Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2007 z dne 15. 5. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2007 z dne 15. 5. 2007

Kazalo

2344. Letni program športa Občine Šmartno pri Litiji za leto 2007, stran 5924.

Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98 in 15/03), določil Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00), 4. člena Pravilnika o pogojih in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa iz javnih sredstev v Občini Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 117/04, 44/06) in 16. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 5. redni seji dne 26. 4. 2007 sprejel
L E T N I P R O G R A M
športa Občine Šmartno pri Litiji za leto 2007
1. člen
Letni program športa v Občini Šmartno pri Litiji za leto 2007 zagotavlja, da bo Občina Šmartno pri Litiji iz občinskega proračuna za leto 2007 izvajalcem športnih programov namenila 25.038 EUR sredstev za izvajanje programov športa, ki se financirajo iz javnih sredstev.
2. člen
Iz proračuna Občine Šmartno pri Litiji za proračunsko leto 2007 se zagotovijo sredstva za:
– dotacije društvom na področju športa,
– sofinanciranje programov športa, ki jih nosilci in izvajalci športne dejavnosti prijavijo skladno s pogoji javnega razpisa.
3. člen
Izvajalcem športnih programov se na osnovi Pravilnika o pogojih in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa iz javnih sredstev v Občini Šmartno pri Litiji v letu 2007 sofinancirajo naslednje dejavnosti:
 
I. ŠPORTNA VZGOJA OTROK, MLADINE IN ŠTUDENTOV
1. PROGRAMI ŠPORTNE VZGOJE PREDŠOLSKIH OTROK
Skladno s pravilnikom se sofinancirajo:
– športna programa Zlati sonček in Ciciban planinec,
– program Naučimo se plavati,
– programi lokalne skupnosti – Hura, prosti čas.
2. ŠPORTNA VZGOJA ŠOLOOBVEZNIH OTROK
2.1. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
Skladno s pravilnikom se sofinancirajo:
– športna programa Zlati sonček in Krpan,
– program Naučimo se plavati,
– programi, katerih nadgradnja je udeležba na področnem tekmovanju v okviru ŠŠT,
– programi lokalne skupnosti – Hura, prosti čas in drugi netekmovalni programi,
– programi Šolskih športnih tekmovanj in prireditev na medobčinski, področni in državni ravni,
2.2. Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami
Skladno s pravilnikom se sofinancirajo:
– športna programa Zlati sonček in Krpan,
– program Naučimo se plavati,
– programi, katerih nadgradnja je udeležba na področnem tekmovanju v okviru ŠŠT,
– programi lokalne skupnosti – Hura, prosti čas in drugi ne tekmovalni programi,
– programi Šolskih športnih tekmovanj in prireditev na medobčinski, področni in državni ravni,
2.3. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
Izvajalci programa morajo izpolnjevati pogoje, merila in normative, ki so določeni s Pravilnikom o pogojih in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa iz javnih sredstev v Občini Šmartno pri Litiji.
3. ŠPORTNA VZGOJA MLADINE
3.1. Interesna športna vzgoja mladine:
Skladno s pravilnikom se sofinancira:
– uporaba objektov za šport in strokovni kader za skupino, formirano glede na normative, ki veljajo za formiranje skupin v športu.
3.2. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
Izvajalci programa morajo izpolnjevati pogoje, merila in normative, ki so določeni s Pravilnikom o pogojih in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa iz javnih sredstev v Občini Šmartno pri Litiji.
3.3. Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami:
Skladno s pravilnikom se sofinancira:
– uporaba objektov za šport in strokovni kader za skupino, v kateri je najmanj 10 mladih.
4. ŠPORTNA DEJAVNOST ŠTUDENTOV
4.1. Interesna športna dejavnost študentov – program Hura, prosti čas.
Skladno s pravilnikom se sofinancira:
– Uporaba objektov za šport in strokovni kader za skupino, v kateri je najmanj 20 študentov.
 
II. ŠPORTNA REKREACIJA
Izvajalci programa morajo izpolnjevati pogoje, ki so določeni s Pravilnikom o vrednotenju programov športa v Občini Šmartno pri Litiji, in se sofinancirajo iz proračunskih sredstev.
To vrsto športne dejavnosti plačujejo občani praviloma sami, vendar se zaradi javnega interesa po vključevanju čim večjega števila občanov v športno aktivnost sofinancira iz občinskega proračuna uporaba športnih objektov v občini in s tem povezanih stroškov.
V skupini mora biti vsaj 20 udeležencev.
 
III. KAKOVOSTNI ŠPORT
V kakovostni šport sodijo priprave članskih ekip in posameznikov, ki nimajo objektivnih strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v programe vrhunskega športa in jih program rekreacijskega športa ne zadovoljuje. S svojimi tekmovanji v okviru svojih panožnih zvez nastopajo v uradnih tekmovalnih sistemih do naslova državnih prvakov.
Pri tekmovalnem športu se obravnavajo vadbeni in tekmovalni programi, ki so v funkciji uradnih, prvenstvenih in pokalnih tekmovanj po določilih državnih panožnih zvez.
Sofinancira se objekt za vadbo in tekmovanje.
IV. VRHUNSKI ŠPORT
Vrhunski šport je priprava in tekmovanje športnikov, ki imajo status športnika mednarodnega, svetovnega in perspektivnega razreda po določilih in kriterijih OKS-ZŠZ Slovenije.
Do sofinanciranja iz programa vrhunskega športa so upravičeni izvajalci, ki imajo v svojih vrstah kategorizirane športnike s statusom športnika mednarodnega, svetovnega ali perspektivnega razreda v športnih panogah, ki so na rednem programu olimpijskih iger.
Sofinancira se objekt za vadbo in strokovni kader.
 
V. ŠPORT INVALIDOV
Športna dejavnost invalidov je namenjena predvsem ohranjanju gibalnih sposobnosti, zdravju, revitalizaciji, resocializaciji, razvedrilu in tekmovanju invalidov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom.
Sofinancirata se objekt za vadbo in strokovni kader.
 
VI. IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH KADROV V ŠPORTU
Sofinancirajo se pridobitev izobrazbe, licenčni seminarji in izpopolnjevanje strokovnih kadrov.
 
VII. DELOVANJE DRUŠTEV
Športnim društvom se sofinancira njihovo delovanje. Merilo za določitev obsega sofinanciranja delovanja društev je število članov s plačano članarino, število vadbenih skupin v tekmovalni in netekmovalni dejavnosti in število m2 društvenega prostora.
 
VIII. PROMOCIJSKE ŠPORTNE PRIREDITVE
Sofinancirajo se športne prireditve, ki promovirajo občino ali imajo velik pomen za razvoj določene športne zvrsti v občini. Pri športni prireditvi se upošteva predvsem množičnost pri obisku gledalcev, nastopajočih, vrhunstvo kot spektakel, medijsko pokritost in pomen prireditve za razvoj športa v občini. Vsak izvajalec lahko kandidira samo za eno športno prireditev v tekočem letu.
4. člen
Od predvidene celotne mase se sredstva za programe športa razdelijo po razpisu na podlagi sprejetih meril na naslednji način:
I. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov      44%
II. Športna rekreacija                 5%
III. Kakovostni šport                  10%
IV. Vrhunski šport                   4%
V. Šport invalidov                   2%
VI. Razvojne in strokovne naloge
v športu (izobraževanje, delovanje
društev, prireditve)                  35%.
5. člen
Na osnovi sprejetega Letnega programa športa v Občini Šmartno pri Litiji za leto 2007 ter Pravilnika o pogojih in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa iz javnih sredstev v Občini Šmartno pri Litiji bo objavljen javni razpis za sofinanciranje programov športa v Občini Šmartno pri Litiji za leto 2007.
Št. 621-00001/2007
Šmartno pri Litiji, dne 26. aprila 2007
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti