Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2007 z dne 29. 5. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2007 z dne 29. 5. 2007

Kazalo

2524. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Lokrovec, za območje Lahovniška hosta in za območje Zg. Hudinja - Lahovna, stran 6538.

Mestni svet Mestne občine Celje je na podlagi 23. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01 in 70/06) na seji dne 15. 5. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Lokrovec, za območje Lahovniška hosta in za območje Zg. Hudinja - Lahovna
1. člen
V skladu z odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01) se Prostorski ureditveni pogoji za širše območje Lokrovec, (Razvojni center Celje TOZD PLANIRANJE d.o.o. Celje, proj. št. 081/86 in Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Lokrovec – Uradni list SRS, št. 36/88, (Uradni list RS, št. 70/95, 21/02 ter 29/06), spremeni in dopolni po projektu, ki ga je za območje Lokrovec, 305/06 izdelal LAMAAL d.o.o. Teharje.
2. člen
1. člen odloka se dopolni tako, da se na koncu doda nov odstavek, ki se glasi:
»Prostorski ureditveni pogoji za območje Lokrovec (Razvojni center Celje – TOZD PLANIRANJE, proj. št. 81/86) se dopolnijo in spremenijo po projektu, ki ga je pod št. 305/06 izdelal LAMAAL d.o.o. Teharje.«
3. člen
5. člen odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Lokrovec se dopolni z novim odstavkom, ki se glasi:
»Novo območje 5b sestavljajo parcele št. 852/5, 852/16, 852/17, 852/17, 852/22, 8520/23, 852/24 in 852/25 vse k.o. Ostrožno je namenjeno gradnji treh, prostostoječih stanovanjskih hiš pod pogoji oblikovanja, ki veljajo na tem območju.«
4. člen
Pogoji za izrabo in kvaliteto gradnje so podani v projektu iz 1. člena tega odloka.
5. člen
Besedilo 6. člena odloka – pogoji komunalnega urejanja – se dopolni z naslednjim besedilom:
»Pri načrtovanju prostorskih ureditev znotraj območja z ozn. 5b je potrebno upoštevati Zakon o vodah (ZV-1, Uradni list RS, št. 67/02).
Odpadne komunalne vode bodo speljane preko predvidenega fekalnega priključka v javni kanal pod pogoji upravljavca.
V javno kanalizacijo je dovoljeno odvajati vode, ki ustrezajo Uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05), Pravilniku o odvajanju in čiščenju odpadne komunalne in padavinske vode (Uradni list RS, št. 105/02 in 50/04).
Odvajanje padavinskih voda z utrjenih površin in strešin je potrebno predvideti v skladu z 92. členom Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02). Zato je za zmanjšanje odtoka padavinskih potrebno predvideti odvod meteornih vod v zadrževalne bazene, iz teh pa v površinski odvodnik. Zunanje površine je potrebno v čim večji meri ohranjati kot travnate ali tlakovane na način, da prepušča vodo v podtalje.
Za gradnjo na obravnavanem območju je potrebno pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja pridobiti tudi vodno soglasje v skladu s 152. in 153. členom Zakona o vodah (ZV-1, Uradni list RS, št. 67/02).«
6. člen
Projekt iz 1. člena tega odloka je na vpogled pri pristojnih službah Mestne občine Celje in na Upravni enoti Oddelku za okolje in prostor.
7. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe za posamezna področja.
8. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0012/2006
Celje, dne 15. maja 2007
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti