Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2007 z dne 29. 5. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2007 z dne 29. 5. 2007

Kazalo

2553. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Dvor II. faza, stran 6572.

Na podlagi 23. člena v povezavi s 175. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popravek) in 17. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/00 in 93/00) je Občinski svet Občine Žužemberk na 5. seji dne 14. 5. 2007 sprejel
O D L O K
o občinskem lokacijskem načrtu Dvor II. faza
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(podlaga za občinski lokacijski načrt)
S tem odlokom se ob upoštevanju Strategije prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04) ter usmeritev sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 64/03) sprejme občinski lokacijski načrt Dvor II. faza, v nadaljevanju »OLN Dvor« in »OLN Dvor II. faza«.
OLN Dvor II. faza je izdelal Acer Novo mesto d.o.o. pod št. OLN-L1/2006, marec 2007. Sestavljata ga tekstualni del in grafične priloge.
2. člen
(vsebina odloka)
(1) Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Dvor II. faza določa:
– Namensko rabo prostora, ureditveno območje lokacijskega načrta in lokacijske pogoje za pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja zlasti glede namena, lege, funkcije, velikosti in oblikovanja objektov in njihovo gradnjo.
– Zasnovo projektnih rešitev prometne, energetske, vodovodne in druge komunalne infrastrukture, rešitve in ukrepe za varovanje okolja, ohranjanja narave in varstva kulturne dediščine ter trajnostne rabe naravnih dobrin, rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, etapnost izvedbe, obveznosti investitorjev in izvajalcev, tolerance ter roke za izvedbo prostorskih ureditev.
(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so obrazložene in prikazane v grafičnih prilogah, ki so skupaj z obveznimi prilogami na vpogled na Občini Žužemberk.
II. UREDITVENO OBMOČJE
3. člen
(obseg ureditvenega območja)
Območje OLN Dvor je jugovzhodno od nove osnovne šole Dvor in obsega nekaj praznih gradbenih parcel ter prostor obstoječe domačije ob regionalni cesti R1-216 in obstoječe skladišče lesa. Območje na severovzhodnem robu omejuje regionalna cesta, na jugozahodnem robu območje kmetijskih površin in na severu območje nove OŠ Dvor.
Območje OLN Dvor meri skupaj 1,03 ha in vključuje zemljišča oziroma dele zemljišč s parcelnimi številkami: 185/2, 184/9, 183/1, 184/2, 180/3, 180/2, 180/1, 26/2, 186/3, 188/5, 188/4, 2500/50, vse k.o. Dvor.
4. člen
(namenska raba zemljišč)
Znotraj ureditvenega območja OLN Dvor so območja namenskih rab:
– obstoječi objekti (stanovanjski, pomožni in en obrtni objekt),
– predvideni poslovni ali poslovno-stanovanjski objekti in stanovanjski objekt,
– zelene in manipulativne površine v okviru gradbenih parcel,
– prometna infrastruktura površine novega pločnika, novih uvozov, interne ceste ter javnih parkirišč.
III. OPIS PROSTORSKIH UREDITEV
5. člen
(predvideni posegi v ureditvenem območju)
V okviru OLN Dvor so načrtovane ureditve:
– ureditev stanovanjskega ter poslovno-stanovanjskih ali poslovnih objektov in pripadajoče zunanje ureditve v okviru gradbenih parcel,
– določitev območij za prometne ureditve – ureditev uvoza in preureditev uvoza z regionalne ceste, ureditev interne ceste ter javnih parkirišč,
– pripadajoča infrastrukturna oprema območja.
6. člen
(koncept ureditve)
Območje načrtovanih ureditev je umeščeno na severozahodni rob naselja Dvor, med osrednjim delom naselja in novo osnovno šolo. Nova pozidava se načrtuje kot zapolnitev obstoječe – ob upoštevanju poteze regionalne ceste in vzdolžno zasnovane obstoječe pozidave ob njej se tudi nova pozidava zasnuje vzdolžno ob cesti, pri čemer se določi nova gradbena linija, na katero naj se postavi linija novih obcestnih objektov.
Gradbeni linija se odmakne od regionalne ceste toliko, da je ob cesti omogočena ureditev pločnika in oblikovanje zelenega pasu (zasaditev drevoreda).
7. člen
(vrste gradenj oziroma del)
V območju OLN Dvor so dovoljene naslednje gradnje oziroma dela:
– novogradnje, pa tudi dozidave oziroma preureditve obstoječih objektov v skladu s pogoji tega odloka,
– dela v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči,
– sprememba namembnosti objektov ali delov obstoječih objektov (skladišče, obstoječa kmetija) v skladu s pogoji tega odloka,
– odstranitev objektov ali delov objektov.
8. člen
(vrste objektov)
V območju OLN Dvor II. faza se dovolijo naslednje vrste objektov:
– stanovanjske stavbe,
– poslovne ali poslovno-stanovanjske stavbe,
– lokalne ceste in javne poti,
– gospodarska javna infrastruktura,
– enostavni pomožni objekti za lastne potrebe, ograje in pomožni infrastrukturni objekti (v skladu s Pravilnikom o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči (Uradni list RS, št. 114/03).
9. člen
(vrste dejavnosti)
V območju OLN Dvor II. faza se dovolijo dejavnosti: bivanje, storitvene in obrtne dejavnosti, ki ne bodo moteče za stanovanjsko in šolsko okolico in ki nase ne vežejo večjega prometa, predvsem pa ne večjega tovornega prometa. Za te dejavnosti se morajo zadostne manipulacijske in parkirne površine zagotoviti v okviru gradbenih parcel. Dejavnost žaganja hlodovine se ne dovoli. Za objekt št. 2, ki je v bližini OŠ, se dovoljene dejavnosti omejijo na mirne poslovne in storitvene dejavnosti, ne dovoli se obrt, proizvodnja ipd.
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO, KRAJINSKO IN ARHITEKTURNO OBLIKOVANJE
10. člen
(oblikovanje objektov in ureditev zelenih površin)
Oblikovanje objektov naj bo poenoteno s kvalitetnimi obstoječimi objekti v širšem območju (posebej domačija Dvor št. 23 in OŠ). Pozidava naj bo oblikovana enostavno. Dovolijo se objekti pravokotnih vzdolžnih tlorisov, lahko tudi »L« oblik.
Stanovanjski, poslovni in poslovno-stanovanjski objekti:
barva kritine naj bo opečno rdeča ali temnosiva, fasade naj bodo v svetlih odtenkih zemeljskih barv (oker, opečna, drap ipd.). Strešni nakloni naj bodo od 38 do 45 stopinj. Strehe naj bodo dvokapne, lahko v kombinaciji z ravnimi ali enokapnimi strehami. Dovolijo se strešni čopi oziroma temnejša fasada ali leseno obitje na trikotnem zatrepu.
V primeru strešnih fičar, prizidkov, pokritih teras ipd. naj se dvokapne strehe, ki se uredijo preko osnovnega gabarita objekta, kombinirajo z ravnimi strehami oziroma nizkimi enokapnimi strehami (z naklonom do 8 stopinj).
Garaža se oblikuje kot enostaven pravokoten objekt, usklajeno s stanovanjsko hišo. Streha naj bo nizka enokapna (z naklonom do 8 stopinj) oziroma ravna. Objekt naj bo oblikovan enostavno, poenoteno s pripadajočim stanovanjskim objektom.
Drugi enostavni objekti naj bodo usklajeni z objekti v območju, za oblikovanje veljajo enaki pogoji kot za objekte, nadstrešek oziroma garažo. Nadzemni enostavni objekti ne smejo biti locirani ob regionalni cesti, razen če je to določeno z grafičnim delom odloka.
Zelene površine: vzdolž regionalne ceste se zasadi drevored – uporabijo se avtohtone vrste listavcev.
11. člen
(gabariti objektov in postavitev v teren)
Stanovanjski objekt se zasnuje v tlorisnih gabaritih 8 x 11 m z možnim odstopanjem do ±20%, višinski gabarit naj bodo pritličje in mansarda, dovoli se podkletitev objektov, če so popolnoma vkopani ali če so na eni strani (na višji strani terena) popolnoma vkopani.
Poslovni ali poslovno-stanovanjski objekti se zasnujejo v tlorisnih gabaritih 9 x 13 m z možnim odstopanjem do ±20%, višinski gabariti naj bodo pritličje in mansarda ali visoko pritličje (do 3,5 m višine) in podstrešje. Kolenčni zid je lahko visok od 0,40 do največ 1,00 m.
Kote pritličij so: objekt št. 1: 197,60 m, objekt št. 2: 198,00 m, objekt št. 3: 196,40 m, objekt št. 4: 196,60 m, objekt št. 5: 195,50 m, vsi z možnim odstopanjem do ±0,80 m.
Garaže, ki se lahko uredijo tudi kot nadstreški, se zasnujejo v tlorisnih gabaritih 3 x 5 m, z možnim odstopanjem do ±20%, višinski gabariti naj bodo pritličje. Kote pritličij naj bodo enake kot pri pripadajočem stanovanjskem objektu, z možnim odstopanjem do ±0,50 m.
12. člen
(velikost in oblika gradbene parcele)
Predlog nove parcelacije zemljišč: za potrebe gradnje petih novih objektov se območje OLN Dvor ustrezno na novo parcelira na severu, kjer se uredijo tri nove parcele: dve gradbeni parceli za postavitev novih objektov in ena za javno dobro. Na južnem se parcele ohranijo se kot novo javno dobro opredeli pas za pločnik po zahodni strani R1.
Nove parcele javnega dobra:
– parcela na severu območja urejanja, ki se nameni dovozni cesti in javnemu parkirišču,
– parcela vzdolž regionalne ceste na južnem delu območja urejanja, kjer se zagotovi javno dobro za ureditev pločnika in bankine.
Odmik objektov in ureditev od sosednjih zemljišč je 4,0 m, če je odmik manjši, je potrebno soglasje soseda. Po meji se dovoli postavitev medsosedske ograje.
13. člen
(druga merila in pogoji)
Za enostavne objekte na območju OLN veljajo določila Pravilnika o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči, (Uradni list RS, št. 114/03 in 130/03), če s tem odlokom ni drugače določeno.
14. člen
(obstoječi objekti v območju)
Domačija Dvor št. 3: dovolijo se preureditve objektov in sanacije fasad ter postavitev enostavnih objektov (skladno 13. členom tega odloka).
»Kozolec (skladišče lesa) in silos (skladiščenje oblancev in žagovine iz obstoječe delujoče obrti – delavnice) se ohranijo v obstoječih gabaritih. Objekti se sanirajo, uredijo se fasade in drugo, skladno s pogoji 10. člena tega odloka.«
V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE
Vsa gospodarska javna infrastruktura, ki je predvidena v območju urejanja, se izvede podzemno in naj poteka v območju obstoječih oziroma načrtovanih cest.
15. člen
(prometno omrežje – ceste in parkirišča)
Območje je prometno navezano na regionalno cesto R1-216/1176 Dvor – Soteska, ki poteka čez naselje Dvor. Območje se navezuje na R1 preko dveh obstoječih priključkov:
– na severu, kjer je urejen priključek za potrebe osnovne šole. Ob načrtovanju tega priključka (povzeto po projektu »Komunalno in cestno omrežje na območju ZN – podružnična šola Dvor, PGD, PZI, št. PZI-04/04, Topos, d.o.o., Dolenjske Toplice, januar 2004«) je bilo že predvideno, da se bo v tem prostoru urejala še dodatna pozidava. Nova pozidava na severu se priključuje na cesto pri novi osnovni šoli skladno z ureditveno shemo OLN Dvor.
– na sredini, kjer je urejen priključek za potrebe nekdanje žage (zdaj pretežno skladišče). Ta priključek se preuredi, skladno z ureditveno shemo. Neposredno z regionalne ceste se uredita (ločena) dostopa na zemljišči parc. št. 180/3 in 180/2 preko poglobljenega robnika.
Za potrebe priključevanja območja bo potrebno urediti nov uvoz – izvoz na R1, in sicer na jugovzhodnem robu območja urejanja (pri bifeju). Ta priključek se uredi za potrebe dovoza do bifeja s severne strani in za potrebe predvidenega objekta na zemljišču severno od bifeja.
Pri priključkih na sredini in na jugu je treba upoštevati, da se ob regionalni cesti uredi pločnik. V pasu 5 m od roba cestišča se uredi zeleni pas.
Pri predlogu novih prometnih ureditev je kot podloga upoštevan projekt »Gradnja hodnika za pešce z rekonstrukcijo regionalne ceste R1-216/1176 Dvor-Soteska od km 0.0+0.00 do km 0.3+53.30, št. projekta PZI-06/05, Topos, d.o.o., Dolenjske Toplice, april 2005«, ki ga bo potrebno dopolniti s pločnikom za pešce po zahodni strani regionalne ceste in z novimi prehodi za pešce.
16. člen
(elektroenergetsko omrežje)
Za predvideno gradnjo novih objektov, predvidenih z OLN, bo potrebno predvideti cca 30kW moči iz 0,4kV distribucijskega omrežja. Priključek objektov je možen na obstoječe nizkonapetostno omrežje, in sicer: stanovanjska objekta locirana na območju ob dostopni poti za Osnovno šolo bodo priključeni na priključno merilno omarico PMO-1, ki bo priključena na TP-šola. Iz trafo postaje bo položen kablovod XP0-A 4X150+2,5 qmm v prosto cev obstoječe kabelske kanalizacije v dolžini cca. 50 m. Ob obstoječem EJ-3 bo postavljena prosto stoječa inox omarica v katero bo možno postaviti do 4 merilna mesta. Od PMO-1 do posameznega stanovanjskega objekta bo izveden sekundarni elektroenergetski priključek.
Skupina poslovno-stanovanjskih in stanovanjskega objekta, ki je locirana v južnem delu obravnavanega kompleksa, bo priključena na priključno merilno omarico PMO-2, ki bo priključena na TP-Žagar. Iz trafo postaje bo kablovod XP0-A 4X150+2,5 qmm položen v prosto cev obstoječe kabelske kanalizacije v dolžini cca. 50 m ter v novo predvideno dvocevno kabelsko kanalizacijo nadaljnjih 50 m. Ob novo predvidenem EJ bo postavljena prosto stoječa inox omarica v katero bo možno postavitve 6 merilnih mest. Od PMO-2 do posameznega gospodinjstva in poslovnega dela objekta bo izveden sekundarni elektroenergetski priključek.
17. člen
(javna razsvetljava)
Javna razsvetljava se že izvaja v sklopu rekonstrukcije regionalne ceste in bo izvedena ob tej cesti. Nova javna razsvetljava za potrebe novih objektov, predvidenih po tem OLN, ne bo potrebna.
18. člen
(telekomunikacijsko omrežje)
Ob regionalni cesti poteka obstoječe krajevno TK omrežje. Obstoječe telefonske vode in eventualne nove priključke znotraj cone je potrebno predvideti z zemeljskim kablom položenim v kabelsko kanalizacijo. Predvideti je potrebno 10–14 priključkov iz obstoječega TK omrežja. Priključek objektov bo možen z izgradnjo kabelske kanalizacije ob dostopnih poteh, ter postavitve KRO, in KRO-1 omaric na katere se bodo priključili TK vodi za potrebe stanovanjskega in poslovnega dela novo predvidene gradnje.
19. člen
(vodovod)
Ob regionalni cesti poteka obstoječe vodovodno omrežje, novo predvideni objekti se priključijo nanj.
20. člen
(kanalizacija in odpadki)
Ob regionalni cesti poteka obstoječe kanalizacijsko omrežje, novo predvideni objekti se priključijo nanj.
Padavinska odpadna voda pa se spušča po terenu oziroma odvaja v ponikovalnice. Padavinska odpadna voda iz parkirišča je speljana ločeno do lovilca olj.
Odpadki: Na območju urejanja se zbiranje odpadkov uredi s postavitvijo posod za odpadke, ki se postavijo na posebej urejena stojna mesta ob cestah, parkiriščih oziroma uvozih. Predviden je odvoz odpadkov na Center za ravnanje z odpadki Leskovec.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE IN KULTURNE DEDIŠČINE TER TRAJNOSTNE RABE NARAVNIH DOBRIN
21. člen
(tla)
(1) Posegi v tla se izvedejo tako, da bodo prizadete čim manjše površine tal. Za začasne prometne in gradbene površine ter deponije se uporabijo infrastrukturne površine in površine, na katerih so tla manj kvalitetna.
(2) Pri gradnji se uporabljajo transportna sredstva in gradbeni stroji, ki so tehnično brezhibni ter le materiali, za katera obstajajo dokazila o njihovi neškodljivosti za okolje. S transportnih in gradbenih površin ter deponij gradbenih materialov je treba preprečiti emisije prahu z vlaženjem teh površin ob sušnem in vetrovnem vremenu. S teh površin je potrebno preprečiti tudi odtekanje vod na kmetijsko obdelovalne površine. Pri ravnanju z odpadnimi vodami se upoštevajo določila 20. člena tega odloka. Treba je predvideti nujne ukrepe za odstranitev in odlaganje materialov, ki vsebujejo škodljive snovi zaradi nezgod na tehnoloških površinah.
(3) Prst se odstrani in deponira ter uporabi za sanacijo degradiranih tal ter za urejanje zelenih in rekreacijskih površin. Prst se odstrani in premesti na drugo lokacijo tako, da ne pride do onesnaženja s škodljivimi snovmi in manj kvalitetnim materialom. Pri tem ne sme priti do mešanja mrtvice in živice, ki ne sme biti deponirana v kupih višjih od 1,20 m.
22. člen
(usmeritve za varovanje in izboljšanje bivalnega in delovnega okolja)
Med gradnjo in po izgradnji načrtovanih objektov in ureditev je treba zagotoviti ukrepe za varstvo pred onesnaženjem zraka ter tal in vode, predvsem pa rešitve za odvodnjavanje vod s cestnih in parkirnih površin, tako da bo preprečeno neposredno odtekanje onesnažene komunalne vode v tla, podtalje in površinske vode. Hrup in emisije v zrak, ki bodo povzročeni med gradnjo in med obratovanjem, morajo ostati pod normativno določenimi ravnmi.
Med izvedbo načrtovanih posegov je treba zagotoviti, da med gradnjo in po končanih ureditvah ne bo prišlo do poslabšanja razmer v obstoječem delu naselja zaradi zastajanja padavinske vode.
23. člen
(ohranjanje narave in kulturne dediščine)
V obravnavanem območju so naslednje enote nepremične kulturne dediščine:
1. Dvor pri Žužemberku – Območje ostalin železarne, žag in mlinov (EŠD 8712), ki ima status kulturnega spomenika (Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v občini Novo mesto – Uradni list RS, št. 38/92) in ki hkrati predstavlja vplivno območje enote Dvor pri Žužemberku – Območje Auerspergove železarne (EŠD 8120), ki ima status kulturnega spomenika državnega pomena (Odlok o zavarovanju območja Auerspergove železarne za kulturni spomenik državnega pomena – Uradni list RS, št. 81/99);
2. Dvor pri Žužemberku – Domačija Dvor 23 (EŠD 13930), ki je varovana v prostorih aktih občine.
V obravnavanem območju je svoje kakovosti ohranila le domačija Dvor 23, ki se v sklopu obravnavanega OLN ohranja. Njeno okolico znotraj OLN je treba prilagoditi prezentaciji – nova pozidava in nove ureditve v tem območju morajo upoštevati drobno merilo domačije in njeno funkcionalno navezavo na okoliški prostor.
24. člen
(varstvo pred hrupom)
Za zmanjšanje hrupa v času gradnje je treba zagotoviti, da bo med gradnjo uporabljena gradbena mehanizacija novejšega datuma in opremljena s certifikati o zvočni moči, ki ne smejo presegati predpisanih vrednosti. Pri transportu naj se uporabljajo čim manj hrupna vozila. Vsa hrupna dela naj se po možnosti izvajajo samo med 7. in 19. uro. Zvočni signali na gradbišču naj se uporabljajo le v nujnih primerih, motorji strojev pa naj brez potrebe ne obratujejo v prostem teku.
Po izgradnji se območje OLN Dvor obravnava kot mešano poslovno-stanovanjsko območje, ki po Uredbi o mejnih vrednostih kazalcev hrupa okolju (Uradni list RS, 105/05) spada v III. območje varstva pred hrupom, v katerem ravni hrupa ne smejo preseči mejnih dnevnih (60db) in nočnih ravni hrupa (50db). Pri projektiranju in izvedbi objektov so investitorji dolžni upoštevati tudi (Zakon o varstvu pred hrupom v naravnem in bivalnem okolju /ZVPH/ (Uradni list SRS, št. 41/04), Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04) in Uredbo o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 121/04).
25. člen
(varstvo zraka)
Preprečevati je treba raznos materiala ter prašenje z odkritih delov, prometnih in manipulativnih površin, odlagališč materiala in gradbišč. Pri prevozu po javnih prometnih površinah je treba sipke tovore prekrivati. Uporabljajo se tehnično brezhibni gradbeni stroji, delovne naprave in prevozna sredstva, ki se redno vzdržujejo. Po potrebi se opravljajo meritve emisij na stacionarnih objektih. Ob ustavljanju vozil, prevoznih sredstev in delovnih naprav za daljši čas je treba ugasniti motor.
Obstoječa dejavnost (skladiščenje oblancev in žagovine iz obstoječe delujoče obrti – delavnice) v tehnološkem procesu in na koncu tehnološkega procesa je treba zagotavljati sprotno odsesavanje.
26. člen
(rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)
Pri načrtovanju nove zazidave in vseh zaradi nje potrebnih ureditev je treba upoštevati določila odredbe o dimenzioniranju in izvedbi gradbenih objektov v potresnih območjih (Uradni list SRS, št. 18/63) za območje seizmične intenzitete VII. stopnje lestvice Mercalli – Cancan – Seiberg.
Zaklonišč, zaklonilnikov ali drugih zaščitnih objektov za zaščito pred posledicami naravnih in drugih nesreč ter pred vojnimi dejstvovanji glede na določbe zakona o obrambi in zaščiti (Uradni list RS, št. 15/91) ni potrebno predvideti.
VII. ZAČASNA NAMEMBNOST ZEMLJIŠČ
27. člen
Zemljišča, ki pred izvedbo objektov in ureditev po tem OLN Dvor in med izvedbo posameznih faz gradnje ne bodo zazidana oziroma urejena, se lahko uporabljajo za enak namen, kot so se uporabljala pred veljavnostjo tega odloka.
VIII. ETAPNOST IZVEDBE
28. člen
Izvedba OLN Dvor se predvidi fazno:
– v 1. fazi se izvede ureditev priključkov na regionalno cesto ter odparceliranje območij javnega dobra (na severu in ob zahodni strani regionalne ceste),
– v nadaljnjih fazah se ureja druga infrastruktura oprema območja in objekti, lahko v različnih fazah ter ureditev ceste s parkirišči na severnem delu območja urejanja.
IX. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
29. člen
Prej oziroma najkasneje sočasno z ureditvijo posameznih objektov se morajo izvesti pripadajoče infrastrukturne ureditve. Obratovanje objektov pred dogradnjo predvidenih infrastrukturnih ureditev območja ni dovoljeno.
X. TOLERANCE
30. člen
(dovoljena odstopanja)
(1) Odstopanja od določil tega zazidalnega načrta so, skladno z 11. členom tega odloka, dovoljena v tlorisnih gabaritih objektov do ±20%.
(2) Odstopanja so dovoljena tudi pri kotah pritličij objektov – do ±0,80 m, če se ob izdelavi projektne dokumentacije podajo racionalnejše rešitve.
(3) Pri realizaciji OLN Dvor so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev, določenih s tem odlokom, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer poiščejo tehnične rešitve, ki so primernejše z oblikovalskega, prometno-tehničnega ali okoljevarstvenega vidika, s katerim pa se ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere.
(4) Odstopanja od tehničnih rešitev iz prejšnjega odstavka ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi, z njimi morajo soglašati organi in organizacije, v delovno področje katerih spadajo ta odstopanja.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
31. člen
(občinski prostorski akti)
Na območju urejanja je veljaven planski akt občine Žužemberk z obvezo, da se za območje občinskega lokacijskega načrta Dvor II. faza (skladno s sprejeto Programsko zasnovo za poslovno-stanovanjsko cono s podružnično šolo Dvor, Uradni list RS, št. 64/03) sprejme OLN Dvor II. faza, kot izvedbeni prostorski akt.
32. člen
(veljavnost)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-1122/2007-258
Žužemberk, dne 14. maja 2007
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti