Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2007 z dne 29. 5. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2007 z dne 29. 5. 2007

Kazalo

2557. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Spodnje Dravsko polje (2006–2015), stran 6578.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02 in 110/02 – ZGO-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Spodnje Dravsko polje (2006–2015)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Spodnje Dravsko polje (2006–2015), št. 12-33/06 z dne 13. 9. 2007, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2006 do 31. decembra 2015 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Maribor.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Spodnje Dravsko polje, ki meri 12.300,27 ha, se nahaja v Gozdnogospodarskem območju Maribor, v občinah Kidričevo, Ptuj, Videm in Hajdina, oziroma v katastrskih občinah Slovenja vas, Gerečja vas, Hajdoše, Skorba, Hajdina, Draženci, Ptuj, Šturmovci, Pobrežje, Lancova vas, Sela, Trnovec, Apače, Lovrenc na Dravskem polju, Župečja vas, Pleterje, Mihovce, Cirkovce, Starošnice, Spodnje Jablane, Pongrce, Šikole in Stražgonjca.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Spodnje Dravsko polje je s 1. januarjem 2006 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
a) lastništvo: 60,88% zasebnih gozdov v lasti fizičnih oseb, 31,10% državnih gozdov, 1,47% občinskih gozdov in 6,55% zasebnih gozdov v lasti pravnih oseb;
b) površina: 1.966,29 ha, od katere je 1.809,61 ha večnamenskih gozdov, 2,30 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih gozdnogospodarski ukrepi niso dovoljeni in 154,38 ha varovalnih gozdov;
c) lesna zaloga: 273,7 m3/ha, od tega 183,0 m3/ha iglavcev in 90,7 m3/ha listavcev;
d) tekoči letni prirastek: 7,63 m3/ha, od tega 4,80 m3/ha iglavcev in 2,83 m3/ha listavcev.
4. člen
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Spodnje Dravsko polje (2006–2015) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta Gozdnogospodarskega območja Maribor, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2001 do 31. decembra 2010, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov ter pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Spodnje Dravsko polje določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– ekološke funkcije na površini 921,47 ha ter
– socialne funkcije na površini 1.022,80 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Spodnje Dravsko polje (2006–2015) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Spodnje Dravsko polje za obdobje od 1. januarja 2006 do 31. decembra 2015 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 108.408 m3, od tega 72.696 m3 iglavcev in 37.712 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 462,81 ha,
– nega mlajšega drogovnjaka na površini 15,01 ha,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred divjadjo, in sicer zaščita sadik gozdnega drevja s 38.150 tulci, zaščita z ograjo v dolžini 3.350 m ter vzdrževanje 25.850 tulcev.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Spodnje Dravsko polje (2006–2015) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh gospodarskih razredov in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Spodnje Dravsko polje v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2015 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Spodnje Dravsko polje (2006–2015).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Spodnje Dravsko polje (2006–2015) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Maribor, Tyrševa 15, Maribor, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Ptuj, Zoisova 5, Ptuj, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Spodnje Dravsko polje (2006–2015).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-12-14/01/9
Ljubljana, dne 7. maja 2007
EVA 2006-2311-0180
Iztok Jarc l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti