Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2007 z dne 29. 5. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2007 z dne 29. 5. 2007

Kazalo

2511. Pravilnik o programih in pogojih usposabljanja za učitelja vožnje, učitelja predpisov in strokovnega vodjo avtošole, stran 6378.

Na podlagi sedmega odstavka 167. člena ter prvega in tretjega odstavka 168. Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 133/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o programih in pogojih usposabljanja za učitelja vožnje, učitelja predpisov in strokovnega vodjo avtošole
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1) Ta pravilnik natančneje določa cilje, trajanje in vsebino programa usposabljanja za učitelja vožnje, učitelja predpisov o varnosti cestnega prometa in strokovnega vodjo avtošole ter posebnega programa rednega obnavljanja in dopolnjevanja znanja za učitelja vožnje in učitelja predpisov o varnosti cestnega prometa, načine preverjanja in ocenjevanja znanja in usposobljenosti ter pogoje za dokončanje programov usposabljanja, za katere se udeleženci programov usposabljajo.
(2) Pravilnik določa tudi pogoje glede poslovnih prostorov, predpisane opreme in naprav ter kadrov, ki jih mora izpolnjevati organizacija za izvajanje programov usposabljanja ter način vodenja evidenc, ki jih mora voditi pooblaščena organizacija za izvajanje programov usposabljanja.
II. CILJI, TRAJANJE, VSEBINA IN NAČIN PREVERJANJA ZNANJA PO PROGRAMU USPOSABLJANJA ZA UČITELJA PREDPISOV O VARNOSTI CESTNEGA PROMETA
2. člen
(cilji programa usposabljanja)
Udeleženci programa usposabljanja za učitelja predpisov o varnosti cestnega prometa (se) bodo:
– seznanili z zakonodajo in drugimi predpisi s področja cestnega prometa v tolikšni meri, da bodo razumeli cestnoprometne predpise kot bistveni element za varnost cestnega prometa,
– pridobili osnovna spoznanja o teoriji poučevanja,
– spoznali osnove in zakonitosti človekove duševnosti ter značilnosti vedenja različnih socialnih skupin (poudarek na udeležencih v cestnem prometu),
– usposobili za pravilno uporabo sodobnih načinov posredovanja znanja kandidatom za voznike motornih vozil,
– pridobili osnovna tehniška spoznanja o zgradbi cestnih motornih vozil, delovanju njihovih bistvenih funkcionalnih delov ter vzdrževanju vozil in
– spoznali druge pomembne elemente, ki praviloma vplivajo na varnost v cestnem prometu (stanje cest, človeški dejavniki, neugodne prometne situacije, vpliv vremenskih razmer na promet).
3. člen
(trajanje usposabljanja)
(1) Usposabljanje po tem programu traja 210 pedagoških ur (pedagoška ura traja 45 minut) in obsega tematske sklope po programu usposabljanja za učitelja predpisov o varnosti cestnega prometa, ki je kot priloga I sestavni del tega pravilnika.
(2) Posamezni tematski sklopi iz prejšnjega odstavka se izvajajo v obsegu ur, določenem v programu usposabljanja za učitelja predpisov o varnosti cestnega prometa.
4. člen
(pogoji za dokončanje usposabljanja)
Za dokončanje usposabljanja po tem programu mora kandidat za učitelja predpisov o varnosti cestnega prometa opraviti preizkus, ki obsega:
a) strokovno teoretični del:
– pisni preizkus (test) iz strokovno teoretičnega znanja,
– izdelava pisne priprave za izvedbo učne ure teoretičnega pouka in
– ustni zagovor;
b) praktični del:
– nastop – kandidat za učitelja predpisov izvede učno uro teoretičnega pouka (na temo iz teoretičnega dela programa usposabljanja za kandidate za voznike motornih vozil) in
– ustni zagovor.
5. člen
(način preverjanja in ocenjevanja znanja ter usposobljenosti)
(1) Strokovno teoretični del preizkusa usposobljenosti traja največ dve pedagoški uri, praktični del pa največ eno uro. V navedenem času sme vsak ustni zagovor trajati največ 20 minut. Organizacija pooblaščena za izvajanje programov usposabljanja izvede preizkus usposobljenosti najmanj en teden in najkasneje v roku 30 dni po zaključku izvedbe programa usposabljanja.
(2) Vsebine preizkusa temeljijo na nalogah za dokazovanje usposobljenosti, ki so določene s programom usposabljanja za učitelja predpisov o varnosti cestnega prometa. Naloge za izvedbo pisnega preizkusa pripravi organizacija pooblaščena za izvajanje programov usposabljanja.
(3) K praktičnemu delu preizkusa sme pristopiti kandidat za učitelja predpisov o varnosti cestnega prometa po opravljenem strokovno teoretičnem delu izpita.
(4) Pri preverjanju usposobljenosti je treba upoštevati:
– zahtevnost obravnavane problematike,
– pripravo kandidata na izvedbo učne ure,
– izbiro tehnik in metod,
– sposobnost izražanja oziroma komunikativnost,
– uporabo učnih pripomočkov in opreme,
– kakovost izvedbe storitve,
– racionalno izrabo časa in
– upoštevanje pedagoških in didaktičnih načel.
(5) Preizkus znanja izvaja dvočlanska komisija. Predsednika in člana komisije imenuje odgovorna oseba organizacije pooblaščene za izvajanje programov usposabljanja izmed oseb, ki izpolnjujejo pogoje iz 22. člena tega pravilnika in so izvedle predavanja.
(6) Uspeh udeleženca usposabljanja se ocenjuje z oceno »uspešno« ali »neuspešno«. Za oceno »uspešno« mora udeleženec usposabljanja pri strokovno teoretičnem in praktičnem delu izkazati 90-odstotni uspeh. Oceno s podpisom potrdi komisija iz prejšnjega odstavka.
(7) Kandidat, ki ni uspešno opravil preizkusa znanja, ga lahko ponovno opravlja po preteku sedmih dni od zadnjega neuspešnega preizkusa znanja.
III. CILJI, TRAJANJE, VSEBINA IN NAČIN PREVERJANJA ZNANJA PO PROGRAMU USPOSABLJANJA ZA UČITELJA VOŽNJE
6. člen
(cilji programa usposabljanja)
Udeleženci programa usposabljanja za učitelja vožnje (se) bodo:
– spoznali in pri svojem delu znali učinkovito uporabljati oziroma upoštevati posamezne določbe s področja cestnoprometne zakonodaje in ustreznih podzakonskih predpisov,
– usposobili, da bodo kandidate za voznike motornih vozil navajali na dosledno ravnanje v skladu s cestnoprometnimi predpisi in etičnimi načeli varne vožnje,
– spoznali in se zavedali trenutnih prometnovarnostnih razmer v Republiki Sloveniji,
– obvladali strokovno izrazoslovje na področju cestnega prometa,
– spoznali delovanje različnih motornih vozil in funkcije posameznih delov do take mere, da bodo svoja spoznanja sposobni prenašati na kandidate,
– znali kandidatom za voznike motornih vozil pojasniti posamezne situacije, ki terjajo primerno ukrepanje (odprava napake) oziroma skrb za vzdrževanje vozil,
– znali, če bi bilo potrebno, odpraviti manjše tehnične napake oziroma okvare na vozilu,
– zelo dobro obvladali vožnjo motornega vozila tiste kategorije, za katero želijo postati učitelj,
– seznanili s pomembnejšimi ratificiranimi mednarodnimi konvencijami na področju cestnega prometa in specifičnimi prometnimi predpisi v državah članicah Evropske unije,
– obvladali temeljna spoznanja s področja pedagogike, andragogike, didaktike, metodike poučevanja in psihologije,
– dobro obvladali pisno in ustno komuniciranje v slovenskem jeziku in
– usposobili za pravilno vodenje evidenc in dokumentacije, ki jo zahteva delo učitelja oziroma dejavnost avtošole.
7. člen
(trajanje usposabljanja)
(1) Usposabljanje po tem programu traja 228 pedagoških ur (pedagoška ura traja 45 minut, ura vožnje pa 50 minut) in obsega tematske sklope po programu usposabljanja za učitelja vožnje, ki je kot priloga II sestavni del tega pravilnika.
(2) Posamezni tematski sklopi iz prejšnjega odstavka se izvajajo v obsegu ur, določenem v programu usposabljanja za učitelja vožnje.
8. člen
(pogoji za dokončanje usposabljanja)
Za dokončanje usposabljanja po tem programu mora kandidat za učitelja vožnje opraviti preizkus, ki obsega:
a) strokovno teoretični del:
– pisni preizkus (test) iz strokovno teoretičnega znanja,
– izdelava pisne priprave za izvedbo učne ure praktične vožnje in
– ustni zagovor;
b) praktični del:
– prikaz samostojne vožnje motornega vozila tiste kategorije, za katero želi kandidat postati učitelj,
– izvedba praktične vožnje (v funkciji učitelja) s kandidatom za voznika motornega vozila iste kategorije in
– ustni zagovor.
9. člen
(način preverjanja in ocenjevanja znanja ter usposobljenosti)
(1) Strokovno teoretični del preizkusa usposobljenosti traja največ dve pedagoški uri, praktični del pa največ dve uri vožnje. V navedenem času sme vsak ustni zagovor trajati največ 20 minut. Organizacija pooblaščena za izvajanje programov usposabljanja izvede preizkus usposobljenosti najmanj en teden in najkasneje v roku 30 dni po zaključku izvedbe programa usposabljanja.
(2) Vsebine preizkusa temeljijo na nalogah za dokazovanje usposobljenosti, ki so določene s programom usposabljanja za učitelja vožnje. Naloge za izvedbo pisnega preizkusa pripravi organizacija pooblaščena za izvajanje programov usposabljanja.
(3) K praktičnemu delu preizkusa sme pristopiti kandidat za učitelja vožnje po opravljenem strokovno teoretičnem delu izpita.
(4) Pri preverjanju usposobljenosti je treba upoštevati:
– teoretično znanje kandidata,
– kakovost tehnike vožnje motornega vozila,
– zahtevnost obravnavane problematike (izbrane vaje iz vožnje),
– pripravo kandidata za učitelja na izvedbo učne ure vožnje s kandidatom za voznika,
– upoštevanje pedagoških in didaktičnih načel,
– izbiro tehnik in metod, iznajdljivost,
– sposobnost izražanja oziroma komunikativnost,
– kakovost izvedbe učne ure vožnje s kandidatom in
– racionalno izrabo časa.
(5) Preizkus znanja izvaja dvočlanska komisija. Predsednika in člana komisije imenuje odgovorna oseba organizacije, pooblaščene za izvajanje programov usposabljanja izmed oseb, ki izpolnjujejo pogoje iz 22. člena tega pravilnika in so izvedle predavanja. Najmanj eden od članov komisije, ki ocenjuje praktični del preizkusa znanja, mora imeti opravljen preizkus usposobljenosti za člana izpitne komisije iz tretjega odstavka 173. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 133/06 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: zakon).
(6) Uspeh udeleženca usposabljanja se ocenjuje z oceno »uspešno« ali »neuspešno«. Za oceno »uspešno« mora udeleženec usposabljanja pri strokovno teoretičnem in praktičnem delu izkazati 90-odstotni uspeh. Oceno s podpisom potrdi komisija iz prejšnjega odstavka.
(7) Kandidat, ki ni uspešno opravil preizkusa znanja, ga lahko ponovno opravlja po preteku sedmih dni od zadnjega neuspešnega preizkusa znanja.
IV. CILJI, TRAJANJE, VSEBINA IN NAČIN PREVERJANJA ZNANJA PO PROGRAMU USPOSABLJANJA ZA STROKOVNEGA VODJO AVTOŠOLE
10. člen
(cilji programa usposabljanja)
Udeleženci programa usposabljanja za strokovnega vodjo avtošole (se) bodo:
– seznanili in usposobili za opravljanje del in nalog strokovnega vodje avtošole kot strokovnega vodje učiteljem vožnje in učiteljem predpisov,
– spoznali in usposobili za dela in naloge menedžerja v avtošoli kot gospodarski družbi (ne glede na njeno pravno organiziranost),
– naučili opravljati svoje delo skladno z zakonskimi določbami s področja avtošol in drugimi izvršilnimi predpisi,
– osvojili temeljna znanja iz ekonomike poslovanja v avtošoli,
– znali razvijati dejavnost avtošol v smislu povečevanja kakovosti njenih storitev,
– usposobili za trženje storitev za potrebe avtošole,
– razumeli pomen komunikacije in dobrih medčloveških odnosov v procesu usposabljanja kandidatov za voznike in
– spoznali pomen korektnih in etičnih odnosov med konkurenti v avtošolski dejavnosti.
11. člen
(trajanje usposabljanja)
(1) Usposabljanje po tem programu traja 60 pedagoških ur (pedagoška ura predavanja traja 45 minut) in obsega tematske sklope po programu usposabljanja za strokovnega vodjo avtošole, ki je kot priloga III sestavni del tega pravilnika.
(2) Posamezni tematski sklopi iz prejšnjega odstavka se izvajajo v obsegu ur, določenem v programu usposabljanja za strokovnega vodjo avtošole.
12. člen
(pogoji za dokončanje usposabljanja)
Za dokončanje usposabljanja po tem programu mora kandidat za strokovnega vodjo avtošole opraviti preizkus, ki obsega:
a) strokovno teoretični del:
– izdelava seminarske naloge na temo z delovnega področja strokovnega vodje avtošole in
– ustni zagovor naloge;
b) praktični del:
– izvedba enega od praktičnih opravil strokovnega vodje avtošole in
– ustni zagovor.
13. člen
(način preverjanja in ocenjevanja znanja ter usposobljenosti)
(1) Praktični del preizkusa usposobljenosti (izvedba konkretnega opravila) traja največ eno pedagoško uro. V navedenem času sme vsak ustni zagovor trajati največ 20 minut.
(2) Vsebine preizkusa temeljijo na nalogah za dokazovanje usposobljenosti, ki so določene s programom usposabljanja za strokovnega vodjo avtošole. Teme za izdelavo seminarske naloge pripravi organizacija pooblaščena za izvajanje programov usposabljanja.
(3) K praktičnemu delu preizkusa sme pristopiti kandidat za strokovnega vodjo avtošole po opravljenem strokovno teoretičnem delu izpita.
(4) Pri preverjanju usposobljenosti je treba upoštevati:
– zahtevnost obravnavane problematike,
– pripravo kandidata na delo,
– izbiro tehnik in metod,
– sposobnost izražanja oziroma komunikativnost,
– uporabo pripomočkov in opreme in
– kakovost izvedbe storitve.
(5) Preizkus znanja izvaja dvočlanska komisija. Predsednika in člana komisije imenuje odgovorna oseba organizacije pooblaščene za izvajanje programov usposabljanja izmed oseb, ki izpolnjujejo pogoje iz 22. člena tega pravilnika in so izvedle predavanja.
(6) Uspeh udeleženca usposabljanja se ocenjuje z oceno »uspešno« ali »neuspešno«. Za oceno »uspešno« mora udeleženec usposabljanja pri strokovno teoretičnem in praktičnem delu izkazati 90-odstotni uspeh. Oceno s podpisom potrdi komisija iz prejšnjega odstavka.
(7) Kandidat, ki ni uspešno opravil preizkusa znanja, ga lahko ponovno opravlja po preteku sedmih dni od zadnjega neuspešnega preizkusa znanja.
V. CILJI, TRAJANJE, VSEBINA IN NAČIN PREVERJANJA ZNANJA PO POSEBNEM PROGRAMU REDNEGA OBNAVLJANJA IN DOPOLNJEVANJA ZNANJA ZA UČITELJA VOŽNJE IN UČITELJA PREDPISOV O VARNOSTI CESTNEGA PROMETA
14. člen
(cilji)
Cilji rednega obnavljanja in dopolnjevanja znanja so permanentno izobraževanje na področju vzgoje kandidatov za voznike motornih vozil, osvojitev sodobnih metod poučevanja in stalno seznanjanje s strokovnimi in zakonskimi novostmi.
15. člen
(trajanje)
Program rednega obnavljanja in dopolnjevanja znanja traja šest ur organiziranega izobraževalnega dela in se izvede strnjeno v enem dnevu. Ta program se izvaja v skupinah do največ 30 udeležencev.
16. člen
(predmetnik in učni načrt)
(1) Poseben program rednega obnavljanja in dopolnjevanja znanja obsega:
– predpise o varnosti cestnega prometa z načeli varne vožnje in nevarnosti, ki nastanejo zaradi dejanj v prometu, ki niso v skladu s cestnoprometnimi predpisi,
– osnove psihologije z načeli etike in filozofije vožnje v cestnem prometu,
– osnove teorije pouka (didaktika),
– poznavanje motornih vozil in
– poznavanje ter obvladovanje tehnike vožnje motornih vozil.
(2) Učni načrt programa rednega obnavljanja in dopolnjevanja znanja določi minister, pristojen za notranje zadeve, s sklepom.
17. člen
(izvedba ter preverjanje znanja)
(1) Organizacija, pooblaščena za izvajanje programov usposabljanja zagotovi, da program rednega obnavljanja in dopolnjevanja znanja glede na vsebino, določeno z učnim načrtom, izvajajo osebe, ki izpolnjujejo pogoje iz 22. člena tega pravilnika.
(2) Med izvedbo programa rednega obnavljanja in dopolnjevanja znanja se sprotno preverja znanje, po koncu pa je obvezen pisni preizkus znanja iz obravnavanih vsebin. Udeleženec usposabljanja lahko pristopi k pisnemu preizkusu samo, če je bil prisoten na vseh urah ene izvedbe rednega obnavljanja in dopolnjevanja znanja.
(3) Kandidatom, ki niso bili prisotni na vseh urah izvedbe rednega obnavljanja in dopolnjevanja znanja, se omogoči dokončanje po programu rednega obnavljanja in dopolnjevanja znanja tako, da izdelajo seminarsko nalogo na temo, določeno iz vsebine učnega načrta.
(4) Pisne naloge preizkusa znanja in teme za izdelavo seminarske naloge pripravi organizacija, pooblaščena za izvajanje programov usposabljanja, na podlagi vsebin učnega načrta.
VI. IZDAJA POTRDIL IN HRAMBA PISNIH NALOG
18. člen
(potrdilo o zaključku usposabljanja)
Po uspešno končanem programu usposabljanja organizacija, pooblaščena za izvajanje programov usposabljanja, udeležencu programa usposabljanja izda potrdilo o uspešno končanem usposabljanju. Obrazec potrdila je kot priloga IV sestavni del tega pravilnika.
Potrdilo iz prejšnjega odstavka vsebuje naslednje podatke:
– naziv in naslov pooblaščene organizacije,
– zaporedna številka in datum izdaje potrdila,
– ime in priimek udeleženca,
– rojstni podatki udeleženca,
– naslov udeleženca,
– datum opravljenega preizkusa in naziv programa,
– pečat in podpis pooblaščene osebe.
19. člen
(hramba pisnih nalog)
Organizacija pooblaščena za izvajanje programov usposabljanja, je dolžna hraniti pisne naloge udeležencev usposabljanja in kopijo potrdila o zaključku usposabljanja pet let od dneva izdaje potrdila o zaključku usposabljanja. Po izteku tega roka jih organizacija pooblaščena za izvajanje programov usposabljanja uniči.
VII. POGOJI ZA IZVAJANJE PROGRAMOV USPOSABLJANJA
20. člen
(pooblastilo za izvajanje programov usposabljanja)
Programe usposabljanja izvajajo organizacije, ki izpolnjujejo pogoje, določene v tem pravilniku in drugih predpisih in jih za to pooblasti minister, pristojen za notranje zadeve, v skladu z drugim odstavkom 168. člena zakona.
21. člen
(materialni pogoji)
(1) Organizacija, pooblaščena za izvajanje programov usposabljanja, določenih s tem pravilnikom, mora imeti:
– šolsko učilnico, ki omogoča izvedbo programa usposabljanja za skupino najmanj 20 udeležencev z ločenimi sanitarnimi prostori v neposredni bližini šolskega prostora. Učilnica mora imeti na razpolago najmanj 1,5 m2 delovne površine na udeleženca programa usposabljanja in najmanj 3 m2 delovne površine za predavatelja. Učilnica mora biti opremljena s pohištvom, ki omogoča nemoteno učno delo odraslih;
– učne pripomočke, ki so: optični medij, ki omogoča prikaz stoječih in premikajočih se slik za prikaz načel in pravil cestnega prometa ter delovanja in opreme motornih vozil, šolsko tablo in vzorce evidenc, ki jih je v skladu z zakonom dolžna voditi avtošola;
– učno gradivo za izvajanje teoretičnega dela (slikovne predstavitve in videoposnetki resničnih prometnih situacij iz perspektive voznika, analize primerov tveganj oziroma nevarnosti v cestnem prometu), ki zajema vsebine, določene v programih usposabljanja za učitelja vožnje, učitelja predpisov in strokovnega vodjo avtošole;
– ustrezno opremljeno neprometno površino, ki omogoča izvajanje vaj iz tehnike vožnje, ki so predpisane za izvajanje praktičnega dela vozniškega izpita. Vhod na neprometno površino mora biti urejen tako, da onemogoča nekontroliran vstop osebam in vozilom, ki bi ovirali proces usposabljanja;
– motorna vozila in dodatno opremo za tiste kategorije, za katere bo izvajala usposabljanje in so v skladu s predpisi, ki določajo vozila ter dodatno opremo za usposabljanje kandidatov za voznike v avtošoli.
(2) Ne glede na določbo četrte alineje prejšnjega odstavka se za izvajanje programa rednega obnavljanja in dopolnjevanja znanja smejo uporabljati vozila, ki nimajo vgrajenih dodatnih stopalk za učitelja vožnje.
22. člen
(kadrovski pogoji)
Organizacija, pooblaščena za izvajanje programov usposabljanja, ki so predpisani s tem pravilnikom, mora imeti za izvedbo predavanj in preverjanje usposobljenosti zaposlene delavce, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– najmanj visoko strokovno izobrazbo s področja prometa, prava, policije ali tehniških strok in najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju varnosti v cestnem prometu – za predavanje in preverjanje znanja predpisov o varnosti cestnega prometa z načeli varne vožnje in nevarnosti, ki nastanejo zaradi dejanj v prometu, ki niso v skladu s cestnoprometnimi predpisi;
– najmanj univerzitetno izobrazbo s področja psihologije, sociologije ali filozofije – za predavanje in preverjanje znanja o osnovah psihologije z načeli etike in filozofije vožnje v cestnem prometu;
– najmanj univerzitetno izobrazbo s področja pedagogike ali andragogike – za predavanje in preverjanje znanja o osnovah teorije pouka (didaktike) ter za predavanje in preverjanje znanja s področja strokovnega pedagoškega dela;
– najmanj visoko strokovno izobrazbo s področja strojništva, prometa ali gradbeništva – za predavanje in preverjanje znanja o poznavanju motornih vozil in cest ter za predavanje in preverjanje znanja o poznavanju motornih vozil in tehnike vožnje motornih vozil;
– najmanj univerzitetno izobrazbo s področja komunikologije ali slovenistike – za predavanje in preverjanje znanja o osnovah komuniciranja v slovenskem jeziku;
– najmanj visoko strokovno izobrazbo, veljavno dovoljenje za učitelja vožnje in najmanj 3 leta neprekinjenih delovnih izkušenj na delovnem mestu, ki je neposredno povezano z varnostjo v cestnem prometu – za predavanje in preverjanje znanja o zgradbi in izvedbi učne ure teoretičnega pouka, za praktično usposabljanje in preverjanje znanja iz vožnje motornega vozila ter za predavanje in preverjanje znanja o zgradbi in izvedbi učne ure vožnje motornega vozila;
– najmanj visoko strokovno izobrazbo s področja ekonomije, prava, organizacije dela ali menedžmenta in najmanj pet let neprekinjenih delovnih izkušenj na področjih, ki so povezana z vozniki, usposabljanjem kandidatov za voznike motornih vozil in nadzorom cestnega prometa – za predavanje in preverjanje znanja o upravljanju in vodenju avtošole, kadrovski dejavnosti, finančnem poslovanju, zagotavljanju materialnih pogojev za poslovanje avtošole, trženju dejavnosti avtošole in vodenju evidenc;
– najmanj srednjo strokovno ali srednjo splošno izobrazbo, veljavno dovoljenje za učitelja vožnje in najmanj pet let delovnih izkušenj na področju usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil ali področju izvajanja treningov varne vožnje – za usposabljanje o poznavanju ter obvladovanju tehnike vožnje motornih vozil;
– najmanj srednjo strokovno ali srednjo splošno izobrazbo, veljavno dovoljenje za učitelja vožnje in najmanj pet let delovnih izkušenj na področju usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil ali področju izvajanja treningov varne vožnje in ima opravljen preizkus usposobljenosti za člana izpitne komisije iz tretjega odstavka 173. člena zakona – za preverjanje znanja o poznavanju ter obvladovanju tehnike vožnje motornih vozil.
23. člen
(evidence)
(1) Organizacija, pooblaščena za izvajanje programov usposabljanja mora voditi evidenco o osebah, ki se usposabljajo po posameznih programih usposabljanja in o poteku usposabljanja in vsebuje naslednje podatke:
– datum vključitve v program usposabljanja,
– ime in priimek osebe, ki se usposablja,
– naslov prebivališča,
– datum rojstva,
– datum opravljanja preizkusa znanja,
– številko potrdila o opravljenem programu usposabljanja.
(2) Organizacija, pooblaščena za izvajanje programov usposabljanja vodi evidence z osebnimi podatki v zvezi z usposabljanjem, od vpisa osebe v program usposabljanja do zaključka usposabljanja, v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
(3) Organizacija, pooblaščena za izvajanje programov usposabljanja vpisuje podatke v evidence po kronološkem zaporedju, pri čemer se predhodno vpisani podatki ne smejo v nobenem primeru zbrisati, zakriti ali popravljati. Spremembe podatkov, ki nadomestijo predhodne, se vpiše na način, ki omogoča preglednost in spremljanje vnesenih sprememb.
(4) Evidence o osebi, ki je zaključila usposabljanje, se ne smejo spreminjati in ni dovoljeno vanje posegati.
(5) Organizacija, pooblaščena za izvajanje programov usposabljanja trajno hrani evidenco o osebah, ki se usposabljajo po posameznih programih usposabljanja in o poteku usposabljanja.
(6) Predavatelji in drugi delavci organizacije, pooblaščene za izvajanje programov usposabljanja so odgovorni za posamezna opravila in naloge v zvezi z evidencami, za katere so pooblaščeni s strani odgovorne osebe organizacije pooblaščene za izvajanje programov usposabljanja.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
24. člen
(prenehanje veljavnosti prejšnjih predpisov)
(1) Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehata veljati Pravilnik o programu usposabljanja za učitelja vožnje, učitelja predpisov o varnosti cestnega prometa in strokovnega vodjo avtošole (Uradni list RS, št. 102/05) in Pravilnik o posebnem programu rednega obnavljanja in dopolnjevanja znanja za učitelja vožnje in učitelja predpisov o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 102/05).
(2) Kandidati za učitelja vožnje, učitelja predpisov o varnosti cestnega prometa in strokovnega vodjo avtošole, ki so se začeli usposabljati pred uveljavitvijo tega pravilnika, dokončajo usposabljanje po izobraževalnem programu, po katerem so se začeli usposabljati.
25. člen
(začetek veljavnosti pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-29/2007
Ljubljana, dne 14. maja 2007
EVA 2007-1711-0008
Dragutin Mate l.r.
Minister
za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti