Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2007 z dne 15. 5. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2007 z dne 15. 5. 2007

Kazalo

2313. Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Ljubljana, stran 5899.

Na podlagi 29. in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1 in 21/06 – odl. US) in 85. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 5. seji dne 23. 4. 2007 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Mestne občine Ljubljana
1. člen
V 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. in 13. členu Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) se beseda »pečat« nadomesti z besedo »žig«.
2. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
»V MOL se njena organizacija in delovanje določita v skladu z načelom subsidiarnosti in decentralizacijo kot njegovo uveljavitvijo.
Kot ena izmed oblik uveljavitve načela subsidiarnosti in decentralizacije se na območju MOL kot ožji deli ustanovijo četrtne skupnosti.«.
3. člen
15. člen se črta.
4. člen
V 18. členu se:
– 4. točka spremeni tako, da se glasi:
»ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega sklada stanovanj tako, da:
– sprejema in uresničuje stanovanjski program MOL;
– spremlja ponudbo in povpraševanje na trgu najemnih stanovanj s ciljem izboljšanja stanovanjske oskrbe;
– zagotavlja predvsem gradnjo oziroma pridobivanje neprofitnih stanovanj ter jih oddaja v najem;
– omogoča občanom MOL najemanje stanovanjskih posojil;«;
– v 5. točki črta zadnja alineja;
– 7. točka spremeni tako, da se glasi:
»ureja in pospešuje zdravstveno dejavnost in dejavnost socialnega varstva tako, da:
– določa in zagotavlja mrežo javne zdravstvene službe na primarni ravni in daje predhodna mnenja k določanju mreže javne zdravstvene službe na sekundarni ravni;
– zagotavlja mrežo javne službe za storitev pomoči družini na domu;
– zagotavlja izvedbo drugih z zakonom določenih nalog;«;
– 8. točka spremeni tako, da se glasi:
»pospešuje kulturno in raziskovalno dejavnost tako, da:
– zagotavlja sredstva za izvajanje teh dejavnosti;
– ustanavlja javne zavode s področja kulture in zagotavlja pogoje za njihovo delovanje;
– omogoča dostopnost kulturnih programov;
– zagotavlja splošno izobraževalno knjižnično dejavnost;
– skrbi za kulturno dediščino na svojem območju;
– sofinancira javne kulturne programe in kulturne projekte ter spodbuja raziskovalno in mladinsko raziskovalno dejavnost;
– sodeluje z društvi in ustanovami s področja kulture ter jih vključuje v programe aktivnosti MOL;«;
– v 9. točki v besedilu pred dvopičjem za besedama »varstvo okolja« doda besedilo »in ohranjanja narave«, v prvi alineji besedi »naravne dediščine« nadomesti z besedama »naravnih dobrin« in na koncu zadnje alineje pred podpičjem doda besedilo »in ohranjanja narave«;
– 11. točka spremeni tako, da se glasi:
»ureja javni red in mir v MOL tako, da:
– ureja promet v MOL;
– sprejema program varnosti;
– določa prekrške in globe za prekrške, s katerimi se kršijo predpisi MOL;
– opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem predpisov MOL in drugih aktov, s katerimi ureja zadeve iz svoje pristojnosti, če ni z zakonom drugače določeno;
– organizira mestno redarstvo;
– izvaja nadzorstvo nad krajevnimi prireditvami;
– opravlja druge naloge v okviru teh pristojnosti;«;
– 12. točka spremeni tako, da se glasi:
»opravlja naloge, ki se nanašajo na:
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči in določanje pogojev za njihovo uporabo;
– ugotavljanje javnega interesa za uresničevanje predkupnih pravic MOL v skladu z zakonom in v primeru razlastitve nepremičnin za potrebe MOL;
– pripravo energetskega koncepta MOL in druge naloge s področja energetike;
– urejanje drugih lokalnih zadev javnega pomena.«.
5. člen
V 19. členu se pika na koncu prvega stavka nadomesti z vejico in doda besedilo »po zagotovitvi sredstev iz državnega proračuna.«. Drugi stavek se črta.
6. člen
20. člen se spremeni tako, da se glasi:
»MOL predpisuje občinske davke, takse, pristojbine, nadomestila, odškodnine in druge dajatve v skladu z zakonom.«.
7. člen
V zadnjem odstavku 23. člena se na koncu pika nadomesti z vejico in doda besedilo »če zakon ne določa drugače.«.
8. člen
V 27. členu se osma alineja spremeni tako, da se glasi:
»– na predlog župana odloča o poklicnem opravljanju funkcije podžupana,«.
Deseta alineja se dopolni tako, da se glasi:
»– izvaja ustanoviteljske pravice do zavodov, podjetij, skladov in drugih organizacij, če ni glede izvrševanja določenih ustanoviteljskih pravic z zakonom, s tem statutom, ustanovitvenim ali drugim aktom mestnega sveta drugače določeno,«.
Črtata se enajsta in štirinajsta alineja.
Dosedanji dvanajsta in trinajsta alineja postaneta enajsta in dvanajsta alineja.
Dosedanja petnajsta alineja, ki postane trinajsta alineja, se spremeni tako, da se glasi:
»– sprejema letni načrt prodaje finančnega premoženja in letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem MOL, lahko pa določi, da letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem MOL pod določeno vrednostjo sprejme župan,«.
Za trinajsto alinejo se doda nova štirinajsta alineja, ki se glasi:
»– odloča o pravnih poslih razpolaganja z nepremičnim premoženjem nad vrednostjo 2.000.000,00 eurov,«.
Dosedanja šestnajsta alineja postane petnajsta alineja.
Dosedanji sedemnajsta in osemnajsta alineja, ki postaneta šestnajsta in sedemnajsta alineja, se dopolnita tako, da se glasita:
»– daje soglasja k zadolževanju javnih podjetij, javnih zavodov in javnih skladov, katerih ustanovitelj je MOL, razen če je z aktom o ustanovitvi skupnega organa določeno drugače,
– daje poroštva za izpolnitev obveznosti javnih podjetij, javnih zavodov in javnih skladov, katerih ustanovitelj je MOL,«.
Dosedanji devetnajsta in dvajseta alineja postaneta osemnajsta in devetnajsta alineja.
9. člen
V 51. členu se za sedmo alinejo doda nova osma alineja, ki se glasi:
»– sprejema letni načrt pridobivanja in razpolaganja s premičnim premoženjem, posamični program ravnanja s stvarnim premoženjem in posamični program prodaje finančnega premoženja,«.
Dosedanja osma alineja, ki postane deveta alineja, se spremeni tako, da se glasi:
»– odloča o pravnih poslih razpolaganja z nepremičnim premoženjem pod vrednostjo 2.000.000,00 eurov, o ostalih pravnih poslih ravnanja s stvarnim premoženjem, o pravnih poslih prodaje finančnega premoženja ter o sklepanju poravnav,«.
Dosedanji deseta in enajsta alineja postaneta enajsta in dvanajsta alineja.
Dosedanja dvanajsta alineja, ki postane trinajsta alineja, se spremeni tako, da se glasi:
»– imenuje enega ali več podžupanov izmed članov mestnega sveta in jih lahko tudi razreši,«.
Dosedanji trinajsta in štirinajsta alineja postaneta štirinajsta in petnajsta alineja.
Dosedanja petnajsta alineja, ki postane šestnajsta alineja, se spremeni tako, da se glasi:
»– daje soglasja in mnenja v imenu MOL, zahtevana z zakoni in drugimi predpisi, če s tem statutom, predpisi ali drugimi akti ni določeno drugače,«.
Za dosedanjo šestnajsto alinejo, ki postane sedemnajsta alineja, se dodata novi osemnajsta in devetnajsta alineja, ki se glasita:
»– daje predloge za imenovanje v imenu MOL, če s predpisi ali drugimi akti ni drugače določeno,
– vlaga zahteve za presojo ustavnosti in zakonitosti predpisov, če so z njimi ogrožene pravice MOL,«.
Dosedanja sedemnajsta alineja postane dvajseta alineja.
10. člen
V 54. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Z aktom o imenovanju podžupana župan določi podžupana, ki bo v primeru predčasnega prenehanja mandata župana opravljal funkcijo župana do razpisa nadomestnih volitev. Če župan ne določi, kateri podžupan bo začasno opravljal funkcijo župana, oziroma če je razrešen, mestni svet odloči, kateri izmed članov mestnega sveta bo opravljal to funkcijo.«.
11. člen
V 55. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Četrtne skupnosti MOL so:
– Četrtna skupnost Črnuče s sedežem na Dunajski cesti 367,
– Četrtna skupnost Posavje s sedežem na Dunajski cesti 230,
– Četrtna skupnost Bežigrad s sedežem na Vojkovi cesti 1,
– Četrtna skupnost Center s sedežem na Štefanovi ulici 9,
– Četrtna skupnost Jarše s sedežem na Kvedrovi ulici 32,
– Četrtna skupnost Moste s sedežem Ob Ljubljanici 36a,
– Četrtna skupnost Polje s sedežem v Polju 12,
– Četrtna skupnost Sostro s sedežem na Cesti II. grupe odredov 43,
– Četrtna skupnost Golovec s sedežem na Litijski cesti 38,
– Četrtna skupnost Rudnik s sedežem na Poti k ribniku 20,
– Četrtna skupnost Trnovo s sedežem na Cesti dveh cesarjev 32,
– Četrtna skupnost Vič s sedežem na Tbilisijski ulici 22a,
– Četrtna skupnost Rožnik s sedežem na Viški ulici 38,
– Četrtna skupnost Šiška s sedežem na Kebetovi ulici 1,
– Četrtna skupnost Dravlje s sedežem na Draveljski ulici 44,
– Četrtna skupnost Šentvid s sedežem na Prušnikovi ulici 106,
– Četrtna skupnost Šmarna gora s sedežem na Pločanski ulici 8.«.
V tretjem odstavku se besedilo »Imena in območja« nadomesti z besedo »Območja«.
12. člen
V 56. členu se v drugem odstavku drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »Postopek mora biti končan najkasneje tri mesece pred rokom, ki je z zakonom, ki ureja lokalne volitve, določen kot prvi rok za razpis rednih volitev v svet četrtne skupnosti.«.
V četrtem odstavku se za prvim stavkom doda nov drugi stavek, ki se glasi: »Interes prebivalcev se ugotovi na referendumu.«. Dosedanji drugi stavek četrtega odstavka postane tretji stavek.
13. člen
V 57. člen se v prvem odstavku drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »Četrtna skupnost nastopa v pravnem prometu v okviru nalog, ki jih opravlja samostojno, v skladu s tem statutom.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Pravni posli, ki jih sklene četrtna skupnost, so veljavni le ob predhodnem soglasju župana, razen če je z veljavnim odlokom o proračunu za posamezne posle drugače določeno.«.
14. člen
V 58. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Svet ima predsednika, ki ga izmed sebe, na predlog najmanj četrtine članov sveta izvolijo člani sveta. Svet ima lahko enega ali več podpredsednikov, ki jih izmed članov sveta na predlog predsednika izvoli svet. Podpredsednik sveta nadomešča predsednika in opravlja naloge, za katere ga pooblasti predsednik. Če ima svet več podpredsednikov, nadomešča predsednika tisti podpredsednik, ki ga določi predsednik, če ga ne določi, pa najstarejši podpredsednik. Kadar nastopijo razlogi, da tako predsednik sveta kot podpredsednik ne moreta opravljati svoje funkcije, nadomešča predsednika član sveta, ki ga določi predsednik sveta, če ga ne določi, pa najstarejši član sveta. V času nadomeščanja opravlja član sveta tekoče naloge iz pristojnosti predsednika sveta.«.
Dosedanji zadnji stavek tretjega odstavka postane četrti odstavek.
Dosedanji četrti do sedmi odstavek postanejo peti do osmi odstavek.
Dosedanji peti odstavek, ki postane šesti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»Prvo sejo sveta skliče župan najkasneje v tridesetih dneh po izvolitvi članov sveta četrtne skupnosti. Do izvolitve predsednika sveta vodi prvo sejo sveta župan ali njegov pooblaščenec. Svet je konstituiran, ko so potrjeni mandati več kot polovici njegovih članov.«.
V dosedanjem sedmem odstavku, ki postane osmi odstavek, se doda nov drugi stavek, ki se glasi:
»Sklic redne seje sveta se pošlje članom sveta najmanj štiri dni pred dnem, določenim za sejo.«.
Dosedanji osmi odstavek, ki postane deveti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»Za delovanje sveta četrtne skupnosti se smiselno uporablja poslovnik mestnega sveta.«.
Dosedanji deveti odstavek postane deseti odstavek.
15. člen
59. člen se črta.
16. člen
60. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Četrtna skupnost pri opravljanju javnih zadev v MOL sodeluje z organi MOL, mestno upravo, drugimi četrtnimi skupnostmi in organizacijami, katerih ustanovitelj je MOL, in sicer:
– sodeluje pri pripravi proračuna MOL in drugih gradiv, ki jih sprejema mestni svet,
– daje predloge in sodeluje pri pripravi razvojnih programov MOL,
– predlaga prednostne naloge za načrtovanje, vzdrževanje, obnovo in gradnjo infrastrukturnih objektov in naprav,
– sodeluje pri pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč za dela s področja gospodarskih javnih služb,
– opozarja na zaznane nepravilnosti pri izvajanju javnih gospodarskih služb,
– daje predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov,
– daje mnenja in pobude ter sodeluje pri urejanju pogojev za zagotavljanje prometne varnosti,
– posreduje predloge in pobude v postopku pridobivanja priporočil, usmeritev in interesov glede predvidene prostorske ureditve,
– sodeluje in daje pripombe in predloge na javnih razgrnitvah prostorskih aktov in aktov o razglasitvi naravnih vrednot, ki obravnavajo območje četrtne skupnosti,
– oblikuje pobude za spremembe prostorskih aktov,
– spremlja stanje in opozarja na potrebe in probleme prebivalcev s področja varstva okolja,
– daje pobude za razglasitev naravnih vrednot lokalnega pomena,
– spremlja stanje in opozarja na neurejenost razglašenih naravnih vrednot,
– spremlja stanje in opozarja na neurejenost kulturne dediščine,
– spremlja socialno problematiko in problematiko varovanja zdravja ter predlaga ukrepe za njeno reševanje,
– sodeluje in predlaga ukrepe pri zagotavljanju pomoči socialno ogroženim in izključenim posameznikom, otrokom, mladim, starejšim osebam, družinam in drugim skupinam posameznikov,
– spremlja stanje in predlaga ukrepe za zadovoljevanje zdravstvenih, kulturnih, športnih, vzgojno-izobraževalnih in drugih potreb prebivalcev,
– sodeluje pri pospeševanju kulturne, športne, rekreacijske, socialne, okoljevarstvene, protipožarne, turistične in drugih dejavnostih, ki jih izvajajo društva s sedežem na območju četrtne skupnosti in so namenjene prebivalcem četrtne skupnosti,
– predlaga predstavnika četrtne skupnosti, ki ga v organ upravljanja javnega zavoda imenuje mestni svet kot ustanovitelj,
– s predlogi in mnenji sodeluje pri upravljanju poslovnih objektov in prostorov, s katerimi upravlja organ mestne uprave, pristojen za lokalno samoupravo, in so namenjeni za delovanje lokalne samouprave in zadovoljevanje prostorskih potreb četrtne skupnosti, občanov in drugih s področij kulturne, športne, rekreacijske, socialne, okoljevarstvene, protipožarne, turistične in drugih dejavnosti z območja četrtne skupnosti,
– daje pobude glede namembnosti javnih površin, poslovnih objektov in prostorov, s katerimi upravlja pristojni organ mestne uprave,
– spremlja nevarnosti na svojem območju in o tem obvešča pristojne službe ter organe vodenja v sistemu zaščite in reševanja ter po potrebi prebivalstvo in sodeluje pri ostalih nalogah s področja zaščite in reševanja,
– spremlja stanje in predlaga ukrepe za izboljšanje varnosti občanov,
– opozarja na kršitve v zvezi z obratovalnim časom gostinskih obratov,
– sodeluje pri ocenjevanju škode v primeru naravnih nesreč,
– opozarja na neizvajanje predpisov MOL,
– sodeluje v postopkih določitve, spremembe in ukinitve imen oziroma potekov ulic,
– sodeluje pri organizaciji in izvedbi programov in aktivnosti, ki se izvajajo na območju četrtne skupnosti,
– sodeluje pri opravljanju drugih zadev javnega pomena v MOL, če je tako določeno z drugimi akti MOL.«.
17. člen
Za 60. členom se dodajo novi 60.a, 60.b, 60.c, 60.č, 60.d in 60.e člen, ki se glasijo:
»60.a člen
Četrtna skupnost opravlja naloge iz pristojnosti MOL, ki se pretežno nanašajo na prebivalce skupnosti, in sicer:
– na krajevno primeren način obvešča občane o svojem delu in drugih zadevah, pomembnih za četrtno skupnost,
– organizira kulturne, športne in druge prireditve,
– izvaja športne, rekreacijske, kulturne, socialne in druge programe krajevnega pomena in pri tem lahko sodeluje z organiziranimi in neformalnimi oblikami združevanja občanov,
– izvaja programe čiščenja in urejanja okolja in pri tem sodeluje z organiziranimi in neformalnimi oblikami združevanja občanov,
– letno oblikuje plan manjših del, ki se nanašajo na ureditev in vzdrževanje objektov javne komunalne infrastrukture in se izvedejo preko pristojnih organov mestne uprave.
Kriteriji za izvedbo nalog se določijo v odloku iz 61. člena statuta.
60.b člen
Svet četrtne skupnosti:
– obravnava zadeve iz pristojnosti MOL, ki se nanašajo na četrtno skupnost, njeno območje in prebivalstvo, in o tem oblikuje svoja stališča, mnenja in predloge,
– daje pobude in predloge za sprejem odlokov in drugih splošnih aktov MOL,
– obravnava in sprejema predloge občanov in drugih z območja četrtne skupnosti in jih posreduje pristojnim v reševanje.
Če svet četrtne skupnosti pred sprejetjem odločitve na mestnem svetu posreduje svoje mnenje, ki se nanaša na četrtno skupnost, ga mestni svet mora obravnavati. Predsednik sveta četrtne skupnosti ali drug predstavnik, ki ga določi svet četrtne skupnosti, ki je posredoval mnenje k točki dnevnega reda in se nanaša na četrtno skupnost, lahko na seji mestnega sveta ali na seji pristojnega delovnega telesa predstavi mnenje četrtne skupnosti.
60.c člen
Četrtna skupnost ima pravico posvetovati se z organi MOL, preden le-ti sprejmejo odločitev, ki jo neposredno zadeva. Četrtna skupnost ima pravico izraziti svoje mnenje, dajati pobude in predloge o upravljanju javnih zadev v MOL, ki se nanašajo na četrtno skupnost.
Pravica do posvetovanja iz prejšnjega odstavka se četrtni skupnosti zagotavlja z obveščanjem, s pozivanjem za posredovanje mnenj, pripomb in predlogov ter vključevanjem predstavnikov četrtnih skupnosti v posvetovalna telesa, delovne skupine in svete javnih zavodov, ki jih ustanovijo organi MOL.
Četrtna skupnost ima pravico sodelovati pri pripravi predlogov odločitev (predpisov in drugih dokumentov), ki jih pripravljajo organi MOL in se nanašajo na četrtno skupnost.
60.č člen
Četrtna skupnost lahko pridobiva osebne podatke, ki jih potrebuje za izvajanje svojih nalog, v skladu z nameni in pod pogoji, določenimi v zakonu.
60.d člen
Svet četrtne skupnosti lahko za obravnavo posameznih vprašanj sklicuje zbore občanov četrtne skupnosti. Za sklic in izvedbo zbora se smiselno uporabljajo določbe tega statuta, s katerimi je urejen zbor občanov.
60.e člen
Zaradi obravnave določenih skupnih vprašanj in za obravnavo zadev iz pristojnosti MOL lahko župan oblikuje odbor predsednikov svetov četrtnih skupnosti kot svoje posvetovalno telo.«.
18. člen
61. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Delovanje četrtne skupnosti se financira iz proračuna MOL, s prostovoljnimi prispevki fizičnih in pravnih oseb, s plačili za storitve in z drugimi prihodki.
MOL mora četrtni skupnosti s proračunom zagotoviti financiranje nalog, ki so s tem statutom določene kot naloge četrtne skupnosti.
Kriteriji in merila za financiranje nalog in delovanje četrtne skupnosti iz proračuna MOL se določijo z odlokom.
Četrtna skupnost se ne sme zadolževati.
Prihodki in odhodki četrtne skupnosti morajo biti zajeti v finančnem načrtu, ki ga za posamezno proračunsko leto oblikuje in mestnemu svetu predlaga svet četrtne skupnosti. Finančni načrt, ki je sestavni del proračuna MOL, sprejme na predlog župana mestni svet.
MOL ne prevzema finančnih obveznosti četrtne skupnosti, ki niso zajete v proračunu občine.
Za izvrševanje finančnega načrta četrtne skupnosti je odgovoren svet četrtne skupnosti.
Za izvrševanje finančnega načrta četrtne skupnosti se uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo financiranje javne porabe in določbe odloka o proračunu MOL.
Nadzor nad finančnim poslovanjem četrtne skupnosti opravlja Nadzorni odbor MOL.«.
19. člen
62. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Izvajanje strokovnih, organizacijskih in administrativnih opravil za potrebe četrtne skupnosti zagotavlja organ mestne uprave, pristojen za lokalno samoupravo.
Prostore, opremo in materialna sredstva, ki jih potrebuje za svoje delovanje četrtna skupnost, zagotovi in z njimi upravlja MOL preko organa mestne uprave, pristojnega za lokalno samoupravo.
Kriteriji in način uporabe prostorov za delovanje četrtne skupnosti se določijo s pravilnikom, ki ga izda župan.«.
20. člen
V 73. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Če mestni svet meni, da je vsebina vložene zahteve za razpis referenduma v nasprotju z ustavo in zakonom, lahko zahteva, da o tem odloči ustavno sodišče. Zahtevo lahko mestni svet vloži od dne vložitve zahteve in najkasneje do izteka roka za razpis referenduma. Ustavno sodišče odloči o zahtevi mestnega sveta v petnajstih dneh.«.
Dosedanja četrti in peti odstavek postaneta peti in šesti odstavek.
21. člen
V 76. členu se v prvem odstavku črta besedilo »o samoprispevkih in«.
Črta se tretji odstavek.
22. člen
87. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Mestni svet sprejema po dvostopenjskem postopku:
– statut MOL,
– poslovnik mestnega sveta MOL,
– proračun MOL,
– prostorske akte in programe opremljanja zemljišč,
– odloke, razen odlokov iz drugega odstavka tega člena.
Mestni svet sprejema po enostopenjskem postopku:
– odlok o zaključnem računu proračuna MOL,
– odlok na podlagi izida glasovanja občanov na referendumu,
– spremembe in dopolnitve odloka na podlagi odločbe ustavnega sodišča,
– odlok o prenehanju veljavnosti posameznih določb odloka ali posameznih odlokov,
– intervencijske akte,
– pravilnike, odredbe ter druge splošne in posamične akte.
Predlagatelj lahko splošni akt iz drugega odstavka tega člena predloži mestnemu svetu v obravnavo po dvostopenjskem postopku.
Mestni svet lahko sprejme splošni akt iz prvega odstavka tega člena po hitrem ali skrajšanem postopku iz razlogov, opredeljenih v poslovniku mestnega sveta.
Postopek sprejemanja aktov mestnega sveta podrobneje ureja poslovnik mestnega sveta.«.
23. člen
V drugem odstavku 91. člena se za besedo »postopku« pred vejico doda besedilo »in v postopku o prekrških«.
24. člen
Obravnava aktov, ki se je začela pred uveljavitvijo teh sprememb in dopolnitev statuta, se konča po postopku, ki je veljal do njihove uveljavitve.
25. člen
Z dnem uveljavitve teh sprememb in dopolnitev statuta preneha veljati Odlok o nalogah četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 78/01).
Z dnem uveljavitve teh sprememb in dopolnitev statuta prenehajo veljati pravila četrtnih skupnosti.
26. člen
Spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-17/2005-54
Ljubljana, dne 23. aprila 2007
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti