Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2007 z dne 29. 5. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2007 z dne 29. 5. 2007

Kazalo

2522. Sklep o začetku priprave občinskega prostorskega načrta (OPN) Beltinci, stran 6536.

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 30. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 46/00, 118/00, 67/01, 11/03 in 46/06) je župan Občine Beltinci sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega prostorskega načrta (OPN) Beltinci
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo prostorskega načrta
Občina Beltinci mora v skladu z novim Zakonom o prostorskem načrtovanju (v nadaljevanju ZPNačrt) do konca leta 2009 sprejeti nove prostorske akte.
1.1. Ocena stanja
OPN Občine Beltinci bo predstavljal nov temeljni strateški in izvedbeni prostorski dokument občine. Dosedanji sistem prostorskega načrtovanja je temeljil na pripravi prostorskih izvedbenih aktov – prostorskih ureditvenih pogojev in prostorskih izvedbenih načrtov. Ti prostorski izvedbeni akti izhajajo iz obdobja družbenega planiranja in z njimi sedaj ni več mogoče zadovoljivo uresničevati sodobnih načel usklajevanja razvojnih potreb z varstvenimi zahtevami, varovanja javnih koristi ter načel trajnostnega razvoja.
1.2. Razlogi za pripravo prostorskega reda Občine Beltinci
Razlog za pripravo OPN Občine Beltinci je v spremembi sistema urejanja prostora, ki jo je uvedel ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07). Zakon v 95. členu določa, da morajo občine v 24 mesecih po uveljavitvi predpisa iz petega odstavka 39. člena zakona sprejeti OPN.
2. Območje prostorskega načrta
Območje OPN Beltinci obsega celotno območje Občine Beltinci.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve za izvedbo OPN bodo temeljile na izdelanih strokovnih podlagah, analizi dejanskega stanja, razvojnih potrebah in varstvenih zahtevah nosilcev urejanja prostora, analizi razvojnih potreb občine, javnega in zasebnega sektorja. Pripravljavec bo pridobil še dodatne strokovne preveritve in rešitve, če se bo v postopku priprave OLN Občine Beltinci izkazalo, da je treba na nivoju OLN nekatere strateška izhodišča, cilje in ukrepe za posamezna tematska področja ali območja podrobneje preveriti.
4. Roki za pripravo občinskega prostorskega načrta in njegovih posameznih faz
+-------------------------+------------------------+-----------+
|Faza           |Nosilec         |    Rok|
+-------------------------+------------------------+-----------+
|Sklep o pričetku postopka|Župan, občina      |   7 dni|
|in objava v Uradnem listu|            |      |
|RS            |            |      |
+-------------------------+------------------------+-----------+
|Izdelava strokovnih   |Izvajalec        |   75 dni|
|podlag          |            |      |
+-------------------------+------------------------+-----------+
|Izdelava osnutka     |Izvajalec        |   90 dni|
+-------------------------+------------------------+-----------+
|Pridobivanje smernic   |MOP na podlagi vloge  |   30 dni|
|             |občine         |      |
+-------------------------+------------------------+-----------+
|Dopolnitev osnutka    |Izvajalec        |   15 dni|
+-------------------------+------------------------+-----------+
|Dopolnitev osnutka s   |MOP, občina, izvajalec |   15 dni|
|smernic         |            |      |
+-------------------------+------------------------+-----------+
|Javna razgrnitev in javna|Občina         |   30 dni|
|obravnava        |            |      |
+-------------------------+------------------------+-----------+
|Stališča do pripomb   |Načrtovalec, občina,  |   7 dni|
|             |župan          |      |
+-------------------------+------------------------+-----------+
|Izdelava predloga    |Župan, občinski svet  |   15 dni|
+-------------------------+------------------------+-----------+
|Pridobivanje mnenj in  |MOP na podlagi vloge  |   75 dni|
|sklep ministra za prostor|Občine Beltinci     |      |
|o skladnosti OPN     |            |      |
+-------------------------+------------------------+-----------+
|Sklep vlade       |Vlada RS        |   30 dni|
+-------------------------+------------------------+-----------+
|Sprejem odloka in objava |Občina         |   30 dni|
|v uradnem glasilu skupaj |            |      |
|z datumom in številko  |            |      |
|sklepa vlade       |            |      |
+-------------------------+------------------------+-----------+
5. Navedba nosilcev urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti
Nosilci urejanja prostora, ki pripravijo smernice in strokovne podlage za OPN Občine Beltinci, so ministrstva in organi v njihovi sestavi, ter nosilci javnih pooblastil, ki sodelujejo pri pripravi OPN in so določeni s tem sklepom (v nadaljnjem besedilu: nosilci urejanja prostora).
5.1 Pristojna ministrstva, ki so zadolžena za posamezna obvezna izhodišča za pripravo OPN Občine Beltinci in podajo smernice, so:
– Ministrstvo za okolje in prostor
– Direktorat za prostor, Urad za prostorski razvoj
– Agencija RS za okolje, Direktorat za okolje
– Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami
– Sektor za rudarstvo in mineralne surovine
– Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Maribor
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
– Direktorat za kmetijstvo
– Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo
– Zavod za gozdove RS, Območna enota Murska Sobota
– Ministrstvo za promet
– Direkcija RS za ceste
– DARS – Družba za izgradnjo avtocest RS
– Javna agencija za železniški promet RS Maribor
– Direktorat za letalstvo
– Ministrstvo za gospodarstvo
– Direktorat za energijo
– Ministrstvo za obrambo
– Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo
– Uprava RS za zaščito in reševanje
– Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino
– Zavod za varstvo kulturne dediščine OE Maribor
– Ministrstvo za notranje zadeve.
5.2. Upravljavci javne gospodarske infrastrukture:
– Komunala Murska Sobota d.o.o.
– Telekom Slovenije d.d., PE Murska Sobota
– ELES Elektro – Slovenija, d.o.o. Ljubljana
– Elektro Maribor d.d., PE Murska Sobota
– Geoplin plinovodi d.o.o. Ljubljana
– Petrol Plin d.o.o. Ljubljana.
5.3. Občinska uprava
V postopek se vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da upravljajo ali so odgovorni za posamezno področje.
Nosilci urejanja prostora v skladu s 47. in 51. členom ZPNačrt podajo smernice in mnenje k prostorskemu aktu v 30 dneh od prejema vloge MOP.
Sklep o začetku priprave občinskega prostorskega načrta Beltinci se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, v svetovnem spletu in posreduje Ministrstvu za okolje in prostor ter sosednjim občinam.
Št. 3500-05/2007
Beltinci, dne 22. maja 2007
Župan
Občine Beltinci
Milan Kerman l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti