Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2007 z dne 15. 5. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2007 z dne 15. 5. 2007

Kazalo

2321. Odlok o ustanovitvi vaških odborov Občinskega sveta Občine Poljčane in določitvi njihovih območij, stran 5911.

Na podlagi tretjega odstavka 30. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB1, Uradni list RS, št. 100/05 in 21/06) in v skladu z 68. členom Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 05/07) je Občinski svet Občine Poljčane na 6. redni seji dne 3. 5. 2007 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi vaških odborov Občinskega sveta Občine Poljčane in določitvi njihovih območij
1. člen
S tem odlokom se za posamezna območja Občine Poljčane ustanovijo vaški odbori kot posvetovalna telesa Občinskega sveta Občine Poljčane (v nadaljevanju: vaški odbori), določijo njihova območja, naloge, način imenovanja, sestavo, število članov, način delovanja ter zagotavljanje strokovne pomoči za potrebe vaških odborov.
2. člen
Ustanovi se osem vaških odborov, ki zagotavljajo zastopanost vseh naselij:
– vaški odbor za območje naselij Globoko ob Dravinji, Modraže in Novake, ki šteje 4 člane,
– vaški odbor za območje naselij Brezje in Križeča vas, ki šteje 3 člane,
– vaški odbor za območje naselij Hrastovec pod Bočem, Krasna in Studenice, ki šteje 5 članov,
– vaški odbor za območje naselij Zg. Poljčane, Podboč, Lovnik, Ljubično, ki šteje 7 članov,
– vaški odbor za naselje Lušečka vas in Čadramska vas, ki šteje 5 članov,
– vaški odbor za območje naselja Poljčane, ki šteje 7 članov,
– vaški odbor za območje naselja Sp. Poljčane, ki šteje 5 članov,
– vaški odbor za območje naselja Sp. Brežnica in Stanovsko, ki šteje 5 članov.
3. člen
V vaški odbor se imenujejo občani s stalnim prebivališčem na območju, za katerega je vaški odbor ustanovljen.
Na podlagi 68. člena Statuta Občine Poljčane, člane vaških odborov imenujejo in razrešujejo, na predlog komisije Občinskega sveta za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, občani na zborih občanov, ki jih skliče župan za območje skupnosti, za katero je odbor ustanovljen.
Komisija pozove občane, društva, politične stranke in druge organizacije, da posredujejo predloge kandidatov za člane posameznih vaških odborov. Na podlagi prispelih predlogov pripravi komisija predlog za imenovanje.
Člane odborov potrjujejo in razrešujejo občani na zborih občanov, ki jih v skladu s statutom občine skliče župan za območje posameznega odbora.
Občani odločajo o potrditvi ali razrešitvi člana odbora z večino glasov vseh navzočih na zboru občanov.
4. člen
Na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, lahko občani na zboru občanov, ki ga skliče župan za območje posameznega odbora, pred potekom mandata razrešijo člana vaškega odbora, če:
– se brez opravičila ne udeležuje sej vaških odborov,
– ne izvršuje nalog, ki jih ima v skladu s tem odlokom.
5. člen
Vaški odbori:
– predlagajo občinskemu svetu predloge in programe ki se nanašajo na območje njihovega delovanja (programi komunalnih del in drugi programi),
– obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta, ki se nanašajo na njihovo območje,
– obravnavajo predloge občanov in drugih, ki se nanašajo na območje njihovega delovanja ter jih posredujejo občinskim organom v reševanje,
– sodelujejo z društvi ter nevladnimi in drugimi organizacijami z območja delovanja,
– na krajevno primeren način obveščajo občane o svojem delovanju in drugih zadevah, ki se nanašajo na območje,
– sodelujejo pri organizaciji in izvedbi programov in aktivnostih, ki se izvajajo na njihovem območju,
– izvajajo druge naloge na podlagi odločitev pristojnih organov Občine Poljčane in občinskega sveta.
6. člen
Člani vaškega odbora na prvi seji izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika predsednika vaškega odbora.
7. člen
Prvo sejo vaškega odbora skliče župan.
Vse ostale seje sklicuje predsednik v primeru njegove odsotnosti pa namestnik predsednika vaškega odbora. To velja tudi za vodenje sej.
Sejo lahko skliče tudi župan in sicer na lastno pobudo ali na zahtevo občinskega sveta.
8. člen
Vaški odbor je sklepčen, če je na seji navzočih več kot polovica članov vaškega odbora. Odločitev vaškega odbora je sprejeta, če je zanjo glasovala več kot polovica navzočih članov vaškega odbora.
9. člen
Vabilo za sejo vaškega odbora mora biti posredovano pet dni pred dnevom, za katerega je sklicana seja.
Z vabilom za sklic se članom pošlje tudi predlog dnevnega reda in morebitno gradivo za predlagane točke dnevnega reda. Predsednik odbora poskrbi, da se za vsako sejo zapiše zapisnik in vodi evidenca sprejetih sklepov.
Vabilo za sklic vaškega odbora se mora poslati tudi vsem članom občinskega sveta, županu, podžupanu, direktorju občine in strokovnemu uslužbencu občinske uprave, ki dela na področju na katere se nanašajo točke dnevnega reda seje vaškega odbora.
10. člen
Predsedniki vaških odborov sestavljajo posvetovalni kolegij, ki ga vodi župan oziroma od župana pooblaščena oseba. Posvetovalni kolegij daje mnenja, predloge in pobude ter postavlja vprašanja s področja delovanja vaških odborov organom Občine Poljčane in drugim, ki urejajo zadeve s tega področja.
11. člen
Organizacijsko, strokovno in tehnično pomoč ter prostorske pogoje za potrebe vaških odborov zagotavlja občinska uprava Občine Poljčane.
12. člen
Funkcija člana vaškega odbora je nezdružljiva s funkcijo župana, podžupana, člana nadzornega odbora ter s funkcijo uslužbenca v občinski upravi.
13. člen
Mandat članov vaških odborov sovpada z mandatom članov občinskega sveta. Člani vaških odborov se imenujejo v roku 45 dni po sprejemu tega odloka.
14. člen
Ta odlok prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Poljčane, dne 3. maja 2007
Župan
Občine Poljčane
Stanislav Kovačič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti