Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2007 z dne 15. 5. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2007 z dne 15. 5. 2007

Kazalo

2290. Pravilnik o postopku in načinu slovesnega dejanja podaje prisege, stran 5840.

Na podlagi dvanajstega odstavka 10. člena Zakona o državljanstvu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/07 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o postopku in načinu slovesnega dejanja podaje prisege
1. člen
(vsebina)
(1) S tem pravilnikom se določa postopek in način slovesnega dejanja podaje prisege o spoštovanju svobodnega demokratičnega ustavnega reda, ki je utemeljen v Ustavi Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: prisega).
(2) S tem pravilnikom se predpisuje tudi obrazec prisege iz 10. točke prvega odstavka 10. člena Zakona o državljanstvu Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zakon).
2. člen
(pristojnost)
(1) Oseba, ki vloži prošnjo za pridobitev državljanstva Republike Slovenije v postopku redne naturalizacije, poda prisego pred načelnikom upravne enote, ki je odločila o prošnji za pridobitev državljanstva Republike Slovenije.
(2) Oseba, ki vloži prošnjo za pridobitev državljanstva Republike Slovenije v postopku izredne naturalizacije (13. člen zakona) in dejansko živi v Republiki Sloveniji, poda prisego pred načelnikom upravne enote, ki je pristojna za vpis matičnega dejstva rojstva in zakonske zveze osebe, ki bo pridobila državljanstvo Republike Slovenije.
(3) Oseba, ki vloži prošnjo za pridobitev državljanstva Republike Slovenije v postopku izredne naturalizacije (13. člen zakona) in dejansko ne živi v Republiki Sloveniji, poda prisego pred vodjem diplomatskega predstavništva ali konzulata (v nadaljevanju uradna oseba), ki je prejelo vlogo za pridobitev državljanstva Republike Slovenije. Če je taka oseba vložila prošnjo za pridobitev državljanstva Republike Slovenije na ministrstvu, pristojnem za notranje zadeve, ali na upravni enoti, poda prisego pred vodjem diplomatskega predstavništva ali konzulata, ki je najbližje prebivališču osebe, ki je vložila prošnjo za sprejem v državljanstvo Republike Slovenije ali pa pred načelnikom upravne enote, ki je pristojna za vpis matičnega dejstva rojstva in zakonske zveze osebe, ki bo pridobila državljanstvo Republike Slovenije.
(4) Načelnik upravne enote lahko pooblasti za vodenje dejanja podaje prisege eno ali več oseb zaposlenih na upravni enoti, ki imajo pooblastilo za odločanje v upravni zadevi pridobitve državljanstva.
(5) Vodja diplomatskega predstavništva ali konzulata lahko pooblastita za vodenje dejanja podaje prisege enega ali več diplomatov zaposlenih na diplomatskem predstavništvu ali konzulatu.
(6) Pooblastilo se lahko izda samo za vodenje posameznega dejanja podaje prisege ali za nedoločen čas.
3. člen
(uradni prostor)
(1) Postopek slovesnega dejanja podaje prisege na upravni enoti poteka v uradnem prostoru upravne enote, ki ga določi načelnik upravne enote.
(2) Postopek slovesnega dejanja podaje prisege na diplomatskem predstavništvu ali konzulatu poteka v uradnem prostoru, ki ga določi vodja diplomatskega predstavništva ali konzulata.
(3) V uradnem prostoru morajo biti postavljeni državni simboli skladno s predpisi, ki urejajo njihovo uporabo.
4. člen
(čas)
(1) Postopek slovesnega dejanja podaje prisege na upravni enoti poteka v uradnih urah.
(2) Postopek slovesnega dejanja podaje prisege na diplomatskem predstavništvu ali konzulatu poteka v času, ki ga določi vodja diplomatskega predstavništva ali konzulata.
(3) Prosilcem iz prvega odstavka 6. člena tega pravilnika, se omogoči podaja prisege izven časovnega okvira iz prvega oziroma drugega odstavka tega člena in sicer tako, da se stranko z vabilom obvesti o uri in kraju dejanja prisege.
5. člen
(način podajanja prisege)
(1) Pred podajo prisege uradna oseba seznani osebo, ki je vložila prošnjo za pridobitev državljanstva Republike Slovenije v postopku redne naturalizacije, da postane državljan Republike Slovenije z dnem podane prisege, osebo, ki je vložila prošnjo za pridobitev državljanstva Republike Slovenije v postopku izredne naturalizacije, pa, da postane državljan Republike Slovenije z dnem vročitve odločbe o pridobitvi državljanstva Republike Slovenije.
(2) Vsebino prisege prosilec glasno prebere pred uradno osebo ali pa jo ponovi za uradno osebo.
(3) Dejanje podaje prisege se zaključi s podpisom listine o podaji prisege (obrazec iz 7. člena tega pravilnika) v treh izvodih. Listino najprej podpiše prosilec, nato uradna oseba. Po razglasitvi, da je dejanje podaje prisege zaključeno, uradna oseba izroči prosilcu en izvod listine in odločbo o sprejemu v državljanstvo Republike Slovenije, drugi izvod listine se vloži v upravne spise pridobitve državljanstva Republike Slovenije, tretji pa posreduje organu, pristojnemu za vodenje matičnega registra.
6. člen
(način podajanja prisege v prilagojenih oblikah)
(1) Prosilcu, ki zaradi osebnih okoliščin (fizična, duševna, intelektualna ali senzorna okvara, v nadaljevanju invalid), ne more podati prisege na način, določen v prejšnjem členu, se mora omogočiti individualni pristop k načinu dejanja podaje prisege, pri čemer naj bo glavno vodilo pristopa specifičnost in različnost okvare.
(2) Prosilec, ki ne zna slovenskega jezika, poda prisego v jeziku, ki ga razume. Vsebino prisege glasno prebere uradna oseba, tolmač jo prevede v jezik, ki ga prosilec razume, prosilec pa jo ponovi za tolmačem.
(3) V primerih, ko je podana prisega na način iz prejšnjega odstavka, listino (obrazec iz 7. člena) podpiše tudi tolmač. Enako velja, če je bilo potrebno sodelovanje tolmača v primeru iz prvega odstavka tega člena.
(4) Stroški, ki nastanejo organu ali prosilcu v zvezi s podajo prisege (potni stroški uradnih oseb, izdatki za priče, izvedence, tolmače, ogled, pravno zastopanje, oglase, prihod, izgubo dohodka, strokovno pomoč, ipd.), gredo v breme prosilca.
7. člen
(obrazec)
O podaji prisege se izda listina na obrazcu, ki je objavljen kot priloga tega pravilnika in je njegov sestavni del.
8. člen
(veljavnost in začetek uporabe)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 22. junija 2007.
Št. 0070-2/2007/16 (1341-02)
Ljubljana, dne 26. aprila 2007
EVA 2007-1711-0009
Dragutin Mate l.r.
Minister
za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti