Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2007 z dne 29. 5. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2007 z dne 29. 5. 2007

Kazalo

2536. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, stran 6549.

Na podlagi 29. in 86. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 7. izredni seji dne 21. 5. 2007 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana
1. člen
V Poslovniku Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 84/02 in 69/03) se v tretjem odstavku 4. člena za besedama »svetniškega kluba« postavi vejica in doda beseda »svetnika«.
2. člen
V 11., 12., 13. in 16. členu se besedi »mandatna komisija« v ustreznem sklonu nadomestita z besedilom »komisija za potrditev mandatov članov mestnega sveta in ugotovitev izvolitve župana« v ustreznem sklonu.
3. člen
V prvem odstavku 24. člena se črta besedilo »delovnega osnutka ali« in pred zadnjim stavkom doda nov predzadnji stavek, ki se glasi: »Opredelitev pristojnega delovnega telesa o amandmajih, ki so bili vloženi potem, ko se je pristojno delovno telo do predloga akta že opredelilo, ni potrebno.«.
4. člen
V četrtem odstavku 28. člena se številka »7« nadomesti s številko »5« in številka »15« s številko »12«.
V petem odstavku se črta besedilo »praviloma 4 dni pred sejo sveta«.
5. člen
47. člen se spremeni tako, da se glasi:
»V času seje sveta morajo biti v dvorani izobešene zastava Evropske unije, zastava Republike Slovenije in zastava MOL.«.
6. člen
Za 47. členom se dodata nova 47.a in 47.b člen, ki se glasita:
»47.a člen
Vsa določila, ki veljajo za redno sejo, veljajo tudi za izredno sejo, če ni s tem poslovnikom drugače določeno.
47.b člen
Elektronsko poslovanje sveta določa poseben pravilnik, ki ga izda župan.«.
7. člen
V 50. člen se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Svetnik, delovno telo ali nadzorni odbor morajo posredovati gradivo iz prejšnjega odstavka tega člena najmanj 3 delovne dni pred sklicem seje.«.
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
8. člen
V prvem odstavku 51. člena se številka »30« nadomesti s številko »24«.
9. člen
V 52. členu se besedilo »službi za organiziranje dela sveta« nadomesti z besedilom »službi za odnose z javnostmi«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Sklic seje se objavi na spletni strani MOL.«.
10. člen
V 55. členu se črta drugi odstavek.
11. člen
Za drugim odstavkom 62. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Svetnik, ki je pri obravnavi točke dnevnega reda že razpravljal o osnovnem gradivu, ima pravico do ponovne razprave, če je svetu predloženo novo dodatno gradivo.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane peti odstavek, se drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »Če je po koncu razprave seja prekinjena, lahko na predlog dveh svetnikov svet odloči o ponovnem odprtju razprave.«.
12. člen
V prvem odstavku 63. člena se pika na koncu drugega stavka nadomesti z vejico in doda besedilo »pri čemer lahko ob obravnavi:
– osnutka in predloga akta, ki se obravnava po enostopenjskem ali hitrem postopku, razprava svetnikov istega svetniškega kluba traja največ štirideset minut, razprava posameznega svetnika pa deset minut;
– Statuta MOL, poslovnika sveta, osnutka odloka o proračunu MOL, osnutka sprememb proračuna MOL, predloga rebalansa proračuna MOL, prostorskega reda MOL ter strategij razprava svetnikov istega svetniškega kluba traja največ šestdeset minut, razprava posameznega svetnika pa petnajst minut.«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Če so k predlogu akta vloženi amandmaji, lahko razprava posameznega svetnika o posameznem členu, h kateremu so vloženi amandmaji, traja največ dve minuti, vendar ne več, kot je predviden skupen čas za obravnavo aktov v prejšnjem odstavku tega člena.«.
Dosedanja drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
13. člen
V prvem odstavku 64. člena se v drugem stavku številka »tri« nadomesti s številko »dve«.
V drugem odstavku se zadnji stavek spremeni tako, da se glasi: »Odgovor na eno repliko lahko traja največ eno minuto, odgovor na več replik pa največ tri minute.«.
Tretji odstavek se črta.
14. člen
V 66. členu se doda nov zadnji stavek, ki se glasi: »Postopkovna razprava svetnika sme trajati največ eno minuto.«.
15. člen
68. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Vodja službe za organiziranje dela sveta skrbi za merjenje časa. Pri razpravi svetnikov istega svetniškega kluba se eno minuto pred iztekom časa iz prvega odstavka 63. člena tega poslovnika z zvočnim signalom opozori, da se čas za razpravo izteka. V vseh ostalih primerih se govornika z zvočnim signalom opozori petnajst sekund pred iztekom s tem poslovnikom določenega časa.
Po preteku časa za razpravo predsedujoči razpravljalcu odvzame besedo.«.
16. člen
Za 93. členom se doda nov 93.a člen, ki se glasi:
»93.a člen
Na vsaki redni seji je prva vsebinska točka dnevnega reda točka z naslovom: »Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude«, druga vsebinska točka pa točka z naslovom: »Poročilo župana«, ki lahko traja največ deset minut.«.
17. člen
94. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Svet na začetku seje določi dnevni red.
Pri določanju dnevnega reda svet odloča najprej o predlogih za umik zadev z dnevnega reda, nato o predlogih za razširitev dnevnega reda, nazadnje pa o predlogih za spremembo vrstnega reda točk dnevnega reda.
Predlagatelj lahko do glasovanja o predlogu dnevnega reda umakne točko z dnevnega reda. O tem svet ne razpravlja in ne glasuje.
Župan lahko do glasovanja o predlogu dnevnega reda spremeni vrstni red točk dnevnega reda. O tem svet ne razpravlja in ne glasuje.
Svet lahko odloča o razširitvi dnevnega reda le, če so razlogi zanjo nastali po sklicu seje in če je bilo svetnikom poslano ali izročeno gradivo, ki je podlaga za uvrstitev zadeve na dnevni red, najmanj 7 dni pred sejo.
Če je predlog za razširitev dnevnega reda sprejet, se za obravnavo in odločanje o zadevi, ki je uvrščena v razširjeni dnevni red, uporabljajo določila, ki veljajo za izredno sejo.
Razprava o posameznem predlogu za umik, razširitev ali spremembo vrstnega reda točk dnevnega reda lahko traja največ eno minuto. Replika na razprave iz navedenega člena ni možna.
Obrazložitev glasu o dnevnem redu je možna le pred glasovanjem o predlogu dnevnega reda in lahko traja največ eno minuto.«.
18. člen
V 97. členu se črta prvi odstavek.
Na koncu drugega odstavka se pika nadomesti z vejico in doda besedilo »pri čemer navedejo, ali želijo pisni ali ustni odgovor skladno z določili tega poslovnika.«.
19. člen
V 98. členu se drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »Napoved teme vprašanja, iz katere mora biti vsebina jasno razvidna, mora biti poslana pisno najmanj 5 delovnih dni pred sejo sveta.«
V tretjem stavku se besedi »eno minuto« nadomestita z besedama »tri minute«.
20. člen
V drugem odstavku 100. člena se številka »15« nadomesti s številko »12«.
21. člen
V 102. členu se v prvem odstavku doda nov zadnji stavek, ki se glasi: »Uvodna beseda lahko traja največ deset minut, razen pri zadevah iz druge alineje prvega odstavka 63. člena tega poslovnika, ko lahko traja največ dvajset minut.«.
22. člen
Za 102. členom se doda nov 102.a člen, ki se glasi:
»102.a člen
Po končanem pojasnilu predlagatelja predsedujoči da besedo predsedniku sveta četrtne skupnosti ali drugemu predstavniku četrtne skupnosti, če želi pojasniti mnenje četrtne skupnosti. Njegovo pojasnilo je lahko dolgo največ deset minut.«.
23. člen
V 103. členu se beseda »predlagatelja« nadomesti z besedilom »predstavnika četrtne skupnosti.«.
24. člen
Drugi odstavek 105. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Po končani razpravi se predlagatelj in predstavnik četrtne skupnosti lahko do nje opredelita. Posamezna opredelitev lahko traja največ pet minut.«.
25. člen
Prvi odstavek 106. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Svet lahko pri posamezni točki po odprtju razprave kadarkoli odloči, da se obravnava zadeve preloži ali konča.«.
Drugi odstavek se črta.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.
26. člen
V 107. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Dodatni predlogi sklepov in amandmaji k vsem predlogom sklepov morajo biti obrazloženi.«.
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se številka »15« nadomesti s številko »12« in številka »7« s številko »5«.
27. člen
V 115. členu se doda nov zadnji odstavek, ki se glasi:
»Zapisniki sej svetov četrtnih skupnosti se vodijo v obliki skrajšanega zapisnika ali zapisnika sklepov, izjemoma pa lahko tudi v obliki dobesednega zapisnika, če tako sklene svet četrtne skupnosti.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
28. člen
121. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Svet sprejema splošne akte (v nadaljevanju: akti) v rednem, hitrem in skrajšanem postopku. V rednem postopku svet sprejema akte po dvostopenjskem ali enostopenjskem postopku.«.
29. člen
V 122. členu se črta prvi odstavek.
Dosedanji drugi odstavek, ki postane prvi odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»Svet sprejema Statut MOL, svoj poslovnik, proračun MOL, prostorske akte in programe opremljanja zemljišč ter odloke, razen odlokov iz naslednjega odstavka tega člena, po dvostopenjskem postopku.«.
Dosedanja tretji in četrti odstavek postaneta drugi in tretji odstavek.
Za dosedanjim petim odstavkom, ki postane četrti odstavek, se dodata nova peti in šesti odstavek, ki se glasita:
»Svet lahko sprejme akt iz prvega odstavka tega člena po skrajšanem postopku, če svetniki k osnutku akta nimajo pripomb, ki bi se nanašale na spremembe in dopolnitve njegovega besedila. Svet v tem primeru na predlog predlagatelja odloči, da po končani obravnavi osnutka akta preide na obravnavo in dokončno odločanje o predlogu akta še na isti seji.
Ne glede na določila tega člena lahko predlagatelj akt, ki se obravnava po enostopenjskem postopku, predloži v obravnavo po dvostopenjskem postopku.«
30. člen
124. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Organ mestne uprave pripravi uradno ali neuradno prečiščeno besedilo akta s svojega delovnega področja.
Uradno prečiščeno besedilo potrdi svet brez razprave.
Uradno prečiščeno besedilo se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani MOL, neuradno prečiščeno besedilo se objavi na spletni strani MOL.«.
31. člen
V 127. členu se črta prvi odstavek.
Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta prvi in drugi odstavek.
32. člen
V VIII. poglavju se naslov tretjega podpoglavja spremeni tako, da se glasi:
»Obravnava osnutka akta«.
33. člen
Drugi odstavek 129. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Med obravnavo osnutka akta se lahko podajo ustne ali pisne pripombe in mnenja.«.
34. člen
130. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Po končani razpravi se glasuje o osnutku akta.
Ko svet sprejme osnutek, se akt skupaj s podanimi pripombami in mnenji svetov četrtnih skupnosti, pristojnega delovnega telesa, Statutarno pravne komisije, svetnikov in župana, kadar ni predlagatelj, ter z dobesednim zapisom razprave v roku 7 delovnih dni pošlje predlagatelju za pripravo predloga akta.
Črta se tretji odstavek.«.
35. člen
V 131. členu se črta besedilo »delovnega osnutka ali«.
36. člen
V tretjem odstavku 133. člena se številka »15« nadomesti s številko »12« in številka »7« s številko »5«.
37. člen
134. člen se črta.
38. člen
Prvi odstavek 135. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Predlog akta, ki se sprejema po enostopenjskem postopku, se obravnava tako, da se najprej opravi splošna razprava, nato pa se opravi razprava po vrstnem redu posebej o vsakem členu, h kateremu so vloženi amandmaji. Po dvostopenjskem postopku se predlog akta obravnava tako, da se opravi razprava le o vsakem členu, h kateremu so vloženi amandmaji.«.
39. člen
Prvi odstavek 144. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Župan najmanj 15 dni pred sklicem seje, na kateri se bo obravnaval osnutek proračuna oziroma osnutek sprememb proračuna (v nadaljevanju: osnutek proračuna), le-tega posreduje mestnemu svetu in svetom četrtnih skupnosti, za obdobje enega tedna pa ga javno objavi na oglasnih deskah in spletni strani MOL.
40. člen
V prvem odstavku 146. člena se v prvem stavku črta beseda »zainteresirano« in se številka »15« nadomesti s številko »12« in številka »7« s številko »5«. Doda se nov tretji stavek, ki se glasi: »Amandma k predlogu proračuna mora biti obrazložen.«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Delovno telo, ki je pristojno za določeno področje, lahko vloži amandmaje samo k tistim delom predloga proračuna, ki zadevajo njegovo delovno področje, pri čemer lahko predlog za spremembo izdatkov na tem področju uravnoteži s predlogom za spremembo izdatkov na drugem področju.«.
41. člen
V drugem odstavku 151. člena se črtata besedi »proračuna MOL«.
42. člen
Drugi odstavek 164. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Izjava o odstopu mora biti dana v pisni obliki KMVVI, ki je hkrati s predlogom za prenehanje članstva dolžna predlagati svetu novega kandidata.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Funkcija preneha z dnem, ko svet sprejme sklep o prenehanju mandata.«.
43. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-47/2007-13
Ljubljana, dne 21. maja 2007
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti