Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2007 z dne 25. 5. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2007 z dne 25. 5. 2007

Kazalo

2462. Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz livarn in kovačij sive litine, zlitin z železom in jekla, stran 6241.

Na podlagi tretjega odstavka 17. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US in 33/07 – ZPNačrt) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz livarn in kovačij sive litine, zlitin z železom in jekla
1. člen
(namen)
(1) Ta uredba v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2006/11/ES z dne 15. februarja 2006 o onesnaževanju pri odvajanju nekaterih nevarnih snovi v vodno okolje Skupnosti (UL L št. 64 z dne 4. 3. 2006, str. 52) določa za livarne sive litine, zlitin z železom in jekla (v nadaljnjem besedilu: livarne) in kovačije sive litine, zlitin z železom in jekla v zvezi z emisijo snovi in toplote (v nadaljnjem besedilu: kovačije) pri odvajanju industrijske odpadne vode (v nadaljnjem besedilu: odpadna voda):
– mejne vrednosti parametrov odpadne vode in
– posebne ukrepe za zmanjševanje emisije snovi.
(2) Za vprašanja o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz livarn, oziroma kovačij, ki niso urejena s to uredbo, se uporablja predpis, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo. Za vprašanja obratovalnega monitoringa odpadnih vod pa se uporablja predpis, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih vod ter pogoje za njegovo izvajanje.
2. člen
(uporaba)
(1) Določbe te uredbe se uporabljajo za odvajanje odpadnih vod iz livarn, in sicer iz:
1. naprav za taljenje,
2. naprav za litje pri litju, hlajenju in praznjenju,
3. naprav za čiščenje odlitkov,
4. naprav za izdelavo modelov in obdelavo peska,
5. naprav za izdelavo jeder in
6. čistilnih naprav za mokro pranje odpadnih plinov.
(2) Določbe te uredbe se uporabljajo tudi za odvajanje odpadnih vod iz kovačij, in sicer iz naprav za obdelavo sive litine, zlitin z železom in jekla.
(3) Kovačije in livarne so podrobneje opisane v Referenčnem dokumentu o najboljših razpoložljivih tehnikah kovačij in livarn 2005/C107/05 z dne 15. aprila 2005 za namene Direktive Sveta 96/61/ES o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja okolja (UL C št. 107 z dne 3. 5. 2007, str. 12), ki je dostopen tudi na spletni strani Agencije Republike Slovenije za okolje.
(4) Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega člena se ta uredba ne uporablja za odpadno vodo iz livarn, oziroma kovačij, če:
– povprečni dnevni pretok odpadne vode ne presega 15 m3/dan,
– letna količina odpadne vode ne presega 4.000 m3,
– obremenjevanje z odpadno vodo ne presega 50 PE,
– v odpadni vodi za nobeno od nevarnih snovi iz Prilog 1 in 2, ki sta sestavni del te uredbe letna količina ne presega količine za nevarne snovi, določene v predpisu, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo, in
– se odpadna voda ne odvaja iz objektov ali stavb, v katerih so naprave za regeneracijo peska ali naprave za izdelavo jeder.
(5) Določbe te uredbe se ne uporabljajo za odpadno vodo iz naprav za pripravo vode, iz hladilnih sistemov in parnih generatorjev znotraj območja livarne, oziroma kovačije in za komunalno odpadno vodo, ki nastaja na območju livarne ali kovačije.
3. člen
(mejne vrednosti)
(1) Mejne vrednosti parametrov odpadne vode in mejne vrednosti emisijskih faktorjev odpadne vode iz livarn in kovačij, ki se odvaja neposredno in posredno v vode ali odvaja v javno kanalizacijo, so določene v preglednici 1 v Prilogi 1 te uredbe.
(2) Emisijski faktor posamezne snovi v odpadni vodi za livarno ali kovačijo je razmerje med maso te snovi v odpadni vodi, ki se je z odpadno vodo odvedla v enem dnevu, in maso sive litine, zlitin z železom in jekla, ki se proizvede v livarni oziroma maso kovin, ki se obdela v kovačiji, v enakem obdobju, če obratuje livarna oziroma kovačija s proizvodno zmogljivostjo. Emisijski faktor se izraža v gramih posameznega parametra na tono proizvedene sive litine, zlitin z železom in jekla.
(3) Proizvodna zmogljivost iz prejšnjega odstavka je največja zmogljivost livarne ali kovačije, ki jo opredeli proizvajalec livarne oziroma kovačije in zapiše v tehnično dokumentacijo, namenjeno uporabnikom livarne ali kovačije, ter se izraža v masi proizvedene sive litine, zlitin z železom in jekla v livarni oziroma mase obdelanih kovin v kovačiji v 24 urah obratovanja ali v 1 uri, če livarna oziroma kovačija ne more obratovati neprekinjeno 24 ur.
(4) Če javna kanalizacija ni zaključena s komunalno ali skupno čistilno napravo, se za odpadno vodo iz livarne ali kovačije, ki se odvaja v javno kanalizacijo, uporabljajo mejne vrednosti, ki so v Prilogah te uredbe določene za neposredno in posredno odvajanje v vode.
4. člen
(ukrepi za zmanjševanje obremenjevanja voda)
Posebni ukrepi, ki jih mora izvajati upravljavec livarne, oziroma kovačije z namenom, da so izpolnjene zahteve v zvezi z mejnimi vrednostmi iz te uredbe, so:
1. uporaba suhih sistemov za odpraševanje, kjer je to tehnično izvedljivo;
2. uporaba bioloških naprav za odpraševanje in filtrov iz komposta pri napravah za čiščenje odpadnih plinov;
3. preprečevanje nastajanja padavinske odpadne vode na območju skladiščenja vhodnih surovin s prekrivanjem skladišč;
4. preprečevanje nastajanja adsorbljivih organskih halogenov (AOX) v odpadni vodi z zagotavljanjem najmanjše možne uporabe halogenov in kemikalij, pri katerih se sproščajo halogeni;
5. vodenje obratovalnega dnevnika, iz katerega je razvidna količina uporabljenih topil in čistil ter čas uporabe in navedba proizvajalca topil in čistil s povzetkom njegove izjave, da ta topila in čistila ne vsebujejo organsko vezanih halogenov;
6. ločevanje tokov različno onesnaženih odpadnih vod z namenom njihove ločene obdelave pred čiščenjem ali njihove ponovne uporabe.
5. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo inšpektorji, pristojni za varstvo okolja.
6. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 4.000 eurov do 40.000 eurov se za prekršek kaznuje upravljavec livarne, oziroma kovačije, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če ne izvaja ukrepov iz 4. člena te uredbe.
(2) Z globo od 1.200 eurov do 4.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba upravljavca livarne oziroma kovačije.
7. člen
(prilagoditev obstoječih naprav)
(1) Upravljavec obstoječe livarne, oziroma kovačije mora prilagoditi obratovanje obstoječe livarne in kovačije v zvezi z mejnimi vrednostmi emisije snovi iz Priloge 1 te uredbe najpozneje do 31. decembra 2012.
(2) Do prilagoditve obstoječih livarn, oziroma kovačij v skladu s prejšnjim odstavkom se za obstoječe livarne, oziroma kovačije uporabljajo mejne vrednosti, ki so določene v Prilogi 2 te uredbe.
(3) Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega člena mora upravljavec obstoječe livarne, oziroma kovačije prilagoditi obratovanja obstoječe livarne, oziroma kovačije določbam 3. člena te uredbe, če se zaradi posegov v livarno, oziroma kovačijo poveča njena proizvodna zmogljivost za več kot 25 odstotkov od uveljavitve te uredbe.
(4) Proizvodna zmogljivost obstoječe livarne, oziroma kovačije iz prejšnjega odstavka je največja zmogljivost naprave za litje oziroma obdelavo sive litine, zlitin z železom in jekla, ki jo opredeli proizvajalec livarne ali kovačije in zapiše v tehnično dokumentacijo, namenjeno uporabnikom livarne, oziroma kovačije, ter se izraža v masi izdelkov, ki nastanejo oziroma se obdelajo v 24 urah obratovanja livarne, oziroma kovačije ali v 1 uri, če livarna, oziroma kovačija ne more obratovati neprekinjeno 24 ur.
8. člen
(prehodne določbe)
(1) Ne glede na določbe četrtega odstavka 3. člena te uredbe se za odpadno vodo iz obstoječe livarne oziroma kovačije, odvedeno v javno kanalizacijo, ki ni zaključena s komunalno ali skupno čistilno napravo, uporabljajo mejne vrednosti za odvajanje v javno kanalizacijo do roka iz operativnega programa na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda, do katerega se morajo odpadne vode iz te javne kanalizacije odvajati v vode očiščene v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav.
(2) Če obstoječa livarna, oziroma kovačija ni priključena na javno kanalizacijo, se določbe prejšnjega odstavka uporabljajo do 31. decembra 2008 tudi za odpadno vodo, ki se iz livarne, oziroma kovačije odvaja neposredno v vode, če je iz dokumentacije, priložene k vlogi za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja razvidno, da so za priključitev livarne, oziroma kovačije na javno kanalizacijo izpolnjeni vsi pogoji upravljavca javne kanalizacije.
9. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz naprav za litje železa in jekla ter tempranje (Uradni list RS, št. 90/00 in 41/04 – ZVO-1).
10. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-46/2007/6
Ljubljana, dne 10. maja 2007
EVA 2007-2511-0054
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost