Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2007 z dne 29. 5. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2007 z dne 29. 5. 2007

Kazalo

2542. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev lastnikom in solastnikom stanovanj ali stanovanjskih stavb za obnovo fasad, strešne kritine in stavbnega pohištva v trškem jedru Rogatec, stran 6556.

Na podlagi 7. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B), 53. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99, 110/02 – ZGO-1 in 126/03 – ZVPOPKD) in 16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 13/06 in 27/06) je Občinski svet Občine Rogatec na 5. redni seji dne 14. 5. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju proračunskih sredstev lastnikom in solastnikom stanovanj ali stanovanjskih stavb za obnovo fasad, strešne kritine in stavbnega pohištva v trškem jedru Rogatec
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določa način, pogoje ter postopek pridobivanja subvencij za obnovo fasad, strešne kritine in stavbnega pohištva v starem trškem jedru Rogatec kot enega od instrumentov ohranjanja zgodovinskega trškega jedra Rogatca.
2. člen
Občina Rogatec s podeljevanjem subvencij vzpodbuja k ohranjanju hiš v starem trškem jedru Rogatca v smislu urejenosti zunanjega videza trga, oživljanja starega trškega jedra in vzdrževanja kulturne dediščine starega trškega jedra Rogatca kot spomenika v celoti.
3. člen
Ukrepi, opredeljeni s tem pravilnikom, se izvajajo na območju trškega jedra Rogatec. Območje trškega jedra Rogatca, je razvidno iz grafične priloge Odloka o razglasitvi naselbinskega območja Rogatec za kulturni spomenik (Uradni list RS, št. 75/96).
Župan lahko s sklepom za posamezno leto omeji območje in predmet obnove, glede na zastavljeno strategijo obnove in razpoložljiva proračunska sredstva.
4. člen
Upravičenci do subvencije po tem pravilniku so fizične osebe, ki so lastniki in solastniki stanovanj ali stanovanjskih stavb v starem trškem jedru Rogatca, ki so predmet obnove.
II. JAVNI RAZPIS ZA SUBVENCIONIRANJE OBNOV OBJEKTOV V TRŠKEM JEDRU ROGATCA
5. člen
Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki se za posamično proračunsko leto objavi v Rogaških novicah.
6. člen
Javni razpis mora vsebovati:
– naziv in sedež podeljevalca sredstev,
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
– predmet javnega razpisa,
– navedbo osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem razpisu in meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev,
– okvirno višino vseh sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa,
– določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev,
– datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev,
– rok, v katerem bodo potencialni prejemniki sredstev obveščeni o izidu javnega razpisa,
– kraj, čas ter osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo,
– navedbo dokumentacije, ki mora biti priložena k vlogi,
– način določanja deleža, ki ga prejme posamezni prejemnik,
– druge potrebne podatke.
7. člen
Merila za izbor prejemnikov sredstev se določijo v javnem razpisu za dodelitev sredstev za posamezno leto.
III. POSTOPEK DODELITVE SREDSTEV
8. člen
Postopek za dodelitev sredstev vodi tričlanska komisija (v nadaljevanju komisija), ki jo imenuje župan izmed uslužbencev občinske uprave ter članov občinskega sveta.
Strokovne in administrativno tehnične naloge za komisijo opravlja občinska uprava.
9. člen
Odpiranje prejetih vlog za dodelitev sredstev vodi komisija. Odpiranje se izvede v roku, predvidenem v javnem razpisu. Čas od izteka roka za dostavo vlog do odpiranja vlog ne sme biti daljši od 8 dni.
Prispele vloge se odpirajo po vrstnem redu prispetja. Odpiranje vlog je javno, komisija pa lahko glede na veliko število vlog odloči, da odpiranje ni javno. O odpiranju vlog se vodi zapisnik.
10. člen
Udeležence razpisa, katerih vloge niso bile popolne, se pisno pozove k dopolnitvi vlog v roku 5 dni od odpiranja vlog. Rok za dopolnitev ne sme biti daljši od 15 dni.
Vloge, ki jih udeleženci razpisa ne dopolnijo v predpisanem roku, se zavržejo s sklepom.
11. člen
Komisija oceni popolne vloge na podlagi pogojev in meril, navedenih v javnem razpisu in pripravi predlog prejemnikov sredstev.
Višina subvencij je za posamezno proračunsko obdobje natančneje opredeljena v javnem razpisu in znaša največ 40% vrednosti pogodbenih del.
12. člen
O dodelitvi sredstev upravičencu se izda sklep.
O pritožbi zoper sklep odloča župan Občine Rogatec.
13. člen
Medsebojne pravice in obveznosti med prejemniki sredstev in Občino Rogatec se uredijo s pogodbo.
Sredstva, podeljena na podlagi tega pravilnika, so namenska in se lahko porabijo samo za namene, določene s pogodbo iz prejšnjega odstavka.
Kontrolo nad namensko porabo sredstev oziroma izvajanjem pogodb lahko opravlja občinska uprava na osnovi:
– spiska dokazil, ki jih mora predložiti prejemnik za porabo dodeljenih sredstev,
– možnosti, da namensko porabo sredstev preverja kadarkoli,
– poročila o poteku in rezultatih porabljenih sredstev v fazi izvajanja projekta oziroma zaključnega poročila,
– predloženega predvidenega terminskega plana za izvedbo obnove.
IV. DOLŽNOSTI UPRAVIČENCEV
14. člen
Upravičenci so dolžni občinsko upravo obveščati o vseh okoliščinah, ki bi lahko vplivale na upravičenost do subvencioniranja obnove objektov v roku 15 dni od nastanka.
15. člen
Občina je upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje v primeru ugotovitve, da so bila sredstva dodeljena na podlagi neresničnih podatkov ali da je prejemnik sredstev prekršil določila pogodbe.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-004/2007-25
Rogatec, dne 14. maja 2007
Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti