Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2007 z dne 29. 5. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2007 z dne 29. 5. 2007

Kazalo

2540. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Rogatec, stran 6554.

Na podlagi 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5) in 16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 13/06 in 27/06) je Občinski svet Občine Rogatec na 5. redni seji dne 14. 5. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Rogatec
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Rogatec (Uradni list RS, št. 79/01 in 89/04) se v drugem odstavku 16. člena beseda »enajst« nadomesti z besedo »devet«. V drugi alineji drugega odstavka se beseda »pet« nadomesti z besedo »trije«.
Besedilo tretjega odstavka se spremeni tako, da se po novem glasi:
»Predstavnike delavcev se voli izmed delavcev matične šole v Rogatcu enega člana, iz vrtca enega člana in iz obeh podružnic enega člana.«
2. člen
Črta se prvi stavek prvega odstavka 25. člena.
V 25. členu se tretji, četrti in peti odstavek spremenijo tako, da se po novem glasijo:
»Ravnatelja šole imenuje svet šole na podlagi mnenja vzgojiteljskega in učiteljskega zbora, mnenja ustanovitelja šole, mnenja sveta staršev in mnenja ministra.
Učiteljski in vzgojiteljski zbor glasuje o mnenju tajno. Ustanovitelj šole in svet staršev morata mnenje obrazložiti. Če učiteljski in vzgojiteljski zbor, svet staršev in ustanovitelj šole na dajo mnenja v 20 dneh od dneva, ko so bili zanj zaprošeni, lahko svet imenuje ravnatelja brez tega mnenja.
Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet odloči o imenovanju ravnatelja brez tega mnenja.«
3. člen
Doda se nov 25.a člen, ki se glasi:
»25.a člen
Ravnatelja razrešuje svet šole. Razloge za predčasno razrešitev in postopek razrešitve določa zakon.«
Prehodne in končne določbe
4. člen
Določbe 1. člena tega odloka se začnejo uporabljati s potekom mandata sedanjemu svetu šole.
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-004/2007-22
Rogatec, dne 14. maja 2007
Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti