Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2007 z dne 29. 5. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2007 z dne 29. 5. 2007

Kazalo

2528. Sklep o ugotovitvi stanja pri pripravi prostorskih aktov Občine Črenšovci, stran 6539.

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 38. člena Statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 18/99, 92/99, 27/01, 69/02, 131/06) je župan Občine Črenšovci dne 21. 5. 2007 sprejel
S K L E P
o ugotovitvi stanja pri pripravi prostorskih aktov Občine Črenšovci
1. Ocena stanja
Občina Črenšovci je pričela s postopkom priprave novih prostorskih aktov v začetku leta 2007. Po prvotni odločitvi, da pripravi le Strategijo prostorskega razvoja občine je bilo naknadno odločeno, da se peljeta postopka za pripravo Strategije prostorskega razvoja občine (SPRO) in Prostorskega reda Občine (PRO) istočasno. Ker je bilo za pričakovati, da se bo v času priprave prostorskih aktov spremenila prostorska zakonodaja, je občina naročila izdelavo dela gradiva za oba akta, in sicer:
– v sklopu Strategije prostorskega razvoja je izdelan uvodni del – Izhodišča in cilji prostorskega razvoja občine, ki ga bo možno uporabiti pri strateškem delu občinskem prostorskega načrta,
– v sklopu Prostorskega reda je izdelan segment Območja namenske rabe prostora, v katerem so obdelana vsa naselja v občini s predlogom osnovne in podrobnejše namenske rabe. Segment bo prav tako možno uporabiti v izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta.
Že pred pričetkom priprave SPRO in PRO je občina naročila tudi izdelavo strokovnih podlag, ki so bile po Zakonu o urejanju prostora obvezne priloge s prostorskim aktom občine. Izdelane so bile:
– analiza stanja v prostoru (analiza fizičnega stanja prostorskih struktur, analiza pravnega stanja in analiza trga zemljišč),
– analiza teženj prostorskega razvoja,
– analiza razvojnih pobud,
– analiza razvojnih potreb.
Občinski prostorski načrt se pripravlja prav tako na podlagi analize stanja prostora, tako, da bo vse izdelane analize možno uporabiti tudi pri izdelavi novih prostorskih aktov.
Izvedeni so bili naslednji uradni postopki:
Dne 5. 2. 2007 je bila organizirana 1. prostorska konferenca za oba akta, 13. 2. 20007 je župan Občine Črenšovci sprejel Program priprave za SPRO in PRO, objavljen je bil v Uradnem listu RS, št. 18/07. Dne 1. 3. 2007 so bile zaprošene smernice od pristojnih nosilcev urejanja prostora in upravljavcev javne gospodarske infrastrukture, ki so v celoti pridobljene, dne 3. 4. 2007 pa je bila organizirana 2. prostorska konferenca.
Pred pričetkom postopka je občina posredovala tudi obvestilo o nameri izdelave prostorskih aktov na ministrstvo z namenom, da pridobi Odločbo o tem ali je v postopku priprave in sprejemanja Strategije prostorskega razvoja občine in Prostorskega reda Občine Črenšovci treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje. Dne 23. 4. 2007 je bila izdana Odločba št. 35409-19/2007, v kateri ministrstvo ugotavlja, da predvidene ureditve ne bodo imele pomembnih vplivov na naravo in okolje, zato v postopku celovite presoje vplivov na okolje ni treba izvesti.
S tem je občina zaključila del aktivnosti pri pripravi novih prostorskih aktov, saj je postopek prekinil sprejem novega Zakona o prostorskem načrtovanju-ZPN (sprejem 10. 4. 2007, objava v Uradnem listu RS, št. 33/07, pričetek veljavnosti 28. 4. 2007). Ker občina do uveljavitve ZPN še ni objavila javne razgrnitve obeh aktov (SPRO in PRO), bo pripravila Občinski prostorski načrt, za katerega bo nadaljnje postopke peljala v skladu z novim zakonom in v vsebini in obliki, kot bo predpisano v podzakonskih aktih. Pri tem bo uporabila že izdelane segmente SPRO in PRO, predhodno izdelane strokovne podlage in že pridobljene smernice nosilcev urejanja prostora.
2. Način pridobitve strokovnih rešitev
Občina Črenšovci ne načrtuje večjih sprememb namenske rabe prostora, zato tudi ne načrtuje izdelave posebnih strokovnih rešitev. Izdelane bodo le strokovne podlage za utemeljitev posameznih posegov.
3. Roki za pripravo prostorskih aktov
Postopki za pripravo in sprejem Občinskega prostorskega načrta se nadaljujejo z izdelavo osnutka prostorskega načrta in njegovo javno razgrnitvijo (predvidoma v juliju 2007). Sledi sprejem stališč do predlogov in pripomb, priprava dopolnjenega predloga prostorskega načrta in priprava utemeljitev posegov (julij, avgust) ter pridobivanje mnenj (pridobiva ministrstvo) in usklajevanje z nosilci urejanja prostora (avgust, september 2007). Obravnava in sprejem na Občinskem svetu Občine Črenšovci je predvidena v oktobru 2007, po predhodni potrditvi ministra in pridobitvi sklepa Vlade.
4. Navedba nosilcev urejanja prostora
V postopku priprave in sprejemanja občinskega prostorskega načrta sodelujejo vsi nosilci urejanja prostora in upravljavci javne gospodarske infrastrukture, ki so sodelovali pri pripravi Strategije prostorskega razvoja in Prostorskega reda in so že podali smernice za načrtovanje, razen tistih, ki so v postopku izdaje smernic ugotovili, da njihovo sodelovanje zaradi formalnih ali drugih razlogov ni potrebno.
Št. Ž-79/2007
Črenšovci, dne 21. maja 2007
Župan
Občine Črenšovci
Anton Törnar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti