Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2007 z dne 15. 5. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2007 z dne 15. 5. 2007

Kazalo

2301. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dobravlje, stran 5861.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/I/94 – odločba US, 8/96 in 36/00 ZPDZC), 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 98/05 – uradno prečiščeno besedilo, 129/06) ter 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo št. 7/99, Uradni list RS, št. 2/02, 41/05 in 92/05) je občinski svet na seji dne 26. 4. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dobravlje
1. člen
V Odloku o ustanovitvi vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dobravlje (Uradno glasilo št. 1/97, 4/97 – popravek, 1/98 in 3/99) se v 1. členu za besedno zvezo »v nadaljevanju zavod« postavi piko in črta ostalo besedilo.
2. člen
Četrti odstavek 2. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Osnovna šola Dobravlje je matična šola, ki ima naslednje podružnice: Črniče, Skrilje, Šmarje, Vrtovin, Vipavski Križ.«.
3. člen
Spremenita se tretji in četrti odstavek 8. člena, tako da se glasita:
»Šolski okoliši podružnic obsegajo naselja:
– podružnica Skrilje: šolski okoliš obsega naselja Skrilje, Dobravlje, Stomaž, Kamnje, Potoče, Brje,
– podružnica Vrtovin: šolski okoliš obsega naselje Vrtovin,
– podružnica Črniče: šolski okoliš obsega naselja Črniče, Ravne, Malovše, Gojače, Selo, Batuje,
– podružnica Šmarje: šolski okoliš obsega naselja Šmarje, Vrtovče, Zavino,
– podružnica Vipavski Križ: šolski okoliš obsega naselja Vipavski Križ, Plače, Male Žablje, Velike Žablje in naselje Cesta, razen hišnih številk 1, 2, 3, 4, 4a, 5, 6, 7, 8, 8a.
V podružnicah se učenci šolajo od prvega do četrtega razreda, razen v podružnicah Vipavski Križ in Črniče, kjer se učenci šolajo do petega razreda. Po zaključenem četrtem oziroma petem razredu nadaljujejo učenci šolanje v matični šoli v Dobravljah.«.
V šestem odstavku 8. člena se zadnji stavek črta in doda naslednje besedilo:
»Otroka oziroma učenca iz drugega šolskega okoliša lahko zavod vpiše v šolo, če:
– s tem ni kršena, glede na zmogljivost šole, primarna pravica drugih staršev, da vpišejo otroka v šolo v svojem šolskem okolišu,
– to nima za posledico oblikovanja dodatnih oddelkov,
– se v šoli v šolskem okolišu, kjer otrok ali učenec prebiva, ne zmanjša število učencev oziroma oddelkov, kar bi imelo za posledico spremembo statusa šole ali njeno ukinitev.
Zavod si mora pred vpisom otroka oziroma učenca iz drugega šolskega okoliša pridobiti mnenje šole v šolskem okolišu, v katerem otrok ali učenec prebiva.«.
4. člen
Prvi odstavek 14. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo: trije predstavniki ustanovitelja, trije predstavniki delavcev zavoda in trije predstavniki staršev.«.
Tretji odstavek se spremeni, tako da se glasi:
»Predstavnike delavcev zavoda izvolijo delavci neposredno, na tajnih volitvah po postopku, ki ga določata zakon in ta odlok. V svet zavoda se izvolita dva predstavnika delavcev matične šole in en predstavnik delavcev iz podružnic.«.
5. člen
Za 23. členom se dodajo nov 23.a, 23.b, 23.c, 23.č, 23.d in 23.e člen, ki se glasijo:
»23.a člen
Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor ima najmanj visokošolsko izobrazbo ter izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali svetovalnega delavca v zavodu, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit.
Za ravnatelja je lahko imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata. Če ravnatelj ne opravi ravnateljskega izpita v določenem roku, mu preneha mandat po zakonu.
Mandat ravnatelja traja pet let.
23.b člen
Ravnatelja imenuje svet zavoda na podlagi javnega razpisa. V javnem razpisu se določijo pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat, rok prijave, rok v katerem bodo kandidati obveščeni o imenovanju, ki ne sme biti daljši od 4 mesecev od objave. Rok za prijavo kandidatov ne sme biti krajši od 8 in ne daljši od 15 dni. Kandidat mora k prijavi predložiti program vodenja zavoda.
Svet zavoda si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja, o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti mnenje učiteljskega zbora, mnenje ustanovitelja in mnenje sveta staršev. Učiteljski zbor o mnenju glasuje tajno. Ustanovitelj in svet staršev mnenje obrazložita. Če organi ne dajo svojega mnenja v 20 dneh od dneva, ko so bili zanj zaprošeni, lahko svet zavoda o izbiri odloči brez tega mnenja.
Po izbiri kandidata za ravnatelja izmed prijavljenih kandidatov, svet zavoda posreduje obrazložen predlog za imenovanje v mnenje ministru. Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet zavoda odloči o imenovanju ravnatelja brez tega mnenja.
Svet zavoda odloči o imenovanju ravnatelja s sklepom, po prejemu mnenja ministra, oziroma po preteku roka iz prejšnjega odstavka. O odločitvi sveta zavoda obvesti vse prijavljene kandidate.
23.c člen
Ravnatelj je lahko razrešen pred potekom mandata:
– če sam zahteva razrešitev,
– če nastane kateri od razlogov, ko ravnatelju preneha pogodba o zaposlitvi po zakonu, ki ureja delovna razmerja,
– če ravnatelj pri svojem delu ne ravna po predpisih ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov organov zavoda ali ravna v nasprotju z njimi,
– če ravnatelj s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči zavodu večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda.
23.č člen
Ravnatelja razreši svet zavoda. V primeru razrešitve po tretji in četrti alineji 23.c člena tega odloka, mora svet zavoda pred sprejemom sklepa o razrešitvi, ravnatelja seznaniti z razlogi razrešitve in mu dati možnost, da se o njih izjavi.
Svet zavoda seznani ustanovitelja, učiteljski zbor in svet staršev s predlogom za razrešitev ravnatelja.
Obrazložen predlog za razrešitev ravnatelja, razen v primeru, če razrešitev zahteva ravnatelj sam, pošlje svet zavoda ministru v mnenje. Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet zavoda odloči o razrešitvi ravnatelja brez tega mnenja.
Po prejemu mnenja ministra, oziroma po preteku roka iz prejšnjega odstavka, svet zavoda odloči o razrešitvi s sklepom, in ga vroči ravnatelju.
23.d člen
Če ravnatelju predčasno preneha mandat, oziroma če nihče izmed prijavljenih kandidatov za ravnatelja ni imenovan, imenuje svet zavoda vršilca dolžnosti ravnatelja izmed strokovnih delavcev zavoda, oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ za eno leto.
Če svet zavoda v 60 dneh po prenehanju mandata ravnatelju ne imenuje ravnatelja ali vršilca dolžnosti, imenuje vršilca dolžnosti v naslednjih 8 dneh minister. Svet zavoda mora v tem primeru takoj začeti postopek za imenovanje ravnatelja.
Pod pogoji iz prejšnjih odstavkov je lahko ista oseba imenovana največ dvakrat za vršilca dolžnosti ravnatelja.
23.e člen
V zavodu se v skladu z normativi sistemizira delovno mesto pomočnika ravnatelja, ki pomaga ravnatelju pri opravljanju poslovodnih in pedagoških nalog. Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj in ga nadomešča v njegovi odsotnosti.
Ravnatelj lahko za opravljanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti in za nadomeščanje v času odsotnosti pisno pooblasti tudi druge delavce zavoda.
Za pomočnika ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za ravnatelja, razen pogoja ravnateljskega izpita oziroma šole za ravnatelja.
Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj izmed strokovnih delavcev zavoda ali na podlagi javnega razpisa po postopku, določenem z zakonom. V primeru razrešitve mora ravnatelj seznaniti pomočnika ravnatelja z razlogi za razrešitev. Pred razrešitvijo mora ravnatelj z razlogi za razrešitev seznaniti tudi učiteljski zbor.«.
6. člen
Naslov poglavja »IX. DISCIPLINSKA ODGOVORNOST DELAVCEV« se črta.
Črtajo se členi znotraj tega poglavja od 37 do vključno 40.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
7. člen
Svet zavoda se v skladu s tem odlokom konstituira najpozneje do 30. oktobra 2007.
8. člen
Šolski zgradbi z zunanjimi površinami ukinjenih podružnic Kamnje in Brje se izvzamejo iz premoženja, s katerim upravlja zavod.
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 026/01-20/96
Ajdovščina, dne 4. maja 2007
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti