Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2007 z dne 15. 5. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2007 z dne 15. 5. 2007

Kazalo

2314. Odlok o proračunu Občine Medvode za leto 2007, stran 5903.

Na podlagi 25. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 29/06 – uradno prečiščeno besedilo), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve)) in 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) je Občinski svet Občine Medvode na 5. seji dne 8. 5. 2007 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Medvode za leto 2007
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Medvode za leto 2007 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
                             v EUR
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov         Proračun leta 2007
-------------------------------------------------------------
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)        10.514.530
TEKOČI PRIHODKI (70+71)               9.674.103
70 DAVČNI PRIHODKI                 8.470.831
700 Davki na dohodek in dobiček           6.446.545
703 Davki na premoženje               1.641.211
704 Domači davki na blago in storitve         383.075
706 Drugi davki                       0
71 NEDAVČNI PRIHODKI                1.203.272
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja   120.623
711 Takse in pristojbine                22.951
712 Denarne kazni                   14.605
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev       69.162
714 Drugi nedavčni prihodki              975.931
72 KAPITALSKI PRIHODKI                492.405
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev       75.113
721 Prihodki od prodaje zalog                0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in
nematerialnega premoženja               417.292
73 PREJETE DONACIJE                     0
730 Prejete donacije iz domačih virov            0
731 Prejete donacije iz tujine               0
74 TRANSFERNI PRIHODKI                348.022
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih instutucij               348.022
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)          11.121.691
40 TEKOČI ODHODKI                  2.413.642
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim         497.767
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost     90.782
402 Izdatki za blago in storitve          1.727.029
403 Plačila domačih obresti              52.162
409 Rezerve                      45.902
41 TEKOČI TRANSFERI                 3.889.864
410 Subvencije                    144.592
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom    1.800.000
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam                     665.436
413 Drugi tekoči domači transferi          1.279.836
414 Tekoči transferi v tujino                0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI              4.514.814
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev       4.514.814
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI              303.371
431 Investicijski transferi pravnim in
fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki    137.706
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom                      165.665
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. – II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)              –607.161
 
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB            0
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPIT. DELEŽEV (750+751+752)            0
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL              0
750 Davki na dohodek in dobiček
751 Prodaja kapitalskih deležev               0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT.
DELEŽEV (440+441+442)                    0
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV        0
440 Davki na dohodek in dobiček
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja v
javnih skladih in drugih osebah javnega
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPIT. DELEŽEV (IV.–V.)              0
 
C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)                   0
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje                   0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)              118.928
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga             118.928
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)        –726.089
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.)         –118.928
XI. NETO FINACIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX)       607.161
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.
PRETEKLEGA LETA                    726.089
-------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni proračunskih postavk prikazan s programsko in funkcionalno klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na uradni spletni strani Občine Medvode.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena Zakona o javnih financah, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom,
2. prihodki ožjih delov lokalnih skupnosti za KS program,
3. prihodki od takse za obremenjevanje vode,
4. prihodki od takse za obremenjevanje okolja,
5. drugi prihodki, ki jih določi občina.
4. člen
Sredstva proračuna se med letom zagotavljajo neposrednim in posrednim uporabnikom proračuna ter prejemnikom proračunskih sredstev.
Uporabniki proračunskih sredstev morajo organizirati izvrševanje del in nalog iz svojega področja v mejah sredstev odobrenih s proračunom.
Sredstva se smejo uporabljati za namene, ki so določeni s proračunom. Sredstva se med letom dodeljujejo na podlagi zahtevkov oziroma kot mesečne dotacije. Pri tem se upošteva zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnostno stanje proračuna.
5. člen
Če se med letom znatno spremeni delovno področje, pristojnosti oziroma naloge uporabnika, se sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za delovanje uporabnika.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O povečanju ali zmanjšanju obsega sredstev, do višine 5% vseh prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov, iz prvega odstavka odloča župan.
O povečanju ali zmanjšanju obsega sredstev, ki so večji od višine 5% vseh prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov, iz prvega odstavka odloča občinski svet na predlog župana.
Župan s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2007 in njegovi realizaciji.
6. člen
Neposredni proračunski uporabnik lahko v tekočem letu za investicijske odhodke in investicijske transfere razpiše javno naročilo za celotno vrednost večletnega projekta, če je vključen v načrt razvojnih programov in če so zanj že načrtovane pravice porabe na postavki proračuna za tekoče leto. V razpisnih pogojih javnega naročila se morajo opredeliti pogoji za sklenitev pogodbe na način iz naslednjega odstavka.
Neposredni proračunski uporabnik lahko v letu 2007 prevzema obveznosti s pogodbami, ki zahtevajo plačilo v prihodnjih letih, če je izvedel javno naročilo v skladu s prvim odstavkom tega člena in pod naslednjimi pogoji:
– za leto 2008 do višine 60% obsega pravic porabe, zagotovljenih na postavkah investicijskih odhodkov in investicijskih transferov proračuna za leto 2007;
– za leto 2009 pa do višine 40% obsega pravic porabe, zagotovljenih na postavkah investicijskih odhodkov in investicijskih transferov proračuna za leto 2007.
Skupni obseg obveznosti neposrednega uporabnika, prevzetih v letu 2007, ki bodo zapadle v plačilo v letu 2008 za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% obsega pravic porabe, zagotovljenih na postavkah tekočih odhodkov in tekočih transferov proračuna za leto 2007.
Omejitve iz drugega in tretjega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi in zakupnimi pogodbami ter prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, komunalnih storitev in drugih storitev potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov..
7. člen
Predstojnik neposrednega uporabnika (župan) lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
Od skupno doseženih letnih prihodkov proračuna se izloči do 1,5% prihodkov proračuna v letu, v katerem se izvajajo ukrepi odprave posledic naravnih nesreč v proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 42.000 EUR župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
9. člen
Med odhodki proračuna se izkazuje tudi splošna proračunska rezervacija.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih v proračunu ni bilo mogoče načrtovati.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
10. člen
Premoženje občine sestavljajo nepremične in premične stvari v lasti občine, denarna sredstva in pravice. S premoženjem občine Medvode gospodari župan.
Odločitev o odsvojitvi delov premoženja Občine Medvode sprejme občinski svet v skladu z zakonom. Vrednost premoženja izkazuje Občina Medvode v premoženjski bilanci v skladu z zakonom in statutom.
IV. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
11. člen
Župan lahko odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga do višine 250 EUR, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve. Kot dolgovi po tem členu se ne štejejo dolgovi do občine iz naslova obveznih dajatev.
V. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE
12. člen
Občina se lahko likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5% zadnjega sprejetega proračuna. Občina mora odplačati dolg iz naslova likvidnostne zadolžitve do 31. decembra proračunskega leta.
V letu 2007 Občina Medvode ne more dajati poroštva za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina. O dajanju poroštev odloča občinski svet.
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je Občina Medvode, se lahko zadolžujejo do zakonsko dovoljenih obsegov le s soglasjem občine. O dajanju soglasij k zadolževanju odloča občinski svet
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
Sredstva na postavki 9.1.2.14 Sofinanciranje gradnje vrtca se koristijo v skladu z veljavno zakonodajo. Pred koriščenjem sredstev se obvesti občinski svet.
14. člen
V obdobju začasnega financiranja v letu 2008, če bo začasno financiranje potrebno, se uporabljata ta odlok in sklep župana. Poraba sredstev iz začasnega financiranja je sestavni del proračuna.
15. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-123/07
Medvode, dne 8. maja 2007
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti