Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2007 z dne 29. 5. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2007 z dne 29. 5. 2007

Kazalo

2537. Sklep o začetku priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za območje urejanja ŠS 10/13 Brezovec, stran 6551.

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) in 101. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 29/06 – uradno prečiščeno besedilo)
S K L E P
o začetku priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za območje urejanja ŠS 10/13 Brezovec
1. člen
Ocena stanja in razlogi za spremembo in dopolnitev
Za območje SŠ 10/13 je bil v februarju 2000 sprejet Zazidalni načrt (Uradni list RS, št. 14/00, popr. 31/00). Po Zazidalnem načrtu (v nadaljevanju: ZN) je predvidena gradnja 59 stanovanjskih hiš in večnamenski objekt za oskrbno-servisno dejavnost naselja.
Gradbena dovoljenja so pridobljena za 18 stanovanjskih hiš. Gradnja stanovanjskih hiš poteka prepočasi. Ob vrsti predvidenih stanovanjskih hiš, kjer je predvidena sprememba in dopolnitev ZN poteka 400 KV daljnovod, na jugu je v izgradnji golf igrišče.
Zaradi bližine in potreb golf igrišča po apartmajskih hišah je sprememba in dopolnitev ZN za sedem apartmajskih hiš smiselna in utemeljena.
2. člen
Območje sprememb in dopolnitev ZN
Območje sprememb in dopolnitev je jugozahodni del ZN, ob daljnovodu in golf igrišču, ki obsega naslednja zemljišča s parc. št. 1023/117, 1023/118, 1023/119, 1023/120, 1023/121, 1023/122, 1023/123, vse k. o. Smlednik. To je območje, kjer je po sprejetem ZN predvideno sedem (7) stanovanjskih hiš.
3. člen
Predmet in izhodišča sprememb in dopolnitev
Predmet sprememb in dopolnitev je sprememba predvidenih sedem (7) individualnih hiš v sedem individualnih hiš s po štirimi apartmaji za golfiste. Izhodišče je, da stavbe ne bodo presegale z odlokom določenega največjega tipa objektov.
4. člen
Strokovne rešitve, način pridobitve
Za ZN so bile izbrane v skladu s pogoji v odloku tri natečajne rešitve za stanovanjske stavbe. Izbrani projekti so tipski za pretežni del naselja. Strokovno rešitev apartmajske hiše je izdelal isti projektant, ki se je po zasnovi in oblikovanju prilagodil izbranim tipskim projektom za stanovanjske hiše. Sprememba in dopolnitev ZN bo izdelana po projektu idejne rešitve. Projektant ART.A DESIGN, LJUBLJANA, d.o.o., št. proj. 624/3-07/F.A. iz aprila 2007.
5. člen
Roki za pripravo spremembe ZN
Sprejem sklepa, objava –          maj 2007
Izdelava osnutka –     prva polovica junija 2007
Pridobitev smernic –           julij 2007.
Rok za izdelavo smernic je 30 dni, v tem roku Ministrstvo za okolje sporoči, če je potrebna celovita presoja vplivov na okolje.
Izdelava dopolnjenega osnutka –  avgust 2007
Obravnava na organih občine
14 dni              prva polovica septembra 2007
Javna razgrnitev 30 dni,
Obravnava             druga polovica oktobra 2007
Stališča do pripomb,
seznanitev lastnikov –
pridobitev mnenj nosilcev urejanja
prostora             november 2007
Predviden rok za izdelavo
mnenj nosilcev urejanja
prostora je 30 dni
Izdelava usklajenega
predloga             prva polovica januarja 2007
Obravnava na organih občine
14 dni              druga polovica januarja 2007
Sprejem odloka, objava,
izdelava usklajenega
predloga spremembe
in dopolnitve ZN –        februar 2008.
6. člen
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice
(1) Občina pripravi osnutek spremembe in dopolnitev ZN na podlagi stanja in usmeritev za spremembo in dopolnitev.
(2) Občina pošlje osnutek nosilcem urejanja prostora ter jih pozove, da v 30 dneh dajo smernice. Če nosilci urejanja v 30 dneh od prejema ne dajo smernic, se šteje, da jih nimajo.
Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja pisno sporoči občini ali je za spremembo in dopolnitev ZN, ki bo izdelana kot občinski podrobni prostorski načrt potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje.
(3) Nosilci urejanja prostora so:
– Ministrstvo za okolje in prostor, 1001 Ljubljana, Dunajska 48,
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, OE Ljubljana, Parmova 33, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Ljubljana, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za obrambo, Urad za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Vojkova 55, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave, Izpostava Ljubljana, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana,
– Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana,
– Občina Medvode – za promet,
– ELES – zaradi elektro koridorja,
– Elektro Gorenjska d.d., Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj,
– Javno podjetje Komunala Kranj, Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj,
– Energetika Ljubljana d.o.o., Verovškova 70, 1001 Ljubljana,
– Vodovod – Kanalizacija, Vodovodna c. 90, 1000 Ljubljana,
– Telekom Slovenije d.d., PE Ljubljana, Cigaletova 10, 1000 Ljubljana,
– Zavod za varstvo narave Območna enota Ljubljana, Kersnikova 3, 1001 Ljubljana.
(4) Pristop je pripravljen za primer, da ne bo potrebna celovita presoja vplivov na okolje.
7. člen
Obveznosti v zvezi s sprejemom in financiranjem
Pripravljavec sprememb in dopolnitev ZN, nosilec organizacijskih in postopkovnih aktivnosti je Oddelek za okolje in prostor Občine Medvode.
Izdelovalec sprememb in dopolnitev ZN je ART.A DESIGN d.o.o. Ljubljana, Gradaška 14, Ljubljana.
Sredstva za izdelavo sprememb in dopolnitev ZN zagotovi investitor, lastnik zemljišča območja spremembe GOLF PROJEKTI d.d., Tivolska 50, Ljubljana
8. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 350-283/00-13
Medvode, dne 23. maja 2007
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti