Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2007 z dne 29. 5. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2007 z dne 29. 5. 2007

Kazalo

2558. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Zali Log (2006–2015), stran 6579.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02 in 110/02 – ZGO-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Zali Log (2006–2015)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Zali Log (2006–2015), št. 03-10/06 z dne 29. 8. 2006, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2006 do 31. decembra 2015 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kranj.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Zali Log, ki meri 7.266,01 ha, se nahaja v Gozdnogospodarskem območju Kranj, v občinah Železniki in Gorenja vas - Poljane, oziroma v katastrskih občinah Leskovica, Zali Log, Danje, Sorica in Davča.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Zali Log je s 1. januarjem 2006 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
a) lastništvo: 84,86% zasebnih gozdov v lasti fizičnih oseb, 2,94% državnih gozdov, 0,13% občinskih gozdov in 12,08% zasebnih gozdov v lasti pravnih oseb;
b) površina: 5.860,75 ha, od katere je 5.506,48 ha večnamenskih gozdov, 129,84 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih so gozdnogospodarski ukrepi dovoljeni, in 224,43 ha varovalnih gozdov;
c) lesna zaloga: 377,5 m3/ha, od tega 234,4 m3/ha iglavcev in 143,1 m3/ha listavcev;
d) tekoči letni prirastek: 7,29 m3/ha, od tega 4,78 m3/ha iglavcev in 2,51 m3/ha listavcev.
4. člen
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Zali Log (2006–2015) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta Gozdnogospodarskega območja Kranj, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2001 do 31. decembra 2010, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov ter pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Zali Log določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 2.456,50 ha,
– ekološke funkcije na površini 875,37 ha ter
– socialne funkcije na površini 390,24 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Zali Log (2006–2015) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Zali Log za obdobje od 1. januarja 2006 do 31. decembra 2015 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 291.256 m3, od tega 191.439 m3 iglavcev in 99.817 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 531,86 ha,
– nega mlajšega drogovnjaka na površini 187,96 ha,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred divjadjo, in sicer zaščita s premazom na površini 114,52 ha, zaščita sadik gozdnega drevja s 13.700 tulci, vzdrževanje 34.250 tulcev ter zaščita z ograjo v dolžini 700,00 m,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred žuželkami v obsegu 50 delovnih dni,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred erozijo v obsegu 100 delovnih dni,
– nega habitatov prosto živečih živali, in sicer vzdrževanje grmišč na površini 6,00 ha, vzdrževanje travinj na površini 377,0 ha ter vzdrževanje vodnih površin v obsegu 100 delovnih dni.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Zali Log (2006–2015) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh gospodarskih razredov in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Zali Log v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2015 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Zali Log (2006–2015).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Zali Log (2006–2015) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Kranj, Cesta Staneta Žagarja 27b, Kranj, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Železniki, Trnje 7, Železniki, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Zali Log (2006–2015).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-03-9/01/16
Ljubljana, dne 7. maja 2007
EVA 2006-2311-0170
Iztok Jarc l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti