Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2007 z dne 29. 5. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2007 z dne 29. 5. 2007

Kazalo

2551. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za Gospodarsko tehnološki center Škocjan, stran 6571.

Na podlagi 37. in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) sprejme župan
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za Gospodarsko tehnološki center Škocjan
1. člen
(vsebina sklepa)
Ta sklep določa:
– oceno stanja in razloge za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta za Gospodarsko tehnološki center Škocjan (v nadaljevanju: OPPN), katerega priprava se je že začela po Zakonu o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 11/07); v nadaljevanju ZUreP-1;
– način pridobitve strokovnih rešitev;
– roke za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz;
– financiranje ter
– nosilce urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje prostorske ureditve iz njihove pristojnosti.
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)
Zaradi uveljavitve Zakona o prostorskem načrtovanje (Uradni list RS, št. 33/07; v nadaljevanju ZPNačrt) se priprava OPPN, ki se je začela na podlagi programa priprave (Uradni list RS, št. 44/04) po ZUreP-1 nadaljuje po ZPNačrt.
Do uveljavitve ZPNačrt je občina:
– pridobila Odločbo št. 35409-113/2006 IL, z dne 21. 6. 2006, s katero je Ministrstvo za okolje in prostor ugotovilo, da presoja vplivov na okolje ni potrebna;
– pridobila Smernice nosilcev urejanja prostora;
– izvedla 1. prostorsko konferenco;
– pridobila strokovne rešitve in
– izvedla 2. prostorsko konferenco.
Priprava OPPN se ob upoštevanju pridobljenih strokovnih rešitev in stališč 2. prostorske konference nadaljuje po določbah ZPNačrt.
3. člen
(roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz)
Občina Škocjan začne pripravljati OPPN na podlagi tega sklepa.
Osnutek OPPN občina javno razgrne za najmanj 30 dni in v tem času organizira njegovo javno obravnavo.
Občina obvesti javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi osnutka OPPN najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve.
Pripombe in predloge na osnutek OPPN poda javnost v okviru javne razgrnitve in javne obravnave.
Predlog OPPN pripravi občina na podlagi stališča, ki ga zavzame do pripomb in predlogov z javne razgrnitve, in ga nemudoma pošlje nosilcem urejanja prostora, da dajo v 30 dneh mnenje na predlagane prostorske ureditve.
Usklajen predlog OPPN občina predloži občinskemu svetu v sprejem.
Občinski svet sprejme OPPN z odlokom in ga objavi v uradnem glasilu.
4. člen
(financiranje)
Izdelavo OPPN in strokovnih podlag krije občinski proračun Občine Škocjan oziroma proračun RS.
5. člen
(nosilci urejanja prostora, ki so podali smernice za načrtovanje prostorske ureditve iz njihove pristojnosti)
Do uveljavitve ZPNačrt so smernice podali:
– Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo Mesto
– Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana
– Zavod RS za varstvo narave, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
– Elektro Ljubljana, DE Novo Mesto, Ljubljanska c. 7, 8000 Novo Mesto
– JP Komunala Novo Mesto, Podbevškova 12, 8001 Novo Mesto
– Telekom, PE Novo Mesto, Sektor za upravljanje TK omrežja, Novi trg 7a, 8000 Novo Mesto
– Občina Škocjan – ceste, Škocjan 67, 8275 Škocjan
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, OE Novo Mesto, Kočevarjeva 1, 8000 Novo Mesto
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Novo Mesto, Seidlova 1, 8000 Novo Mesto
– Ministrstvo za promet, DRSC, Sektor za upravljanje, vzdrževanje in varstvo cest, Območje Novo Mesto, p.p. 630, 8104 Novo Mesto
– DARS, Dunajska 7, 1000 Ljubljana
– Geoplin plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11, 1001 Ljubljana
– Zavod za gozdove Slovenije, OE Novo Mesto, Gubčeva 15, 8000 Novo Mesto
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Oddelek za sonaravno kmetijstvo, Dunajska 58, 1000 Ljubljana
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Sektor za strukturno politiko in razvoj podeželja, Dunajska 58, 1000 Ljubljana.
Nosilci urejanja prostora, ki smernic niso podali v zakonitem roku, se šteje, da jih nimajo, pri čemer pa mora pripravljavec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi.
6. člen
(druge določbe)
Ta sklep se pošlje Ministrstvu za okolje in prostor.
7. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, objavi pa se tudi na spletni strani Občine Škocjan.
Št. 3505-0003/2007
Škocjan, dne 18. maja 2007
Župan
Občine Škocjan
Anton Zupet l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti