Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2007 z dne 15. 5. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2007 z dne 15. 5. 2007

Kazalo

2324. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ravne na Koroškem za območje Občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986–2000 na območju Dobje vasi – dopolnitev 2007, stran 5914.

Na podlagi 46. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt – Uradni list RS, št. 33/07) in 16. člena Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99, 61/01, 65/03, 23/07) je župan Občine Ravne na Koroškem sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ravne na Koroškem za območje Občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986–2000 na območju Dobje vasi – dopolnitev 2007
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin
Občina Ravne na Koroškem je v letu 2000 in 2004 sprejela spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986–2000 (Uradni list RS, št. 63/00, 81/04) – v nadaljevanju spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin.
Na podlagi strategije prostorskega razvoja občine je bilo ugotovljeno, da je za nadaljnji usklajeni razvoj občine, znotraj ureditvenega območja naselja Ravne na Koroškem, potrebno zagotoviti dodatne prostorske možnosti za skladen razvoj ob doseganju prostorsko usklajene in med seboj dopolnjujoče razmestitve različnih dejavnosti v prostoru.
Gospodarstvo občine je razvojno naravnano v pospešeno preoblikovanje iz monokulturne dejavnosti z izrazitim industrijskim težiščem na območju železarne v širšo paleto ponudb izdelkov in storitev. Poleg še prevladujoče težke industrije so močneje razviti kovinska industrija, gradbeništvo in promet. Opazna je rast malega gospodarstva na področju trgovine, predelovalnih dejavnosti in gostinstva.
Ob upoštevanju razvojnih potreb posameznih dejavnosti je ocenjeno, da je na območju naselja Ravne na Koroškem potrebno zagotoviti prostorske možnosti za razvoj proizvodno storitvenih in drugih dejavnosti ter da največji prostorski potencial predstavlja območje na prostoru Dobje vasi.
Prostorska lokacija za navedeno dejavnost je pogojena z ustreznimi komunikacijskimi koridorji, v tem primeru s traso regionalne ceste Dravograd–Poljana, z obstoječo komunalno infrastrukturo, ki je zgrajena na tem območju ter z navezavo na obstoječe industrijsko obrtno poslovno cono. Pri ugotavljanju primerne lokacije je ocenjeno, da prostor na zahodni strani naselja Ravne na Koroškem zadošča osnovnim kriterijem za usklajeno in med seboj dopolnjujočo izrabo prostora.
Pravna podlaga za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin plana je opredeljena v drugem odstavku 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju, ki določa, da se v obdobju iz prvega odstavka 96. člena lahko prostorske sestavine spreminjajo in dopolnjujejo ob smiselni uporabi določb zakona, ki se nanašajo na občinski prostorski načrt.
2. Območje sprememb in dopolnitev
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin so načrtovane na območju zahodnega dela naselja Ravne na Koroškem v Dobji vasi, katero meji na območje Občine Prevalje, in obsegajo prostor skupne površine cca 17 ha.
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin so predvidene na zemljiščih parc. št.:
*6, *9, *25, *30, *97, *156, *157, 1/2, 2/1, 2/2, 3, 4, 5, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 6/6, 6/7, 6/8, 6/9, 6/10, 6/11, 6/12, 6/13, 6/14, 6/15, 6/16, 6/17, 6/18, 6/19, 6/20, 6/21, 7/1, 7/2, 8, 9, 10/2, 11/1, 11/2, 12/1, 12/3, 14/1, 16/2, 16/3, 21/3, 81/2, 82/1, 89/2, 89/3, 91, 92/1, 92/2, 92/3, 92/4, 92/5, 92/6, 94/1, 94/2, 96/1, 97, 98, 99, 101/1, 101/5, 101/6, 101/8, 101/9, 102/1, 102/2, 102/4, 102/5, 102/6, 105/2, 106/1, 106/2, 107/1, 107/2, 107/3, 107/4, 107/5, 107/6, 107/7, 107/8, 108, 109/1, 114, 129/3, 135/2, 136/2, 138/1, 138/3, 138/6, 139/1, 139/3, 139/5, 141/1, 141/2, 141/3, 141/4, 141/5, 141/6, 141/7, 141/8, 144/1, 144/2, 145/1, 148/1, 148/4, 148/5, 150, 155, 250/1, 250/3, 252/1, 259/2, 259/3, 259/4, 259/5, 259/8, 269, vse k.o. Dobja vas.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev:
Strokovne rešitve se pridobivajo v skladu z določili Zakona o prostorskem načrtovanju.
Občina odda izdelavo strokovnih podlag ter izdelavo spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin z izbiro najugodnejšega izdelovalca v skladu z Zakonom o javnem naročanju.
4. Roki za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin:
Postopek priprave, obravnave in sprejema sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin bo potekal po naslednjem terminskem planu:
-------------------------------------------------------------
Faza v postopku                  Rok izvedbe
-------------------------------------------------------------
Izdelava strokovnih podlag             april 2007
Sklep župana                     maj 2007
Izdelava osnutka sprememb in dopolnitev       maj 2007
Pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora   junij 2007
Dopolnitev osnutka prostorskih sestavin      junij 2007
Javna razgrnitev in javna obravnava        julij 2007
Opredelitev občine do stališč, pripomb
in predlogov                julij, avgust 2007
Priprava predloga sprememb in dopolnitev     avgust 2007
Pridobitev mnenja nosilcev urejanja prostora  september 2007
Sklep ministra o potrditvi predloga       oktober 2007
Obravnava in sprejem odloka na občinskem svetu  oktober 2007
-------------------------------------------------------------
5. Nosilci urejanja prostora, ki podajajo smernice za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin:
Pristojni nosilci urejanja prostora, ki v smernicah in strokovnih podlagah opredelijo izhodišča za prostorski razvoj, pomembna s področja njihove pristojnosti, so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor poda izhodišča za razvoj poselitve, prostorski razvoj in graditev;
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, poda izhodišča za preprečevanje onesnaževanja okolja, varstva narave in ravnanje z vodami;
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za okolje poda izhodišča za varstvo okolja;
4. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami poda izhodišča za rabo voda in priobalnih zemljišč;
5. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za podjetništvo in konkurenčnost poda izhodišča in usmeritve za področje gospodarskega razvoja Slovenije, spodbujanje investicij in krepitev konkurenčnih sposobnosti gospodarstva;
6. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za notranji trg, poda izhodišča za področje preskrbe in državnih blagovnih rezerv;
7. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo, poda izhodišča za racionalno rabo energije in energetskih virov ter za prostorsko zasnovo omrežja energetske infrastrukture ter rabo potencialnih nahajališč mineralnih surovin;
8. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za turizem poda izhodišča za razvoj turizma in turistične ponudbe na nacionalni ravni;
9. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za elektronske komunikacije, poda izhodišča za razvoj elektronskih komunikacij na državni ravni;
10. Ministrstvo za promet, Direktorat za ceste, poda izhodišča, ki se nanašajo na razvoj državnega cestnega prometa;
11. Ministrstvo za promet, Direktorat za železnice, poda izhodišča, ki se nanašajo na razvoj državnega železniškega prometa;
12. Ministrstvo za promet, Direktorat za letalstvo, poda izhodišča, ki se nanašajo na razvoj državnega letalskega prometa;
13. Ministrstvo za promet, Direktorat za pomorstvo, poda izhodišča, ki se nanašajo na razvoj državnega vodnega prometa;
14. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, poda izhodišča, ki se nanašajo na razvoj državnega cestnega omrežja in državnih kolesarskih poti, razen omrežja avtocest;
15. Ministrstvo za promet, Uprava RS za civilno letalstvo, poda izhodišča, ki se nanašajo na razvoj civilnega letalstva, letališč in vzletišč;
16. Družba za avtoceste RS poda izhodišča, ki se nanašajo na razvoj državnega avtocestnega omrežja;
17. Javna agencija RS za železniški promet poda izhodišča, ki se nanašajo na razvoj železniškega omrežja;
18. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, opredeli izhodišča prostorskega razvoja ter režimov urejanja območij in infrastrukture, ki so namenjena za potrebe obrambe;
19. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, opredeli izhodišča, usmeritve in ukrepe za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;
20. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, opredeli izhodišča, usmeritve in ukrepe za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;
21. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, pripravi izhodišča za rabo in ohranjanje potencialov kmetijskih zemljišč;
22. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, pripravi izhodišča za rabo in ohranjanje gozdov ter izhodišča za razvoj dejavnosti lovstva in ribištva;
23. Ministrstvo za zdravje, Direktorat za zdravstveno varstvo, poda izhodišča za razvoj omrežja ustanov zdravstvene dejavnosti;
24. Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad za razvoj šolstva, poda izhodišča za razvoj omrežja izobraževalnih in znanstvenih ustanov osnovnega in srednjega šolstva;
25. Ministrstvo za šolstvo in šport, Direktorat za šport, poda izhodišča za razvoj športa in športne infrastrukture;
26. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Direktorat za visoko šolstvo, poda izhodišča za razvoj omrežje visokih in znanstvenih ustanov višjega in visokega šolstva;
27. Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino, poda izhodišča za varstvo kulturne dediščine ter druge dejavnosti kulture, ki so prostorsko relevantne;
28. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve poda izhodišča za zagotovitev ustreznega števila in strukture delovnih mest ter razvoja socialne infrastrukture;
29. Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za investicije, nepremičnine in splošne zadeve, poda izhodišča za ravnanje s skupnim premoženjem države, investicijami in stanovanjskimi zadevami;
30. Služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko poda izhodišča za usklajen in trajnosten regionalni in lokalni prostorski razvoj;
31. Zavod za gozdove Slovenije poda izhodišča za področje gozdarstva nacionalnega pomena;
32. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave poda izhodišča za ohranjanje narave;
33. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije poda izhodišča za varstvo kulturne dediščine na nacionalni ravni;
34. Geoplin, d.o.o. poda izhodišča za področje transporta in skladiščenja zemeljskega plina;
35. ELES Elektro – Slovenija, d.o.o. poda izhodišča za področje prenosa električne energije;
36. Telekom Slovenije, d.d. poda izhodišča za področje telekomunikacij in zvez državnega pomena;
37. Regionalna razvojna agencija za Koroško poda izhodišča in programe za razvoj koroške regije, vezane na Občino Ravne na Koroškem;
38. Zavod za gozdove Slovenije, OE Slovenj Gradec, poda izhodišča za področje gozdarstva lokalnega pomena;
39. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, OE Maribor, poda izhodišča za ohranjanje narave;
40. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor, poda izhodišča za varstvo kulturne dediščine lokalnega pomena;
41. Elektro Celje, d.d., PE Slovenj Gradec poda izhodišča za področje prenosa in distribucije električne energije lokalnega pomena;
42. Petrol Energetika Ravne, d.o.o. poda izhodišče za infrastrukturno opremljanje s toplovodnim in plinovodnim omrežjem lokalnega pomena;
43. Javno komunalno podjetje Log, d.o.o. poda izhodišča za področje vodooskrbe, področje odvajanja in čiščenja odpadnih vod, ravnanja z odpadki na lokalnem nivoju ter urejanja lokalnega cestnega omrežja;
44. Telekom Slovenije, d.d., PE Maribor, poda izhodišča za področje telekomunikacij in zvez lokalnega pomena;
45. Občina Ravne na Koroškem poda izhodišča za področje razvoja gospodarstva, družbene javne infrastrukture (zdravstva, šolstva, športa, socialnega varstva, javne uprave …) lokalnega pomena, turizma, kmetijstva, prometa (lokalnih cest) in druge infrastrukture lokalnega pomena;
46. druga ministrstva in nosilci urejanja prostora na lokalnem nivoju podajo izhodišča v skladu z interesom sodelovanja pri pripravi sprememb in dopolnitev glede na prostorsko relevantnost dejavnosti.
6. Objava sklepa
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v svetovnem spletu ter začne veljati z dnem objave.
Št. 350-0-0001/2007-401
Ravne na Koroškem, dne 4. maja 2007
Župan
Občine Ravne na Koroškem
mag. Tomaž Rožen l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti