika, se morajo takoj po prevozu očistiti in razkužiti v skladu s postopki iz 51. člena tega pravilnika.
32. člen
(trajanje ukrepov)
(1) Ukrepi iz tega oddelka se izvajajo najmanj 21 dni od datuma dokončanja predhodnega čiščenja in razkuževanja okuženega gospodarstva v skladu s postopki iz 51. člena tega pravilnika, in dokler na gospodarstvih na okuženem območju niso opravljene preiskave v skladu z diagnostičnim priročnikom z ugodnimi rezultati.
(2) Po prenehanju izvajanja ukrepov v skladu s prejšnjim odstavkom se na nekdanjem okuženem območju uvedejo ukrepi iz 34. člena tega pravilnika.
4. Ukrepi, ki se izvajajo na ogroženih območjih
33. člen
(ukrepi na ogroženem območju)
(1) Na gospodarstvih na ogroženem območju uradni veterinar odredi oziroma izvede naslednje ukrepe:
a) popis vseh komercialnih gospodarstev s perutnino v najkrajšem možnem času;
b) prepoved premikov perutnine in jajc na ogroženem območju; premiki se lahko izvedejo le na podlagi predhodnega dovoljenja uradnega veterinarja, pri čemer se upoštevajo ukrepi za biološko varnost, da se prepreči širjenje HPAI; prepoved premikov perutnine ne velja za cestni ali železniški tranzit čez ogroženo območje brez razkladanja ali ustavljanja;
c) prepoved premikov perutnine in jajc na gospodarstva, v klavnice, pakirnice ali obrate za proizvodnjo jajčnih izdelkov izven ogroženega območja; vendar pa lahko uradni veterinar dovoli neposreden prevoz:
– perutnine za zakol v izbrano klavnico za takojšen zakol, če so izpolnjeni pogoji iz točk a), b) in d) prvega odstavka 26. člena tega pravilnika;
– perutnine pred začetkom nesnosti na gospodarstvo v RS, na katerem ni druge perutnine; na gospodarstvu se mora po prihodu perutnine izvajati uradni sistematični nadzor; perutnina mora na gospodarstvu ostati najmanj 21 dni;
– enodnevnih piščancev na gospodarstvo v RS, če se izvajajo ukrepi za biološko varnost in se po prihodu piščancev na gospodarstvu uvede uradni sistematični nadzor; enodnevni piščanci morajo na gospodarstvu ostati najmanj 21 dni;
– enodnevnih piščancev, ki so izvaljeni iz valilnih jajc z gospodarstev s perutnino izven okuženih ali ogroženih območij, na gospodarstvo v RS, če valilnica izvora pošiljke zagotavlja, da ne pride do stika med temi jajci in drugimi valilnimi jajci ali enodnevnimi piščanci, ki izvirajo iz jat perutnine iz okuženih ali ogroženih območij in katerih zdravstveni status je zato drugačen;
– valilnih jajc v izbrano valilnico, ki se nahaja na ogroženem območju ali izven njega; valilna jajca in njihova embalaža se morajo pred odpremo razkužiti in zagotovljena mora biti sledljivost teh jajc;
– konzumnih jajc v izbrano pakirnico, ob pogoju, da se pakirajo v embalažo za enkratno uporabo in se izvajajo vsi ukrepi za biološko varnost, ki jih odredi uradni veterinar;
– jajc v obrat za proizvodnjo jajčnih proizvodov, ki se nahaja na ogroženem območju ali izven njega in izpolnjuje pogoje iz Oddelka X Poglavja II Priloge III Uredbe 853/2004/ES, kjer se z njimi postopa v skladu s Poglavjem XI Priloge II Uredbe 852/2004/ES;
– jajc za odstranitev;
d) upoštevanje ukrepov za biološko varnost, katerih namen je preprečiti širjenje HPAI, pri vseh premikih oseb z in na gospodarstvo;
e) čiščenje in razkuževanje vozil in opreme, uporabljenih za prevoz perutnine oziroma drugih ptic v ujetništvu, krme, gnoja, gnojevke in nastilja ter drugih materialov ali snovi, ki bi lahko bili kontaminirani, v skladu s postopki iz 51. člena tega pravilnika;
f) prepoved premikov perutnine, drugih ptic v ujetništvu oziroma domačih sesalcev z in na gospodarstvo; premiki se lahko izvedejo le na podlagi predhodnega dovoljenja uradnega veterinarja; omejitev ne velja za sesalce, ki imajo dostop le do bivalnih prostorov ljudi, kjer nimajo stika s perutnino ali drugimi pticami v ujetništvu in kjer nimajo dostopa do kletk ali območij, kjer se gojijo perutnina oziroma druge ptice v ujetništvu;
g) sporočanje vsake povečane obolevnosti, povečanega pogina oziroma zmanjšanja proizvodnje; po prejetju sporočila mora uradni veterinar zagotoviti oziroma izvesti preiskave v skladu z diagnostičnim priročnikom;
h) prepoved odvažanja oziroma raztresanja uporabljenega nastilja, gnoja ali gnojevke, razen na podlagi predhodnega dovoljenja uradnega veterinarja; uradni veterinar lahko dovoli premike gnoja ali gnojevke, ob upoštevanju ukrepov za biološko varnost, v odobren obrat za obdelavo ali takojšnje skladiščenje za poznejšo obdelavo, da se uničijo virusi HPAI v skladu z Uredbo 1774/2002/ES, če drugi predpisi Skupnosti ne določajo drugače;
i) prepoved sejmov, trgov, razstav ali drugega zbiranja perutnine oziroma drugih ptic v ujetništvu;
j) prepoved izpuščanja perutnine za obnovo populacije prostoživečih ptic.
(2) Uradni veterinar lahko dovoli neposredni prevoz perutnine, ki ne izvira iz okuženega ali ogroženega območja, v izbrano klavnico na ogroženem območju za takojšen zakol in naknaden premik mesa takšne perutnine.
34. člen
(trajanje ukrepov)
Ukrepi iz tega oddelka se izvajajo najmanj 30 dni od datuma dokončanja predhodnega čiščenja in razkuževanja okuženega gospodarstva v skladu z 51. členom tega pravilnika.
5. Ukrepi, ki se izvajajo na drugih območjih z omejitvami
35. člen
(ukrepi, ki se izvajajo na drugih območjih z omejitvami)
(1) Ukrepi iz Oddelka 3 in 4 tega Poglavja se smiselno uporabljajo tudi na drugih območjih z omejitvami.
(2) VURS lahko, kjer to kažejo epizootiološki podatki ali drugi dokazi, izvaja preventivni program izkoreninjenja na gospodarstvih in območjih, kjer obstaja tveganje, vključno s preventivnim zakolom ali usmrtitvijo perutnine ali drugih ptic v ujetništvu, v skladu z merili iz Priloge 4 tega pravilnika, in ki se nahajajo na drugih območjih z omejitvami. Ponovna naselitev teh gospodarstev se izvaja v skladu z navodili VURS.
(3) V primeru, da VURS uvede ukrepe iz prvega in drugega odstavka tega člena, mora o tem takoj obvestiti Komisijo.
6. Odstopanja in dodatni ukrepi za biološko varnost
36. člen
(odstopanja)
(1) V primeru odstopanj iz 19. člena ter 26. do 30. člena tega pravilnika, mora VURS za vsako odstopanje zagotoviti oceno tveganja, iz katere morajo biti razvidni podrobni pogoji, na podlagi katerih se dovolijo odstopanja za posamezna gospodarstva in ustrezni alternativni ukrepi.
(2) VURS lahko na podlagi ocene tveganja dovoli odstopanja od ukrepov iz Oddelkov 3 in 4 tega Poglavja ob potrditvi HPAI v valilnici.
(3) VURS lahko dovoli odstopanja od ukrepov iz točk b) in c) 21. člena, 25. člena in točk b), c) in f) 33. člena tega pravilnika po potrditvi HPAI na nekomercialnem gospodarstvu, v cirkusu, živalskem vrtu, trgovini s hišnimi pticami, parku za prostoživeče živali, ograjenem območju za gojenje perutnine ali drugih ptic v ujetništvu v znanstvene namene ali zaradi ohranitve ogroženih vrst ali uradno registriranih redkih vrst perutnine ali drugih ptic v ujetništvu.
(4) Ne glede na določbe Oddelkov 3 in 4 tega poglavja lahko VURS po potrditvi HPAI na podlagi ocene tveganja uvede posebne ukrepe v zvezi s premiki tekmovalnih golobov z, na oziroma znotraj okuženih in ogroženih območij.
(5) Odstopanja iz prvega do četrtega odstavka tega člena se dovolijo le, če ne ogrožajo obvladovanja bolezni.
(6) Kadar VURS dovoli odstopanja iz prvega do četrtega odstavka tega člena, mora o tem takoj obvestiti Komisijo.
(7) Perutnina, druge ptice v ujetništvu, valilna jajca, uporabljeni nastilj, gnoj ali gnojevka, ki izvirajo iz gospodarstev, katerim je bilo dovoljeno odstopanje iz tega člena, ne smejo v trgovanje, razen če drugi predpisi Skupnosti ne določajo drugače.
37. člen
(dodatni ukrepi za biološko varnost)
(1) VURS lahko za preprečitev širjenja HPAI poleg ukrepov iz Oddelkov 3, 4 in 5 tega Poglavja uvede dodatne ukrepe za biološko varnost na gospodarstvih na okuženih in ogroženih območjih, drugih območjih z omejitvami ter v kompartmentih s perutnino in kompartmentih z drugimi pticami v ujetništvu. Ti ukrepi lahko vključujejo omejitve premikov vozil ali oseb, ki skrbijo za dobavo krme, zbiranje jajc, prevoz perutnine v klavnice, zbiranje trupel za odstranitev in drugih premikov osebja, veterinarjev ali oseb, ki dobavljajo kmetijsko opremo.
(2) Kadar se uvedejo ukrepi iz prejšnjega odstavka, mora VURS o tem nemudoma obvestiti Komisijo.
7. Ukrepi, ki se izvajajo ob sumu ali po potrditvi HPAI v klavnica, na MVP in prevoznih sredstvih
38. člen
(klavnice in prevozna sredstva)
VURS mora ob sumu ali po potrditvi HPAI v klavnicah ali prevoznih sredstvih takoj sprožiti preiskavo gospodarstva, s katerega izvirajo perutnina oziroma druge ptice v ujetništvu, s katero se potrdi ali izključi HPAI na gospodarstvu v skladu z diagnostičnim priročnikom.
39. člen
(ukrepi, ki se izvajajo v klavnicah)
(1) VURS mora ob sumu oziroma po potrditvi HPAI v klavnici zagotoviti, da se na podlagi ocene tveganja vso perutnino, ki je v klavnici, čim prej zakolje oziroma usmrti pod uradnim nadzorom.
(2) Če se perutnino iz prejšnjega odstavka zakolje, se njihovo meso in ŽSP ter meso in ŽSP druge perutnine, ki bi lahko bila kontaminirana med zakolom ali v proizvodnem procesu, hrani ločeno pod uradnim nadzorom, dokler se ne zaključijo preiskave v skladu z diagnostičnim priročnikom. V primeru kasnejše potrditve HPAI se to meso in ŽSP odstranijo v najkrajšem možnem času pod uradnim nadzorom.
40. člen
(ukrepi, ki se izvajajo na MVP in prevoznih sredstvih)
(1) VURS mora ob sumu oziroma po potrditvi HPAI na MVP ali prevoznem sredstvu zagotoviti, da se na podlagi ocene tveganja vso perutnino in druge ptice v ujetništvu, ki so na MVP ali prevoznem sredstvu, usmrti, zakolje ali izolira od perutnine oziroma drugih ptic v ujetništvu pod uradnim nadzorom, dokler se ne zaključi preiskava v skladu z diagnostičnim priročnikom. Glede ukrepov se smiselno uporabljajo določbe 8. člena tega pravilnika.
(2) VURS lahko dovoli premik perutnine oziroma drugih ptic v ujetništvu na drugo lokacijo, kjer se jih usmrti, zakolje ali izolira od perutnine ali drugih ptic v ujetništvu.
(3) VURS lahko odloči, da se ne usmrti ali zakolje perutnine oziroma drugih ptic v ujetništvu, ki se nahajajo na MVP in niso bile v stiku s perutnino oziroma drugimi pticami v ujetništvu, pri katerih obstaja sum HPAI.
(4) Kadar se perutnino iz prvega odstavka tega člena zakolje, se njihovo meso in ŽSP ter meso in ŽSP druge perutnine, ki bi lahko bila kontaminirana med zakolom ali v proizvodnem procesu, hrani ločeno pod uradnim nadzorom, dokler se ne zaključijo preiskave v skladu z diagnostičnim priročnikom. V primeru kasnejše potrditve HPAI se to meso in ŽSP odstranijo v najkrajšem možnem času pod uradnim nadzorom.
41. člen
(dodatni ukrepi, ki se izvajajo v klavnicah, na MVP in prevoznih sredstvih)
VURS mora ob sumu oziroma po potrditvi HPAI v klavnici, na MVP ali prevoznem sredstvu zagotoviti izvajanje naslednjih dodatnih ukrepov:
a) perutnina in druge ptice v ujetništvu ne smejo priti v klavnico, na MVP ali prevozno sredstvo, dokler ne mine vsaj 24 ur od čiščenja in razkuževanja iz točke b) tega člena; v primeru MVP se prepoved lahko razširi tudi na druge živali;
b) čiščenje in razkuževanje kontaminiranih objektov, opreme in vozil v skladu z enim ali več postopki iz 51. člena tega pravilnika pod uradnim nadzorom uradnega veterinarja;
c) opravi se epizootiološka poizvedba;
d) ukrepe iz drugega odstavka 8. člena tega pravilnika na izvornem gospodarstvu okužene perutnine ali trupel in na kontaktnih gospodarstvih;
e) izvajanje ukrepov iz 13. člena tega pravilnika na izvornem gospodarstvu, če epizootiološka poizvedba in nadaljnje preiskave na podlagi 38. člena tega pravilnika ne pokažejo drugače;
f) izolat virusa HPAI se pošlje v nadaljnje laboratorijske preiskave, da se določi podtip virusa v skladu z diagnostičnim priročnikom.
B. NIZKO PATOGENA AVIARNA INFLUENCA (LPAI)
1. Ukrepi, ki se izvajajo na gospodarstvu po potrditvi LPAI
42. člen
(ukrepi po potrditvi LPAI)
(1) Po potrditvi LPAI uradni veterinar na gospodarstvu odredi oziroma izvede ukrepe iz točk a), b), c), e), g) in h) drugega odstavka 8. člena in tretjega odstavka 8. člena tega pravilnika ter drugega do šestega odstavka tega člena na podlagi ocene tveganja, ki jo zagotovi VURS, in najmanj ob upoštevanju meril, določenih v Prilogi 5, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Uradni veterinar na gospodarstvu, na katerem je bila potrjena LPAI, za vso perutnino in druge ptice v ujetništvu tistih vrst, pri katerih je bila potrjena LPAI, odredi depopulacijo pod uradnim nadzorom na način, da se prepreči širjenje LPAI. Na podlagi ocene tveganja za nadaljnje širjenje LPAI lahko depopulacija zajame tudi druge ptice v ujetništvu na gospodarstvu in kontaktna gospodarstva, ugotovljena na podlagi epizootiološke poizvedbe. Pred izvedbo depopulacije so prepovedani premiki perutnine ali drugih ptic v ujetništvu z in na gospodarstvo brez predhodnega dovoljenja uradnega veterinarja.
(3) Depopulacija se izvede v skladu s pravilnikom, ki ureja zaščito živali pri zakolu in pravilnikom, ki ureja usmrtitev živali iz veterinarskih razlogov, živali, ki se redijo za proizvodnjo krzna ter odvečnih enodnevnih piščancev in zarodkov v odpadkih valilnice, VURS pa odloči, ali se perutnino oziroma druge ptice v ujetništvu:
a) čim prej usmrti, ali
b) zakolje v izbrani klavnici v skladu s šestim odstavkom tega člena.
(4) Pred izvedbo depopulacije z zakolom je perutnina podvržena nadaljnjemu sistematičnemu nadzoru in preiskavam v skladu z diagnostičnim priročnikom.
(5) Premik perutnine z gospodarstva v izbrano klavnico ni dovoljen, dokler VURS na podlagi ocene tveganja, rezultatov poizvedb in laboratorijskih preiskav ne ugotovi, da je tveganje za širjenje LPAI minimalno.
(6) Zakol v izbrani klavnici se lahko izvede le pod naslednjimi pogoji:
a) perutnina je poslana v izbrano klavnico neposredno z gospodarstva;
b) vsako pošiljko pred odvozom zapečati uradni veterinar ali pa je bila zapečata pod njegovim nadzorom;
c) vsaka pošiljka ostane zapečatena ves čas prevoza do izbrane klavnice;
d) upoštevajo se dodatni ukrepi za biološko varnost, ki jih odredi uradni veterinar;
e) uradni veterinar, odgovoren za izbrano klavnico, je obveščen in se strinja, da sprejme perutnino; o sprejemu in zakolu perutnine obvesti uradnega veterinarja, ki je poslal perutnino v zakol;
f) vozila in opremo, uporabljene za prevoz žive perutnine in drugih materialov ali snovi, ki bi lahko bili kontaminirani, se očisti in razkuži brez odlašanja v skladu z enim ali več postopki iz 51. člena tega pravilnika;
g) ŽSP takšne perutnine se odstranijo.
(7) Trupla in valilna jajca na gospodarstvu, na katerem je bila potrjena LPAI, se odstranijo pod uradnim nadzorom.
(8) Uradni veterinar po potrditvi LPAI odredi oziroma izvede naslednje ukrepe:
a) valilna jajca, zbrana na gospodarstvu v obdobju med verjetnim vnosom LPAI na gospodarstvo in sprejetjem ukrepov iz tega pravilnika, se izsledijo in izvalijo pod uradnim sistematičnim nadzorom;
b) za perutnino, že izvaljeno iz jajc, zbranih na gospodarstvu v obdobju med verjetnim vnosom LPAI na gospodarstvo in izvajanjem ukrepov iz tega pravilnika, se uvede uradni sistematični nadzor in izvedejo preiskave v skladu z diagnostičnim priročnikom;
c) jajca, ki so na gospodarstvu in znesena na gospodarstvu pred depopulacijo, se prevažajo na način, da je tveganje širjenja LPAI čim manjše:
– v izbrano pakirnico ob pogoju, da so pakirana v embalažo za enkratno uporabo, in da se izvajajo ukrepi za biološko varnost, ki jih odredi uradni veterinar;
– neposredno v obrat za proizvodnjo jajčnih proizvodov, ki izpolnjuje pogoje iz Oddelka X Poglavja II Priloge III Uredbe 853/2004/ES, kjer se z njimi postopa v skladu s Poglavjem XI Priloge II Uredbe 852/2004/ES; ali
– na odstranitev;
d) vsi materiali ali snovi, ki bi lahko bile kontaminirane, se obdelajo v skladu z navodili uradnega veterinarja ali se odstranijo;
e) gnoj, gnojevka in nastilj, za katere je verjetno, da so kontaminirani, se obdelajo z enim ali več postopki iz 51. člena tega pravilnika;
f) po depopulaciji se objekti, uporabljeni za nastanitev perutnine ali drugih ptic v ujetništvu, oprema, ki bi lahko bila kontaminirana, in vozila, uporabljena za prevoz trupel, krme, gnoja, gnojevke in nastilja ali drugih materialov ali snovi, ki bi lahko bile kontaminirane, brez odlašanja obdelajo z enim ali več postopki iz 51. člena tega pravilnika;
g) sesalci domačih vrst ne smejo priti na gospodarstvo ali ga zapustiti brez dovoljenja VURS. Ta omejitev ne velja za sesalce, ki imajo dostop le do bivalnih prostorov ljudi, kjer nimajo stika s perutnino oziroma drugimi pticami v ujetništvu, in kjer nimajo dostopa do kletk ali območij, kjer se gojijo perutnina ali druge ptice v ujetništvu;
h) v primeru primarnega izbruha LPAI se izolat virusa pregleda z laboratorijskimi testi, da se določi podtip virusa v skladu z diagnostičnim priročnikom; izolat virusa se čim prej pošlje referenčnemu laboratoriju Skupnosti.
(9) Kadar se odredijo ukrepi iz drugega, šestega oziroma sedmega odstavka tega člena, mora VURS o tem obvestiti Komisijo.
43. člen
(odstopanja za določena gospodarstva)
(1) VURS lahko dovoli odstopanja od ukrepov iz drugega odstavka prejšnjega člena in glede valilnih jajc iz sedmega odstavka prejšnjega člena po potrditvi LPAI na nekomercialnem gospodarstvu, v cirkusu, živalskem vrtu, trgovini s hišnimi pticami, parku za prostoživeče živali, ograjenem območju za gojenje perutnine ali drugih ptic v ujetništvu v znanstvene namene ali zaradi ohranitve ogroženih vrst ali uradno registriranih redkih vrst perutnine ali drugih ptic v ujetništvu, če takšna odstopanja ne ogrožajo obvladovanja bolezni.
(2) Če VURS dovoli odstopanja iz prejšnjega odstavka, mora glede perutnine oziroma drugih ptic v ujetništvu, na katere se odstopanje nanaša, zagotoviti:
a) da se jih zapre v objekt na tem gospodarstvu in tam zadrži. Kjer je to nepraktično oziroma če je ogroženo dobro počutje živali, se prestavijo na drugo mesto na istem gospodarstvu, tako da nimajo stika s perutnino oziroma drugimi pticami v ujetništvu z drugih gospodarstev. Izvajajo se ukrepi, da se kar najbolj omeji njihov stik s prostoživečimi pticami;
b) da se pri njih izvaja sistematični nadzor in testiranje v skladu z diagnostičnim priročnikom ter se jih ne premika, dokler na podlagi laboratorijskih testov ne predstavljajo več bistvenega tveganja za nadaljnje širjenje LPAI;
c) da se jih ne premika z gospodarstva, razen za zakol ali na drugo gospodarstvo:
– v RS, premiki se izvedejo v skladu z navodili VURS; ali
– v drugi državi članici EU, na podlagi sporazuma z namembno državo članico EU.
(3) Na podlagi ocene tveganja se lahko po potrditvi LPAI v valilnicah odobrijo odstopanja od vseh ali nekaterih ukrepov iz prejšnjega člena.
(4) Kadar se dovolijo odstopanja iz tega člena, mora VURS o tem takoj obvestiti Komisijo.
2. Ločene proizvodne enote in kontaktna gospodarstva
44. člen
(ukrepi, ki se izvajajo po potrditvi LPAI v ločenih proizvodnih enotah)
(1) Po potrditvi LPAI na gospodarstvu, ki je sestavljeno iz dveh ali več ločenih proizvodnih enot, lahko VURS na podlagi ocene tveganja dovoli odstopanja od ukrepov iz drugega odstavka 42. člena tega pravilnika za proizvodne enote, v katerih je zdrava perutnina.
(2) Kadar se dovolijo odstopanja iz tega člena, mora VURS o tem takoj obvestiti Komisijo.
45. člen
(ukrepi, ki se izvajajo na kontaktnih gospodarstvih)
(1) Kontaktna gospodarstva se določijo na podlagi epizootiološke poizvedbe.
(2) Na kontaktnih gospodarstvih se izvajajo ukrepi iz drugega odstavka 8. člena tega pravilnika dokler LPAI ni izključena v skladu z diagnostičnim priročnikom.
(3) Uradni veterinar lahko na kontaktnih gospodarstvih na podlagi epizootiološke poizvedbe izvede oziroma odredi ukrepe iz 42. člena tega pravilnika, zlasti če je kontaktno gospodarstvo na območju z veliko gostoto perutnine. Pri tem se upoštevajo merila in dejavniki tveganja iz Priloge 4 tega pravilnika. V primeru usmrtitve se vzamejo vzorci usmrčene perutnine za potrditev ali izključitev LPAI v skladu z diagnostičnim priročnikom.
(4) Na kontaktnem gospodarstvu, kjer je naknadno potrjena LPAI, se objekti, pašniki, kmetijska dvorišča in vsa oprema, za katere je verjetno, da so kontaminirani, ter vozila, uporabljena za prevoz perutnine oziroma drugih ptic v ujetništvu, trupel, mesa, krme, gnoja, gnojevke in nastilja, drugih materialov ali snovi, ki bi lahko bile kontaminirane, obdelajo z enim ali več postopki iz 51. člena tega pravilnika.
3. Določitev območij z omejitvami
46. člen
(določitev območij z omejitvami po potrditvi LPAI)
(1) VURS mora takoj po potrditvi LPAI določiti območje z omejitvami s polmerom vsaj enega kilometra okoli okuženega gospodarstva.
(2) Seznam območij z omejitvami objavi VURS na svoji spletni strani.
47. člen
(ukrepi, ki se izvajajo na območju z omejitvami)
(1) Uradni veterinar na območju z omejitvami odredi oziroma izvede naslednje ukrepe:
a) popis vseh komercialnih gospodarstev v najkrajšem možnem času;
b) na komercialnih gospodarstvih s perutnino odvzem vzorcev za laboratorijske preiskave v skladu z diagnostičnim priročnikom;
c) prepoved premikov perutnine, drugih ptic v ujetništvu ter jajc znotraj ali na območje z omejitvami brez predhodnega dovoljenja uradnega veterinarja in ob upoštevanju drugih potrebnih ukrepov; ta omejitev ne velja za cestni ali železniški tranzit čez območje z omejitvami brez razkladanja ali ustavljanja;
d) premiki perutnine, drugih ptic v ujetništvu in jajc z območja z omejitvami so prepovedani, uradni veterinar pa dovoli neposredni prevoz:
– perutnine za zakol v klavnico, ki je v RS;
– perutnine na gospodarstvo ali objekt v RS, na katerem ni druge perutnine; perutnina mora ostati tam 21 dni, po njenem prihodu pa se na gospodarstvu izvaja uradni sistematični nadzor;
– enodnevnih piščancev na gospodarstvo v RS; enodnevni piščanci ostanejo tam 21 dni, po njihovem prihodu pa se na gospodarstvu izvaja uradni sistematični nadzor; ali če so izvaljeni iz jajc, ki izvirajo z gospodarstev s perutnino zunaj območja z omejitvami, na katerokoli drugo gospodarstvo, če lahko valilnica zagotovi, da je izključen vsak stik z valilnimi jajci ali enodnevnimi piščanci, ki izvirajo iz jat perutnine znotraj območja z omejitvami in katerih zdravstveni status je zato drugačen;
– valilnih jajc v odobreno valilnico; jajca in njihova embalaža se razkužijo pred odpremo in zagotoviti je treba sledljivost teh jajc;
– konzumnih jajc v pakirnico, ob pogoju, da se pakirajo v embalažo za enkratno uporabo, in da se izvajajo vsi ukrepi za biološko varnost, ki jih odredi uradni veterinar;
– jajc v obrat za proizvodnjo jajčnih proizvodov, ki izpolnjuje pogoje iz Oddelka X Poglavja II Priloge III Uredbe 853/2004/ES, kjer se z njimi postopa v skladu s Poglavjem XI Priloge II Uredbe 852/2004/ES, ki se nahaja na ali izven območja z omejitvami;
– jajc za odstranitev;
e) odstranitev trupel;
f) vsakdo, ki pride na gospodarstvo na območju z omejitvami ali ga zapusti, mora upoštevati ustrezne ukrepe za biološko varnost, katerih namen je preprečiti širjenje LPAI;
g) vozila in oprema, uporabljena za prevoz žive perutnine ali drugih ptic v ujetništvu, krme, gnoja, gnojevke in nastilja ter drugih materialov ali snovi, ki bi lahko bile kontaminirane, je treba po kontaminaciji očistiti in razkužiti brez odlašanja v skladu z enim ali več postopki iz 51. člena tega pravilnika;
h) perutnina, druge ptice v ujetništvu ali sesalci domačih vrst ne smejo priti na gospodarstvo, niti ga zapustiti brez dovoljenja VURS. Ta omejitev ne velja za sesalce, ki imajo dostop le do bivalnih prostorov ljudi, kjer nimajo stika s perutnino ali drugimi pticami v ujetništvu, in nimajo dostopa do kletk ali območij, kjer se gojijo perutnina ali druge ptice v ujetništvu;
i) prepoved odstranjevanja ali raztresanja uporabljenega nastilja, gnoja ali gnojevke brez predhodnega dovoljenja VURS; dovoli se lahko premike gnoja ali gnojevke z gospodarstva na območju z omejitvami, na katerem se izvajajo ukrepi za biološko varnost, v odobren obrat za obdelavo ali za vmesno skladiščenje za poznejšo obdelavo, pri kateri se uničijo morebitno prisotni virusi AI v skladu z Uredbo 1774/2002/ES, če drugi predpisi Skupnosti ne določajo drugače;
j) prepoved sejmov, trgov, razstav ali drugega zbiranja perutnine ali drugih ptic v ujetništvu brez predhodnega dovoljenja VURS;
k) prepoved izpuščanja perutnine ali drugih ptic v ujetništvu za obnovo populacije prostoživečih ptic.
(2) Uradni veterinar lahko na podlagi ocene tveganja poleg ukrepov iz tega oddelka odredi nadaljnje ukrepe za obvladovanje bolezni, o tem pa mora VURS obvestiti Komisijo.
48. člen
(trajanje ukrepov)
Ukrepi iz tega oddelka se, če drugi predpisi Skupnosti ne določajo drugače, izvajajo:
a) najmanj 21 dni po datumu končanja predhodnega čiščenja in razkuževanja okuženega gospodarstva z enim ali več postopki iz 51. člena tega pravilnika in dokler VURS na podlagi rezultatov preiskav in laboratorijskih testov, izvedenih na območju z omejitvami v skladu z diagnostičnim priročnikom in ocene tveganja ne ugotovi, da je tveganje širjenja LPAI zanemarljivo; ali
b) najmanj 42 dni od datuma potrditve LPAI in dokler VURS na podlagi rezultatov preiskav in laboratorijskih testov, izvedenih na območju z omejitvami v skladu z diagnostičnim priročnikom in oceno tveganja, ne ugotovi, da je tveganje širjenja LPAI zanemarljivo.
49. člen
(odstopanja)
(1) Po potrditvi LPAI v valilnici lahko uradni veterinar na podlagi ocene tveganja dovoli odstopanja od ukrepov iz 46. in 47. člena tega pravilnika.
(2) Po potrditvi LPAI na nekomercialnem gospodarstvu, v cirkusu, živalskem vrtu, trgovini s hišnimi pticami, parku za prostoživeče živali, ograjenem območju za gojenje perutnine ali drugih ptic v ujetništvu v znanstvene namene ali zaradi ohranitve ogroženih vrst ali uradno registriranih redkih vrst perutnine ali drugih ptic v ujetništvu, lahko uradni veterinar dovoli odstopanja od ukrepov iz 46. in 47. člena tega pravilnika, če takšna odstopanja ne ogrožajo obvladovanja bolezni.
(3) Kadar se dovolijo odstopanja iz tega člena, mora VURS o tem nemudoma obvestiti Komisijo.
V. UKREPI ZA PREPREČITEV ŠIRJENJA VIRUSOV INFLUENCE AVIARNEGA IZVORA NA DRUGE VRSTE ŽIVALI
50. člen
(laboratorijski testi in drugi ukrepi v zvezi s prašiči in drugimi živalmi)
(1) Po potrditvi AI na gospodarstvu uradni veterinar zagotovi, da se v skladu z diagnostičnim priročnikom opravijo ustrezne laboratorijske preiskave tudi na prašičih na tem gospodarstvu, s katerimi se potrdi ali izključi pretekla ali trenutna prisotnost virusov AI. Do zaključka teh preiskav velja prepoved premika prašičev z gospodarstva.
(2) Če se s preiskavami iz prejšnjega odstavka potrdi virus AI pri prašičih, lahko uradni veterinar dovoli premik teh prašičev na druga gospodarstva s prašiči ali v izbrane klavnice, če nadaljnje preiskave pokažejo, da je nevarnost širjenja AI zanemarljiva.
(3) Če se na podlagi laboratorijskih preiskav iz prvega odstavka tega člena ugotovi resno ogrožanje zdravja, mora uradni veterinar odrediti usmrtitev prašičev pod uradnim nadzorom v najkrajšem možnem času in na način, ki preprečuje širjenje virusov AI, še zlasti med prevozom, ter v skladu s pravilnikom, ki ureja usmrtitev živali iz veterinarskih razlogov, živali, ki se redijo za proizvodnjo krzna ter odvečnih enodnevnih piščancev in zarodkov v odpadkih valilnice.
(4) Uradni veterinar lahko po potrditvi AI na gospodarstvu in na podlagi ocene tveganja odredi ukrepe iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena tudi za druge sesalce na gospodarstvu in na kontaktnih gospodarstvih.
(5) VURS v okviru Stalnega odbora za prehransko verigo in zdravje živali obvesti Komisijo o rezultatih testov in ukrepih, izvedenih na podlagi prvega do četrtega odstavka tega člena.
(6) VURS lahko po potrditvi AI pri prašičih ali drugih sesalcih na gospodarstvu v skladu z diagnostičnim priročnikom izvaja sistematični nadzor za ugotavljanje nadaljnjega širjenja virusov AI.
VI. ČIŠČENJE, RAZKUŽEVANJE IN PONOVNA NASELITEV ŽIVALI
51. člen
(čiščenje, razkuževanje in postopki za uničenje virusov AI)
(1) Čiščenje, razkuževanje in obdelavo gospodarstev in kakršnihkoli materialov ali snovi, ki so kontaminirane ali bi lahko bile kontaminirane z virusi AI se izvaja pod uradnim nadzorom v skladu z navodili uradnega veterinarja in načeli ter postopki za čiščenje, razkuževanje in obdelavo, določenimi v Prilogi 6, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Zemljišča ali pašniki, kjer je bila ugotovljena AI, in ki so se na gospodarstvu uporabljali za gojenje perutnine ali drugih ptic v ujetništvu, se ne smejo uporabljti za gojenje perutnine ali drugih ptic v ujetništvu, dokler virusi AI niso odstranjeni ali inaktivirani.
(3) Čiščenje, razkuževanje in obdelava klavnic, vozil, priklopnikov ali kakršnih koli drugih prevoznih sredstev, MVP in kakršnih koli materialov ali snovi, ki so kontaminirane ali bi lahko bile kontaminirane z virusi AI, se izvaja pod uradnim nadzorom v skladu z navodili uradnega veterinarja.
(4) Oprema, materiali ali snovi, ki so kontaminirane ali bi lahko bile kontaminirane z virusi AI in jih ni moč učinkovito očistiti in dezinficirati, se uničijo.
(5) Seznam razkužil in njihovih koncentracij določi VURS.
52. člen
(ponovna naselitev gospodarstev)
(1) Ponovna naselitev perutnine na komercialna gospodarstva se lahko izvede po 21 dneh po zaključku končnega čiščenja in razkuževanja iz 51. člena tega pravilnika.
(2) V obdobju 21 dni od datuma ponovne naselitve komercialnih gospodarstev s perutnino uradni veterinar izvede oziroma odredi naslednje ukrepe:
a) vsaj en klinični pregled perutnine; klinični pregled ali končni klinični pregled, če se izvede več pregledov, se opravi čim bolj proti koncu zgoraj navedenega obdobja 21 dni;
b) laboratorijske preiskave, ki se opravijo v skladu z diagnostičnim priročnikom;
c) testiranje perutnine, ki pogine med ponovno naselitvijo, v skladu z diagnostičnim priročnikom;
d) upoštevanje ukrepov za biološko varnost, katerih namen je preprečiti širjenje AI, pri vseh premikih oseb z in na gospodarstvo;
e) prepoved premikov perutnine med ponovno naselitvijo brez predhodnega dovoljenja uradnega veterinarja;
f) imetnik mora voditi evidenco podatkov o proizvodnji, vključno s podatki o obolevnosti in poginih, ki jo mora redno posodabljati;
g) vse spremembe podatkov iz prejšnje točke mora imetnik nemudoma sporočiti uradnemu veterinarju.
(3) Uradni veterinar lahko na podlagi ocene tveganja odredi ukrepe iz prejšnjega odstavka tudi za druga gospodarstva ali za druge vrste živali na komercialnem gospodarstvu s perutnino.
(4) Ponovna naselitev perutnine na kontaktnih gospodarstvih se opravi na podlagi ocene tveganja.
VII. REFERENČNI LABORATORIJI
53. člen
(referenčni laboratoriji)
(1) Referenčni laboratorij Skupnosti za AI in njegove naloge sta določena v Prilogi VII Direktive 2005/94/ES.
(2) Nacionalni referenčni laboratorij za AI v RS je Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta, Nacionalni veterinarski inštitut, Gerbičeva 60, SI-1000 Ljubljana.
(3) Laboratorij iz prejšnjega odstavka:
a) izvaja naloge in dolžnosti, določene v Prilogi VIII Direktive 2005/94/ES;
b) je odgovoren za usklajevanje standardov in diagnostičnih metod v RS v skladu s Prilogo VIII Direktive 2005/94/ES in za povezovanje z referenčnim laboratorijem Skupnosti.
VIII. CEPLJENJE
1. Splošna prepoved cepljenja
54. člen
(proizvodnja, prodaja in uporaba cepiv proti AI)
(1) Cepljenje proti AI je prepovedano, razen v skladu z oddelkoma 2 in 3 tega pravilnika.
(3) Uporabljajo se le cepiva, ki imajo dovoljenje za promet, vnos ali uvoz v RS v skladu s predpisi na področju zdravil.
2. Cepljenje v nujnih primerih
55. člen
(cepljenje perutnine oziroma drugih ptic v ujetništvu v nujnih primerih)
(1) VURS lahko predlaga Komisiji cepljenje perutnine oziroma drugih ptic v ujetništvu kot kratkoročni ukrep po potrditvi AI pri perutnini oziroma drugih pticah v ujetništvu znotraj RS, v bližnji državi članici EU ali bližnji tretji državi, in kadar ocena tveganja pokaže, da obstaja resna in neposredna nevarnost širjenja AI znotraj RS ali vnosa AI v RS.
(2) Predlog iz prejšnjega odstavka in načrt cepljenja v nujnih primerih (v nadaljnjem besedilu: načrt cepljenja), ki ga zagotovi VURS, se pošlje Komisiji v odobritev.
(3) Načrt cepljenja mora biti v skladu s strategijo DIVA in vsebovati naslednje podatke:
a) stanje bolezni, ki je podlaga predloga za cepljenje v nujnih primerih;
b) geografsko območje, na katerem je treba izvesti cepljenje v nujnih primerih, vključno s številom gospodarstev na tem območju in številom gospodarstev, na katerih je treba izvesti cepljenje v nujnih primerih, če je različno;
c) vrste in kategorije perutnine oziroma drugih ptic v ujetništvu ali, po potrebi, kompartment s perutnino ali kompartment z drugimi pticami v ujetništvu, kjer se bo izvajalo cepljenje;
d) približno število perutnine ali drugih ptic v ujetništvu, ki bodo cepljene;
e) povzetek lastnosti cepiva;
f) predvideno trajanje akcije cepljenja v nujnih primerih;
g) posebne določbe o premikih cepljene perutnine ali drugih ptic v ujetništvu, brez poseganja v ukrepe, določene v Oddelku 3, 4 in 5 Poglavja IV ter Oddelku 3 Poglavja V tega pravilnika;
h) merila za odločanje, ali se cepljenje v nujnih primerih izvede na kontaktnih gospodarstvih;
i) vodenje evidence in registracija cepljene perutnine oziroma drugih ptic v ujetništvu;
j) klinični in laboratorijski testi, ki se opravijo na gospodarstvih, kjer se bo izvajalo cepljenje v nujnih primerih, in drugih gospodarstvih na območju cepljenja v nujnih primerih za spremljanje epizootiološkega stanja, učinkovitosti akcije cepljenja v nujnih primerih in kontrola premikov cepljene perutnine ali drugih ptic v ujetništvu.
56. člen
(odstopanja)
Ne glede na določbe prejšnjega člena lahko VURS odredi cepljenje v nujnih primerih pred odobritvijo načrta cepljenja pod naslednjimi pogoji:
a) Komisiji sta posredovana načrt cepljenja in odločitev o izvajanju cepljenja pred odobritvijo načrta cepljenja;
b) prepoved premikov perutnine oziroma drugih ptic v ujetništvu ter proizvodov, ki izhajajo iz njih, razen pod pogoji, navedenimi v Prilogi 7, ki je sestavni del tega pravilnika;
c) odločitev za izvajanje cepljenja v nujnih primerih ne ogroža obvladovanja bolezni.
3. Preventivno cepljenje
57. člen
(preventivno cepljenje perutnine oziroma drugih ptic v ujetništvu)
(1) VURS lahko predlaga Komisiji preventivno cepljenje perutnine oziroma drugih ptic v ujetništvu kot dolgoročni ukrep, če na podlagi ocene tveganja ugotovi, da so nekatera območja, način reje perutnine ali določene kategorije perutnine oziroma drugih ptic v ujetništvu ali kompartmenti s perutnino oziroma z drugimi pticami v ujetništvu izpostavljeni tveganju okužbe z AI.
(2) Predlog iz prejšnjega odstavka in načrt preventivnega cepljenja, ki ga zagotovi VURS, se pošljeta Komisiji v odobritev.
(3) Načrt preventivnega cepljenja mora biti v skladu s strategijo DIVA in mora vsebovati naslednje podatke:
a) opis razlogov za preventivno cepljenje, vključno z zgodovino bolezni;
b) območje, način reje perutnine, kategorije perutnine oziroma drugih ptic v ujetništvu, kompartmente s perutnino oziroma z drugimi pticami v ujetništvu, na katerem je treba izvesti preventivno cepljenje ter število gospodarstev na tem območju in vrsto ter število gospodarstev, na katerih je treba izvesti preventivno cepljenje;
c) vrste in kategorije perutnine oziroma drugih ptic v ujetništvu ali, po potrebi, kompartment s perutnino ali kompartment z drugimi pticami v ujetništvu, pri katerih se bo izvajalo cepljenje;
d) približno število perutnine oziroma drugih ptic v ujetništvu, ki bodo cepljene;
e) povzetek lastnosti cepiva;
f) predvideno trajanje akcije preventivnega cepljenja;
g) posebne določbe o premikih cepljene perutnine ali drugih ptic v ujetništvu, brez poseganja v ukrepe, določene v Oddelku 3, 4 in 5 Poglavja IV in Oddelku 3 Poglavja V tega pravilnika;
h) vodenje evidence in registracija cepljene perutnine ali drugih ptic v ujetništvu;
i) laboratorijske teste, ki se opravijo v skladu z diagnostičnim priročnikom na gospodarstvih, kjer se bo izvajalo preventivno cepljenje;
j) sistematični nadzor in testiranje ustreznega števila drugih gospodarstev na območju cepljenja ali kompartmentov za spremljanje epizootiološkega stanja, učinkovitosti akcije preventivnega cepljenja in premikov cepljene perutnine oziroma drugih ptic v ujetništvu, ki potekata hkrati s cepljenjem iz prejšnje točke.
4. Banke cepiva
58. člen
(banka cepiva Skupnosti)
Za dostop do banke cepiva Skupnosti iz 58. člena Direktive 2005/94/ES VURS naslovi prošnjo na Komisijo.
59. člen
(nacionalne banke cepiva)
(1) VURS lahko v okviru načrta ukrepov ustanovi ali vzdržuje nacionalno banko cepiva za skladiščenje zalog cepiv proti AI, ki se uporabijo za cepljenje v nujnih primerih ali za preventivno cepljenje.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka mora VURS obveščati Komisijo o količinah in vrstah shranjenih cepiv.
IX. NADZOR SKUPNOSTI
60. člen
(nadzor Skupnosti)
VURS mora sodelovati s strokovnjaki Komisije, kadar ti opravljajo preglede na kraju samem, ter jim zagotoviti vso potrebno pomoč pri opravljanju teh pregledov.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
61. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje določenih kužnih bolezni pri perutnini (Uradni list RS, št. 30/99, 33/01 – Zvet-1 in 62/05).
62. člen
(prehodne določbe)
(1) Seznam odobrenih prostorov, ustanov ali laboratorijev iz 4. člena tega pravilnika mora VURS predložiti Komisiji pred 30. septembrom 2007.
(2) Do odobritve načrta ukrepov, ki ga mora VURS predložiti Komisiji v skladu s tem pravilnikom, velja načrt ukrepov, odobren z Odločbo Komisije z dne 22. decembra 2006 o odobritvi načrtov ukrepov za nadzor aviarne influence in atipične kokošje kuge (UL L št. 8 z dne 13. 1. 2007, str. 26).
(3) VURS mora do 30. septembra 2007 Komisiji predložiti načrt ukrepov, usklajen s tem pravilnikom.
63. člen
(dostop do banke cepiva Skupnosti)
Določba 57. člena tega pravilnika se začne uporabljati po vzpostavitvi banke cepiva Skupnosti iz 58. člena Direktive 2005/94/ES.
64. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-41/2007
Ljubljana, dne 22. maja 2007
EVA 2006-2311-0110
Iztok Jarc l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
                            PRILOGA 1

             Opredelitev AI

  1. „aviarna influenca“ pomeni okužbo perutnine ali drugih
ptic v ujetništvu, ki jo povzroči virus influence tipa A:

  (a) podtipa H5 ali H7; ali

  (b) z intravenoznim indeksom patogenosti (IVPI), ki je pri
šest tednov starih piščancih višji od 1,2;

  2. „visoko patogena aviarna influenca (HPAI)“ pomeni okužbo
perutnine ali drugih ptic v ujetništvu, ki jo povzročijo:

  (a) virusi AI podtipov H5 ali H7 z zaporedjem nukleotidov,
ki kodirajo multiple bazične aminokisline na cepnem mestu
hemaglutinina, podobne tistim, ki so bile ugotovljene pri
drugih virusih HPAI, kar kaže, da lahko proteaza v celicah cepi
hemaglutinin gostitelja; ali

  (b) virusi AI z IVPI, ki je pri šest tednov starih piščancih
višji od 1,2;

  3. „nizko patogena aviarna influenca (LPAI)“ pomeni okužbo
perutnine ali drugih ptic v ujetništvu, ki jo povzročijo virusi
AI podtipov H5 ali H7, ki ne sodijo v opredelitev iz druge
točke.
                          PRILOGA 2

 Prijava bolezni in nadaljnji epizootiološki podatki, ki jih
           mora vsebovati prijava

  1. VURS v skladu s postopkom iz 5. člena Direktive Sveta
82/894/EGS z dne 21. decembra 1982 o prijavljanju živalskih
boleznih v Skupnosti (UL L št. 378 z dne 31. 12. 1982, str.
58), zadnjič spremenjena z Odločbo Komisije z dne 1. marca 2004
o spremembah Direktive Sveta 82/894/EGS o prijavljanju
živalskih bolezni v Skupnosti z vključitvijo nekaterih bolezni
kopitarjev ter nekaterih bolezni čebel na seznam prijavljivih
bolezni (UL L št. 67 z dne 5. 3. 2004, str. 27) (v nadaljnjem
besedilu: Direktiva 82/894/EGS) v roku 24 ur od potrditve
katerega koli primarnega izbruha ali ugotovitve AI v klavnici
ali prevoznem sredstvu sporoči:
  (a) datum prijave;
  (b) čas prijave;
  (c) ime kraja, občine, države;
  (d) ime bolezni;
  (e) število potrditev AI v klavnici ali prevoznem sredstvu;
  (f) datum postavitve suma bolezni;
  (g) datum potrditve bolezni;
  (h) metode, ki so se uporabile za potrditev;
  (i) lokacijo potrditve bolezni: gospodarstvo, klavnica ali
prevozno sredstvo;
  (j) zemljepisno lego potrditve AI v klavnici ali prevoznem
sredstvu;
  (k) sprejeti ukrepi za obvladovanje bolezni.

  2. V primeru pozitivnih ugotovitev AI v klavnicah ali
prevoznih sredstvih mora VURS poleg podatkov iz prve točke te
priloge predložiti tudi naslednje podatke:
  (a) ocenjeno število dovzetne perutnine ali drugih ptic v
ujetništvu v klavnici ali prevoznem sredstvu;
  (b) ocenjeno število mrtve perutnine ali drugih ptic v
ujetništvu vsake kategorije v klavnici ali prevoznem sredstvu;
  (c) za vsako kategorijo perutnine ali drugih ptic v
ujetništvu ugotovljeno obolevnost in ocenjeno število perutnine
ali drugih ptic v ujetništvu, pri kateri je bila potrjena AI;
  (d) ocenjeno število perutnine ali drugih ptic v ujetništvu,
usmrčenih ali zaklanih v klavnici ali prevoznem sredstvu;
  (e) ocenjeno število odstranjene perutnine ali drugih ptic v
ujetništvu;
  (f) v primeru klavnic oddaljenost od najbližjega
komercialnega gospodarstva s perutnino ali drugimi pticami v
ujetništvu;
  (g) lokacijo gospodarstva ali gospodarstev izvora okužene
perutnine ali trupel.

  3. V primeru sekundarnih izbruhov je treba podatke iz prve
in druge točke te priloge predložiti v roku, določenem v prvem
odstavku 4. člena Direktive 82/894/EGS.

  4. VURS zagotovi, da podatkom, ki jih v skladu s prvo, drugo
in tretjo točko te priloge predloži v zvezi s katerim koli
izbruhom ali pozitivno ugotovitvijo AI v klavnici ali prevoznem
sredstvu, čim prej sledi pisno poročilo, naslovljeno na
Komisijo in druge države članice EU in vključuje vsaj naslednje
informacije:
  (a) datum, ko so bile perutnina ali druge ptice v ujetništvu
na gospodarstvu, v klavnici ali prevoznem sredstvu usmrčene in
njihova trupla odstranjena ali zaklana;
  (b) katere koli podatke v zvezi z možnim izvorom AI ali, če
je znan, njen dejanski izvor;
  (c) podatke o sistemu kontrole, ki je vzpostavljen za
učinkovito izvajanje ukrepov, določenih za kontrolo premikov
živali;
  (d) genetski tip odgovornega virusa v primeru, ko je bila AI
odkrita v klavnici ali prevoznem sredstvu;
  (e) kjer so bile perutnina in druge ptice v ujetništvu
usmrčene ali zaklane na kontaktnih gospodarstvih ali na
gospodarstvih s perutnino ali drugimi pticami v ujetništvu, pri
katerih je obstajal sum okužbe z AI, naslednje podatke:
  – datum usmrtitve ali zakola in ocenjeno število perutnine
ali drugih ptic v ujetništvu vsake kategorije, ki je bila
usmrčena ali zaklana na vsakem gospodarstvu;
  – epizootiološka povezava med virom okužbe in vsakim
kontaktnim gospodarstvom ali drugi razlogi, ki so privedli do
suma AI;
  – kjer perutnina ali druge ptice v ujetništvu na kontaktnem
gospodarstvu niso bile usmrčene ali zaklane, je treba navesti
razloge za takšno odločitev.

  5. V primeru potrditve prisotnosti AI pri živi perutnini,
drugih pticah v ujetništvu ali perutninskih proizvodih,
uvoženih ali vnesenih na mejah Skupnosti, na mejnih
veterinarskih postajah ali v karantenskih obratih ali centrih,
ki delujejo v skladu z zakonodajo Skupnosti o uvozu, mora VURS
to ugotovitev takoj uradno sporočiti Komisiji in poročati o
sprejetih ukrepih.
  6. Komisija in druge države članice EU morajo biti obveščene
v roku 24 ur, če je na podlagi sistematičnega nadzora
ugotovljena resna grožnja za zdravje.
                            PRILOGA 3
      Dovoljenje za odpremo jajc z gospodarstva

  VURS lahko dovoli prevoz jajc z gospodarstva, za katera
veljajo določbe iz tretjega odstavka 9. člena in druge alinee
prvega odstavka 14. člena tega pravilnika, v obrat, odobren za
proizvodnjo jajčnih proizvodov v skladu z Uredbo 853/2004/ES,
pod naslednjimi pogoji:

  1. da se jajca lahko odpremijo z izvornega gospodarstva
neposredno v odobren obrat; vsako pošiljko pred odpremo
zapečati uradni veterinar, odgovoren za sumljivo gospodarstvo,
ali je bila zapečatena pod njegovim nadzorom, pošiljka pa mora
ostati zapečatena ves čas prevoza do odobrenega obrata;

  2. uradni veterinar, odgovoren za izvorno gospodarstvo jajc,
obvesti uradnega veterinarja odobrenega obrata o načrtovani
pošiljki jajc v ta obrat;

  3. uradni veterinar, odgovoren za odobren obrat, zagotovi:
  (a) da jajca iz prve točke te priloge ostanejo skladiščena
ločeno od drugih jajc od prihoda do predelave;
  (b) da se lupine teh jajc odstranijo;
  (c) da se embalaža, uporabljena za jajca, uniči ali očisti
in razkuži na takšen način, da se uničijo vsi virusi AI;
  (d) da so jajca iz prve točke te priloge prepeljana v
očiščenih in razkuženih vozilih. Ukrepi za biološko varnost se
izvajajo za osebje, opremo in vozila, vključena v prevoz teh
jajc.
                           PRILOGA 4

  Glavna merila in dejavniki tveganja, ki se jih upošteva pri
odločitvi o izvajanju ukrepov na kontaktnih gospodarstvih ali
gospodarstvih in območjih s tveganjem na dodatnih območjih z
omejitvami

+--------------------------------------------------------------+
|            Okvirna merila             |
+-------------------------------+------------------------------+
|    Za depopulacijo    |   Proti depopulaciji   |
+-------------------------------+------------------------------+
|Klinični znaki kažejo na    |Ni kliničnih znakov, ki bi  |
|prisotnost AI na kontaktnih  |kazali na prisotnost AI na  |
|gospodarstvih         |kontaktnih gospodarstvih, niti|
|                |ni epizootiološke povezave  |
+-------------------------------+------------------------------+
|Velika dovzetnost prevladujoče |Nizka dovzetnost prevladujoče |
|vrste perutnine        |vrste perutnine        |
+-------------------------------+------------------------------+
|Premik perutnine ali drugih  |Brez znanega premika perutnine|
|ptic v ujetništvu iz      |ali drugih ptic v ujetništvu |
|gospodarstev, kjer je bila   |iz gospodarstev, kjer je bila |
|potrjena AI, na kontaktna   |potrjena AI, na kontaktna   |
|gospodarstva po verjetnem   |gospodarstva po verjetnem   |
|vnosu virusa na okužena    |vnosu virusa na okužena    |
|gospodarstva          |gospodarstva         |
+-------------------------------+------------------------------+
|Lokacija kontaktnih      |Lokacija kontaktnih      |
|gospodarstev na območju z   |gospodarstev na območju z   |
|visoko gostoto perutnine    |nizko gostoto perutnine    |
+-------------------------------+------------------------------+
|Bolezen je bila prisotna že  |Bolezen je prisotna, vendar z |
|nekaj časa, obstaja pa tudi  |omejenim širjenjem virusa iz |
|verjetnost širjenja virusa iz |gospodarstva, kjer je bila  |
|gospodarstva, kjer je bila   |potrjena AI pred uvedbo    |
|potrjena AI pred uvedbo    |ukrepov za izkoreninjenje   |
|ukrepov za izkoreninjenje   |               |
+-------------------------------+------------------------------+
|Lokacija kontaktnih      |Lokacija kontaktnih      |
|gospodarstev v razdalji do 500 |gospodarstev v razdalji nad  |
|metrov((1)) od gospodarstev, |500 metrov((1)) od      |
|kjer je bila potrjena AI    |gospodarstev, kjer je bila  |
|                |potrjena AI          |
+-------------------------------+------------------------------+
|Kontaktna gospodarstva so   |Kontaktna gospodarstva niso  |
|povezana z več kot enim    |povezana z gospodarstvi, kjer |
|gospodarstvom, kjer je bila  |je bila potrjena AI      |
|potrjena AI          |               |
+-------------------------------+------------------------------+
|Epidemija ni pod nadzorom in  |Epidemija je pod nadzorom   |
|število gospodarstev s     |               |
|potrjeno AI se povečuje    |               |
+-------------------------------+------------------------------+

  ____________
  (1) Kjer je gostota perutnine zelo visoka, je treba
upoštevati večjo razdaljo.
                           PRILOGA 5

  Merila za odločanje o izvajanju ukrepov za gospodarstva v
             primeru LPAI

  Pri odločanju o premikih perutnine ali jajc in o
depopulaciji gospodarstev v skladu s prvim odstavkom 42. člena
tega pravilnika VURS upošteva vsaj naslednja merila:
  (a) zadevna vrsta;
  (b) število gospodarstev na območju okoli gospodarstva
izvora;
  (c) lokacija odobrenih klavnic, valilnic in pakirnih
centrov;
  (d) ukrepi za biološko varnost, ki se izvajajo na
gospodarstvih, kompartmentih s perutnino ali drugimi pticami v
ujetništvu, med prevozom in zakolom;
  (e) pot prevoza;
  (f) dokaz širjenja bolezni;
  (g) tveganje za javno zdravje, če obstaja;
  (h) nadaljnja obdelava zadevnih proizvodov;
  (i) socialno-ekonomski in drugi učinki.
                           PRILOGA 6

  Načela in postopki za čiščenje, razkuževanje in obdelavo
             gospodarstev

  1. Naslednja splošna načela in postopki veljajo za čiščenje,
razkuževanje in obdelavo, predvidene v 51. členu tega
pravilnika:
  (a) čiščenje in razkuževanje in, kjer je potrebno, ukrepi za
deratizacijo in dezinsekcijo, se morajo izvajati pod uradnim
nadzorom in v skladu z navodili uradnega veterinarja;
  (b) razkužila in njihovo koncentracijo, s katero se zagotovi
uničenje virusov AI, določi VURS;
  (c) razkužila je treba uporabljati v skladu s priporočili
proizvajalca, kjer so ta na voljo, ali v skladu z navodili
uradnega veterinarja oziroma z navodili VURS, če ta obstajajo;
  (d) pri izbiri razkužil in postopkov razkuževanja je treba
upoštevati lastnosti gospodarstev, vozil in predmetov, ki jih
je treba razkužiti;
  (e) pogoji, pod katerimi se uporabljajo sredstva za
razmaščevanje in razkužila, morajo zagotavljati, da njihova
učinkovitost ni zmanjšana; še zlasti je treba upoštevati
tehnične parametre, ki jih je navedel proizvajalec, kot so
pritisk, najnižja temperatura in zahtevan čas delovanja;
  (f) ne glede na uporabljeno razkužilo veljajo naslednja
splošna pravila:
  – temeljito namakanje stelje, nastilja in fecesa z
razkužilom;
  – pranje in čiščenje s temeljitim ščetkanjem in ribanjem
tal, podov, ramp in zidov po odstranitvi ali razstavitvi, kjer
je mogoče, opreme ali naprav, da ne ovirajo postopkov
učinkovitega čiščenja in razkuževanja;
  – ponovni nanos razkužila za najkrajši čas delovanja v
skladu s priporočili proizvajalca;
  (g) kjer se pri pranju uporabi tekoče čistilno sredstvo pod
pritiskom, je treba paziti, da se že očiščeni deli ponovno ne
kontaminirajo;
  (h) opremo, napeljavo, predmete ali kar koli, kar bi lahko
bilo kontaminirano, je treba očistiti, razkužiti ali uničiti;
  (i) po postopku razkuževanja se je treba izogniti ponovni
kontaminaciji;
  (j) čiščenje in razkuževanje, zahtevano v skladu s tem
pravilnikom, je treba zabeležiti v dokumentaciji gospodarstva
ali registru vozila in, kjer je zahtevana uradna odobritev, ju
mora potrditi uradni veterinar, ki nadzoruje njuno izvedbo, ali
oseba pod njegovim nadzorom;
  (k) čiščenje in razkuževanje vozil, ki so se uporabljala za
prevoz, in tistih, ki jih je uporabljalo osebje.

  2. Čiščenje in razkuževanje okuženih gospodarstev se
izvajata v skladu z naslednjimi načeli in postopki:
  (a) predhodno čiščenje in razkuževanje:
  – med pokončevanjem perutnine ali drugih ptic v ujetništvu
je treba izvesti vse potrebne ukrepe, da se prepreči ali čim
bolj zmanjša širjenje virusov AI; ti ukrepi morajo vključevati
namestitev začasne opreme za razkuževanje, dobavo zaščitnih
oblačil, prh, dekontaminacijo uporabljene opreme, instrumentov
in naprav ter izključitev prezračevalnih naprav;
  – trupla usmrčene perutnine ali drugih ptic v ujetništvu je
treba poškropiti z razkužilom;
  – prevoz trupel perutnine ali drugih ptic v ujetništvu, ki
jih je treba odstraniti z gospodarstva, poteka v zaprtih,
neprepustnih vozilih ali zabojnikih pod uradnim nadzorom na
način, da se prepreči razširjanje virusov AI;
  – po odstranitvi usmrčene perutnine ali drugih ptic v
ujetništvu je treba po tistih delih gospodarstva, kjer so bile
živali nastanjene, in po vseh delih drugih zgradb, dvorišč
itd., ki so bili kontaminirani med pokončevanjem ali
patomorfološkim pregledom, čim prej razpršiti razkužilo,
odobreno v skladu z 51. členom tega pravilnika;
  – vsako tkivo ali kri, ki izteče med usmrtitevm ali
obdukcijo, je treba zbrati in odstraniti skupaj z usmrčeno
perutnino ali drugimi pticami v ujetništvu;
  – razkužila morajo ostati na površini najmanj 24 ur;
  (b) končno čiščenje in razkuževanje:
  – gnoj in uporabljeno steljo je treba odstraniti in obdelati
v skladu s točko a) tretjega odstavka te priloge;
  – vso maščobo in umazanijo je treba s površin odstraniti s
sredstvom za razmaščevanje in površine očistiti z vodo;
  – po spiranju s hladno vodo se površine popršijo z
razkužilom;
  – po sedmih dneh je treba prostore ponovno obdelati s
sredstvom za razmaščevanje, sprati z vodo, popršiti z
razkužilom in ponovno sprati z vodo.

  3. Razkuževanje kontaminiranega nastilja, gnoja in gnojevke
se izvaja v skladu z naslednjimi načeli in postopki:
  (a) gnoj in uporabljeni nastilj se:
  – obdela s paro pri temperaturi vsaj 70 °C; ali
  – uniči s sežigom; ali
  – zakoplje dovolj globoko, da ju ne dosežejo prostoživeče
ptice in druge živali; ali
  – zloži na kup, poprši z razkužilom in pusti tako najmanj 42
dni;
  (b) gnojevko je treba skladiščiti najmanj 60 dni po zadnjem
dodajanju okuženega materiala, razen če VURS dovoli krajšo dobo
skladiščenja gnojevke, ki je bila učinkovito obdelana v skladu
z navodili uradnega veterinarja, tako da je zagotovljeno, da je
bil virus uničen.
  VURS lahko dovoli prevoz gnoja, nastilja in stelje, za
katere obstaja verjetnost kontaminacije, bodisi v odobren obrat
za obdelavo gnoja, kjer se izvede obdelava, ki zagotavlja
uničenje virusov AI bodisi v začasno skladišče, kjer se shrani
pred uničenjem ali obdelavo, v skladu z Uredbo 1774/2002/ES, če
drugi predpisi Skupnosti ne določajo drugače. Takšen prevoz se
izvede v zaprtih, neprepustnih vozilih ali zabojnikih pod
uradnim nadzorom na način, da se prepreči širjenje virusov AI.

  4. Z odstopanjem od prve in druge točke te priloge lahko
VURS določi posebne postopke za čiščenje in razkuževanje ter
pri tem upošteva vrsto gospodarstva in podnebne razmere. VURS v
primeru uporabe tega odstopanja obvesti Komisijo in jo seznani
s podrobnostmi posebnih postopkov.

  5. Brez poseganja v drugi odstavek 51. člena tega pravilnika
lahko VURS, če ugotovi, da gospodarstvo ali deli gospodarstev
iz kakršnega koli razloga ne morejo biti očiščeni ali
razkuženi, v ta gospodarstva ali dele gospodarstev prepove
dostop za osebe, vozila, perutnino, druge ptice v ujetništvu
ali sesalce domačih vrst ter za vse ostale; takšna prepoved
velja najmanj 12 mesecev.
                            PRILOGA 7

   Splošne zahteve za premike perutnine ali drugih ptic v
ujetništvu in perutninskih proizvodov, ki se izvajajo v zvezi s
         cepljenji v nujnih primerih

  1. VURS zagotovi, da se kontrola premikov perutnine in
drugih ptic v ujetništvu, cepljenih v skladu s 56. členom tega
pravilnika, ter njihovih proizvodov izvaja, kakor je to
določeno v tretjem do osmem odstavku te priloge v skladu z
diagnostičnim priročnikom.

  2. Vsa vozila ali prevozna sredstva ter oprema, uporabljena
za prevoz žive perutnine ali drugih ptic v ujetništvu, jajc ali
mesa perutnine v okviru te Priloge, se po uporabi brez
odlašanja podvržejo enemu ali več postopkom čiščenja,
razkuževanja ali obdelave, predvidenih v 51. členu tega
pravilnika.

  3. Za premike žive perutnine ali drugih ptic v ujetništvu in
jajc se znotraj območja cepljenja izvajajo naslednje določbe:
  (a) valilna jajca:
  – izvirajo iz cepljene ali necepljene matične jate, ki je
bila pregledana, pri čemer so bili rezultati ugodni, v skladu z
diagnostičnim priročnikom;
  – so bila razkužena pred odvozom v skladu z metodo, ki jo je
odobril VURS;
  – se prevažajo neposredno do namembne valilnice;
  – so sledljiva znotraj valilnice;
  (b) jajca izvirajo iz cepljene ali necepljene jate nesnic,
ki je bila pregledana, pri čemer so bili rezultati ugodni, v
skladu z diagnostičnim priročnikom, ter se jih prepelje:
  – v izbrano pakirnico, ob pogoju, da so pakirana v embalažo
za enkratno uporabo, in da se izvajajo vsi ukrepi za biološko
varnost, ki jih odredi uradni veterinar; ali
  – v obrat za proizvodnjo jajčnih proizvodov, ki izpolnjuje
pogoje iz Oddelka X Poglavja II Priloge III Uredbe 853/2004/ES,
kjer se z njimi postopa v skladu s Poglavjem XI Priloge II
Uredbe 852/2004/ES;
  (c) enodnevni piščanci:
  – izvirajo iz valilnih jajc, ki izpolnjujejo pogoje,
določene v točki a) tega odstavka;
  – se naselijo v objekt, kjer ni druge perutnine;
  (d) živa perutnina ali druge ptice v ujetništvu:
  – so bile redno cepljene proti AI, če to določa program
cepljenja;
  – so bile pregledane v skladu z diagnostičnim priročnikom,
pri čemer so bili rezultati ugodni;
  – se naselijo v objekt, kjer ni druge perutnine;
  (e) perutnina za zakol:
  – se pregleda pred natovarjanjem v skladu z diagnostičnim
priročnikom, pri čemer so rezultati preiskav ugodni;
  – se pošlje neposredno v odobreno klavnico za takojšen
zakol.

  4. Za premike žive perutnine ali drugih ptic v ujetništvu in
jajc z gospodarstev izven območja cepljenja na obrate znotraj
območja cepljenja izvajajo naslednje določbe:
  (a) valilna jajca:
  – se prevažajo neposredno do namembne valilnice;
  – so sledljiva znotraj valilnice;
  (b) jajca se peljejo:
  – v izbrano pakirnico, ob pogoju, da so pakirana v embalažo
za enkratno uporabo, in da se izvajajo vsi ukrepi za biološko
varnost, ki jih odredi uradni veterinar; ali
  – v obrat za proizvodnjo jajčnih proizvodov, ki izpoljuje
pogoje iz Oddelka X Poglavja II Priloge III Uredbe 853/2004/ES,
kjer se z njimi postopa v skladu s Poglavjem XI Priloge II
Uredbe 852/2004/ES;
  (c) enodnevni piščanci se naselijo v objekt, kjer ni druge
perutnine;
  (d) živa perutnina ali druge ptice v ujetništvu:
  – se naselijo v objekt, kjer ni druge perutnine;
  – je cepljena na namembnem gospodarstvu, če to določa
program cepljenja;
  (e) perutnina za zakol se pošlje neposredno v odobreno
klavnico za takojšen zakol.

  5. Za premike žive perutnine ali drugih ptic v ujetništvu in
jajc z gospodarstev znotraj območja cepljenja v objekte izven
območja cepljenja izvajajo naslednje določbe:
  (a) valilna jajca:
  – izvirajo iz cepljene ali necepljene matične jate, ki je
bila pregledana v skladu z diagnostičnim priročnikom, pri čemer
so bili rezultati preiskav ugodni;
  – so bila razkužena pred odvozom v skladu z metodo, ki jo je
odobril VURS;
  – se prevažajo neposredno do namembne valilnice;
  – so sledljiva znotraj valilnice;
  (b) jajca izvirajo iz cepljene ali necepljene jate nesnic,
pri kateri se izvaja monitoring v skladu z diagnostičnim
priročnikom, pri čemer so bili rezultati ugodni, ter se jih
prepelje:
  – v izbrano pakirnico, ob pogoju, da so pakirana v embalažo
za enkratno uporabo, in da se izvajajo vsi ukrepi za biološko
varnost, ki jih odredi uradni veterinar; ali
  – v obrat za proizvodnjo jajčnih proizvodov, ki izpolnjuje
pogoje Oddelku X Poglavja II Priloge III Uredbe 853/2004/ES,
kjer se z njimi postopa v skladu s Poglavjem XI Priloge II
Uredbe 852/2004/ES.
  (c) enodnevni piščanci:
  – niso bili cepljeni;
  – izvirajo iz valilnih jajc, ki izpolnjujejo pogoje iz točke
  a) drugega odstavka, točke a) tretjega odstavka ali točke a)
četrtega odstavka te priloge;
  – se naselijo v objekt, kjer ni druge perutnine;
  (d) živa perutnina ali druge ptice v ujetništvu:
  – niso bili cepljeni;
  – so bile pregledane v skladu z diagnostičnim priročnikom,
pri čemer so bili rezultati ugodni;
  – se naselijo v objekt, kjer ni druge perutnine;
  (e) perutnina za zakol:
  – se pregleda pred natovarjanjem v skladu z diagnostičnim
priročnikom, pri čemer so rezultati ugodni;
  – se pošlje neposredno v odobreno klavnico za takojšen
zakol.

  6. Za meso, ki izvira iz perutnine znotraj območja
cepljenja, se izvajajo naslednje določbe:
  (a) za meso, pridobljeno iz cepljene perutnine, je
perutnina:
  – cepljena s cepivom, ki je v skladu s strategijo DIVA;
  – redno pregledana in testirana, pri čemer so bili rezultati
negativni, v skladu z diagnostičnim priročnikom;
  – klinično pregledana s strani uradnega veterinarja v 48
urah pred natovarjanjem, po potrebi pa so s strani uradnega
veterinarja pregledane tudi kontrolne ptice na gospodarstvu;
  – poslana neposredno v odobreno klavnico za takojšen zakol;
  (b) za meso, ki izvira iz necepljene perutnine, ki je
poslana v zakol, je treba izvajati monitoring pri perutnini v
skladu z diagnostičnim priročnikom.
  7. VURS lahko dovoli premik trupel ali jajc za odstranitev z
gospodarstev.

  8. Za premik jajc v embalaži in mesa zaklane perutnine ne
veljajo nadaljnje omejitve v skladu s to Prilogo.

  9. Premik perutnine (vključno z enodnevnimi piščanci) ali
drugih ptic v ujetništvu iz RS je prepovedan od začetka akcije
cepljenja v nujnih primerih, dokler se v skladu s 56. členom
tega pravilnika in brez poseganja v druge ukrepe Skupnosti ne
odobri načrt cepljenja v nujnih primerih, razen če tega premika
ni odobril pristojni organ namembne države članice.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti