Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2007 z dne 15. 5. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2007 z dne 15. 5. 2007

Kazalo

2318. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Podčetrtek, stran 5909.

Na podlagi 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (16/07 – UPB5) in 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 66/06, 92/06 in 5/07) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 5. redni seji dne 26. 4. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Podčetrtek
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Podčetrtek (Uradni list RS, št. 59/96, 72/98 in 123/03) se 15. člen spremeni tako, da se glasi:
»Svet zavoda sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja
– trije predstavniki delavcev in
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet Občine Podčetrtek.
V svetu zavoda so zastopani delavci in starši tako, da je po eden predstavnik iz matične šole, podružnične šole in vrtca.
Predstavnike delavcev izvolijo zaposleni na tajnih volitvah po postopku in na način, ki ga določata zakon in ta odlok. Predstavnike staršev pa volijo starši na svetih staršev.«
2. člen
Besedilo 24. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor ima najmanj visokošolsko izobrazbo ter izpolnjuje pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca v zavodu, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju ter ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit.
Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena je za ravnatelja lahko imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata.
Svet zavoda si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti:
– mnenje učiteljskega in vzgojiteljskega zbora
– mnenje lokalne skupnosti, na območju katere ima zavod sedež
– mnenje sveta staršev.
Učiteljski in vzgojiteljski zbor o mnenju glasujeta tajno.
Lokalna skupnost in svet staršev mnenje obrazložijo.
Če učiteljski in vzgojiteljski zbor, svet staršev in lokalna skupnost ne dajo mnenja v roku 20 dni od dneva, ko so bili zanj zaprošeni, lahko svet zavoda o izbiri odloči brez tega mnenja.
Svet zavoda izmed prijavljenih kandidatov izbere kandidata za ravnatelja in posreduje obrazložen predlog za imenovanje v mnenje ministru. Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet odloči o imenovanju ravnatelja brez tega mnenja.
Mandat ravnatelja traja pet let.«
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, določbe 1. člena pa se začnejo uporabljati po izteku sedanjega mandata.
Št. 032-0041/2007
Podčetrtek, dne 3. maja 2007
Župan
Občine Podčetrtek
Peter Misja l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti