Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2007 z dne 15. 5. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2007 z dne 15. 5. 2007

Kazalo

2325. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Razkrižje za leto 2006, stran 5916.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 70/00 in 51/02), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 110/02) in 14. člena Statuta Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 12/99, 2/01, 38/04) je Občinski svet Občine Razkrižje na 3. redni seji dne 8. 5. 2007 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Razkrižje za leto 2006
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Razkrižje za leto 2006.
2. člen
Zaključni račun proračuna se določi v naslednjih zneskih:
+-------------+--------------------------------+---------------+
|A.      |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV: |        |
+-------------+--------------------------------+---------------+
|I.      |Prihodki – zaključni račun 2006 |     v SIT|
+-------------+--------------------------------+---------------+
|7.      |Skupaj PRIHODKI         |  181.324.523|
+-------------+--------------------------------+---------------+
|70      |Davčni prihodki         |   55.743.121|
+-------------+--------------------------------+---------------+
|700     |Davki na dohodek in dobiček   |   43.761.425|
+-------------+--------------------------------+---------------+
|703     |Davki na premoženje       |   5.503.108|
+-------------+--------------------------------+---------------+
|704     |Domači davki na blago in    |   6.478.588|
|       |storitve            |        |
+-------------+--------------------------------+---------------+
|71      |Nedavčni prihodki        |   12.322.919|
+-------------+--------------------------------+---------------+
|710     |Udeležba na dobičku in dohodki |   2.031.495|
|       |od premoženja          |        |
+-------------+--------------------------------+---------------+
|711     |Upravne takse          |    463.642|
+-------------+--------------------------------+---------------+
|713     |Prihodki od prodaje blaga in  |   1.164.500|
|       |storitev            |        |
+-------------+--------------------------------+---------------+
|714     |Drugi nedavčni prihodki     |   8.663.282|
+-------------+--------------------------------+---------------+
|72      |Kapitalski prihodki       |   2.106.405|
+-------------+--------------------------------+---------------+
|720     |Prodaja osnovnih sredstev    |    284.823|
+-------------+--------------------------------+---------------+
|722     |Prodaja zemljišč        |   1.821.582|
+-------------+--------------------------------+---------------+
|74      |Transferni prihodki       |  111.152.078|
+-------------+--------------------------------+---------------+
|740     |Transferni prihodki iz drugih  |  111.152.078|
|       |javnofinančnih institucij    |        |
+-------------+--------------------------------+---------------+
|II.     |Odhodki – zaključni račun 2006 |     v SIT|
+-------------+--------------------------------+---------------+
|4      |Skupaj ODHODKI         |  181.825.968|
+-------------+--------------------------------+---------------+
|40      |Tekoči odhodki         |   46.329.557|
+-------------+--------------------------------+---------------+
|400     |Plače in drugi izdatki     |   15.095.737|
+-------------+--------------------------------+---------------+
|401     |Prispevki delodajalcev za    |   2.592.308|
|       |socialno varnost        |        |
+-------------+--------------------------------+---------------+
|402     |Izdatki za blago in storitve  |   22.815.744|
+-------------+--------------------------------+---------------+
|403     |Plačila domačih obresti     |    430.964|
+-------------+--------------------------------+---------------+
|409     |Sredstva, izločena v rezerve  |   5.394.804|
+-------------+--------------------------------+---------------+
|41      |Tekoči transferi        |   78.490.146|
+-------------+--------------------------------+---------------+
|410     |Subvencije           |   1.862.612|
+-------------+--------------------------------+---------------+
|411     |Transferi posameznikom in    |   18.204.893|
|       |gospodinjstvom         |        |
+-------------+--------------------------------+---------------+
|412     |Transferi neprofitnim      |   4.476.085|
|       |organizacijam in ustanovam   |        |
+-------------+--------------------------------+---------------+
|413     |Drugi tekoči transferi     |   53.946.556|
+-------------+--------------------------------+---------------+
|42      |Investicijski odhodki      |   37.843.241|
+-------------+--------------------------------+---------------+
|       |Nakup in gradnja osnovnih    |   37.843.241|
|       |sredstev            |        |
+-------------+--------------------------------+---------------+
|43      |Investicijski transferi     |   19.163.024|
+-------------+--------------------------------+---------------+
|431     |Investicijski transferi pravnim |    291.262|
|       |in fizičnim osebam, ki niso   |        |
|       |proračunski porabniki      |        |
+-------------+--------------------------------+---------------+
|432     |Investicijski transferi     |   18.871.762|
|       |proračunskim porabnikom     |        |
+-------------+--------------------------------+---------------+
|III.     |Proračunski primanjkljaj    |    –501.445|
+-------------+--------------------------------+---------------+
|B.      |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN   |        |
|       |NALOŽB             |        |
+-------------+--------------------------------+---------------+
|IV.     |Prejeta vračila danih posojil in|        |
|       |prodaja kapitalskih deležev   |        |
+-------------+--------------------------------+---------------+
|75      |Prejeta vračila danih posojil  |       0|
+-------------+--------------------------------+---------------+
|750     |Prejeta vračila danih posojil  |       0|
+-------------+--------------------------------+---------------+
|V.      |Dana posojila in povečanje   |        |
|       |kapitalskih deležev       |        |
+-------------+--------------------------------+---------------+
|44      |Dana posojila in povečanje   |        |
|       |kapitalskih deležev       |        |
+-------------+--------------------------------+---------------+
|VI.     |Prejeta minus dana posojila in |       0|
|       |spremembe kapitalskih deležev  |        |
|       |(IV-V)             |        |
+-------------+--------------------------------+---------------+
|C)      |RAČUN FINANCIRANJA       |        |
+-------------+--------------------------------+---------------+
|VII.     |Zadolževanje proračuna     |        |
+-------------+--------------------------------+---------------+
|50      |Zadolževanje          |        |
+-------------+--------------------------------+---------------+
|500     |Domače zadolževanje       |       0|
+-------------+--------------------------------+---------------+
|VIII.    |Odplačilo dolga         |        |
+-------------+--------------------------------+---------------+
|55      |Odplačilo dolga         |   1.476.000|
+-------------+--------------------------------+---------------+
|550     |Odplačilo domačega dolga    |        |
+-------------+--------------------------------+---------------+
|IX.     |Neto zadolževanje proračuna   |   –1.476.000|
|       |(VII-VIII)           |        |
+-------------+--------------------------------+---------------+
|X.      |Zmanjšanje sredstev na računu  |   –1.977.445|
|       |(III+VI+IX)           |        |
+-------------+--------------------------------+---------------+
3. člen
Zmanjšanje sredstev na računu se pokrije s sredstvi na računih preteklega proračunskega leta.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-03/07-1
Šafarsko, dne 9. maja 2007
Župan
Občine Razkrižje
Stanko Ivanušič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti