Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2007 z dne 25. 5. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2007 z dne 25. 5. 2007

Kazalo

2480. Dopolnjen sklep o vsebini in obliki diplom UM ter vzorec medfakultetne diplome Univerze v Mariboru, stran 6320.

Na podlagi prvega odstavka 32.a člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06 – UPB3) je Senat Univerze v Mariboru na 36. seji dne 20. 3. 2007 sprejel
D O P O L N J E N S K L E P
o vsebini in obliki diplom UM ter vzorec medfakultetne diplome Univerze v Mariboru
Na podlagi sklepa Senata Univerze v Mariboru in 32.a člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06 – UPB3) Univerza v Mariboru objavlja dopolnjeni sklep o vsebini in obliki diplom, ki jih izdaja Univerza v Mariboru in so javna listina. Sklep je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 30/06. Diplomo dobi študent, ki opravi vse obveznosti po študijskem programu za pridobitev javnoveljavne izobrazbe.
Univerza v Mariboru izdaja naslednje vrste diplom o pridobljeni javnoveljavni izobrazbi:
1. diplomo o pridobljeni visoki strokovni izobrazbi,
2. diplomo o pridobljeni univerzitetni izobrazbi,
3. diplomo o pridobljeni univerzitetni izobrazbi (zaporedni študij na enem programu dvopredmetnih študijskih programov),
4. diplomo o strokovnem magisteriju,
5. diplomo o magisteriju znanosti,
6. diplomo o specializaciji,
7. diplomo o doktoratu znanosti.
Univerza v Mariboru podeljuje tudi medfakultetne in meduniverzitetne diplome.
Diploma se izdaja na posebnem, z vodnim žigom (znakom) zaščitenem papirju. Na papirju dimenzij 297 mm x 594 mm, ki je zgiban na polovici, je (razen pri diplomah o doktoratu znanosti) v sredini zgornjega dela natisnjen znak fakultete, na kateri je potekal študij, na spodnji polovici pa je kot podlaga odtisnjen znak Univerze v Mariboru: napis Univerza v Mariboru kot vodni žig, ostali del znaka kot običajen tiskarski odtis. V diplomo je vtisnjen pečat Univerze v Mariboru.
Diploma o pridobljeni dodiplomski univerzitetni in visokošolski strokovni izobrazbi ter diploma o pridobljeni podiplomski izobrazbi (strokovnem magisteriju, magisteriju znanosti in specializaciji) vsebujejo navedbo članice predlagateljice študijskega programa, ime in priimek kandidata, datum in kraj njegovega rojstva, datum zaključka študija, ime študijskega programa, morebitna smer študija ter strokovni oz. znanstveni naslov, ki ga študent pridobi z zaključenim študijem. Diploma ima zaporedno številko, datum in kraj izdaje, pečat univerze ter podpisa rektorja (rektorice) in dekana (dekanice) članice predlagateljice študijskega programa.
V diplomi o pridobljeni podiplomski izobrazbi (magisteriju znanosti in specializaciji) se navede tudi naslov magistrskega oz. specialističnega dela.
V diplomi o pridobljeni univerzitetni izobrazbi po zaporednem študiju na enem programu dvopredmetnih študijskih programov se za kandidatovim imenom in priimkom navede strokovni naslov, ki ga je kandidat pridobil s predhodno zaključenim študijem, pred imenom študijskega programa pa se navede, da je kandidat diplomiral na enem programu dvopredmetnega študijskega programa.
Pri medfakultetnem in meduniverzitetnem študiju (skupni študijski program več fakultet in/ali univerz) se kot fakultete, ki diplomantu podeljujejo strokovni oz. znanstveni naslov, navedejo vse fakultete in/ali univerze predlagateljice študijskega programa.
Diplomo podpišejo vsi dekani (dekanice) fakultet in vsi rektorji (rektorice) predlagateljic študijskega programa. Prav tako se na diplomo vtisnejo vsi pečati univerz predlagateljic.
V diplomi dvopredmetnih študijskih programov, se v rubrikah vrsta študijskega programa in naziv študijskega programa navedejo vrsta in nazivi študijskih programov, po katerih je kandidat študiral.
Diploma o doktoratu znanosti nosi ime univerz in fakultet predlagateljic študijskega programa za pridobitev doktorata znanosti. V diplomi o doktoratu znanosti se navedejo ime in priimek kandidata, datum in kraj njegovega rojstva, datum zagovora in naslov doktorske disertacije, imena članov komisije za zagovor s funkcijami posameznih članov (predsednik, mentor, somentor ali član), znanstveni naslov (doktor oziroma doktorica znanosti), znanstveno področje, iz katerega je pridobljen znanstveni naslov, ter datum promocije. Diplomo o doktoratu znanosti podpišejo rektorji (rektorice) in dekani (dekanice) fakultet predlagateljic študijskega programa za pridobitev doktorata znanosti. V diplomo je vtisnjen pečat oziroma suhi žig vseh univerz predlagateljic. Na zgornji strani pregiba listine je besedilo diplome o doktoratu znanosti v latinščini.
V diplomah, pridobljenih po zaključenih študijskih programih, sprejetih po 11. 6. 2004, se za vrsto diplomske listine navede stopnja študija (1., 2. ali 3. stopnja).
Univerza v Mariboru v prilogi objavlja vzorec medfakultetne diplome o pridobljenem strokovnem naslovu, medtem ko so bili ostali vzorci objavljeni v Uradnem listu RS, št. 30/06 oz. se od objavljenih razlikujejo, kot je opisano. Natančno vsebino in obliko skupne meduniverzitetne diplome določijo sodelujoči visokošolski zavodi.
Rektor Univerze v Mariboru
prof. dr. Ivan Rozman l.r.

AAA Zlata odličnost