Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2007 z dne 15. 5. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2007 z dne 15. 5. 2007

Kazalo

2319. Pravilnik o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Podčetrtek, stran 5909.

Na podlagi 100.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1) in 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 66/06, 92/06 in 5/07) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 5. redni seji dne 26. 4. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Podčetrtek
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Za ureditev plač in delovnih razmerij občinskih funkcionarjev se smiselno uporabljajo določbe Zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list RS, št. 30/90, 18/91, 22/91, 2/91-I in 4/93), Odlok o plačah funkcionarjev (Uradni list RS, št. 24/06), Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 110/06 – UPB6), kolikor Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1) ne določa drugače.
Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno, oziroma plačila za opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno.
Najvišje vrednotena funkcija v občini je funkcija župana. Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, ter članom nadzornega odbora pripadajo nagrade za njihovo delo, ki se določijo v skladu z določbami tega pravilnika.
Občinski volilni komisiji ter volilnim odborom pripada plačilo v višini, kot jo določa Zakon o lokalnih volitvah.
2. člen
Občinski funkcionarji so: člani občinskega sveta, župan in podžupan.
Člani občinskega sveta opravljajo funkcijo nepoklicno.
Župan opravlja funkcijo poklicno. Župan se lahko odloči, da bo opravljal funkcijo nepoklicno. O svoji odločitvi je dolžan obvestiti občinski svet na prvi naslednji seji.
Podžupan opravlja funkcijo nepoklicno.
II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA PLAČE IN PLAČILA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE
3. člen
Za opravljanje funkcije župana Občine Podčetrtek, ki sodi v VI. skupino občin (2001 do 5000 prebivalcev), je s predpisom, ki določa plače funkcionarjev, določen 49. plačni razred. Županu pripada dodatek za delovno dobo v skladu z zakonom.
Če župan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo za opravljanje funkcije v višini 50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno, vendar brez dodatka za delovno dobo.
4. člen
Funkcija podžupana je v skladu s predpisi razvrščena v plačni razred 34–41. Plačni razred podžupana določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil.
Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plača oziroma plačilo za opravljanje funkcije v višini največ 50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno. Višina plačila se oblikuje na podlagi mesečnega poročila o opravljenih delovnih urah, ki ga vodi občinska uprava in ga potrdi župan in se oblikuje v skladu z naslednjimi kriteriji in merili:
– za vodenje seje občinskega sveta (po pooblastilu župana oziroma zaradi nadomeščanja po zakonu) 90 EUR neto
– za opravljanje nalog iz pristojnosti župana na podlagi dejansko opravljenih ur z urno postavko v vrednosti 6 EUR neto.
5. člen
Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta je sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta oziroma delovnega telesa občinskega sveta.
Letni znesek sejnin vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 15% letne plače župana.
Članu občinskega sveta se za opravljanje funkcije za posamezni mesec določi sejnina glede na delo, ki ga je opravil, in sicer za:
– udeležbo na redni in izredni seji občinskega sveta v višini 75 EUR neto
– predsedovanje seji delovnega telesa občinskega sveta v višini 40 EUR neto
– udeležbo na seji delovnega telesa, katerega član je, v višini 25 EUR neto.
V primeru prekinitve in nadaljevanja iste seje so člani občinskega sveta upravičeni do plačila za udeležbo na eni seji.
Sejnina zajema tudi stroške prihoda na seje sveta.
Izplačilo se opravi na podlagi evidence o opravljenem delu članov občinskega sveta, ki jo vodi občinska uprava.
6. člen
Odločbo o plači župana izda komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Plača funkcionarja je pravica, ki mu gre praviloma na podlagi sklenjenega delovnega razmerja, plačilo za opravljanje funkcije nepoklicnega župana, podžupana oziroma člana občinskega sveta pa na podlagi ugotovitvenega sklepa o imenovanju oziroma sklepa o imenovanju.
7. člen
Delodajalcu, kjer je občinski funkcionar, ki opravlja funkcijo nepoklicno, v rednem delovnem razmerju in ki uveljavlja pravico do dela plače za čas, ko je občinski funkcionar v rednem delovnem razmerju opravljal občinsko funkcijo, se prizna povračilo največ v višini 33% plače, ki mu jo izplačuje za redni delovni čas.
III. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA NAGRAD
8. člen
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se za opravljanje dela v delovnem telesu določi nagrada v obliki sejnine, ki se izplača za udeležbo na seji v višini 25 EUR neto.
Izplačilo se opravi na podlagi evidence o opravljenem delu članov delovnih teles, ki jo vodi občinska uprava.
9. člen
Člani nadzornega odbora občine imajo pravico do nagrade, ki se oblikuje glede na opravljeno delo, in sicer:
– predsedovanje na seji nadzornega odbora 50 EUR neto
– udeležba na seji nadzornega odbora za člane 30 EUR neto.
Nagrada predsednika in članov nadzornega odbora se izplačuje na podlagi sklepa o imenovanju, v skladu z evidenco opravljenega dela, ki jo vodi občinska uprava. Letni znesek nagrade posamezniku ne sme presegati zakonsko določenih 15% letne plače župana.
10. člen
Predsednik, člani in njihovi namestniki in tajnik občinske volilne komisije ter predsedniki in člani volilnih odborov ter njihovi namestniki imajo za opravljanje dela v zvezi z izvedbo lokalnih volitev in referendumov in volitev v skladu z zakonom pravico do nagrade.
Sklep o obsegu sredstev za nagrade iz prejšnjega odstavka sprejme občinski svet najkasneje v 15 dneh po razpisu volitev ali referenduma.
Nagrade članom volilne komisije se oblikujejo kot:
– sejnina, ki se izplača za udeležbo na seji, ter
– plačilo za izvedbo nalog po sklepu komisije.
Nagrade članom volile komisije se oblikujejo v skladu z zakonskimi določili, ki jih določi s sklepom volilna komisija za posamezne volitve oziroma referendum.
IV. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI
11. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračil, nadomestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te pravice.
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo. Stroški prevoza se povrnejo v skladu s predpisi.
Občinski funkcionar ima pravico do dnevnice za službeno potovanje v skladu s predpisi.
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti. Stroški prenočevanja se povrnejo na podlagi predloženega računa v skladu s predpisi.
12. člen
Pravice iz 11. člena tega pravilnika uveljavlja občinski funkcionar na podlagi naloga za službeno potovanje.
Nalog za službeno potovanje izda župan. Kolikor gre za službeno potovanje župana, izda nalog tajnik občinske uprave ali podžupan.
V. NAČIN IZPLAČEVANJA
13. člen
Sredstva za izplačevanje plač, plačil za opravljanje funkcije, nagrad in povračil stroškov, ki jih imajo občinski funkcionarji, člani delovnih teles ter člani drugih občinskih organov, se zagotovijo iz sredstev proračuna občine.
Plače oziroma plačila za opravljanje funkcije župana se izplačujejo mesečno za pretekli mesec najkasneje do 10. v tekočem mesecu.
Plačila za opravljanje funkcije in nagrade se izplačujejo tromesečno.
Prejemki, določeni v 11. členu tega pravilnika, se izplačujejo v petnajstih dneh po končanem službenem potovanju.
Povračila stroškov v zvezi z delom se izplačujejo v skladu s predpisi, ki jih urejajo.
Plačila za opravljanje funkcije in nagrade se usklajujejo z rastjo izhodiščne plače župana, o spremembi pa odloča občinski svet s posebnim sklepom na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na člane komisij in odborov občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se smiselno uporabljajo tudi za izplačilo sejnin članom drugih začasnih delovnih teles, komisij, odborov, svetov, ki jih ustanovi ali imenuje občinski svet ali župan.
15. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 37/99).
16. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0045/2007
Podčetrtek, dne 3. maja 2007
Župan
Občine Podčetrtek
Peter Misja l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti