Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2007 z dne 29. 5. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2007 z dne 29. 5. 2007

Kazalo

2546. Pravilnik o tržnem redu na Kmečki tržnici v Sevnici, stran 6564.

Na podlagi Zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 7/03), 28. člena Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih, ki se nanašajo na objekte za opravljanje trgovinske dejavnosti in pogojih za prodajo blaga zunaj prodajaln (Uradni list RS, št. 28/93 in 57/93), 16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – UPB) in 6. člena Odloka o tržnem redu Kmečke tržnice v Sevnici (Uradni list RS, št. 46/07), je Občinski svet Občine Sevnica na 6. redni seji dne 21. 5. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o tržnem redu na Kmečki tržnici v Sevnici
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Pravilnik o tržnem redu določa trgovanje na Kmečki tržnici v Sevnici, lokacijo in obratovalni čas tržnice, pravice in obveznosti upravljavca in prodajalcev, seznam in način prodaje blaga, s katerim se trguje, nadzor prodaje in kvalitete blaga, vzdrževanje reda in čistoče, pristojbine in druge storitve.
2. člen
Občina Sevnica lahko odstopi upravljanje Kmečke tržnice drugemu upravljavcu, s katerim sklene posebno pogodbo o upravljanju Kmečke tržnice v Sevnici.
3. člen
Na tržnici se trguje v skladu z določili tržnega reda in drugimi predpisi, ki urejajo trgovanje s kmetijskim in drugim blagom.
II. LOKACIJA IN OBRATOVALNI ČAS TRŽNICE
4. člen
Lokacija Kmečke tržnice v Sevnici je na javni površini na prostoru pri objektu Nove ljubljanske banke, na Trgu svobode, pred zgradbo HTC-ja, na parcelni številki 493/12, k.o. Sevnica.
5. člen
Kmečka tržnica posluje po naslednjem obratovalnem času:
– v obdobju od 1. marca do 30. novembra,
– vsako sredo in soboto med 8. in 12. uro,
– ob turističnih in drugih prireditvah v skladu s priglasitvijo organizatorja.
Prodajalcem ni dovoljeno podaljševanje obratovalnega časa tržnice.
Upravljavec tržnice lahko dovoli prodajo na Kmečki tržnici izven poslovnega časa vsem prodajalcem določenega blaga pod enakimi pogoji.
III. PRAVICE IN DOLŽNOSTI UPRAVLJALCA
6. člen
Upravljavec Kmečke tržnice ima naslednje pravice in obveznosti:
– organizira in vodi poslovanje na Kmečki tržnici,
– razporeja in oddaja prodajne prostore,
– sklepa pogodbe s prodajalci na Kmečki tržnici,
– ureja in vzdržuje naprave na Kmečki tržnici,
– oblikuje cene storitev in pristojbine,
– pregleduje ustreznost dokumentacije, ki je potrebna za trgovanje na Kmečki tržnici in izreka prepoved prodaje prodajalcem, ki ne izpolnjujejo predpisanih pogojev,
– skrbi za red in čistočo na tržnici,
– skrbi za javni red in mir na Kmečki tržnici.
IV. PRODAJNA MESTA NA TRŽNICI
7. člen
Na tržnem prostoru so fiksne stojnice. Poleg teh lahko upravljavec po potrebi namesti dopolnilne stojnice.
8. člen
Prodajna mesta oddaja upravljavec v najem prodajalcem, ki izpolnjujejo pogoje za prodajo na tržnici v skladu z določili odloka o tržnem redu, s tem pravilnikom, Zakonom o trgovini in drugimi zakonskimi predpisi.
Stojnice oziroma prodajna mesta dodeli prodajalcem upravljavec tržnice v skladu z načrtom razporeditve prodajnih prostorov.
9. člen
Prodajalci na tržnici so stalni in občasni.
Med stalne se uvrščajo prodajalci, ki vse leto opravljajo prodajo ali vsako leto v sezoni vezano vsaj tri mesece. Drugi so občasni prodajalci.
10. člen
Prodajna mesta dodeli prodajalcem upravljavec tržnice v skladu z načrtom razporeditve prodajnih mest:
– stalnim prodajalcem s pisno pogodbo za določeno obdobje,
– občasnim prodajalcem z dnevno pogodbo.
Prodajno mesto se prodajalcu dodeli na podlagi sklenjene pogodbe in plačane najemnine.
11. člen
Občasni prodajalci si lahko rezervirajo prosto prodajno mesto za določen čas v primeru, če ima upravljavec tržnice na razpolago prodajna mesta za rezervacijo.
12. člen
Če prodajalec ne zasede pogodbenega ali rezerviranega prodajnega mesta do 9. ure, lahko upravljavec tisti dan na to prodajno mesto razporedi drugega prodajalca. Plačani znesek najemnine ali rezervacije ostane upravljavcu.
13. člen
Prodajalcu, ki ima s pogodbo dodeljeno prodajno mesto, pa na tem prodajnem mestu brez predhodnega dogovora z upravljavcem tržnice ne prodaja več kot 20 dni na sezono, lahko upravljavec prekine najemno pogodbo in prodajno mesto odda drugemu najemniku.
14. člen
Najemnik (prodajalec) ne sme najeto prodajno mesto oddati drugemu v uporabo.
V. PRODAJA BLAGA
15. člen
Na Kmečki tržnici se trguje na drobno z naslednjim blagom:
1. živila: žita in mlevski izdelki; predpakirani pekovski izdelki, vrtnine; poljščine, sadje in izdelki iz sadja; med in izdelki na bazi medu; ostala živila rastlinskega in živalskega izvora; zdravilna zelišča; gozdni sadeži;
2. neživilski izdelki: seme; sadike vrtnin, sadja.
Prednost prodaje na tržnici imajo kmetijski pridelki in živila.
16. člen
Na Kmečki tržnici lahko prodajajo:
– kmetovalci in
– drugi proizvajalci blaga iz 15. člena.
Prednost pri prodaji blaga imajo prodajalci s stalnim prebivališčem in z lastnimi ali najetimi kmetijskimi zemljišči v Občini Sevnica.
17. člen
Kmetovalci in drugi posamezniki morajo imeti za prodajo svojega blaga (sadje, zelenjava) veljavno potrdilo o lastni proizvodnji, ki ga izda pristojni organ za kmetijstvo. Potrdilo velja eno leto.
Za prodajo ostalega blaga morajo imeti dokazilo pristojnega organa upravne enote o registrirani dopolnilni dejavnosti na kmetiji oziroma osebnem dopolnilnem delu.
Kmetovalci in drugi posamezniki lahko prodajajo sami, njihovi ožji družinski člani ali pri njih zaposleni delavci.
18. člen
Prekupčevanje blaga na tržnici ni dovoljeno.
19. člen
Blago se sme prodajati samo s prodajnih mest in stojnic. Blago za prodajo ni dovoljeno zlagati neposredno na tla.
20. člen
Prodajalci na tržnici morajo biti oblečeni v skladu z določili predpisov, ki določajo to področje.
21. člen
Prodajna mesta morajo biti označena z imenom in priimkom prodajalca in nazivom proizvajalca. Obliko in velikost oznake določi upravljavec v dogovoru s prodajalcem oziroma proizvajalcem.
22. člen
Za prodajo živil, za katere je s predpisi določeno posebno označevanje, je prodajalec dolžan označiti blago po teh predpisih.
Na tržnici je možno prodajati blago, ki ustreza predpisom o kvaliteti blaga. Živila morajo biti higiensko neoporečna.
23. člen
Zvišanje cen med tržnim dnevom ni dovoljeno.
Prodajalec je dolžan kupcu zaviti blago na običajen način.
24. člen
Prodajalci so dolžni meriti in tehtati blago v enotah in z merili, ki so predpisana ali običajna za merjenje določene vrste blaga.
25. člen
Na tržnici ni dovoljeno prodajati:
– gotovih živil (kruh, potice, testenine, pecivo, …), ki niso predpakirana,
– nepakirane sokove, kis, žganje ipd.,
– živila, ki niso užitna, so zdravstveno neustrezna ali drugače neprimerna za prehrano,
– semena in sadike zasebnih proizvajalcev brez deklaracije,
– drevesa, ki so z zakonom zaščitena,
– ostala živila, ki niso v skladu s pravilnikom o tržnem redu in ostalimi predpisi, ki urejajo to področje.
26. člen
Skladiščenje blaga na tržnici in v njeni okolici ni dovoljeno.
VI. NADZOR PRODAJE IN KVALITETE BLAGA
27. člen
Nadzor nad prodajo in kvaliteto blaga opravljajo v okviru svoje pristojnosti pristojne inšpekcijske službe in pristojni delavci upravljavca.
Delavci upravljavca so dolžni sodelovati s pristojnimi inšpekcijskimi službami ter jih o kršitvah in drugih nepravilnostih redno obveščati.
28. člen
Kontrolo dovoljene prodaje, kontrolo kvalitete blaga glede na zunanje znake kvalitete, spoštovanje določil tržnega reda in kontrolo dokumentacije, ki je pogoj za prodajo na tržnici, opravi pooblaščeni delavec upravljavca.
29. člen
Prodajalec je dolžan pooblaščenemu delavcu upravljavca na njegovo zahtevo predložiti dokumente, ki so potrebni za opravljanje prodaje na tržnici.
Kolikor prodajalec ne predloži zahtevane dokumentacije ali dokumentacija ni ustrezna, pooblaščeni delavec upravljavca izreče prepoved prodaje in o tem obvesti ustrezne inšpekcijske službe.
Pooblaščeni delavec upravljavca kontrolira kvaliteto živil glede na zunanje znake kvalitete. Če je slaba kvaliteta očitna, lahko izreče prepoved prodaje in o tem obvesti ustrezne inšpekcijske službe.
VII. VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE NA TRŽNICI
30. člen
Na tržnico je potrebno dovažati oziroma prinašati že očiščeno in za prodajo pripravljeno blago in to le v običajni oziroma predpisani embalaži.
V času, ko ima prodajalec razstavljeno blago, svojega prodajnega mesta ne sme pustiti brez nadzora.
31. člen
Prodajalci so dolžni vzdrževati red in čistočo na svojih prodajnih mestih. Po poteku tržnega časa in ko je blago prodano, so prodajalci dolžni zapustiti prodajno mesto, odstraniti vso embalažo, odpadke in neprodano blago.
Kolikor prodajalec pusti embalažo ali neprodano blago na tržnici in bližnji okolici, le-to odstrani upravljavec tržnice na stroške prodajalca.
32. člen
Prodajalci morajo biti zdravi, skrbeti za osebno higieno in izgled tako, da so čisti, primerno urejeni in oblečeni, da niso pod vplivom alkohola, preglasni, nedostojnega vedenja in ne kršijo tržnega reda ter javnega reda in miru.
Kdor na tržnici krši tržni red ter javni red in mir, se ga na to opozori oziroma se mu izda pisni opomin. V primeru ponovne kršitve pa se mu lahko začasno prepove prodaja. V primeru hujših kršitev tržnega reda ali javnega reda in miru oziroma po prejemu tretjega pisnega opomina v koledarskem letu se mu prepove prodaja na tržnici.
Upravljavec je dolžan arhivirati in voditi evidenco izdanih opominov.
Eventualne že vnaprej plačane tržne pristojbine se v tem primeru ne vračajo.
33. člen
Za vzdrževanje reda in čistoče upravljavec:
– dnevno čisti prodajna mesta,
– v zimskem času poskrbi za zapiranje glavnega ventila na montažnem vodnjaku,
– skrbi za praznitev posod za odpadke in skrbi za njihov redni odvoz,
– v poletnem času tržnico po potrebi izpira z vodo, po potrebi tudi razkuži tržne površine.
34. člen
Prodajalcem na tržnici ni dovoljeno:
– pranje blaga, ki je namenjeno za prodajo,
– zavijanje živil v nečist papir,
– nelojalno obnašanje prodajalcev,
– onesnaževanje in poškodovanje inventarja, ki je v lasti upravljavca tržnice,
– samovoljno zasesti prodajno mesto in prestavljati prodajne mize,
– medsebojno prepiranje prodajalcev,
– samovoljno postavljanje raznih reklam, nadstreškov ter predelava in dodelava tržne opreme,
– metanje odpadkov,
– oviranje prehoda med stojnicami,
– prenočevanje, poležavanje in spanje na tržnih površinah,
– oviranje pri delu delavcev upravljavca tržnice, zavlačevanje ali odklanjanje plačila pristojbine in drugih storitev.
VIII. PRISTOJBINE IN DRUGE STORITVE
35. člen
Storitve in pristojbine za uporabo tržnih mest ter uporabo tržne opreme zaračunava upravljavec na osnovi cenika storitev.
36. člen
Stalni prodajalci morajo svoje obveznosti poravnati v rokih, ki so navedeni v pogodbi, nepogodbeni prodajalci pa rezervacijo mesečno vnaprej do 5. dne v mesecu.
Občasni (dnevni) prodajalci morajo svoje obveznosti poravnati pred začetkom prodaje.
37. člen
Prodajalec je dolžan potrdilo (listič bloka) o plačilu pristojbine in drugih storitev hraniti do odhoda s prodajnega mesta oziroma do konca obratovalnega časa tržnice.
Na zahtevo pooblaščene osebe je prodajalec dolžan pokazati potrdilo o plačilu pristojbine ali drugih storitev.
38. člen
Za prodajo na tržnici se plača najemnina za začasno uporabo javnih površin v skladu s 7. členom odloka o občinskih taksah in drugih prihodkih iz naslova uporabe javnih površin ter drugih nepremičnin v lasti Občine Sevnica.
IX. KONČNE DOLOČBE
39. člen
Za izvajanje tržnega reda na tržnici je zadolžen upravljavec. Pristojni inšpekcijski organ nadzoruje poslovanje in promet blaga na tržnici po predpisih, ki urejajo trgovanje z blagom.
Za kršitve določil predpisov o trgovanju z blagom odgovarja prodajalec, kmetovalec, drugi posameznik oziroma podjetje, za katerega vrši prodajo.
40. člen
Upravljavec lahko odpove uporabo prodajnega mesta prodajalcem, ki kršijo določila odloka o tržnem redu in tega pravilnika, predvsem zaradi:
– neplačevanja tržnih pristojbin,
– neurejenosti na prodajnem mestu (odmetavanje odpadkov ipd),
– dajanja prodajnih mest drugim v najem,
– večkratnega poskusa prodaje blaga oporečne kvalitete,
– prodaje izdelkov, za katere nima ustreznega dovoljenja,
– prodaje izdelkov, ki jih ni dovoljeno prodajati,
– nespodobnega obnašanja do drugih prodajalcev, kupcev ali delavcev upravljavca,
– samovoljnega zasedanja prodajnega mesta in širitve prodajnega mesta,
– parkiranja vozil na nedovoljenih mestih,
– drugih kršitev tržnega reda in predpisov, ki urejajo poslovanje na tržnici.
41. člen
Pravilnik o tržnem redu na Kmečki tržnici v Sevnici upravljavec objavi na vidnem mestu na tržnici.
42. člen
Pravilnik o tržnem redu na Kmečki tržnici v Sevnici se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 301-0022/2007
Sevnica, dne 21. maja 2007
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti