Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2007 z dne 15. 5. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2007 z dne 15. 5. 2007

Kazalo

2315. Odlok o proračunu Občine Medvode za leto 2008, stran 5905.

Na podlagi 25. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 29/06 – uradno prečiščeno besedilo), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve) in 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) je Občinski svet Občine Medvode na 5. seji dne 8. 5. 2007 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Medvode za leto 2008
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Medvode za leto 2008 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
                              V EUR
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov          Proračun leta 2007
---------------------------------------------------------------
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)         10.729.932
TEKOČI PRIHODKI (70+71)               10.112.338
70 DAVČNI PRIHODKI                  8.844.149
700 Davki na dohodek in dobiček            6.854.498
703 Davki na premoženje                1.648.306
704 Domači davki na blago in storitve          341.345
706 Drugi davki                        0
71 NEDAVČNI PRIHODKI                 1.268.189
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja    117.505
711 Takse in pristojbine                 22.951
712 Denarne kazni                    14.605
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev        70.731
714 Drugi nedavčni prihodki              1.042.397
72 KAPITALSKI PRIHODKI                 500.752
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev        83.459
721 Prihodki od prodaje zalog                 0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in
nematerialnega premoženja                417.293
73 PREJETE DONACIJE                      0
730 Prejete donacije iz domačih virov             0
731 Prejete donacije iz tujine                0
74 TRANSFERNI PRIHODKI                 116.842
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih instutucij                116.842
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)           11.222.338
40 TEKOČI ODHODKI                   2.759.439
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim          500.751
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost                         91.387
402 Izdatki za blago in storitve           2.069.237
403 Plačila domačih obresti               52.162
409 Rezerve                       45.902
41 TEKOČI TRANSFERI                  4.108.075
410 Subvencije                     147.096
411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom                    1.844.054
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam                      700.217
413 Drugi tekoči domači transferi           1.416.708
414 Tekoči transferi v tujino                 0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI               4.114.756
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev        4.114.756
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI               240.068
431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki                        42.480
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom                       197.588
 
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. – II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)               –492.406
 
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB             0
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPIT. DELEŽEV (750+751+752)             0
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL               0
750 Davki na dohodek in dobiček
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT.
DELEŽEV (440+441+442)                     0
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT.
DELEŽEV                            0
440 Davki na dohodek in dobiček
441 Povečanje kapitalskih deležev in
naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja v
javnih skladih in drugih osebah javnega
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPIT. DELEŽEV (IV.–V.)               0
 
C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)                 375.563
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje                 375.563
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)               133.534
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga              133.534
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA
RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)           –250.376
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.)          –242.029
XI. NETO FINACIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX)        492.406
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.
PRETEKLEGA LETA                     250.376
---------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni proračunskih postavk prikazan s programsko in funkcionalno klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na uradni spletni strani Občine Medvode.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena Zakona o javnih financah, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom,
2. prihodki ožjih delov lokalnih skupnosti za KS program,
3. prihodki od takse za obremenjevanje vode,
4. prihodki od takse za obremenjevanje okolja,
5. drugi prihodki, ki jih določi občina.
4. člen
Sredstva proračuna se med letom zagotavljajo neposrednim in posrednim uporabnikom proračuna ter prejemnikom proračunskih sredstev.
Uporabniki proračunskih sredstev morajo organizirati izvrševanje del in nalog iz svojega področja v mejah sredstev odobrenih s proračunom.
Sredstva se smejo uporabljati za namene, ki so določeni s proračunom. Sredstva se med letom dodeljujejo na podlagi zahtevkov oziroma kot mesečne dotacije. Pri tem se upošteva zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnostno stanje proračuna.
5. člen
Če se med letom znatno spremeni delovno področje, pristojnosti oziroma naloge uporabnika, se sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za delovanje uporabnika.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O povečanju ali zmanjšanju obsega sredstev, do višine 5% vseh prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov, iz prvega odstavka odloča župan.
O povečanju ali zmanjšanju obsega sredstev, ki so večji od višine 5% vseh prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov, iz prvega odstavka odloča občinski svet na predlog župana.
Župan s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2008 in njegovi realizaciji.
6. člen
Neposredni proračunski uporabnik lahko v tekočem letu za investicijske odhodke in investicijske transfere razpiše javno naročilo za celotno vrednost večletnega projekta, če je vključen v načrt razvojnih programov in če so zanj že načrtovane pravice porabe na postavki proračuna za tekoče leto. V razpisnih pogojih javnega naročila se morajo opredeliti pogoji za sklenitev pogodbe na način iz naslednjega odstavka.
Neposredni proračunski uporabnik lahko v letu 2008 prevzema obveznosti s pogodbami, ki zahtevajo plačilo v prihodnjih letih, če je izvedel javno naročilo v skladu s prvim odstavkom tega člena in pod naslednjimi pogoji:
– za leto 2009 do višine 60% obsega pravic porabe, zagotovljenih na postavkah investicijskih odhodkov in investicijskih transferov proračuna za leto 2008;
– za leto 2010 pa do višine 40% obsega pravic porabe, zagotovljenih na postavkah investicijskih odhodkov in investicijskih transferov proračuna za leto 2008.
Skupni obseg obveznosti neposrednega uporabnika, prevzetih v letu 2008, ki bodo zapadle v plačilo v letu 2009 za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% obsega pravic porabe, zagotovljenih na postavkah tekočih odhodkov in tekočih transferov proračuna za leto 2008.
Omejitve iz drugega in tretjega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi in zakupnimi pogodbami ter prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, komunalnih storitev in drugih storitev potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
7. člen
Predstojnik neposrednega uporabnika (župan) lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
Od skupno doseženih letnih prihodkov proračuna se izloči do 1,5% prihodkov proračuna v letu, v katerem se izvajajo ukrepi odprave posledic naravnih nesreč v proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 42.000 EUR župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
9. člen
Med odhodki proračuna se izkazuje tudi splošna proračunska rezervacija.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih v proračunu ni bilo mogoče načrtovati.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
10. člen
Premoženje občine sestavljajo nepremične in premične stvari v lasti občine, denarna sredstva in pravice. S premoženjem Občine Medvode gospodari župan.
Odločitev o odsvojitvi delov premoženja Občine Medvode sprejme občinski svet v skladu z zakonom. Vrednost premoženja izkazuje Občina Medvode v premoženjski bilanci v skladu z zakonom in statutom.
IV. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
11. člen
Župan lahko odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga do višine 250 EUR, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve. Kot dolgovi po tem členu se ne štejejo dolgovi do občine iz naslova obveznih dajatev.
V. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE
12. člen
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2008 lahko zadolži do višine 375.563 EUR, in sicer za investicije na področju komunalne dejavnosti – kanalizacije, varstva okolja in izobraževanja.
Občina se lahko likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5% zadnjega sprejetega proračuna. Občina mora odplačati dolg iz naslova likvidnostne zadolžitve do 31. decembra proračunskega leta.
V letu 2008 Občina Medvode ne more dajati poroštva za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina. O dajanju poroštev odloča občinski svet.
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je Občina Medvode, se lahko zadolžujejo do zakonsko dovoljenih obsegov le s soglasjem občine. O dajanju soglasij k zadolževanju odloča občinski svet.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
V obdobju začasnega financiranja v letu 2009, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana. Poraba sredstev iz začasnega financiranja je sestavni del proračuna.
14. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-124/07
Medvode, dne 8. maja 2007
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti