Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2007 z dne 15. 5. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2007 z dne 15. 5. 2007

Kazalo

2322. Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Poljčane, stran 5912.

Na podlagi prvega odstavka 22. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1-UPB4, Uradni list RS, št. 133/06), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB1, Uradni list RS, št. 100/05 in 21/06) ter 17. člena Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 5/07) je Občinski svet Občine Poljčane na 6. redni seji dne 3. 5. 2007 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Poljčane
1.
S tem odlokom se ustanovi ter določi sestava in delovno področje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Poljčane (v nadaljnjem besedilu: svet).
2.
Svet deluje na področju varnosti, vzgoje in preventive v cestnem prometu, skrbi za razvijanje in izvajanje ukrepov za večjo varnost, za dvig varnostne prometne kulture udeležencev v cestnem prometu ter razvijanje humanih in solidarnih odnosov med udeleženci v cestnem prometu na območju Občine Poljčane, ter sodeluje s pristojnimi državnimi organi, društvi, organizacijami, podjetji in drugimi, ki imajo podobne interese.
3.
Svet opravlja zlasti naslednje naloge:
– ocenjuje stanje varnosti v cestnem prometu na lokalni ravni,
– predlaga občinskemu svetu v sprejem programe za varnost cestnega prometa in ustrezne ukrepe za njihovo izvajanje,
– koordinira izvajanje nalog na podlagi programov za varnost cestnega prometa na lokalni ravni,
– skrbi za izvajanje prometne vzgoje, dodatno izobraževanje in obveščanje udeležencev cestnega prometa,
– skrbi za izdajanje in razširjenje prometnovzgojnih publikacij in drugih gradiv, pomembnih za preventivo in vzgojo v cestnem prometu,
– sodeluje z Ministrstvom, pristojnim za promet in s sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu drugih občin,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in občinskimi akti s področja preventive in varnosti v cestnem prometu.
4.
Delovanje sveta je javno.
Člane sveta imenuje Občinski svet Občine Poljčane za mandatno dobo štirih let na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Mandatna doba članov je vezana na mandatno dobo članov občinskega sveta. Člani so lahko ponovno imenovani.
5.
Svet šteje pet članov, in sicer:
– predstavnik občinskega sveta,
– predstavnik ZŠAM ali AMD,
– predstavnik policijske postaje,
– dva predstavnika vzgojno-izobraževalnih institucij.
6.
Svet se konstituira na prvi seji, ki jo skliče župan občine. Člani izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika, ki nadomešča predsednika v njegovi odsotnosti.
7.
Predsednik sveta pripravlja, sklicuje in vodi seje sveta ter skrbi za izvajanje sprejetih odločitev. Predsednik skliče sejo sveta najmanj dvakrat letno.
Svet obravnava zadeve iz svojega delovnega področja na sejah.
Gradivo za sejo mora biti poslano članom sveta najmanj tri dni pred sejo.
Opravljanje strokovnih in administrativno-tehničnih nalog za svet zagotavlja občinska uprava.
8.
Svet je dolžan letno poročati Občinskemu svetu Občine Poljčane o svojih aktivnostih v preteklem letu in pripraviti program za prihodnje leto.
9.
Finančna sredstva za izvajanje nalog sveta se v skladu z vsakoletnim programom dela sveta zagotovijo v občinskem proračunu. Svet lahko za opravljanje svojega dela in nalog pridobiva sredstva tudi iz drugih virov.
10.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Poljčane, dne 3. maja 2007
Župan
Občine Poljčane
Stanislav Kovačič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti