Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2007 z dne 29. 5. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2007 z dne 29. 5. 2007

Kazalo

2523. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za širše območje Miklavškega hriba in za širše območje Starega celjskega gradu, stran 6537.

Mestni svet Mestne občine Celje je na podlagi 23. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01 in 70/06) na seji dne 15. 5. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za širše območje Miklavškega hriba in za širše območje Starega celjskega gradu
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
V skladu z odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01) se prostorski ureditveni pogoji za širše območje Miklavškega hriba in za širše območje Starega celjskega gradu, Razvojni center Celje Planiranje d.o.o. Celje, proj. št. 007/91, spremenijo in dopolnijo po projektu, ki ga je za širše območje starega celjskega gradu pod št. 216-06 izdelal LAMAAL d.o.o. Teharje.
2. člen
1. člen odloka se dopolni tako, da se na koncu doda nov odstavek, ki se glasi:
»Prostorski ureditveni pogoji za širše območje Miklavškega hriba in za širše območje Starega celjskega gradu (Razvojni center – Planiranje d.o.o. Celje, št. proj. 007/91, Uradni list RS, št. 31/91 in Uradni list RS, št. 99/01) se spremenijo in dopolnijo po projektu, ki ga je pod št. 216-06 izdelal LAMAAL d.o.o. Teharje.«
II. FUNKCIJE OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO, KRAJINSKO, URBANISTIČNO IN ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE TER KOMUNALNO UREJANJE
3. člen
5. člen odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za širše območje Miklavškega hriba in za širše območje Starega celjskega gradu se dopolni z novimi odstavki, ki se glasijo:
»Območje med vzhodnim pobočjem Jelovškovega hriba in Voglajno:
Območje stavbnih zemljišč z oznako 48 se razširi še za zemljišče s parc. št. 994/2 k.o. Teharje. Zemljišče je locirano ob vzhodnem pobočju Jelovškovega hriba v dolinskem delu med cesto ob levem bregu Voglajne in javno potjo ob pobočju. Zaradi neposredne bližine mesta ima obravnavano območje tipični industrijski karakter z deloma zgoščeno, deloma razpršeno mešano gradnjo na levem bregu Voglajne in ob Teharski cesti. Znotraj območja je poleg gradnje po projektu iz 1. člena tega odloka dovoljena gradnja novih poslovnih objektov pod pogoji upoštevanja veljavnih normativov in predpisov za varstvo okolja in voda.«
4. člen
Na koncu besedila 12. člena se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Pri umeščanju poslovnih objektov je pri arhitekturnem in urbanističnem oblikovanju potrebno upoštevati poleg funkcije objekta tudi krajinske značilnosti lokacije in stavbno maso obstoječih objektov znotraj ureditvenega območja.«
5. člen
Na koncu besedila 17. člena, ki govori o urejanju voda, se dopolni in se glasi:
»Pri načrtovanju prostorskih ureditev znotraj območja z ozn. 48 je potrebno upoštevati Zakon o vodah (ZV-1, Uradni list RS, št. 67/02) in študijo »Ureditev Voglajne In Hudinje s pritoki na območju Mestne občine Celje« po proj. št. 135-05 Hidrosvet d.o.o.. Upoštevati je mejo priobalnega pasu, ki sega 5 m od meje vodnega zemljišča. V ta pas niso dovoljeni nobeni posegi z izjemo posegov za povečanje poplavne varnosti.
Odpadne komunalne vode bodo speljane preko predvidenega fekalnega priključka v javni kanal RZ-10 pod pogoji upravljavca.
V javno kanalizacijo je dovoljeno odvajati vode, ki ustrezajo Uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05), Pravilniku o odvajanju in čiščenju odpadne komunalne in padavinske vode (Uradni list RS, št. 105/02 in 50/04).
Odvajanje padavinskih voda z utrjenih površin in strešin je potrebno predvideti v skladu z 92. členom Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02). Zato je za zmanjšanje odtoka padavinskih voda z urbanih površin v kanalizacijo oziroma vodotok predvideti odvod meteornih vod s strešin in utrjenih površin ponikovanje, zadrževalne bazene, suhi zadrževalnik in podobne rešitve, ki morajo biti prikazane v projektu. Zunanje površine je potrebno v čim večji meri ohranjati kot travnate ali tlakovane na način, da prepušča vodo v podtalje.«
6. člen
Besedilo šeste alinee 19. člena se nadomesti z novim besedilom, tako da pravilno se glasi:
»– Pri vseh posegih v prostor-gradnji novih objektov in spremembi namembnosti obstoječih objektov je obvezno upoštevati Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05).
Za območje z ozn. 48 (mešano območje stanovanjskih in poslovnih dejavnosti) je določena III. stopnja varstva pred hrupom, t.j. območje, kjer so dopustne mejne vrednosti hrupa za dan 60dBA, za noč 50dBA, oziroma kjer so kritične ravni hrupa za dan 69dBA in za noč 59dBA, mejne ravni hrupa za vire hrupe 58 dBA(dnevna) in 48 dBA(nočna).«
III. KONČNE DOLOČBE
7. člen
Projekt iz 1. člena tega odloka je na vpogled pri pristojnih službah Mestne občine Celje in na Upravni enoti Oddelku za okolje in prostor.
8. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe za posamezna področja.
9. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35005-01/2004
Celje, dne 15. maja 2007
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti