Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2007 z dne 25. 5. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2007 z dne 25. 5. 2007

Kazalo

2454. Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za obdelavo in predelavo živalskih in rastlinskih surovin ter mleka pri proizvodnji hrane za prehrano ljudi in živalske krme, stran 6192.

Na podlagi tretjega odstavka 17. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US in 33/07 – ZPNačrt) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za obdelavo in predelavo živalskih in rastlinskih surovin ter mleka pri proizvodnji hrane za prehrano ljudi in živalske krme
1. člen
(namen)
(1) Ta uredba v skladu z Direktivo Sveta z dne 21. maja 1991 o čiščenju komunalne odpadne vode (91/271/EGS) (UL L št. 135 z dne 30. 5. 1991, str. 40), zadnjič spremenjeno z Uredbo (ES) št. 1882/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. septembra 2003 o prilagoditvi določb glede odborov, ki pomagajo Komisiji pri uresničevanju njenih izvedbenih pooblastil, predvidenih aktih, za katere se uporablja postopek iz člena 251 Pogodbe ES, Sklepu Sveta 1999/468/ES (UL L št. 284 z dne 31. 10. 2003, str.1) določa za naprave za obdelavo in predelavo živalskih in rastlinskih surovin ter mleka pri proizvodnji hrane za prehrano ljudi in živalske krme (v nadaljnjem besedilu: naprave za proizvodnjo živil) v zvezi z emisijo snovi in toplote pri odvajanju industrijske odpadne vode (v nadaljnjem besedilu: odpadna voda):
– mejne vrednosti parametrov odpadne vode in
– posebne ukrepe za zmanjševanje emisije snovi.
(2) Za vprašanja o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za obdelavo in predelavo živalskih in rastlinskih surovin ter mleka pri proizvodnji hrane za prehrano ljudi in živalske krme, ki niso urejena s to uredbo, se uporablja predpis, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo. Za vprašanja obratovalnega monitoringa odpadnih vod pa se uporablja predpis, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih vod ter pogoje za njegovo izvajanje.
2. člen
(uporaba)
(1) Določbe te uredbe se uporabljajo za naprave za proizvodnjo živil, v katerih potekajo naslednji procesi:
– proizvodnja mesnih izdelkov z obdelavo in predelavo mesa,
– konzerviranje mesa in mesnih izdelkov,
– predelava rib, konzerviranje rib in obdelava rib, kakor so mariniranje in kuhalno mariniranje rib, prekajevanje ali pečenje rib vseh vrst, vključno z embaliranjem teh jedil,
– obdelava ali predelava mleka in proizvodnja mlečnih izdelkov,
– obdelava sadja, zelenjave in kmetijskih rastlin, kakor so pranje, lupljenje in prebiranje,
– proizvodnja in embaliranje trdnih in tekočih sadnih in zelenjavnih proizvodov (vključno z gobami),
– proizvodnja in embaliranje suhih ali globoko zamrznjenih proizvodov na pretežno sadni ali zelenjavni podlagi (vključno z gobami),
– proizvodnja in embaliranje pripravljene hrane za prehrano ljudi,
– proizvodnja krmil za domače živali, vključno s hranilnimi dodatki,
– obdelava živinske krme rastlinskega izvora vključno z mletjem ali
– proizvodnja krmil za hišne živali.
(2) Naprave za proizvodnjo maščob so podrobneje opisane v Referenčnem dokumentu o najboljših razpoložljivih tehnikah v industriji hrane, pijače in mleka za namene Direktive Sveta 96/61/ES o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja okolja, ki je dostopen tudi na spletni strani Agencije Republike Slovenije za okolje.
(3) Določbe te uredbe se ne uporabljajo pri predelavi, obdelavi ali pripravi živil, če gre za:
– pripravo in dostavo hrane v gostinstvu,
– proizvodnjo živil, pri kateri se ne uporabljajo živalske ali rastlinske surovine,
– proizvodnjo rastlinskih ali živalskih surovin v kmetijstvu, pri lovu in zakolu živali,
– proizvodnjo neživilskih proizvodov, kakor so mila, sveče, kozmetika, farmacevtski izdelki, proizvodnja želatine ali lepila iz živalskih kož in kosti,
– proizvodnjo rastlinskih in živalskih olj in masti,
– proizvodnjo pijač ali
– embaliranje živil, razen embaliranja živil na mestu predelave, obdelave in proizvodnje živil iz prejšnjega odstavka.
(4) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena se ta uredba ne uporablja za odpadno vodo iz naprav za proizvodnjo živil, če:
– povprečni dnevni pretok odpadne vode ne presega 15 m3/dan,
– letna količina odpadne vode ne presega 4.000 m3 in
– v odpadni vodi za nobeno od nevarnih snovi iz Priloge 1 in 2, ki sta sestavni del te uredbe, letna količina ne presega letne količine za nevarne snovi, določene v predpisu, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod iz naprav v vode in kanalizacijo.
(5) Odpadna voda iz naprave za proizvodnjo živil iz prejšnjega odstavka se šteje za komunalno odpadno vodo, naprava za proizvodnjo živil pa izpolnjuje pogoje iz prejšnjega odstavka, če se v njej proizvede manj kakor 7,5 t živil ali krmil letno.
(6) Določbe te uredbe se ne uporabljajo za odpadno vodo iz naprav za pripravo vode, iz hladilnih sistemov in parnih generatorjev znotraj območja naprave za proizvodnjo živil in za komunalno odpadno vodo, nastale na območju naprave za proizvodnjo živil.
3. člen
(mejne vrednosti)
(1) Mejne vrednosti parametrov odpadne vode iz naprav za proizvodnjo živil, ki se odvajajo neposredno in posredno v vode ali javno kanalizacijo, so določene v preglednici 1 iz Priloge 1 te uredbe.
(2) Če javna kanalizacija ni zaključena s komunalno ali skupno čistilno napravo, se za odpadno vodo iz naprave za proizvodnjo živil, ki se odvaja v javno kanalizacijo, uporabljajo mejne vrednosti, ki so v prilogah te uredbe določene za neposredno in posredno odvajanje v vode.
4. člen
(ukrepi za zmanjševanje obremenjevanja voda)
Posebni ukrepi, ki jih mora izvajati upravljavec naprave za proizvodnjo živil z namenom, da so izpolnjene zahteve v zvezi z mejnimi vrednostmi iz te uredbe, so:
1. zmanjšanje porabe vode z uporabo čistilnih postopkov varčnih z vodo, kakor je visokotlačno pranje, z večkratno uporabo čistilnih vod, z zaprtim krogotokom pralno-dezinfekcijskih sredstev za pranje in s prednostno uporabo suhega čiščenja surovin,
2. uporaba odtajevalnih avtomatov pri predelovanju globoko zamrznjenih surovin,
3. preprečevanje izpuščanja trdnih in neraztopljenih odpadkov v odpadno vodo z uporabo filtrirnih naprav ali naprav za flotacijo za zadrževanje neraztopljenih snovi,
4. zadrževanje drobcev sira in sirotke znotraj območja naprave tako, da se prepreči odvajanje drobcev sira in sirotke v kanalizacijo in neposredno v vode,
5. prednostna uporaba suhega ali parnega lupljenja kmetijskih rastlin brez uporabe luga in prednostna uporaba parnega blanširanja ali blanširanja z vročim zrakom,
6. preprečevanje izgub proizvoda ali poparka z uporabo polnilnih strojev z vakuumskim pakiranjem,
7. uporaba čistil in dezinfekcijskih sredstev, ki vsebujejo čim manj adsorbljivih organskih halogenov (AOX),
8. zamenjava dezinfekcijskih sredstev, ki vsebujejo klor z vodikovim peroksidom in perocetno kislino, če je to tehnično izvedljivo in nima nezaželenih učinkov v proizvodnji,
9. enakomerno odvajanje surove odpadne vode na čistilno napravo, kakor je časovno zamaknjeno praznjenje kuhalnih kotlov in drugih večjih posod,
10. fizikalno-kemijsko in biološko čiščenje odpadne vode z odstranjevanjem ogljika, nitrifikacijo ter odstranjevanjem dušika in fosforja pri neposrednem odvajanju v vodo,
11. fizikalno-kemijsko čiščenje odpadne vode pri odvajanju odpadne vode v javno kanalizacijo in
12. recikliranje ali odstranjevanje odpadkov, ki nastajajo v posameznih fazah proizvodnje in drugih trdnih ali tekočih ostankov iz obdelave odpadne vode.
5. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo inšpektorji, pristojni za varstvo okolja.
6. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 4.000 eurov do 40.000 eurov se za prekršek kaznuje upravljavec naprave za proizvodnjo živil, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če ne izvaja ukrepov iz prvega odstavka 4. člena te uredbe ali če ne prilagodi obratovanja obstoječe naprave za proizvodnjo živil v zvezi z mejnimi vrednostmi emisij snovi zahtevam iz 7. člena te uredbe.
(2) Z globo od 1.200 eurov do 4.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba upravljavca naprave za proizvodnjo živil.
7. člen
(prilagoditev obstoječih naprav)
(1) Upravljavec obstoječe naprave za proizvodnjo živil mora prilagoditi obratovanje obstoječe naprave v zvezi z mejnimi vrednostmi emisije snovi iz Priloge 1 te uredbe najpozneje do 31. decembra 2012.
(2) Do prilagoditve obstoječih naprav za proizvodnjo živil v skladu s prejšnjim odstavkom se za obstoječe naprave uporabljajo mejne vrednosti, ki so določene v Prilogi 2.
(3) Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega člena mora upravljavec obstoječe naprave za proizvodnjo živil prilagoditi obratovanje obstoječe naprave določbam 3. člena te uredbe, če se zaradi posegov v takšno napravo poveča njena proizvodna zmogljivost za več kakor 25 odstotkov od uveljavitve te uredbe.
(4) Proizvodna zmogljivost obstoječe naprave iz prejšnjega odstavka je največja zmogljivost naprave za proizvodnjo živil, ki jo opredeli proizvajalec naprave in zapiše v tehnično dokumentacijo, namenjeno uporabnikom naprave in se izraža v količini živil, ki nastanejo ali se obdelajo v 24 urah obratovanja naprave ali v 1 uri, če naprava ne more obratovati neprekinjeno 24 ur.
8. člen
(prehodne določbe)
(1) Ne glede na določbe drugega odstavka 3. člena te uredbe se za odpadno vodo iz obstoječe naprave za proizvodnjo živil, odvedeno v javno kanalizacijo, ki ni zaključena s komunalno ali skupno čistilno napravo, uporabljajo mejne vrednosti za odvajanje v javno kanalizacijo do roka iz operativnega programa na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda, do katerega se morajo odpadne vode iz te javne kanalizacije odvajati v vode očiščene v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav.
(2) Če obstoječa naprava za proizvodnjo živil ni priključena na javno kanalizacijo, se določbe prejšnjega odstavka uporabljajo do 31. decembra 2008 tudi za odpadno vodo, ki se iz te naprave odvaja neposredno v vode, če je iz dokumentacije, priložene k vlogi za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja, razvidno, da so za priključitev naprave na javno kanalizacijo izpolnjeni vsi pogoji upravljavca javne kanalizacije.
9. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe prenehajo veljati:
– Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za predelavo mleka in proizvodnjo mlečnih izdelkov (Uradni list RS, št. 10/99, 109/01 in 41/04 – ZVO-1),
– Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov za proizvodnjo, predelavo in konzerviranje mesa ter proizvodnjo mesnih izdelkov (Uradni list RS, št. 10/99, 110/01 in 41/04 – ZVO-1),
– Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za predelavo sadja in zelenjave ter proizvodnjo hrane in globoko zamrznjene zelenjave (Uradni list RS, št. 07/00, 110/01 in 41/04 – ZVO-1),
– Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za predelavo krompirja (Uradni list RS, št. 07/00, 109/01 in 41/04 – ZVO-1),
– Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih voda iz objektov in naprav za proizvodnjo krmil rastlinskega izvora (Uradni list RS, št. 11/01, 110/01 in 41/04 – ZVO-1) in
– Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za proizvodnjo ribjih izdelkov (Uradni list RS, št. 07/00, 109/01 in 41/04 – ZVO-1).
10. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-44/2007/6
Ljubljana, dne 18. aprila 2007
EVA 2007-2511-0057
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost