Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2007 z dne 29. 5. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2007 z dne 29. 5. 2007

Kazalo

2554. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Lovrenc na Pohorju (2006–2015), stran 6576.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02 in 110/02 – ZGO-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Lovrenc na Pohorju (2006–2015)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Lovrenc na Pohorju (2006–2015), št. 12-10/06 z dne 13. 9. 2007, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2006 do 31. decembra 2015 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Maribor.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Lovrenc na Pohorju, ki meri 8.529,77 ha, se nahaja v Gozdnogospodarskem območju Maribor, v občinah Ruše, Slovenska Bistrica in Lovrenc na Pohorju, oziroma v katastrskih občinah Čižnat, Ruta, Rdeči Breg I, Lovrenc na Pohorju, Recenjak, Kumen, Smolnik in Kot.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Lovrenc na Pohorju je s 1. januarjem 2006 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
a) lastništvo: 50,70% zasebnih gozdov v lasti fizičnih oseb, 48,99% državnih gozdov, in 0,31% zasebnih gozdov v lasti pravnih oseb;
b) površina: 7.095,91 ha, od katere je 6.382,96 ha večnamenskih gozdov, 202,32 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih gozdnogospodarski ukrepi niso dovoljeni, in 510,63 ha varovalnih gozdov;
c) lesna zaloga: 432,1 m3/ha, od tega 320,8 m3/ha iglavcev in 111,3 m3/ha listavcev;
d) tekoči letni prirastek: 10,05 m3/ha, od tega 7,26 m3/ha iglavcev in 2,79 m3/ha listavcev.
4. člen
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Lovrenc na Pohorju (2006–2015) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta Gozdnogospodarskega območja Maribor, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2001 do 31. decembra 2010, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov ter pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Lovrenc na Pohorju določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 5.936,96 ha,
– ekološke funkcije na površini 1.512,93 ha ter
– socialne funkcije na površini 884,10 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Lovrenc na Pohorju (2006–2015) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Lovrenc na Pohorju za obdobje od 1. januarja 2006 do 31. decembra 2015 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 452.345 m3, od tega 336.813 m3 iglavcev in 115.532 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 936,91 ha,
– nega mlajšega drogovnjaka na površini 178,88 ha,
– nega prebiralnega gozda na površini 285,95 ha,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred divjadjo, in sicer zaščita s premazom na površini 156,79 ha, zaščita sadik gozdnega drevja s 49.498 tulci, vzdrževanje 35.806 tulcev ter zaščita z ograjo v dolžini 3.040 m,
– nega habitatov prosto živečih živali, in sicer vzdrževanje grmišč na površini 1,51 ha, vzdrževanje travinj na površini 74,21 ha, vzdrževanje vodnih površin v obsegu 5 delovnih dni ter sadnja 300 sadik plodonosnega drevja.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Lovrenc na Pohorju (2006–2015) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh gospodarskih razredov in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Lovrenc na Pohorju v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2015 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Lovrenc na Pohorju (2006–2015).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Lovrenc na Pohorju (2006–2015) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Maribor, Tyrševa 15, Maribor, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Lovrenc na Pohorju, Spodnji trg 66, Lovrenc na Pohorju, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Lovrenc na Pohorju (2006–2015).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-12-13/01/9
Ljubljana, dne 7. maja 2007
EVA 2006-2311-0179
Iztok Jarc l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti