Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2007 z dne 15. 5. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2007 z dne 15. 5. 2007

Kazalo

2349. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in župana ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, stran 5927.

Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 110/06 – UPB6), Odloka o plačah funkcionarjev (Uradni list RS, št. 14/06, 100.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1) in 19. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 134/04) je Občinski svet Občine Železniki na 5. redni seji dne 26. 4. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in župana ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa plače občinskih funkcionarjev, nagrade članov delovnih teles občinskega sveta in župana ter članov drugih občinskih organov, višino in način določanja plač in nagrad ter način povračila stroškov.
Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oziroma do plačila za opravljanje funkcije ali nagrade v obliki sejnine, če funkcijo opravljajo nepoklicno.
Članom delovnih teles občinskega sveta in župana, ki niso člani občinskega sveta, ter članom nadzornega odbora in volilne komisije pripadajo nagrade za njihovo delo, ki se oblikujejo na podlagi tega pravilnika in v skladu z določbami ustreznih zakonov.
2. člen
Občinski funkcionarji so: člani občinskega sveta, župan in podžupan.
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
Župan se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal poklicno, o svoji odločitvi mora pisno obvestiti občinski svet.
Podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno. Podžupan lahko poklicno opravlja funkcijo, če se v soglasju z županom tako odloči, odločitev pa potrdi občinski svet.
II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA PLAČE IN PLAČILA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE
3. člen
Z Odlokom o plačah funkcionarjev je za opravljanje funkcije župana Občine Železniki, ki glede na število prebivalcev (občine od 5001 do 15.000 prebivalcev) sodi v V. skupino občin, določen 51. plačni razred. Županu skladno z zakonom pripada tudi dodatek na delovno dobo.
Če župan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo za opravljanje funkcije v višini 50% plače, ki bi jo prejemal, če bi funkcijo opravljal poklicno, vendar brez dodatka za delovno dobo.
4. člen
Z Odlokom o plačah funkcionarjev je za opravljanje funkcije podžupana Občine Železniki določen razpon med 36. in 43. plačnim razredom. Plačni razred podžupana določi župan ob upoštevanju obsega nalog podžupana.
Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada največ 50% plače, ki bi jo prejemal, če bi funkcijo opravljal poklicno, vendar brez dodatka za delovno dobo.
Plača podžupana, ki opravlja funkcijo poklicno, ne sme presegati 80% plače župana. Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo za opravljanje funkcije, določeno največ v višini 40% plače župana, v skladu z naslednjimi kriteriji:
– nadomeščanje župana v primeru odsotnosti ali zadržanosti,
– vodenje občinskega sveta,
– koordinacijo dela delovnih teles,
– pomoč županu pri izvrševanju nalog,
– opravljanje nalog iz pristojnosti župana po pooblastilu.
Župan s sklepom v skladu s kriteriji določi obseg nalog podžupana.
Podžupanu kot članu občinskega sveta ali kot članu delovnega telesa ali za vodenje sej občinskega sveta ne pripada plačilo za opravljanje funkcije oziroma sejnina iz 6. člena, ki pripada ostalim članom občinskega sveta.
V primeru predčasnega prenehanja funkcije župana pripada podžupanu za čas, ko opravlja funkcijo župana, plača, ki bi jo dobil župan.
5. člen
Osnova za obračun plače oziroma plačila za opravljanje funkcije na podlagi tega pravilnika je znesek mesečne plače župana za poklicno opravljanje funkcije brez dodatka za delovno dobo.
Odločbo o plači oziroma plačilu za opravljanje funkcije izda komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občinskega sveta.
III. NAGRADE
6. člen
Letni znesek sejnin vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta in župana, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 15% letne plače župana.
V okviru tega zneska se članu občinskega sveta določi plačilo za opravljanje funkcije v obliki sejnine, ki se izplača za udeležbo na seji na podlagi ugotovitvenega sklepa o potrditvi mandata (obračunajo se davki, ki so predpisani za plačila na podlagi mandatne pogodbe), in sicer:
– za vodenje sej občinskega sveta (poleg zneska za udeležbo na seji) – 4,00% plače župana,
– za udeležbo na seji občinskega sveta – 4,00% plače župana,
– za predsedovanje na seji odbora ali komisije občinskega sveta – 4,00% plače župana,
– za udeležbo na seji kot član odbora ali komisije občinskega sveta – 2,04% plače župana,
– za predsedovanje na seji županove komisije – 2,04% plače župana.
Mesečno izplačilo se opravi na podlagi evidence o opravljenem delu članov občinskega sveta, ki jo vodi občinska uprava.
Za neudeležbo in za manj kot 50% časovno prisotnost na seji, za korespondenčno sejo in nadaljevanje prekinjene seje, se sejnine ne izplačujejo.
7. člen
Članom delovnih teles, ki niso člani občinskega sveta, za delo v komisijah in drugih delovnih telesih občinskega sveta in župana, pripada nagrada v obliki sejnine, ki se izplača za udeležbo na seji na podlagi sklepa o imenovanju in znaša:
– za predsednike županovih komisij – 2,04% plače župana,
– za predsednika sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu – 2,04% plače župana,
– za člane sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu – 1,33% plače župana,
– za člane odborov in komisij občinskega sveta – 2,04% plače župana.
Za vodenje posameznih projektov po pooblastilu župana in za opravljeno delo v zvezi s tem, se izplača nagrada glede na specifikacijo opravljenih režijskih ur, odvisno od zahtevnosti dela, kar oceni župan. Opravljeno delo se izplača na podlagi podjemne pogodbe.
8. člen
Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo pravico do nagrade v obliki sejnine, ki se izplača za udeležbo na seji, in sicer:
– za predsednika – 4,00% plače župana,
– za člana – 2,04% plače župana.
Nagrade predsednika in članov nadzornega odbora se izplačujejo na podlagi sklepa o imenovanju v skladu z evidenco opravljenega dela, ki jo vodi občinska uprava.
9. člen
Predsednik, namestnik predsednika, tajnik in člani občinske volilne komisije imajo za opravljanje dela v zvezi z izvedbo lokalnih volitev pravico do enkratnega nadomestila v skladu z določbo 45.a člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06 – UPB2), v zvezi z izvedbo lokalnih referendumov pa pravico do 50% prej navedenega enkratnega nadomestila.
IV. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI
10. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračil, nadomestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te pravice.
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo, če sami tako želijo. Pravico do povračila potnih stroškov lahko občinski funkcionar uveljavlja, če gre za službeno potovanje izven območja Občine Železniki. Stroški prevoza se povrnejo v skladu s predpisi. Občinskemu funkcionarju ne pripada povračilo stroškov prevoza na sejo.
Občinski funkcionar ima pravico do dnevnice za službeno potovanje v skladu s predpisi.
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti. Stroški prenočevanja se povrnejo na podlagi predloženega računa v skladu s predpisi.
11. člen
Pravice iz 10. člena tega pravilnika uveljavlja občinski funkcionar na podlagi naloga za službeno potovanje. Nalog za službeno potovanje izda župan. Kolikor gre za službeno potovanje župana, izda nalog podžupan ali direktor občinske uprave.
V. NAČIN IZPLAČEVANJA
12. člen
Sredstva za izplačevanje plač, nagrad in povračil stroškov, ki jih imajo občinski funkcionarji, se zagotovijo iz sredstev proračuna.
13. člen
Plače in nagrade ter prejemki, določeni v 6., 7., 8. in 10. členu tega pravilnika, se izplačujejo mesečno za pretekli mesec najkasneje do 15. dne v tekočem mesecu.
14. člen
Plače in nagrade se usklajujejo skladno s spremembo zneska mesečne plače župana za poklicno opravljanje funkcije brez dodatka za delovno dobo.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Funkcionarjem, ki jim pripada višja osnovna plača od prevedene osnovne plače, določene v skladu s predpisi, ki so se uporabljali do začetka uporabe Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, se nastalo razmerje odpravi na naslednji način:
– nesorazmerja v osnovnih plačah, ki so večja od štirih plačnih razredov, se odpravijo z začetkom uporabe zakona v višini nesorazmerja nad štirimi plačnimi razredi;
– preostala nesorazmerja v osnovnih plačah se odpravijo v obdobju od leta 2006 do 2009, pri čemer se pri obračunu plač za mesec december vsakega leta odpravi 25% nesorazmerja v osnovnih plačah.
16. člen
Plače, nagrade in povračila, ki pripadajo občinskim funkcionarjem, predsedniku in članom nadzornega odbora ter članom komisij in odborov občinskega sveta in župana, ki niso člani občinskega sveta, se izplačujejo od uveljavitve pravilnika dalje.
17. člen
Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na člane odborov in komisij občinskega sveta, se smiselno uporabljajo tudi za izplačilo sejnin (po sklepu občinskega sveta) predsednikom in članom drugih komisij, odborov, svetov, ki jih ustanovi ali imenuje občinski svet.
18. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in župana ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (UVG, št. 12/99, Uradni list RS, št. 40/03).
19. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS
Št. 015-4/07-005
Železniki, dne 26. aprila 2007
Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti