Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2007 z dne 15. 5. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2007 z dne 15. 5. 2007

Kazalo

2310. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »Turistično apartmajsko naselje Oltra«, stran 5894.

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07, 58/03 – ZZK-1) in 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03, in Uradni list RS, št. 90/05 in 67/06) je župan Mestne občine Koper sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »Turistično apartmajsko naselje Oltra«
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga
Območje ureditve obsega manjše območje Sv. Katarine med obalno črto in južno od državne ceste R2-406/1307, razcep Srmin–Lazaret, ki poteka skoraj vzporedno z obalno linijo.
Območje se ureja na osnovi Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Mestne občine Koper (obalno območje Ankaran –Ancarano, v letu 2004; Uradni list RS, št. 96/04). S prostorskimi sestavinami planskih dokumentov občine je širše območje opredeljeno kot »Kontaktno območje med luko in območje Adria-Ankaran-Ancarano«. Območje leži med pomolom III, opuščeno bolnišnico, regionalno cesto in območjem Adria ter obsega ureditvena območja R1, P1, T1 in R2. Območje lokacijskega načrta za »turistično apartmajsko naselje Oltra« v Ankaranu sodi v območje T1, za katerega je predvidena gradnja turističnih nastanitvenih objektov s spremljajočimi programi na zahodni strani, gradnja objektov s spremljajočimi programi športno rekreacijskega centra, privezov in vodnih športov na območju Sv. Katarine.
Ureditev peš in kolesarskega prometa ter drevoreda ob Jadranski cesti, ureditev obalne pešpoti s prečnimi navezavami proti Jadranski cesti, določitev gradbene linije 12 m od Jadranske ceste, določitev etažnosti objektov do P+1 in obveznost varovanja vedute (ureditveno območje T1) ter etažnosti VP za športne objekte (ureditveno območje R1), možna je izvedba kleti, ki pa mora biti popolnoma vkopana ne glede na konfiguracijo terena, na območjih pozidave določitev faktorja zazidanosti 0.25.
Lastnik niza parcel v območju ureditve predvideva zazidavo turistično apartmajskih objektov. V skladu z 72. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) se za prostorske ureditve, za katere so znani investitorji, pripravi lokacijski načrt.
2. Predmet, programska izhodišča in okvirno ureditveno območje
Predmet in programska izhodišča
Zazidava turističnih apartmajev Oltra je zasnovana, kot sistem 11 neodvisnih objektov z skupno 58 turističnimi apartmaji in vkopano garažno hišo. Objekti so tlorisno in višinsko strukturirani tako, da ustvarjajo razgibano krajinsko sliko. Gabarit objektov je (K) + P + 1. Streha je asimetrična dvokapnica z naklonom 18 stopinj. Strukturirana je tudi zunanja ureditev in sistem teras s kamnitimi podpornimi zidovi ter veznimi stopnišči. Komunikacije v smeri morje Jadranska cesta bodo prehodne. V območju nad klifom je predvidena povezovalna sprehajalna pot.
Garaža je v celoti vkopana in dostopna iz zahodne strani parcele po dovozni poti. V garaži so predvidene vse potrebne površine za mirujoči promet. Dovozna pot na zahodni strani parcele povezuje z Jadransko cesto tudi intervencijsko pot, ki poteka med prvim in drugim nizom objektov.
Vse interne sprehajalne poti bodo ustrezno urejene. Okolica bo hortikulturno obdelana s tradicionalno vegetacijo. Atriji turističnih apartmajev bodo ravno tako ambientalno, urejeni delno senčeni z vzpostavitvijo zelenih pergol.
Bivalne enote so zasnovane tako, da odpirajo kvalitetne poglede proti morju. Prostori so ustrezno osončeni in svetli. Po zunanji podobi bodo objekti prilagojeni tradicionalni arhitekturi z uporabo živih fasadnih barv in razgibanih stavbnih mas.
Pri pripravi OPPN bo upoštevan značaj območja in temu prilagojena gostota zazidave. Usmeritve za urejanje prostora določajo gradbeno linijo v oddaljenosti 12 m od Jadranske ceste. Poleg tega je določena tudi etažnost objektov do P+1, možna izvedba kleti, ki pa mora biti popolnoma vkopana ne glede na konfiguracijo terena in obveznost varovanja vedute. Na območjih pozidave je določitev faktorja zazidanosti 0,25.
 
Okvirno območje
Območje ureditve obsega manjše območje Sv. Katarine med obalno črto in južno od državne ceste R2-406/1307, razcep Srmin–Lazaret. Okvirno območje obravnave obsega parcele na parc. št. 1067 ter 1069 k.o. Oltra.
V območje obravnave se lahko vključijo tudi sosednja območja, če se v okviru izdelave strokovnih podlag ugotovi, da je to potrebno zaradi okoljsko ali funkcionalno ugodnejših rešitev.
3. Strokovne podlage in način njihove pridobitve
Izdelajo se naslednje strokovne podlage:
1. Dopolnitev strokovnih podlag glede naravnih in ustvarjenih danosti, ki so bile izdelane za spremembo prostorskih sestavin plana za obalno območje Ankarana (podrobnejši prikaz naravnih in krajinskih značilnosti, obstoječega stanja ureditev, prometne in komunalne infrastrukture, lastništvo, pravni režimi obalnega območja). Že izdelane strokovne podlage se dopolni tudi na podlagi smernic in lokacijskih pogojev nosilcev urejanja prostora. Če nosilci urejanja prostora zahtevajo izdelavo dodatnih strokovnih podlag, jih zagotovi pobudnik.
2. Analiza smernic in lokacijskih pogojev nosilcev urejanja prostora.
3. Idejna zasnova predlagane prostorske ureditve, ki se izdela kot celovita urbanistična, krajinska in arhitekturna rešitev. Idejne zasnove predlagane prostorske ureditve se izdela v vsebini kot je določena za idejno zasnovo v predpisih, ki določajo vsebino projektne dokumentacije. V fazi izdelave strokovnih podlag naj se preveri vse možne variantne rešitve. Strokovna rešitev vključuje tudi prikaz vplivnega območja pričakovanih posameznih vrst vplivov načrtovanih objektov na okolico, ki se izdela v skladu s predpisi, ki določajo vsebino projektne dokumentacije.
4. Idejna zasnova prometnih, energetskih, vodovodnih in komunalnih infrastrukturnih priključkov in ureditev ter idejna zasnova rešitev in ukrepov za preprečitev negativnih vplivov na okolje, naravo in kulturno dediščino.
5. Skladno z odločbo Ministrstva za okolje in prostor RS, št. 35409-47/2006, z dne 6. 4. 2006 izdelati okoljsko poročilo. V okviru okoljskega poročila je potrebno ugotoviti pričakovane vplive izvedbe na OPPN (v nadaljevanju plana skladno s terminologijo okoljske zakonodaje) in oceniti njihovo sprejemljivost, kar vključuje oceno morebitnih alternativnih rešitev in v primeru ugotovljenih pričakovanih škodljivih vplivov tudi predlog in oceno ustreznih omilitvenih ukrepov.
6. Poročilo o vplivih na okolje, izdelano v skladu z navodilom, ki ureja metodologijo za izdelavo poročil o vplivih na okolje in z upoštevanjem evropskih standardov in revidirano.
7. Morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale iz smernic nosilcev urejanja prostora.
Strokovne podlage izdela načrtovalec, ki ga izbere pobudnik lokacijskega načrta. Pobudnik lokacijskega načrta zagotovi tudi ustrezne geodetske podlage (geodetski načrt s katastrom komunalnih naprav in vrisom parcelnega stanja) za izdelavo dokumenta. Morebitne dodatne strokovne podlage, ki jih zahtevajo nosilci urejanja prostora, lahko pripravljavec naroči tudi drugim pristojnim organizacijam ali posameznikom.
4. Faze in roki za pripravo OPPN
+-----------------------------+----------------+---------------+
|FAZA             |Nosilec     |Rok      |
+-----------------------------+----------------+---------------+
|Sklep o začetku priprave   |UOP, župan   |April 2007  |
|občinskega podrobnega    |        |        |
|prostorskega načrta (OPPN)  |        |        |
+-----------------------------+----------------+---------------+
|Objava sklepa v uradnem   |župan      |April 2007   |
|glasilu in svetovnem spletu ,|        |        |
|MOP             |        |        |
+-----------------------------+----------------+---------------+
|Priprava osnutka OPPN    |Načrtovalec   |30 dni     |
+-----------------------------+----------------+---------------+
|– Poziv nosilcem urejanja  |UOP       |30 dni     |
|prostora za pridobitev    |        |        |
|smernic in pridobitev    |        |        |
|obvestila MOP za varstvo   |        |        |
|okolja o izvedbi celovite  |        |        |
|presoje vplivov na okolje  |        |        |
+-----------------------------+----------------+---------------+
|Analiza smernic, izdelava  |načrtovalec   |3 mesece po  |
|strokovnih podlag in     |        |pridobitvi   |
|dopolnitev osnutka OPPN   |        |smernic    |
+-----------------------------+----------------+---------------+
|Izdelava okoljskega poročila |Izdelovalec OP, |        |
|na osnutek OPPN – na podlagi |UOP, načrtovalec|        |
|obvestila MOP o izvedbi CPVO |        |        |
+-----------------------------+----------------+---------------+
|Poziv MOP, pristojno za   |UOP, MOP ,   |15 dni     |
|varstvo okolja za presojo  |Izdelovalec OP, |        |
|kakovosti in skladnosti   |Načrtovalec   |        |
|okoljskega poročila in    |        |        |
|dopolnjenega osnutka OPPN  |        |        |
+-----------------------------+----------------+---------------+
|Javno naznanilo o javni   |Župan, UOP   |7 dni pred   |
|razgrnitvi in javni obravnavi|        |pričetkom   |
|dopolnjenega osnutka OPPN ; |        |javne     |
|objava v svetovnem spletu in |        |razgrnitve   |
|na krajevno običajen način |        |        |
+-----------------------------+----------------+---------------+
|Javna razgrnitev in obravnava|UOP, načrtovalec|30 dni     |
|dopolnjenega predloga OPPN z|        |        |
|evidentiranjem vseh pisnih  |        |        |
|pripomb           |        |        |
+-----------------------------+----------------+---------------+
|Prva obravnava na OS     |občinski svet  |        |
+-----------------------------+----------------+---------------+
|Priprava stališča do pripomb |načrtovalec,  |15 dni po   |
|in predlogov iz javne    |UOP, župan   |zaključku   |
|razgrnitve in javne obravnave|        |javne     |
|               |        |obravnave   |
+-----------------------------+----------------+---------------+
|Objava stališč do pripomb na |UOP       |        |
|krajevno običajen način ,  |        |        |
|pisna seznanitev lastnikov  |        |        |
|parcel na območju OPPN    |        |        |
+-----------------------------+----------------+---------------+
|Oblikovanje dopolnjenega   |načrtovalec   |15 dni po   |
|predloga OLN na podlagi   |        |potrditvi   |
|stališč do pripomb ter    |        |stališč    |
|predlogov javnosti      |        |        |
+-----------------------------+----------------+---------------+
|Pridobitev mnenj od nosilcev |UOP, načrtovalec|30 dni     |
|urejanja prostora na     |        |        |
|dopolnjen predlog OPPN in  |        |        |
|opredelitev pristojnih    |        |        |
|ministrstev o        |        |        |
|sprejemljivosti OPPN, v   |        |        |
|kolikor je potrebna celovita |        |        |
|presoja vplivov na okolje  |        |        |
+-----------------------------+----------------+---------------+
|– Pridobitev potrdila od   |        |        |
|ministrstva, pristojno za  |        |        |
|okolje o sprejemljivosti  |        |        |
|OOPN             |        |        |
+-----------------------------+----------------+---------------+
|– Priprava usklajenega    |Načrtovalec   |        |
|predloga OPPN        |        |        |
+-----------------------------+----------------+---------------+
|– Druga obravnava in sprejem |župan,     |        |
|odloka na občinskem svetu  |občinski svet  |        |
+-----------------------------+----------------+---------------+
|Objava odloka v Uradnem   |        |April 2008   |
|listu            |        |        |
+-----------------------------+----------------+---------------+
5. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi OPPN
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave lokacijskega načrta podati smernice za njihovo pripravo, k dopolnjenemu predlogu pa mnenje, so:
– Rižanski vodovod, Koper, Ulica 15. maja 13, Koper,
– Komunala Koper, Ulica 15. maja 4, Koper,
– MO Koper, Urad za gospodarske javne službe in promet, Verdijeva 10, Koper,
– Telekom Slovenije, PE Koper, Kolodvorska 9, Koper,
– Elektro Primorska, PE Koper, Ulica 15. maja 15, Koper,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, ARSO, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Jadranskega morja, Oddelek povodja jadranskih rek z morjem, Pristaniška 12, Koper,
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Piran, Tartinijev trg 12, Piran,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Piran, Trg bratstva 2, Piran,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Koper, Ferrarska 5/b, Koper,
– Ministrstvo za promet, DRSC, Izpostava Koper, Ul.15. maja 13,
– Uprava RS za zaščito in reševanje, Kardeljeva ploščad 21, Ljubljana.
V postopek se vključi tudi druge nosilce urejanja prostora, če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da upravljajo ali so odgovorni za posamezno področje.
Nosilci urejanja prostora podajo smernice in mnenje k prostorskemu aktu v 30 dneh od prejema vloge.
Pobudnik OPPN je Vidan d.o.o., Šmartinska 152 G, Ljubljana, ki izbere načrtovalca ter financira izdelavo dokumenta.
Pripravljavec načrta je Mestna občina Koper.
Postopek priprave dokumenta vodi Urad za okolje in prostor MO Koper (v nadaljevanju UOP).
Načrtovalec mora izpolnjevati pogoje, ki jih določajo členi od 156. do 160. ZUreP-1. LN mora izdelati v obsegu in z vsebinami, ki jih določa zakon in ustrezni podzakonski akti in v skladu s tem programom priprave. OPPN se izdela tudi v digitalni obliki, tako da je možen vnos v GIS občine.
Pripravljavec lahko v postopku priprave in sprejemanja OPPN (v fazi osnutka ali dopolnjenega predloga) naroči oziroma pridobi recenzijsko mnenje strokovnjaka s področja prostorskega načrtovanja.
6. Obveznosti financiranja priprave
Pobudnik izbere načrtovalca in financira izdelavo vseh strokovnih podlag in lokacijskega načrta.
7. Objava sklepa priprave
Sklep priprave se objavi v Uradnem listu RS, veljati pa začne takoj.
Št. 3505-5/2007
Koper, dne 3. maja 2007
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Visto l’articolo 46 della Legge sulla pianificazione del territorio (ZPNačrt) (Gazzetta uff. della RS, n. 33/07, 58/03 – ZZK-1) e l’articolo 42 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01, 29/03, e la Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05 e 67/06) il sindaco del Comune città di Capodistria ha accolto la
D E L I B E R A
sull’avvio della predisposizione del piano regolatore particolareggiato comunale del »Villaggio turistico – residenziale di Oltra«
1. Stato di cose presenti, finalità e base giuridica
La zona d’intervento si estende su un’area limitata di S. Caterina, compresa tra la linea di costa ed il versante a sud della strada statale R2-406/1307, all’altezza della diramazione Sermin–Lazzaretto che scorre parallelamente alla linea della costa.
L’intervento si rifà al Decreto sulle modifiche ed integrazioni agli elementi territoriali del piano a lungo termine e del piano sociale del Comune città di Capodistria (area costiera di Ancarano, anno 2004; Gazz. uff. della RS, n. 96/04). Negli elementi territoriali degli strumenti urbanistici del comune, il territorio più vasto è individuata come »Zona di contatto tra il porto e l’area Adria - Ancarano« che si trova tra il molo III, l’ospedale dismesso, la strada regionale e l’Adria, e comprende gli ambiti territoriali R1, P1, T1 in R2. La zona interessata dal piano di sito riferito al »villaggio turistico-residenziale di Oltra« ad Ancarano ricade nel comparto T1, dove è prevista la costruzione di edifici turistico – ricettive con attività complementari sul versante ovest, di strutture sportive e ricreative, la sistemazione degli ormeggi e degli impianti sportivi nell’area di S. Caterina.
La sistemazione dei percorsi pedonali e delle piste ciclabili, come pure la posa a dimora delle alberature lungo la strada dell’Adriatico, la sistemazione del sentiero pedonale costiero con collegamenti trasversali in direzione della Strada dell’Adriatico, l’individuazione della linea di costruzione a 12 m dalla Strada dell’Adriatico, la definizione dei limiti di altezza dei fabbricati fino a P+1, e l’obbligo di tutela delle vedute (comparto pianificatorio R1), ed i limiti di altezza VP per gli impianti sportivi (comparto pianificatorio R1), con possibilità di costruzione degli scantinati che devono essere completamente interrati a prescindere dalla configurazione del suolo; nelle zone edificate, l’indice del rapporto di copertura fondiaria deve essere 0,25.
Il proprietario dei lotti fabbricabili situati nella zona d’intervento prevede la costruzione di fabbricati a destinazione turistica e residenziale. Ai sensi dell’articolo 72 della Legge sulla pianificazione territoriale (Gazz. uff. della RS, n. 110/02 e 8/03), si richiede per gli interventi nel territorio di cui si conoscono gli investitori, la predisposizione del relativo piano di sito.
2. Oggetto, basi programmatiche e zona d’intervento
Oggetto e basi programmatiche
L’edificazione del villaggio turistico di Oltra prevede la costruzione di 11 fabbricati indipendenti con complessivamente 58 appartamenti turistici ed un garage sotterraneo. La conformazione planimetrica ed altimetrica dei fabbricati è articolata, con limiti di altezza pari a (C) + P + 1. I tetti sono a due spioventi dalla forma assimetrica e dall’inclinazione di 18 gradi. È altresì articolata la sistemazione degli spazi liberi ed il sistema di terrazze con muri di sostegno in pietra e gradinate di collegamento. Devono essere garantite le comunicazioni tra il mare e la Strada dell’Adriatico. Nell’area sovrastante la falesia è previsto un percorso pedonale.
Il garage è completamente interrato ed accessibile dal lato ovest del lotto edificabile, lungo l’apposita strada. All’interno del garage sono previste le superfici necessarie a soddisfare il fabbisogno del traffico stazionario. La strada d’accesso sul lato ovest funge da collegamento tra la Strada dell’Adriatico e quella del pronto intervento, che scorre tra la prima e la seconda cortina di edifici.
La rete di passaggi pedonali interni sarà opportunamente sistemata. Le superfici libere saranno sistemate con l’impianto della vegetazione tradizionale. Negli atri degli appartamenti turistici saranno sistemate delle pergole a protezione dal sole.
Le unità abitative sono progettate in maniera da godere di belle viste panoramiche sul mare. I locali sono esposti al sole ed alla luce del giorno. L’aspetto esteriore dei fabbricati assumerà la tipologia architettonica tradizionale, dalle facciate tinteggiate con colori vivaci e dalla struttura articolata.
All’atto della predisposizione del piano in oggetto saranno rispettate le peculirità della zona, alla quale sarà adeguata la densità edilizia. Le linee guida per la pianificazione del territorio impongono la linea di arretramento a 12 m dalla Strada dell’Adriatico. È inoltre stabilita l’altezza massima dei fabbricati pari a P + 1, con possibilità di realizzazione di un piano completamente interrato indipendentemente dalle condizioni orografiche, oltre all’obbligo di preservazione del panorama naturale. L’indice di edificabilità ammesso è 0,25.
 
Zona d’intervento
La zona d’intervento si estende su un’area limitata di S. Caterina, compresa tra la linea di costa ed il versante a sud della strada statale R2-406/1307, all’altezza della diramazione Sermin–Lazzaretto. Le particelle catastali interessate sono la p.c. n. 1067 e la p. c. n. 1069, c. c. di Oltra.
La zona d’intervento potrà essere estesa alle aree limitrofe qualora ciò sia dettato da motivi di carattere ambientale o funzionale assodati all’atto di elaborazione degli approfondimenti tecnici.
3. Approfondimenti tecnici e modalità della loro acquisizione
Si procede all’elaborazione dei seguenti approfondimenti tecnici:
1. Integrazione degli approfondimenti tecnici riguardanti i beni naturalistici e culturali, elaborati ai fini di applicazione delle modifiche agli elementi territoriali del piano riferito alla fascia costiera di Ancarano (rappresentazione dettagliata delle caratteristiche naturali e paesaggistiche, lo stato di cose presenti, la viablità e le opere d’urbanizzazione, la proprietà, ricognizione dello stato giuridico della fascia costiera). Gli approfondimenti tecnici esistenti vanno integrati in base alle linee guida ed alle condizioni di sito poste dagli enti preposti alla pianificazione territoriale. Nel caso in cui questi ultimi richiedano la compilazione di ulteriori approfondimenti tecnici, gli stessi sono a cura del promotore dell’intervento.
2. Analisi delle linee guida e delle condizioni di sito degli enti preposti alla pianificazione territoriale.
3. Il progetto di massima, riguardante la sistemazione territoriale proposta, ha carattere di una soluzione d’insieme architettonica, paesaggistica ed urbanistica. I contenuti del progetto di massima per la sistemazione territoriale in oggetto, sono quelli previsti dalla vigente normativa disciplinante la formazione della documentazione progettuale, comprese le rispettive varianti. Le soluzioni tecniche proposte devono comprendere anche la rappresentazione della zona d’influenza e della valutazione dell’impatto ambientale dell’intervento, da compilarsi nel rispetto della normativa in vigore.
4. Il progetto di massima, riferito ai raccordi stradali, agli impianti energetici, alle condotte idriche ed a quelle fognarie, come pure il progetto di massima riguardante le soluzioni ed i provvedimenti volti ad obliare all’impatto negativo sull’ambiente, sui beni naturalistici e sul patrimonio culturale.
5. In ottemperanza dell’Ordinanza del Ministero dell’ambiente e del territorio, n. 35409-47/2006 del 6. 4. 2006, si richiede la redazione della relazione ambientale contenente la valutazione dell’impatto provocato dall’intervento (nel seguito del piano, in conformità con la terminologia della legislazione ambientale) e della rispettiva accettabilità, compresa la valutazione di eventuali varianti ed, in caso di accertato impatto negativo, anche la proposta e la valutazione dei necessari interventi mitigatori.
6. Relazione sull’impatto ambientale, compilata secondo le relative istruzioni, recependo gli standard europei e prevedendo la rispettiva revisione.
7. Eventuali approfondimenti tecnici aggiuntivi richiesti dagli enti preposti alla pianificazione territoriale.
Gli approfondimenti tecnici sono attuati dal pianificatore designato dal promotore del PRPC. Questi provvede anche alle basi geodetiche (rilevamento geodetico completo del catasto delle opere d’urbanizzazione e della lottizzazione preesistente) necessarie per l’elaborazione dello strumento urbanistico. Eventuali approfondimenti tecnici richiesti dagli enti preposti alla pianificazione territoriale possono essere commissionati ad altre organizzazioni o soggetti singoli competenti.
4. Fasi e tempi di predisposizione del PRCP
+-------------------------+------------------+-----------------+
|FASE           |Amministrazione  |Termine     |
|             |procedente    |previsto     |
+-------------------------+------------------+-----------------+
|Delibera sull’avvio del |UAT, Sindaco   |Aprile 2007   |
|programma di       |         |         |
|predisposizione del   |         |         |
|piano regolatore     |         |         |
|particolareggiato del  |         |         |
|comune          |         |         |
+-------------------------+------------------+-----------------+
|Pubblicazione del    |Sindaco      |Aprile 2007   |
|programma di       |         |         |
|predisposizione nel   |         |         |
|bollettino ufficiale e  |         |         |
|sul sito web del CCC   |         |         |
+-------------------------+------------------+-----------------+
|Predisposizione della  |Pianificatore   |30 giorni    |
|bozza del PRPC      |         |         |
+-------------------------+------------------+-----------------+
|Invito agli enti     |         |         |
|preposti alla      |UAT        |30 giorni    |
|pianificazione      |         |         |
|territoriale per l’   |         |         |
|acquisizione delle    |         |         |
|direttrici e l’avviso  |         |         |
|del MAT in materia della |         |         |
|valutazione dell’impatto |         |         |
|ambientale        |         |         |
+-------------------------+------------------+-----------------+
|Analisi delle      |         |Entro 3 mesi   |
|direttrici,       |Progettista    |dall’acquisizione|
|realizzazione degli   |         |delle      |
|approfondimenti tecnici |         |direttrici    |
|e della proposta del   |         |         |
|PRPC           |         |         |
+-------------------------+------------------+-----------------+
|Stesura della relazione |Compilatore della |         |
|ambientale riferita alla |RA, UAT,     |         |
|bozza del PRPC – in base |pianificatore   |         |
|all’avviso del MAT circa |         |         |
|la VIA          |         |         |
+-------------------------+------------------+-----------------+
|- Invito del MAT,    |UAT, MAT,     |15 giorni    |
|competente per la tutela |compilatore della |         |
|dell’ambiente, a     |RA, pianificatore |         |
|valutare la qualita e le |         |         |
|conformita della     |         |         |
|relazione ambientale e  |         |         |
|della bozza integrata  |         |         |
|del PRPC         |         |         |
+-------------------------+------------------+-----------------+
|Deliberazione      |Sindaco, UAT   |7 gironi     |
|sull’esposizione al   |         |precedenti    |
|pubblico e sul dibattito |         |l’espos. al   |
|pubblico in merito alla |         |pubblico     |
|bozza integrata del   |         |         |
|PRPC; pubblicazione sul |         |         |
|sito web e secondo le  |         |         |
|modalita localmente in  |         |         |
|uso           |         |         |
+-------------------------+------------------+-----------------+
|Prima lettura in sede  |Consiglio     |         |
|del Consiglio comunale  |comunale     |         |
+-------------------------+------------------+-----------------+
|Prese di posizione nei  |Pianificatore,  |15 giorni dalla |
|confronti delle     |UAT, Sindaco   |conclusione del |
|osservazioni scaturite  |         |dibattito    |
|dall’esposizione al   |         |pubblico     |
|pubblico e dal dibattito |         |         |
|pubblico         |         |         |
+-------------------------+------------------+-----------------+
|Pubblicazione, secondo  |UAT        |         |
|le modalita localmente  |         |         |
|in uso, delle prese di  |         |         |
|posizione nei confronti |         |         |
|delle osservazioni,   |         |         |
|informazione scritta dei |         |         |
|proprietari dei lotti  |         |         |
|nella zona interessata  |         |         |
|dal PRPC         |         |         |
+-------------------------+------------------+-----------------+
|Compilazione della    |Progettista    |15 giorni    |
|proposta integrata del  |         |successivi    |
|PRPC con il recepimento |         |all’approvazione |
|delle prese di posizione |         |delle prese di  |
|nei confronti delle   |         |posizione    |
|osservazioni e proposte |         |         |
|degli interessati    |         |         |
+-------------------------+------------------+-----------------+
|Acquisizione dei pareri |UAT,       |30 giorni    |
|degli enti preposti alla |pianificatore   |         |
|pianificazione      |         |         |
|territoriale in materia |         |         |
|della bozza integrata  |         |         |
|del PRPC e decisione dei |         |         |
|ministeri competenti   |         |         |
|riguardo         |         |         |
|all’accettabilita del  |         |         |
|PRPC, qualora si     |         |         |
|richieda la VIA     |         |         |
+-------------------------+------------------+-----------------+
|- acquisizione      |         |         |
|dell’approvazione del  |         |         |
|ministero competente per |         |         |
|l’ambiente circa     |         |         |
|l’accettabilita del PRPC |         |         |
+-------------------------+------------------+-----------------+
|- predisposizione della |Pianificatore   |         |
|bozza integrata del PRPC |         |         |
+-------------------------+------------------+-----------------+
|Seconda lettura in sede |Sindaco,     |         |
|del Consiglio comunale  |Consiglio     |         |
|             |comunale     |         |
+-------------------------+------------------+-----------------+
|Pubblicazione del    |         |Aprile 2008   |
|decreto nel periodico  |         |         |
|ufficiale        |         |         |
+-------------------------+------------------+-----------------+
5. Enti preposti alla sistemazione del territorio ed altri partecipanti alla formazione del PRPC
Gli enti preposti alla sistemazione del territorio, cui si fa l’obbligo di fornire indirizzi per la predisposizione del PRPC previa formazione del medesimo, oltre che di esprimere i propri pareri riguardo alla proposta integrata sono i seguenti:
– L’Acquedotto del Risano, Capodistria, Via 15 maggio 13,
– “Komunala Koper”, Via 15 maggio 4, Capodistria,
– L’Ufficio servizi pubblici economici e traffico del CC di Capodistria, Via Verdi 6, Capodistria,
– “Telekom Slovenije”, UO di Capodistria, Strada della Stazione 9, Capodistria,
– “Elektro Primorska”, UO di Capodistria, Via 15 maggio 15, Capodistria,
– Il Ministero per l’ambiente, il territorio e l’energia, ARSO, Sede regionale di Capodistria, Dipartimento per lo specchio d’acqua del mare Adriatico, Sezione del bacino idrografico, Strada del porto 12, Capodistria,
– L’Istituto nazionale per la protezione dei beni naturali, UO Pirano, Piazza Tartini 12, Pirano,
– L’Istituto della RS per la tutela dei beni culturali, UE di Pirano, Piazza della Fratellanza 2, Pirano,
– Il Ministero della difesa, Ispettorato nazionale per la protezione da calamità naturali e da altri eventi calamitosi, Sede di Capodistria, Via Ferrara 5/b, Capodistria,
– Il Ministero dei trasporti, Direzione della RS per le infrastrutture stradali, Tržaška 19, Ljubljana,
– DRSC, Dunajska 7, 1000 Ljubljana,
– Amministrazione nazionale per la protezione ed il soccorso, Kadeljeva Ploščad 21, Ljubljana.
Al procedimento aderiscono anche altri soggetti preposti alla sistemazione del territorio, se nel corso del procedimento ne sia accertata la pertinenza in ordine al singolo settore.
Entro 30 giorni dalla notifica della domanda, i soggetti sopraelencati definiscono gli orientamenti e forniscono pareri in merito all’atto territoriale.
Il promotore del PRCP è la società Vidan d.o.o., Šmartinska 152 G, Ljubljana, la quale sceglie il progettista e finanzia la compilazione del progetto.
L’ente procedente è il Comune città di Capodistria.
La conduzione della procedura di predisposizione del documento è affidata all’Ufficio per l’ambiente ed il territorio del CC di Capodistria (nel seguito: UAT).
Il progettista deve possedere i requisiti previsti dagli articoli da 156 a 160 della ZUreP-1. Il PRCP deve essere elaborato in ossequio alla legge ed ai rispettivi decreti attuativi, come pure in conformità al presente programma di predisposizione. Il PRPC è compilato anche in forma digitale che ne consente l’inserimento del GIS comunale.
Nel corso della procedura di predisposizione e dell’approvazione del PRPC (nella fase della bozza o della proposta integrata), l’ente procedente può commissionare la verifica di un esperto della pianificazione territoriale.
6. Obblighi di finanziamento della predisposizione
Il promotore sceglie il progettista e provvede al finanziamento dell’elaborazione degli approfondimenti tecnici e del piano di sito.
7. Pubblicazione della delibera sulla predisposizione
La delibera sulla predisposizione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
N.: 3505-5/2007
Capodistria, il 3. maggio 2007
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti