Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2007 z dne 15. 5. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2007 z dne 15. 5. 2007

Kazalo

2323. Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Poljčane, stran 5913.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakon o lokalni samoupravi (ZLS-UPB1, Uradni list RS, št. 100/05, 21/06), 10. člena Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 5/07) ter določil Odloka o proračunu Občine Poljčane za leto 2007 je Občinski svet Občine Poljčane na svoji 6. redni seji dne 3. 5. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Poljčane
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
Ta pravilnik ureja dodeljevanje enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka, določa upravičence, pogoje in postopek za pridobitev ter višino enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka.
2. člen
Enkratna denarna pomoč staršem novorojenega otroka (v nadaljevanju: denarna pomoč), je pomoč, s katero se družini zagotovijo dodatna finančna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z otrokovim rojstvom.
II. UPRAVIČENCI
3. člen
Pravico do denarne pomoči ima starš novorojenca pod pogojem:
– da je novorojenec državljan Republike Slovenije in ima stalno prebivališče v Občini Poljčane nepretrgoma od rojstva do vložitve vloge za uveljavitev denarne pomoči po tem pravilniku,
– da je vsaj eden od staršev novorojenca državljan Republike Slovenije in ima stalno prebivališče v Občini Poljčane že najmanj eno leto pred rojstvom novorojenca.
V primeru, da starša živita ločeno, uveljavlja pravico do denarne pomoči tisti od staršev pri katerem otrok dejansko živi, pod pogojem, da imata oba z novorojencem stalno prebivališče v občini Poljčane.
Pravico do denarne pomoči lahko uveljavlja tudi oseba, ki je zakoniti zastopnik otroka na podlagi odločbe pristojnega organa.
4. člen
Upravičenec nima pravice zahtevati denarne pomoči po tem pravilniku, če prejme denarno pomoč ob rojstvu otroka v drugi občini.
III. PREJEMNIK
5. člen
Denarna pomoč se izplača enemu od staršev, ki ga upravičenca v vlogi navedeta kot prejemnika denarne pomoči.
Pri enostarševskih družinah se denarna pomoč izplača tistemu od staršev, pri katerem otrok dejansko živi, če se starša s pisnim sporazumom izrecno ne dogovorita drugače.
V primeru iz tretjega odstavka 3. člena se denarna pomoč izplača zakonitemu zastopniku otroka.
IV. VIŠINA
6. člen
Sredstva za izplačilo denarne pomoči se zagotovijo v proračunu Občine Poljčane.
Višina denarne pomoči znaša za prvega novorojenca 200,00 EUR, za vsakega nadaljnjega novorojenca pa 300 EUR.
O spremembi višine pomoči odloča Občinski svet Občine Poljčane s sklepom na predlog župana.
V. POSTOPEK
7. člen
Upravičenci uveljavljajo pravico do denarne pomoči s posebno pisno vlogo, ki jo lahko dvignejo na Občini Poljčane ali na CSD Slovenska Bistrica ter izpolnjeno po pošti ali osebno posredujejo na naslov Občina Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane.
Vloga bo upravičencem na voljo tudi na spletni strani Občine Poljčane.
Rok za vložitev vloge je najkasneje šest mesecev po rojstvu otroka. Možnost uveljavitve imajo starši novorojenca rojenega od vključno 1. januarja 2007. Po preteku tega roka pravice do denarne pomoči ni mogoče več uveljaviti, zato se vloga kot prepozno vložena s sklepom zavrže.
8. člen
V vlogi iz prejšnjega člena morajo biti navedeni podatki o novorojencu in upravičencu ter številka transakcijskega računa, kamor se nakaže denarna pomoč.
Vlogi je potrebno priložiti:
– kopijo izpiska iz rojstne matične knjige,
– dokazilo o državljanstvu vlagatelja-ice ter
– dokazilo o stalnem prebivališču vlagatelja-ice in otroka.
Navedeno dokumentacijo si bo občinska uprava pridobila po uradni dolžnosti, če bo stranka na vlogi soglašala, da tovrstne podatke pridobi občinska uprava.
9. člen
O dodelitvi denarne pomoči se odloči z upravno odločbo.
Zoper izdano odločbo je dovoljena pritožba v roku 15 dni od njene vročitvi pri županu Občine Poljčane. Pritožba se vloži pisno ali ustno na zapisnik pri organu, ki je to odločbo izdal.
Denarna pomoč se upravičencu izplača v roku 30 dni po pravnomočnosti odločbe na njegov osebni račun.
10. člen
Upravičenec je dolžan vrniti prejeto denarno pomoč skupaj z zamudnimi obrestmi, če se ugotovi, da jo je prejel na podlagi neresničnih podatkov oziroma v nasprotju z določbami tega pravilnika.
VI. KONČNA DOLOČBA
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Poljčane, dne 3. maja 2007
Župan
Občine Poljčane
Stanislav Kovačič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti