Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2007 z dne 15. 5. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2007 z dne 15. 5. 2007

Kazalo

2287. Zakon o upravnih taksah (uradno prečiščeno besedilo) (ZUT-UPB3), stran 5786.

Na podlagi 153. člena Poslovnika državnega zbora je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 26. aprila 2007 potrdil uradno prečiščeno besedilo Zakona o upravnih taksah, ki obsega:
– Zakon o upravnih taksah – ZUT (Uradni list RS, št. 8/00 z dne 31. 1. 2000),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah – ZUT-A (Uradni list RS, št. 44/00 z dne 26. 5. 2000),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah – ZUT-B (Uradni list RS, št. 81/00 z dne 15. 9. 2000),
– Zakon o veterinarstvu – ZVet-1 (Uradni list RS, št. 33/01 z dne 5. 5. 2001),
– Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin – ZZVR-1 (Uradni list RS, št. 45/01 z dne 7. 6. 2001),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah – ZUT-C (Uradni list RS, št. 42/02 z dne 15. 5. 2002),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah – ZUT-D (Uradni list RS, št. 18/04 z dne 27. 2. 2004),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah – ZUT-E (Uradni list RS, št. 91/05 z dne 14. 10. 2005),
– Zakon o prevozih v cestnem prometu – ZPCP-2 (Uradni list RS, št. 131/06 z dne 14. 12. 2006) in
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah – ZUT-F (Uradni list RS, št. 14/07 z dne 16. 2. 2007).
Št. 436-02/89-4/32
Ljubljana, dne 26. aprila 2007
EPA 1291-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.
Z A K O N
O UPRAVNIH TAKSAH uradno prečiščeno besedilo (ZUT-UPB3)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta zakon ureja plačevanje upravnih taks (v nadaljnjem besedilu: takse) za dokumente in dejanja v upravnih in drugih javnopravnih zadevah (v nadaljnjem besedilu: dokumenti in dejanja) pri upravnih organih.
Takse se plačujejo samo za tiste dokumente in dejanja, ki jih določa taksna tarifa tega zakona.
2. člen
Z upravnimi organi (v nadaljnjem besedilu: organi) iz 1. člena tega zakona so mišljeni:
1. organi državne uprave in organi samoupravnih lokalnih skupnosti ter
2. podjetja in druge organizacije ter posamezniki, kadar na podlagi javnih pooblastil odločajo o upravnih zadevah.
Osebe iz 2. točke prejšnjega odstavka zaračunavajo upravno takso samo, če se za izvajanje javnih pooblastil financirajo iz proračunskih sredstev.
3. člen
Določbe tega zakona se ne uporabljajo za plačevanje taks oziroma pristojbin, če je njihovo plačevanje drugače urejeno z veljavno mednarodno pogodbo.
V primeru iz prejšnjega odstavka morajo biti mednarodne tarife taks oziroma pristojbin objavljene v Uradnem listu Republike Slovenije.
Če mednarodne pogodbe pooblaščajo države pogodbenice, da same določijo višino taks za dokumente in dejanja, določene na podlagi take mednarodne pogodbe, pa ti dokumenti in dejanja niso določeni v taksni tarifi tega zakona, lahko višino teh taks določi Vlada Republike Slovenije.
Upravne takse po tem zakonu se ne zaračunavajo za upravna dejanja in dokumente, za katere je s predpisi Evropske skupnosti določen poseben način plačevanja stroškov dela organov ali za katere je s predpisi Evropske skupnosti določeno, da se opravijo oziroma izdajo brezplačno.
4. člen
Taksni zavezanec je tisti, ki s svojo vlogo uvede upravni postopek oziroma na katerega zahtevo se opravijo dejanja ali izdajo dokumenti, predvideni v taksni tarifi.
Če je za isto takso več taksnih zavezancev, je njihova obveznost nerazdelna.
Če se na zahtevo taksnega zavezanca, ki vsebuje več zahtevkov, izda dokument, ki se nanaša na več zadev in za katerega je treba plačati takso, se plača taksa tolikokrat, kolikor je v vlogi zahtevkov.
II. PLAČEVANJE TAKSE
5. člen
Če ni v taksni tarifi drugače določeno, nastane taksna obveznost:
1. za vloge – takrat, ko se vložijo pri pristojnem organu; če so dane na zapisnik pa takrat, ko se zapisnik sestavi;
2. za odločbe, dovoljenja, sklepe, soglasja in druge dokumente – takrat, ko se vloži zahteva, naj se izdajo;
3. za upravna dejanja – takrat, ko se vloži vloga, naj se opravijo.
Ne glede na prejšnji odstavek nastane taksna obveznost za dokumente in dejanja iz 2. in 3. točke prejšnjega odstavka, za katere se višina takse ne more določiti ob vložitvi vloge, v trenutku, ko upravni organ pridobi podatke potrebne za določitev višine takse, nikakor pa kasneje kot v trenutku izdaje dokumenta iz 2. točke oziroma izvršitve dejanja iz 3. točke prejšnjega odstavka.
6. člen
Takse se praviloma določajo v točkah.
Taksna tarifa lahko določi, da se v posameznih primerih taksa določi v odstotku od vrednosti predmeta.
V točkah se določa tudi vrednost predmeta, kadar je ta osnova za odmero takse, če ni s tem zakonom drugače določeno.
Vrednost točke po tem zakonu znaša 0,0709 eura.
7. člen
Vlada Republike Slovenije uskladi vrednost točke iz 6. člena tega zakona in euro zneske iz taksne tarife z gibanjem stroškov za delo organov v sorazmerju z rastjo cen življenjskih potrebščin na območju Republike Slovenije.
8. člen
Takse se plačujejo v taksnih vrednotnicah (upravnih kolkih) ali gotovini oziroma z elektronskim denarjem ali drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti.
Takse ni mogoče plačati s taksnimi vrednotnicami, če:
1. mora taksni zavezanec plačati takso nad zneskom, določenim s predpisom iz 9. člena tega zakona;
2. plačuje takso taksni zavezanec v tujini ali
3. če mora taksni zavezanec plačati takso za dokument ali dejanje v elektronskih upravnih zadevah.
Takse, ki se plačujejo v gotovini oziroma z elektronskim denarjem ali drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti, se plačujejo v eurih. V primeru, ko taksni zavezanec iz tujine ali v tujini zahteva dokument ali dejanje, za katerega se plača taksa, se taksa plača po ustrezni tarifni številki v tuji valuti pri diplomatskem ali konzularnem predstavništvu v tujini, po katerem se taksnemu zavezancu vročajo dokumenti.
Takse, ki jih plačujejo taksni zavezanci iz tujine, v primeru, da vložijo vlogo po pošti pri pristojnem organu, pa v državi, kjer odpošljejo vlogo ni diplomatskega ali konzularnega predstavništva Republike Slovenije, se plačujejo po ustrezni tarifni številki v valuti države, kjer je bila vloga odposlana po pošti.
Takse, ki so v skladu s tretjim in četrtim odstavkom tega člena plačane v tuji valuti, se preračunavajo v eure po referenčnem tečaju Evropske centralne banke, ki ga objavlja Banka Slovenije in velja za to valuto na dan nastanka taksne obveznosti.
9. člen
Tiskanje upravnih kolkov, dajanje v obtok, distribucijo, umik iz obtoka, zamenjavo in uničenje upravnih kolkov, način uporabe upravnih kolkov ter znesek iz 1. točke drugega odstavka 8. člena tega zakona predpiše minister, pristojen za finance v soglasju z ministrom, pristojnim za upravo.
10. člen
Takso je treba plačati takrat, ko nastane taksna obveznost, če ni za posamezne primere s tem zakonom drugače določeno.
11. člen
Pri odmeri takse se vzame kot osnova za izračun takse vrednost točke na dan nastanka taksne obveznosti, razen če ta zakon določa drugače.
Pri izračunu takse, katero je potrebno plačati na podlagi opomina, se uporabi vrednost točke, ki velja v času izdaje opomina, pri prisilni izterjavi takse pa vrednost točke na dan, ko davčni organ izda taksnemu zavezancu sklep o prisilni izterjavi neplačane takse.
Ko organ odloča o povrnitvi stroškov postopka, upošteva pri odmeri višine teh stroškov iz naslova plačila takse, vrednost točke na dan izdaje odločbe oziroma posebnega sklepa.
12. člen
Če je v taksni tarifi predpisano, da se taksa plača od vrednosti predmeta, je osnova za odmero takse vrednost, ki je navedena v vlogi ali listini; če vrednost v vlogi ali listini ni navedena ali pa je navedena nepravilno, ugotovi vrednost organ, za katerega delo se plača taksa.
13. člen
Če se na zahtevo taksnega zavezanca izda dokument, za katerega je treba plačati takso, v dveh ali več izvodih, se za drugi in vsak nadaljnji izvod plača taksa kot za prepis.
Taksa po prejšnjem odstavku ne sme biti večja od takse za prvi izvod.
Za izvod dokumenta, ki se v postopku, uvedenem na zahtevo taksnega zavezanca, sestavi za potrebe samih organov, se ne plača takse.
14. člen
V odločbi ali dokumentu, za katerega je bila plačana taksa, je treba navesti, da je taksa plačana, v kakšnem znesku in po kateri tarifni številki.
Plačilo takse za dokumente, izdane po vlogah iz tretjega odstavka 8. člena tega zakona, potrdi pisno na samem dokumentu organ, po katerem se vročajo dokumenti in ki je takso pobral.
Organ mora priložiti dokumentu, ki ga izda na zahtevo taksnega zavezanca iz tujine, dva izvoda spremnega dopisa, v katerem je naveden znesek takse, ki jo mora taksni zavezanec plačati pri diplomatskem ali konzularnem predstavništvu.
15. člen
Na dokumentih, ki se izdajajo brez takse, mora biti navedeno, v kakšen namen se izdajajo in po kateri določbi tega zakona so oproščeni plačila takse.
Dokumenti iz prejšnjega odstavka se smejo uporabiti v druge namene šele, če je zanje plačana za ta namen predpisana taksa.
16. člen
Organ, ki prejme ali neposredno sprejme od taksnega zavezanca vlogo ali drug dokument, za katerega ni plačana taksa ali je taksa plačana v prenizkem znesku, obvesti taksnega zavezanca o obveznosti za plačilo upravne takse, o znesku takse, ki jo je zavezanec dolžan plačati in o roku, v katerem mora biti taksa plačana. Rok za plačilo takse ne sme biti daljši od 15 dni.
Če taksni zavezanec ne plača upravne takse v skladu s prejšnjim odstavkom, mu organ, ki je pristojen za odločanje o zahtevi, pošlje taksni opomin, naj v 15 dneh od prejema opomina plača redno takso in takso za opomin.
Pristojni organ vzame v postopek tudi nekolkovane ali premalo kolkovane vloge, vendar odločbe oziroma drugega akta ni mogoče vročiti taksnemu zavezancu, preden ne poravna takse, vključno s takso za opomin.
Ne glede na prejšnji odstavek pristojni organ vroči taksnemu zavezancu odločbo, s katero mu nalaga določeno obveznost, odločbo ali drug akt s katerim zavrne ali zavrže zahtevek taksnega zavezanca ter odločbo o pritožbi.
Neplačana ali premalo plačana taksa se izterja v skladu z 19. členom tega zakona.
17. člen
Kdor je plačal takso, ki je ni bil dolžan plačati, ali je plačal takso v višjem znesku, kot je predpisan, ali je plačal takso za dokument ali dejanje, ki ga organ iz kakršnihkoli vzrokov ni izdal ali opravil, ali za pritožbo, ki ji je organ ugodil, ima pravico do povrnitve vse oziroma preveč plačane takse.
Kdor je plačal takso za vlogo in takso za dejanje ali dokument, ki ga organ iz kakršnihkolih vzrokov ni opravil ali izdal, ne more zahtevati vračila takse za vlogo, s katero je zahteval, naj se dejanje opravi ali dokument izda.
Ne glede na prvi odstavek tega člena, taksni zavezanec, ki je plačal takso za dokument ali dejanje, ki ga organ ni izdal ali opravil, ker je bil postopek ustavljen na zahtevo ali z opustitvijo ali opravo kakšnega dejanja taksnega zavezanca, potem ko je bil izveden že celotni ugotovitveni postopek, ne more zahtevati vračila takse za ta dokument ali dejanje.
Postopek za povrnitev se začne na podlagi pisne zahteve taksnega zavezanca, če preveč plačana taksa ne presega 200 točk, v primeru večjih zneskov pa se postopek začne po uradni dolžnosti.
O povrnitvi takse odloča organ, ki vodi postopek na prvi stopnji.
Taksa se povrne iz državnega proračuna oziroma proračuna občine.
18. člen
Taksni zavezanec lahko zahteva vrnitev takse z zahtevkom, ki ga vloži najpozneje v 60 dneh od dneva, ko je bila taksa pomotoma plačana oziroma od dneva, ko je izvedel, da dejanje ni bilo opravljeno ali dokument izdan oziroma od dneva, ko je bila izdana odločba, s katero se je ugodilo pritožbi.
Vrnitve takse ni več mogoče zahtevati po preteku dveh let od dneva, ko je bila plačana.
19. člen
Če je treba takso prisilno izterjati, organ, ki vodi postopek, o tem pisno obvesti davčni organ, ki je krajevno pristojen za taksnega zavezanca.
Po prejemu obvestila iz prejšnjega odstavka davčni organ izda odločbo, s katero naloži taksnemu zavezancu naj v 15 dneh od prejema odločbe plača dolžno takso. Če taksni zavezanec v tem roku takse ne plača, se taksa prisilno izterja.
Taksa se prisilno izterja po predpisih, ki veljajo za prisilno izterjavo davkov.
Neplačane takse se prisilno ne izterjajo, če znesek neplačane takse v posamezni zadevi ne presega zneska, ki je z davčnimi predpisi določen kot znesek, za katerega se ne opravi prisilna izterjava.
Ne glede na prvi do četrti odstavek tega člena, carinske takse, takse s področja trošarin in druge upravne takse, ki jih zaračunavajo carinski organi izterja carinski organ v skladu s tem zakonom in predpisi, ki se nanašajo na izterjavo carinskega dolga oziroma trošarin.
20. člen
Pravica izterjati takso zastara v dveh letih po preteku leta, v katerem bi morala biti plačana.
Zastaranje pravice zahtevati plačilo takse oziroma takso prisilno izterjati pretrga vsako uradno dejanje pristojnega organa, katerega namen je plačilo oziroma izterjava takse in je dano v vednost taksnemu zavezancu.
Zastaranje nastopi v vsakem primeru, ko potečejo štiri leta od dneva, ko je nastala obveznost za plačilo takse.
III. TAKSNE OPROSTITVE
21. člen
Tuji državljani imajo pod pogojem vzajemnosti, po predpisih o taksah enake pravice, kot jih imajo slovenski državljani.
22. člen
Za dokumente in dejanja v postopkih, ki se uvedejo po uradni dolžnosti, se v postopku na prvi stopnji ne plača takse.
23. člen
Takse ne plačujejo:
1. država in državni organi,
2. samoupravne lokalne skupnosti in njihovi organi,
3. tuja diplomatska in konzularna predstavništva v diplomatskih in konzularnih zadevah, pod pogojem vzajemnosti,
4. mladoletniki v vseh postopkih, ki se nanašajo na izvrševanje kazenskih sankcij,
5. taksni zavezanci – posamezniki v slabih premoženjskih razmerah – razen taks po tarifni številki 11, po točki 1.f, 1.g, 2.d, 2.e, 3.c in 3.d tarifne številke 12, po tarifnih številkah 14 in 19, ter tarifnih številkah iz XI. in XII. poglavja taksne tarife tega zakona,
6. taksni zavezanci – za potrdila oziroma podatke iz uradnih evidenc, ki jih organ v okviru upravnega postopka v skladu s 139. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99, 70/2000 in 52/02) sam pridobi od drugega organa,
7. taksni zavezanci za vloge, potrdila in odločbe v postopku za povrnitev škode v skladu s predpisi, ki urejajo odpravo posledic naravnih nesreč.
24. člen
Plačevanja taks so v določenih zadevah oproščeni:
1. podjetja in druge organizacije ter posamezniki – pri izvrševanju javnih pooblastil;
2. dobrodelne in invalidske organizacije ter organizacije za samopomoč – za dokumente in dejanja v zvezi z izvajanjem namena, za katerega so ustanovljene;
3. društva, ki jim je podeljen status društva v javnem interesu – za dokumente in dejanja v zvezi z opravljanjem njihovih dejavnosti, ki so v javnem interesu;
4. ustanove, ustanovljene v skladu z veljavnimi predpisi – za dokumente in dejanja v zvezi z izvajanjem njihovega dobrodelnega ali splošno koristnega namena, za katerega so ustanovljene;
4.a sindikati – za dokumente in dejanja v postopkih zastopanja interesov delavcev ter v postopku za pridobitev pravne osebnosti in lastnosti reprezentativnosti sindikata;
5. invalidi, za katere je določeno v zdravstvenem spričevalu, da smejo voziti le prirejeno vozilo – v postopku za pripustitev k vozniškemu izpitu, za vozniško dovoljenje in za izdajo ter podaljšanje veljavnosti vozniškega in prometnega dovoljenja;
6. brezposelne osebe – v postopku uveljavljanja pravic iz naslova obveznega zavarovanja za primer brezposelnosti;
7. učenci osnovnih šol, vajenci in dijaki v srednjem izobraževanju ter študentje – za dokumente in dejanja v zvezi s šolanjem;
8. osebe, ki podarijo svoje premoženje državi ali samoupravni lokalni skupnosti ali se odpovejo lastninski pravici na zemljišču ali stavbi v korist države ali samoupravne lokalne skupnosti ali pa brezplačno odstopijo državi ali samoupravni lokalni skupnosti kakšno drugo stvarno pravico na nepremičninah – v postopku v zvezi s prenosom lastnine in drugih stvarnih pravic;
9. tujci, za dokumente in dejanja, določena v mednarodnih sporazumih, ki veljajo v Republiki Sloveniji;
10. tujci, v postopkih za priznanje statusa begunca, začasnega prebivanja iz humanitarnih razlogov in začasnega zatočišča;
11. javni socialno-varstveni zavodi in pravne ter fizične osebe, ki na podlagi koncesije v skladu s predpisi socialnega varstva opravljajo socialno-varstveno dejavnost – v zvezi z opravljanjem te dejavnosti.
Pristojni organ po uradni dolžnosti zagotavlja izvajanje določb tega poglavja, med drugim tudi na podlagi podatkov, ki jih predloži taksni zavezanec. V dvomu pristojni organ pozove taksnega zavezanca, da predloži dokazila za uveljavljanje taksne oprostitve.
25. člen
Za taksne zavezance v slabih premoženjskih razmerah iz 5. točke 23. člena tega zakona se štejejo:
– prejemniki denarne pomoči kot edinega vira preživljanja po predpisih socialnega varstva,
– prejemniki denarnega dodatka po predpisih socialnega varstva ter
– prejemniki nadomestila za invalidnost po predpisih, ki urejajo varstvo odraslih telesno in duševno prizadetih oseb.
Status upravičenca iz prejšnjega odstavka dokazujejo taksni zavezanci s pravnomočno odločbo.
Za taksne zavezance v slabih premoženjskih razmerah se štejejo tudi osebe, ki niso prejemniki denarne pomoči, dodatka ali nadomestila iz prvega odstavka tega člena, izpolnjujejo pa vse predpisane kriterije za prejemke iz prvega odstavka tega člena. Taksni zavezanec mora v postopku, v katerem zahteva taksno oprostitev dokazati, da izpolnjuje zahtevane kriterije.
Za taksne zavezance v slabih premoženjskih razmerah se štejejo tudi obsojenci, ki bi bili ob odpustu s prestajanja kazni zapora v skladu z zakonom upravičeni do enkratne denarne pomoči.
Obsojenec na prestajanju kazni zapora je lahko, glede na višino denarja, ki ga zasluži z delom med prestajanjem kazni, oziroma glede na vsoto denarja, ki ga hrani kot obvezni prihranek v zavodu, oproščen plačevanja taks po tem zakonu.
26. člen
Za dobrodelno organizacijo oziroma za organizacijo za samopomoč iz 2. točke 24. člena tega zakona se šteje neprofitna organizacija, ki je v skladu z veljavno zakonodajo ustanovljena z namenom, določenim s predpisi socialnega varstva.
27. člen
Kadar se začne postopek na zahtevo več oseb, od katerih so nekatere oproščene plačila takse, plača v takem postopku takso tisti, ki plačila takse ni oproščen.
Ne glede na prejšnji odstavek, plača oseba, ki ni upravičena do taksne oprostitve, v primerih, ko se taksa odmerja po vrednosti predmeta, takso samo od njej pripadajočega dela vrednosti predmeta.
28. člen
Taks so oproščeni naslednji dokumenti in dejanja:
1. predlogi, prijave, obvestila in druge vloge, vložene zaradi zagotavljanja javne koristi;
1.a dokumenti in dejanja za vpis, vpis sprememb podatkov in vpis prenehanja opravljanja dejavnosti samostojnega podjetnika posameznika v Poslovni register Slovenije;
2. prošnje za pomilostitev in odločbe o takih prošnjah ter prošnje za pogojni odpust s prestajanja zaporne kazni in odločbe o takih prošnjah ter pritožbe obsojencev zoper odločbe o disciplinski kazni;
3. dokumenti in dejanja v postopku za pridobitev dokaza o slabih premoženjskih razmerah, kot podlaga za priznanje oprostitve plačila stroškov v upravnem oziroma sodnem postopku;
4. dokumenti in dejanja v zvezi s postopki pred davčnim organom;
5. dokumenti in dejanja v postopku za popravo napak v odločbah, drugih listinah in uradnih evidencah;
6. dokumenti in dejanja v volilnih postopkih;
7. (črtana);
8. prijave in vpisi v matične knjige;
9. (črtana);
10. (črtana);
11. dokumenti in dejanja v postopku arondacije in komasacije zemljišč;
12. dokumenti in dejanja za uveljavitev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter zdravstvenega varstva;
13. dokumenti in dejanja za uveljavitev socialno-varstvenih pravic;
14. dokumenti in dejanja v zvezi z uveljavljanjem pravic do družinskih prejemkov in zavarovanja za starševsko varstvo;
14.a dokumenti in dejanja v zvezi z uveljavljanjem osebnih stikov med otroci in starši;
14.b dokumenti in dejanja v postopku za izdajo parkirne karte;
15. dokumenti in dejanja v postopku za uveljavitev pravic, ki so z zakonom priznane invalidom, vojnim veteranom in žrtvam vojnega nasilja;
15.a dokumenti in dejanja v postopku izdaje gradbenih dovoljenj v okviru varstva vojnih grobišč;
16. dokumenti in dejanja v zvezi z urejanjem delovnega razmerja;
17. dokumenti in dejanja v zvezi z izdajanjem, izpolnjevanjem in podaljševanjem pomorskih knjižic;
18. dokumenti in dejanja v zvezi z ureditvijo državljanskih dolžnosti in pravic pri obrambi države oziroma varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
19. prijave in odjave stalnega in začasnega prebivališča;
20. dokumenti in dejanja v zvezi z razlastitvijo premoženja in denacionalizacijskimi postopki;
21. izvirne diplome, spričevala ter druge listine o uspešno končanem izobraževanju, razen njihovih dvojnikov in prepisov;
22. dokumenti in dejanja v zvezi z varstvom kulturnih spomenikov in naravnih vrednot;
23. vloge naslovljene na varuha človekovih pravic in druge institucije za prošnje in pritožbe;
24. vloge, s katerimi se zahteva posredovanje državnega tožilca;
25. dokumenti in dejanja v postopku za pokop ali prekop umrlih ali prenos posmrtnih ostankov;
26. dokumenti in dejanja, s katerimi se urejajo razmerja med štipendistom in tistim, ki daje štipendijo;
27. dokumenti in dejanja v zvezi s pristopom k strokovnemu izpitu pred državnimi organi;
28. dokumenti in dejanja v zvezi z izdajo in podaljšanjem potnih listin, ki se izdajajo po mednarodni pogodbi;
29. vloge za vpis ali izbris iz obveznih zbirk podatkov, ki se zbirajo na podlagi predpisov, ki urejajo kmetijstvo, vino in druge proizvode iz grozdja in vina, veterino, živinorejo, morsko ribištvo, semenski material kmetijskih rastlin in zdravstveno varstvo rastlin ter odločbe oziroma potrdila iz obveznih zbirk podatkov (register kmetijskih gospodarstev in evidenca subjektov, register pridelovalcev grozdja in vina, register pridelovalcev sadja v intenzivnih sadovnjakih, register pridelovalcev hmelja, register pridelovalcev in predelovalcev oljk, evidenca imetnikov rejnih živali in centralni register živali, register ribiških plovil, evidenca pridelovalcev s področja ekološke pridelave, integrirane pridelave ter pridelave posebnih tradicionalnih proizvodov, evidenca dopolnilnih dejavnosti, register dobaviteljev semenskega materiala kmetijskih rastlin in register imetnikov določenih rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov).
28.a člen
Ministrstvo, pristojno za javno upravo, določi stroškovnik za fotokopiranje uradnih aktov ali listin pri upravnem organu.
IV. POSEBNE DOLOČBE
29. člen
Prihodki od taks, plačanih v gotovini oziroma z elektronskim denarjem ali drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti, doseženi pri organih državne uprave, so prihodek državnega proračuna.
Prihodki od taks, plačanih v gotovini oziroma z elektronskim denarjem ali drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti, doseženi pri organih občin, so prihodek proračunov občin.
Prihodki od taks, plačanih v kolkih, se vplačujejo na ustrezne vplačilne račune odprte za vplačevanje javnofinančnih prihodkov, razporejajo pa se v delitvenem razmerju 70% v dobro državnega proračuna in 30% v dobro občinskih proračunov, če ni z zakonom o izvrševanju državnega proračuna določeno drugače.
Prihodki iz prejšnjega odstavka, ki pripadajo občinam, se razporedijo na posamezne občine glede na delež proračuna posamezne občine v proračunih vseh občin v Republiki Sloveniji, in sicer na podlagi podatkov za predpreteklo leto.
Razmerja iz prejšnjega odstavka ugotavlja ministrstvo, pristojno za finance.
29.a člen
Vlada Republike Slovenije lahko zaradi upoštevanja mednarodno sprejetih obveznosti ali začasno, za dobo največ enega leta zaradi prilagajanja izjemnim razmeram (naravne in ekološke nesreče, nalezljive bolezni rastlin in živali, bistveno spremenjene razmere na tržišču ipd.) zviša ali zniža višino upravnih taks, in sicer največ do 50% števila točk posamezne takse iz tarifnih številk 52 do 59, 61 in 62a.
Taksa iz 62. tarifne številke se obračuna od spremenjene višine takse iz prejšnjega odstavka.
30. člen
Nadzor nad izvajanjem tega zakona izvaja ministrstvo, pristojno za finance in druga ministrstva, vsako v mejah svojega delovnega področja.
Zakon o upravnih taksah – ZUT (Uradni list RS, št. 8/2000) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
31. člen
Za dokumente in dejanja, za katere je nastala taksna obveznost do uveljavitve tega zakona, se plača taksa po dosedanjih predpisih in po dosedanji tarifi.
Če je bila do uveljavitve tega zakona plačana taksa za dokumente ali dejanje, ki bo opravljeno po uveljavitvi tega zakona, se taksa po tem zakonu ne doplača, preveč plačana taksa pa se ne vrne.
Če po uveljavitvi tega zakona organ druge stopnje razveljavi odločbo, ki jo je organ prve stopnje izdal, preden je začel veljati ta zakon, se za odločbo organa prve stopnje taksa ne doplača, preveč plačana taksa pa se ne vrne.
32. člen
Upravni kolki, ki so bili natisnjeni pred uveljavitvijo tega zakona se lahko uporabljajo tudi za plačevanje taks po tem zakonu.
33. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon o upravnih taksah (Uradni list SRS, št. 7/72, 23/77, 11/79, 23/82, 18/85, 33/85 – popr., 24/88, 1/90, Uradni list RS, št. 33/90 – popr., 20/91 in 12/92) ter Zakon o plačevanju določenih upravnih taks (Uradni list RS, št. 34/91-I in 13/93).
Z dnem uveljavitve tega zakona se preneha uporabljati Zakon o zveznih upravnih taksah (Uradni list SFRJ, št. 5/72, 70/87, 68/84, 74/87 in 46/89) in Zakon o tarifi zveznih upravnih taks (Uradni list SFRJ, št. 77/87 in 63/89).
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Odredba o določitvi zneskov konzularnih taks, ki jih v tujini pobirajo diplomatska in konzularna predstavništva Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 47/94).
34. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati:
– 52. člen in druga alinea 54. člena Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 82/94),
– 61. člen in četrta alinea 108. člena Zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95, 16/96 in 101/99),
– 22. člen Zakona o meroslovju, v delu, ki se nanaša na pristojbine (Uradni list RS, št. 1/95).
Z dnem uveljavitve tega zakona se preneha uporabljati:
– 21. člen Zakona o zdravstveni neoporečnosti živil in predmetov splošne rabe (Uradni list SFRJ, št. 55/78 in 58/85).
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati:
– Uredba o pristojbinah za obvezne zdravstvene preglede rastlin v prometu čez državno mejo (uvoz, izvoz, prevoz v tranzitu) in v notranjem prometu (Uradni list RS, št. 28/94),
– Uredba o pristojbinah na področju veterinarstva (Uradni list RS, št. 6/95, 10/95 – popr., 14/95 in 44/95),
– 1. in 3. člen Uredbe o pristojbinah in cenah za storitve v postopku homologacije vozil (Uradni list RS, št. 41/96),
– Uredba o pristojbinah in stroških za pridobitev in vzdrževanje akreditacije (Uradni list RS, št. 74/98), v delu, ki se nanaša na pristojbine,
– drugi odstavek 1. člena Uredbe o stroških in pristojbinah za preskuse in odobritve tipov meril ter overitve etalonov in meril (Uradni list RS, št. 38/96),
– Odlok o višini pristojbin za kritje stroškov ugotavljanja zdravstvene neoporečnosti živil in predmetov splošne rabe, ki se uvozijo in o načinu njihovega plačila (Uradni list RS, št. 29/92).
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati:
– vsi občinski odloki o upravnih taksah.
35. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah – ZUT-A (Uradni list RS, št. 44/2000) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:
13. člen
Taksni zavezanci, ki so plačali takso na področju veterinarstva po 53., 55. in 61. tarifni številki Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 8/00), so upravičeni do povračila razlike, ki je nastala z zmanjšanjem števila točk po tem zakonu.
Taksni zavezanec lahko zahteva vrnitev razlike iz prejšnjega odstavka v 60 dneh od dneva uveljavitve tega zakona.
14. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah – ZUT-B (Uradni list RS, št. 81/2000) vsebuje naslednjo končno določbo:
17. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah – ZUT-C (Uradni list RS, št. 42/02) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
30. člen
Ne glede na 8. člen zakona lahko upravni organ zavrne zahtevek stranke, da plača takso z elektronskim denarjem ali drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti, če tehnična opremljenost upravnega organa ne dopušča plačila s takšnim instrumentom.
Vlada in pristojni organi lokalnih skupnosti morajo v roku enega leta od uveljavitve tega zakona zagotoviti tehnično opremljenost upravnih organov, ki omogoča plačevanje taks pri upravnem organu z elektronskim denarjem ali drugimi veljavnimi plačilnimi sredstvi.
31. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah – ZUT-D (Uradni list RS, št. 18/04) vsebuje naslednjo končno določbo:
15. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, razen 1., 11. in 12. člena tega zakona, ki začnejo veljati 1. maja 2004.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah – ZUT-E (Uradni list RS, št. 91/05) vsebuje naslednji končni določbi:
19. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati drugi odstavek 11. člena Pravilnika o elektronskem dostopu do informatizirane glavne knjige (Uradni list RS, št. 16/04).
20. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah – ZUT-F (Uradni list RS, št. 14/07) vsebuje naslednjo končno določbo:
KONČNA DOLOČBA
29. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
                     Priloga – TAKSNA TARIFA

               I. VLOGE

            Tarifna številka 1


Za prošnje, zahteve, predloge, prijave, priglasitve
in druge vloge, če ni v tej tarifi predpisana
kakšna druga taksa                    50 točk


  Opomba:
  (1) Taksa se ne plača za poznejše vloge, s katerimi zahteva
taksni zavezanec le hitrejši postopek o že vloženi zahtevi.
  (2) Taksa se ne plača za vlogo za izdajo potrdila.
  (3) Taksa se ne plača za e-vloge.
  (4) Za vloge, s katerimi se odloča o pravicah stranke znotraj
postopka in o tistih vprašanjih, ki se kot postranska vprašanja
pojavijo v zvezi z izvedbo postopka, se taksa ne plača.
            Tarifna številka 2


Za pritožbo oziroma ugovor zoper odločbo ali
sklep, izdan v upravni zadevi              200 točk


           II. ODLOČBE IN SKLEPI

            Tarifna številka 3


Za vse odločbe, za katere ni predpisana
posebna taksa                      200 točk
Za sklepe, s katerimi se zaključi postopek,
oziroma sklepe, ki so izdani na zahtevo
stranke in za katere ni predpisana posebna taksa    200 točk


  Opombe:
  (1) Če se izda ena odločba ali sklep na zahtevo več oseb, se
plača taksa po tej številki tolikokrat, kolikor je oseb, katerim
se odločba ali sklep vroči.
  (2) Za odločbo o pritožbah se ne plača taksa.
  (3) Za sklepe, s katerimi se odloča o pravicah stranke
znotraj postopka in o tistih vprašanjih, ki se kot postranska
vprašanja pojavijo v zvezi z izvedbo postopka, se ne plača takse.

             III. POTRDILA

            Tarifna številka 4


Za potrdila, ki jih izdajajo organi na podlagi
uradnih evidenc, če ni s to tarifo ali zakonom
drugače določeno                     15 točk
Za potrdila, izdana na podlagi posebnega
ugotovitvenega postopka, če ni s to tarifo ali
zakonom drugače določeno                 50 točk
Za potrdilo o katastrskih podatkih parcele        30 točk
Za kopijo katastrskega načrta za vsak list
formata A4 in izpis iz posestnega in
lastninskega lista                    60 točk


  Opombi:
  (1) Za prvi izpisek iz rojstne ali poročne matične knjige ali
matične knjige umrlih se ne plača taksa.
  (2) Za potrdilo o dokončnosti in za potrdilo o pravnomočnosti
se ne plača takse.

            Tarifna številka 4a


Za redni izpisek iz elektronske zemljiške
knjige, če se izda na zahtevo stranke, se
plača od zemljiškoknjižnega lista            45 točk


  Opomba:
  (1) Za vsak nadaljnji izvod izpiska, ali če napravi izpisek
ali fotokopijo stranka sama in ga predloži organu v potrditev, se
plača polovica takse iz te tarifne številke.

            Tarifna številka 5


Za dvojnik diplome, spričevala ter druge
listine o uspešno končanem izobraževanju
ali strokovnem usposabljanju               20 točk            Tarifna številka 6


Za potrdila in spričevala, s katerimi se
dokazuje poreklo ali vrednost ali količina
ali kakovost ali zdravstvena neoporečnost
blaga, razen potrdil o poreklu blaga, ki
jih potrjujejo carinski organi              30 točk


           IV. OVERITVE IN PREVODI

            Tarifna številka 7


Za overitev načrta se plača od celega ali
začetega kvadratnega metra:
1. za overitev prvega izvoda               50 točk
2. za overitev vsakega nadaljnjega izvoda        15 točk
3. za overitev kopije                  15 točk
Za overitev knjige gostov                50 točk
Za overitev knjig v zvezi s predpisi o orožju      50 točk


            Tarifna številka 8


Za overitev podpisa, prepisa ali kopije         15 točk


            Tarifna številka 9
               (črtana)

            Tarifna številka 10


Za prevode iz enega jezika v drugega:
1. če besedilo izvirnika ne presega 100 besed      30 točk
2. če obsega besedilo izvirnika več kot 100
besed od vsake začete polpole prevoda          60 točk


   V. TAKSE S PODROČJA NOTRANJIH IN SPLOŠNIH UPRAVNIH ZADEV
            Tarifna številka 11


Za odločbe o prošnji tujca za sprejem v
državljanstvo Republike Slovenije (10.,
12., 13. in 14. člen Zakona o državljanstvu
Republike Slovenije – Uradni list RS, št.
1/91-I, 30/91, 38/92, 61/92 – odločba US,
13/94 in 59/99 – odločba US) ali za prenehanje
državljanstva Republike Slovenije (18. in 22.
člen Zakona o državljanstvu Republike Slovenije)
ali za odločbo o ugotovitvi, da je državljanu
Republike Slovenije prenehalo državljanstvo
zaradi odreka (25. člen Zakona o državljanstvu
Republike Slovenije)                 2.000 točk
Za izdajo zagotovila, da bo vložnik zahtevka
sprejet v državljanstvo (11. člen Zakona o
državljanstvu Republike Slovenije)           100 točk


  Opombe:
  (1) Če gre za sočasen sprejem članov iste družine v
državljanstvo Republike Slovenije, za sočasen odpust ali sočasno
ugotovitev odreka državljanstva za člane iste družine, se plača
za vse družinske člane ena sama taksa.
  (2) Ena sama taksa se plača tudi za izdajo zagotovila iz 11.
člena Zakona o državljanstvu Republike Slovenije, če se le-to
izda sočasno večim članom iste družine.
  (3) Takse za odločbo o sprejemu v državljanstvo Republike
Slovenije ne plača oseba, ki uživa status begunca.

            Tarifna številka 11a


Za ugotovitveno odločbo o državljanstvu        2000 točk


            Tarifna številka 12


1. Za odločbe o vlogi državljana
Republike Slovenije:
a) za izdajo potnega lista z veljavnostjo
1 leta                          25 točk
b) za izdajo potnega lista z veljavnostjo
3 let                          30 točk
c) za izdajo potnega lista z veljavnostjo
5 let                          75 točk
d) za izdajo potnega lista z veljavnostjo
10 let                         150 točk
e) za izdajo novega potnega lista v
primeru prve pogrešitve (izguba, odtujitev)
ali uničenja potnega lista iz točk a),
b), c) in d) se plača dvakratna vrednost
takse,
f) za izdajo novega potnega lista v primeru
vsake naslednje pogrešitve (izgube,
odtujitve) ali uničenja potnega lista iz
točk a), b), c) in d) se plača štirikratna
vrednost takse,
g) vloga za izdajo potnega lista             5 točk
h) potrditev dovoljenja zakonitega zastopnika      10 točk

2. Za odločbe o vlogi državljana Republike
Slovenije
a) za izdajo osebne izkaznice z veljavnostjo
1 leta                          25 točk
b) za izdajo osebne izkaznice z veljavnostjo
5 let                          50 točk
c) za izdajo osebne izkaznice z veljavnostjo
10 let                         100 točk
d) za izdajo nove osebne izkaznice v primeru
prve pogrešitve, izgube, odtujitve ali
uničenja osebne izkaznice iz točk a), b) in
c) se plača dvakratna vrednost takse
e) za izdajo nove osebne izkaznice v primeru
vsake naslednje pogrešitve, izgube, odtujitve
ali uničenja osebne izkaznice iz točk a), b)
in c) se plača štirikratna vrednost takse,
f) vloga za izdajo osebne izkaznice            5 točk

3. Za odločbe o prošnji tujca za:
a) izdajo potnega lista za tujca            300 točk
b) izdajo potnega lista za begunca v primeru,
če begunec v obdobju dveh let izgubi, pogreši
ali odtuji dva ali več potnih listov, razen
če dokaže, da je z odtujenim potnim listom
ravnal z dolžno skrbnostjo in je odtujitev
prijavil kot kaznivo dejanje pristojnemu organu     400 točk
c) izdajo novega potnega lista v primeru
prve pogrešitve (izguba, odtujitev) ali
uničenja potnega lista iz točke a), se plača
dvakratna vrednost takse
d) izdajo novega potnega lista v primeru
vsake naslednje pogrešitve (izgube, odtujitve)
ali uničenja potnega lista iz točke a) se
plača štirikratna vrednost takse
e) izdajo osebne izkaznice za tujca           100 točk


  Opombe:
  (1) Odločbe iz 1., 2. in 3. točke te tarifne številke
zajemajo tudi sklepe in odločbe, s katerimi se vlogam ni ugodilo.
  (2) Če taksni zavezanec za takso iz točke 1. e) in 1. f)
oziroma 2. d) in 2. e) te tarifne številke dokaže, da je z
listino ravnal z dolžno skrbnostjo in je dejanje prijavil kot
kaznivo dejanje pristojnim organom, plača samo takso iz točke 1.
a), b), c) in d), oziroma 2. a), b) in c) te tarifne številke.
  (3) V primeru reklamacije potne listine, izdane na podlagi
pravilnika o izvrševanju zakona o potnih listinah državljanov
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 10/01 in 100/03), zaradi
napake, ki ni posledica neskrbnega ravnanja imetnika potne
listine, po poteku polovice njene veljavnosti, državljan
Republike Slovenije plača polovico upravne takse iz 1. točke te
tarifne številke.
  (4) V primeru reklamacije potne listine, izdane na podlagi
pravilnika o izvrševanju zakona o potnih listinah državljanov
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 10/01 in 100/03), zaradi
napake, ki ni posledica neskrbnega ravnanja imetnika potne
listine, pred potekom polovice njene veljavnosti, državljan
Republike Slovenije ne plača upravne takse iz 1. točke te tarifne
številke.
  (5) Za potrditev dovoljenja, ki ga izda pristojni center za
socialno delo na podlagi drugega odstavka 7. člena Zakona o
potnih listinah državljanov Republike Slovenije, se ne plača
taksa iz 1. h) točke te tarifne številke.
  (6) Vloga za potrditev dovoljenja zakonitega zastopnika ali
pristojnega centra za socialno delo iz 1. h) točke te tarifne
številke, je takse prosta.

            Tarifna številka 13


Za odločbe o prošnji tujca za izdajo vizuma in dovoljenja:
– na mejnem prehodu:
a) za vizum za enkratni vstop (vizum C)         485 točk
b) za tranzitni vizum za enkratno potovanje (vizum B)  485 točk
c) za skupinski vizum (vizum B in C):
– za vizum                       485 točk
– in za vsako osebo                   14 točk
– pri pristojnem organu:
a) za dovoljenje za začasno prebivanje         400 točk
b) za maloobmejno izkaznico               400 točk
c) za dovoljenje za stalno prebivanje         1000 točk


  Opombe:
  (1) Za vizum na potni list, v katerega so vpisani družinski
člani, se plača ena taksa.
  (2) Za vizum na potni listini za begunce se ne plača taksa,
kadar se nosilec potnega lista izseljuje iz Republike Slovenije.
  (3) Odločbe iz druge alinee 2. točke te tarifne številke
zajemajo tudi sklepe in odločbe, s katerimi se vlogam ni ugodilo.
  (4) Vizum na diplomatski potni list je takse prost.

            Tarifna številka 14
               (črtana)

            Tarifna številka 15


1. Za izdajo odločbe o vpisu društva v
register društev oziroma podružnice
tujega društva v register podružnic tujih društev    300 točk
2. Za izdajo odločbe o vpisu spremembe
temeljnega akta v register društev           200 točk
3. Za izdajo odločbe o vpisu spremembe
imena, sedeža, naslov sedeža ali zakonitega
zastopnika društva oziroma podružnice tujega društva   50 točk


  Opomba:
  (1) Za izdajo odločbe iz 2. in 3. točke te tarifne številke
se plača le taksa iz 2. točke te tarifne številke.


            Tarifna številka 16


1. Posamezniki za odločbe o vlogi:
a) za dovoljenje za nabavo lovskega in
športnega orožja                    400 točk
b) za dovoljenje za nabavo varnostnega in
drugega orožja                     600 točk
c) za dovoljenje za nabavo orožja z
namenom zbiranja                    150 točk
d) za dovoljenje za nabavo streliva ali
delov streliva                     100 točk
e) za orožni list za varnostno in drugo orožje     600 točk
f) za orožni list za lovsko in športno orožje      300 točk
g) za dovoljenje za posest orožja            300 točk
h) za dovoljenje za posest podedovanega orožja in
spremembo orožnega lista v dovoljenje za posest     250 točk
i) za dovoljenje za zbiranje orožja           800 točk
j) za dovoljenje za nabavo delov orožja z
namenom zamenjave                    100 točk
k) za izdajo priglasitvenega lista           150 točk
l) za zamenjavo izrabljene ali poškodovane orožne listine

2. Pravne osebe in podjetniki za odločbe o vlogi:
a) za dovoljenje za nabavo orožja           1200 točk
b) za orožni posestni list               800 točk
c) za potrditev pooblastila za nošenje orožja      800 točk
d) za potrditev pooblastila za prenos orožja      400 točk
e) za dovoljenje za zbiranje orožja          1000 točk
f) za dovoljenje za nabavo orožja z namenom zbiranja  300 točk
g) za dovoljenje za nabavo delov orožja z namenom zamenjave
h) za zamenjavo izrabljene ali poškodovane orožne listine

3. Pravne osebe in podjetniki za odločbe o vlogi:
a) za dovoljenje za opravljanje prometa z orožjem   2000 točk
b) za dovoljenje za opravljanje dejavnosti strelišča  2000 točk


  Opombe:
  (1) Taksa po tej tarifni številki se plača za vsako posamezno
orožje, razen v primerih iz 1.h) in 1.l) točke in 2.h) točke te
tarifne številke, kjer se plača ena taksa za vse podedovano
orožje oziroma za vse orožje, za katero menja listine.
  (2) Za vse vloge za izdajo orožnih listin se plača taksa iz
tarifne številke 1 te taksne tarife.
  (3) Za dvojnik orožne listine se plača za vsako posamezno
orožje polovična taksa iz te tarifne številke.
  (4) Posameznik, ki že ima orožni list ali dovoljenje za
posest za lovsko ali športno orožje plača polovično takso iz te
tarifne številke za izdajo naslednjih istovrstnih listin za pet
kosov lovskega ali športnega orožja. Za vsak nadaljnji kos
lovskega ali športnega orožja pa se plača polna taksa iz te
tarifne številke.
  (5) Taksa iz 2.a), b) in g) točke te tarifne številke se ne
plača za orožje, ki ga nabavljajo športna društva in njihove
panožne zveze in je namenjeno izključno za izvajanje njihove
športne dejavnosti, lovske organizacije, vključene v Lovsko zvezo
Slovenije, razen podjetij, ki se ukvarjajo z lovom kot pridobitno
dejavnostjo, ribiške organizacije, vključene v Ribiško zvezo
Slovenije, razen podjetij, ki se ukvarjajo z ribolovom kot
pridobitno dejavnostjo ter organizacije rezervnih častnikov.
  (6) Za zamenjavo orožne listine po prvem oziroma drugem
odstavku 84. člena Zakona o orožju se plača taksa iz 1.l) točke
oziroma iz 2.h) točke te tarifne številke.
            Tarifna številka 17


Za izdajo dovoljenja:
1. za gradnjo ali postavitev objektov in naprav na
območju mejnega prehoda                 300 točk
2. za vnos in nošenje orožja in streliva v času
(začasnega) bivanja v Republiki Sloveniji        100 točk
3. tujcu, ki gre na lov ali članu strelskega društva
za tranzit lovskega ali športnega orožja in streliva
zanj preko ozemlja Republike Slovenije         100 točk


  Opomba:
  (1) Za športna društva in državne reprezentance se izda eno
dovoljenje iz 2. in 3. točke te tarifne številke in plača ena
taksa. Dovoljenje se glasi na pooblaščeno osebo.

            Tarifna številka 18

Za izdajo dovoljenja za proizvodnjo ali za promet
z eksplozivi in izdajo soglasja k navodilu za varno
uporabo in uničenje eksplozivov            1.500 točk


            Tarifna številka 19

1. Za izdajo dovoljenja za izvoz, uvoz eksplozivnih
snovi ali orožja                    500 točk
2. Za izdajo dovoljenja za tranzit eksplozivnih snovi
ali orožja                       1000 točk
3. Za izdajo dovoljenja za transfer oziroma prenos
ali izdajo predhodne privolitve za vnos oziroma
izdajo dovoljenja za iznos orožja, streliva
ali eksplozivov                     500 točk
4. Za izdajo dovoljenja za strokovno usposabljanje
pri ravnanju z eksplozivi                600 točk


            Tarifna številka 20
  1.

a) za pripustitev k vozniškemu izpitu (teoretični
in praktični del izpita) ali za izdajo vozniškega
dovoljenja, dovoljenja za učitelja vožnje, učitelja
predpisov in strokovnega vodjo avtošole         150 točk
b) za podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja,
dovoljenja za učitelja vožnje in učitelja predpisov   80 točk
c) za vpis spremembe podatkov o imetniku vozniškega
dovoljenja, imetniku dovoljenja za učitelja vožnje,
učitelja predpisov in strokovnega vodjo avtošole     80 točk
d) za izdajo novega vozniškega dovoljenja se pri
prvi pogrešitvi (izguba, odtujitev) vozniškega
dovoljenja plača dvakratna vrednost takse določene
v 1. a) točki te tarifne številke
e) za izdajo novega vozniškega dovoljenja se pri
vsaki naslednji pogrešitvi (izguba, odtujitev)
vozniškega dovoljenja plača štirikratna vrednost
takse, določene v točki 1. a) te tarifne številke.

2.
a) za izdajo prometnega dovoljenja za motorno vozilo
ali priklopno vozilo                  150 točk
b) za podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja
za motorno vozilo ali priklopno vozilo          80 točk
c) za vpis spremembe, ki vpliva na spremembo podatkov
v prometnem dovoljenju                  80 točk


  Opombe:
  (1) Za zamenjavo poškodovanega ali izrabljenega vozniškega
ali prometnega dovoljenja se plača taksa iz točke 1. b) te
tarifne številke.
  (2) Če taksni zavezanec iz točke 1. d) in 1. e) dokaže, da je
z listino ravnal z dolžno skrbnostjo in je dejanje prijavil kot
kaznivo dejanje pristojnim organom, plača samo takso iz točke 1.
a) te tarifne številke.
  (3) Za postopek odjave vozila, opravljen pri upravni enoti se
ne plača taksa iz te tarifne številke, ampak taksa iz tarifne
številke 1 te taksne tarife.

            Tarifna številka 21

Za prvo odločbo o spremembi osebnega imena, izdano
na zahtevo taksnega zavezanca              600 točk

  Za vsako naslednjo odločbo o spremembi osebnega imena, izdano
na zahtevo taksnega zavezanca se plača dvakratna vrednost takse
iz prejšnjega odstavka.

  Opomba:
  (1) Če gre za spremembo osebnega imena zaradi uskladitve
osebnega imena med posameznimi evidencami in osebnimi dokumenti
ali odločbami, se taksa ne plača.

            Tarifna številka 22


Uradno dejanje sklepanja zakonske zveze         400 točk


            Tarifna številka 23
  Za izdajo delovnih dovoljenj tujcem, za:

1. osebna delovna dovoljenja:
a) za nedoločen čas                  2.000 točk
b) za določen čas                   1.000 točk
2. delovna dovoljenja na vlogo delodajalca za
sklenitev delovnega razmerja ali za sklenitev
pogodbe o delu                    1.000 točk


  Opomba:
  (1) Za delovno dovoljenje, ki se tujcu izda za sezonsko delo
v kmetijstvu, se taksa ne zaračunava.

            Tarifna številka 24

  Odobritev kontingenta delovnih dovoljenj za delo v tujini:

1. za vlogo                       100 točk
2. za odobritev kontingenta delovnih dovoljenj
za izvedbo pogodbe o delu
a) do vključno 5 delavcev               1.000 točk
b) do vključno 15 delavcev              2.000 točk
c) do vključno 50 delavcev              4.000 točk
d) nad 50 delavcev                  6.000 točk
3. za dodatno odobritev kontingenta delovnih
dovoljenj v okviru iste pogodbe o delu oziroma
podaljšanje izvajanja pogodbe              500 točk


            Tarifna številka 25

  V postopku za dodelitev koncesije za posredovanje zaposlitve
oziroma posredovanje dela za:

1. vlogo za podelitev koncesije za posredovanje
zaposlitve ali posredovanje dela           1.000 točk
2. koncesijsko pogodbo, s katero se podeli
koncesija za posredovanje zaposlitve:
a) za določen čas, za vsako leto veljavnosti
pogodbe                        1.000 točk
b) za nedoločen čas                  7.000 točk
3. koncesijsko pogodbo, s katero se podeli
koncesija za posredovanje dela:
a) za določen čas, za vsako leto veljavnosti
pogodbe                        1.000 točk
b) za nedoločen čas                  5.000 točk


  Opomba:
  (1) Plačila takse po tej tarifni številki so oproščene
študentske organizacije, ustanovljene v skladu z Zakonom o
skupnosti študentov (Uradni list RS, št. 38/94).
            Tarifna številka 26


Za akt, s katerim organ ugotovi, da posameznik
oziroma gospodarska družba izpolnjuje vse pogoje
za opravljanje dejavnosti                300 točk
Za akte, ki jih izdajajo pristojni organi
posameznikom, ki niso samostojni podjetniki
posamezniki in z njimi pridobijo pravico
opravljati dejavnost                  150 točk            Tarifna številka 27
               (črtana)

        VI. TAKSE S PODROČJA PROMETA IN ZVEZ
            Tarifna številka 28


1. Za odločbo, s katero se dovoljuje vpis plovnega
in plavajočega objekta na morju:
a. za vpis v vpisnik morskih ladij           600 točk
b. za vpis v vpisnik plavajočih objektov na morju    120 točk
c. za vpis v vpisnik morskih čolnov           60 točk
2. Za izdajo vpisnega lista za morsko ladjo in
vpisnega lista za plavajoči objekt na morju       200 točk
a) za spremembo podatkov vpisnega lista za morsko
ladjo in za podaljšanje veljavnosti ter za spremembo
podatkov vpisnega lista za plavajoči objekt na morju   80 točk
3. Za vpis spremembe ali izbris morske ladje in
plavajočega objekta na morju v oziroma iz vpisnika
ter za izvleček iz vpisnika morskih ladij in
plavajočih objektov na morju              100 točk
4. Za izdajo vpisnega lista za morski čoln       100 točk
a. za podaljšanje veljavnosti in vsako spremembo
podatkov vpisnega lista za morski čoln          30 točk
5. odločba o določitvi imena morskih ladij       130 točk
6. Za vpis spremembe ali izbris morskega čolna v
oziroma iz vpisnika ter za izvleček iz vpisnika
morskih čolnov                      50 točk


  Opomba:
  (1) Taksa po tej tarifni številki se ne plača za ladje in
čolne, ki se uporabljajo v javne namene in za vse ladje in čolne,
ki so namenjeni za opravljanje gospodarskih javnih služb.

            Tarifna številka 29


1. Za odločbo, s katero se dovoljuje vpis plovnega
in plavajočega objekta na notranjih vodah:
a. za vpis v vpisnik ladij notranje plovbe       600 točk
b. za vpis v vpisnik plavajočih objektov na
notranjih vodah, ki se vpisujejo v vpisnik pri
Upravi Republike Slovenije za pomorstvo         120 točk
c. za vpis v vpisnik drugih plavajočih objektov
na notranjih vodah                    60 točk
d. za vpis v vpisnik čolnov na notranjih vodah      60 točk
2. Za izdajo vpisnega lista za ladjo notranje
plovbe in vpisnega lista za plavajoči objekt na
notranjih vodah iz točke 1.b.              200 točk
a. za spremembo podatkov vpisnega lista za ladjo
notranje plovbe in za podaljšanje veljavnosti ter
za spremembo podatkov vpisnega lista za plavajoči
objekt na notranjih vodah iz točke 1.b.         80 točk
3. Za vpis spremembe ali izbris ladje notranje
plovbe in plavajočega objekta iz točke 1.b. v
oziroma iz vpisnika ter za izvleček iz vpisnika
ladij notranje plovbe in plavajočih objektov iz
točke 1.b.                       100 točk
4. Za izdajo vpisnega lista za plavajoči objekt
na notranjih vodah iz točke 1.c.            100 točk
a. za podaljšanje veljavnosti in vsako spremembo
podatkov vpisnega lista za plavajoči objekt na
notranjih vodah iz točke 1.c.              30 točk
5. Za odločbo o določitvi imena ladij notranje
plovbe                         130 točk
6. Za vpis spremembe ali izbris plavajočega
objekta iz točke 1.c. v oziroma iz vpisnika ter
za izpis iz vpisnika plavajočih objektov iz
točke 1.c.                        50 točk
7. Za izdajo vpisnega lista za čoln na notranjih
vodah                          100 točk
a. za podaljšanje veljavnosti in vsako spremembo
podatkov vpisnega lista za čoln na notranjih vodah    30 točk
8. Za vpis spremembe ali izbris čolna na notranjih
vodah v oziroma iz vpisnika ter za izpis iz
vpisnika čolnov na notranjih vodah            50 točk


  Opomba:
  (1) Taksa po tej tarifni številki se ne plača za ladje in
čolne, ki se uporabljajo v javne namene in za vse ladje in čolne,
ki so namenjeni za opravljanje gospodarskih javnih služb.

            Tarifna številka 30
  Za izdajo dovoljenj in soglasij v zvezi z ukrepi za varstvo
javnih cest in prometa na njih:
  1. dovoljenja za delno zaporo javne ceste zaradi izvajanja
del na njej in za delno zaporo občinske ceste zaradi prireditve
na njej ter soglasja za napeljevanje podzemnih in nadzemnih vodov
in naprav na območju občinske ceste in njenega varovalnega pasu,
za gradnjo avtobusnega postajališča zunaj vozišča javne ceste in
za priključek na javno cesto ter za mnenje o ustrezni ureditvi
priključka in parkirišča za poslovne objekte ob javni cesti zunaj
naselja
20 točk
  2. dovoljenja za ureditev avtobusnega postajališča na vozišču
občinske ceste za izredni prevoz, za popolno zaporo javne ceste
zaradi izvajanja del na njej, za popolno zaporo občinske ceste
zaradi prireditve na njej, za delno zaporo državne ceste zaradi
prireditve na njej, za postavitev turistične in druge obvestilne
signalizacije ob javni cesti ter soglasja za dela na zemljiščih
in objektih vzdolž javne ceste, ki bi lahko vplivala na stanje
javne ceste in varnost prometa na njej, za graditev žičniških
naprav nad občinsko cesto, za odpiranje kamnolomov, peskokopov in
glinokopov ob občinski cesti, za obveščanje in oglaševanje ob
občinskih cestah ter za spremembo objektov in naprav za
opravljanje spremljajočih dejavnosti ali za spremembo teh
dejavnosti ob javni
cesti
200 točk
  3. dovoljenja za ureditev avtobusnega postajališča na vozišču
državne ceste, za prekopavanja, podkopavanja in druga dela na
javni cesti, za popolno zaporo državne ceste zaradi prireditve na
njej ter soglasja za gradnjo in rekonstrukcijo gradbenih objektov
ter postavljanje kakršnih koli drugih objektov in naprav v
varovalnem pasu javne ceste, za napeljevanje podzemnih in
nadzemnih vodov in naprav na območju državne ceste in njenega
varovalnega pasu, za graditev žičniških naprav nad državno cesto,
za odpiranje kamnolomov, peskokopov in glinokopov ob državni
cesti, za dela ob javni cesti, ki vplivajo na vodostaj ali višino
podzemnih voda in zato ogrožajo stabilnost cestnega telesa in za
obveščanje in oglaševanje v varovalnem pasu državnih cest zunaj
naselja in ob državnih cestah v
naselju
400 točk

            Tarifna številka 31

  Na področju prevozov oseb v rednem linijskem prometu:

1. za izdajo dovoljenja za opravljanje prevoza
oseb v mednarodnem linijskem cestnem prometu za:
(a) original dovoljenja za bilateralne linije     1.000 točk
(b) original dovoljenja za tranzitne linije      2.000 točk
(c) izdaja vsakega nadaljnjega primerka
dovoljenja za bilateralne linije            100 točk
2. potrditev voznega reda                80 točk
3. potrditev cenika                   80 točk
4. potrditev itinerarja                 80 točk
5. dovoljenje za začasno prekinitev prevoza
na liniji                        500 točk
6. dovoljenje za trajno ustavitev na liniji       500 točk
7. dovoljenje za opravljanje prevoza oseb v
notranjem medkrajevnem in primestnem prometu       60 točk
8. dovoljenje za spremembo prevoza na liniji
v notranjem medkrajevnem in primestnem prometu      30 točk


  Opombi:
  (1) Tuja fizična ali pravna oseba je pod pogojem vzajemnosti
oproščena plačila takse.
  (2) Za izdajo vsakega nadaljnjega primerka dovoljenja za
tranzitne linije iz točke 1.(b) te tarifne številke se plača
taksa po tarifni številki 9 te taksne tarife.
            Tarifna številka 32

  Za odločbo za opravljanje občasnih prevozov potnikov v
cestnem prometu, in sicer:

1. za dovoljenje tujemu prevozniku za vstop
praznega avtobusa                    100 točk
2. za dovoljenje tujemu prevozniku za izmenične
vožnje                         500 točk
3. za dovoljenje za ostale občasne prevoze       100 točk
4. za dovoljenje domačemu prevozniku za opravljanje
občasnih prevozov                    50 točk
5. za izjemno dovoljenje tujemu prevozniku na mejnem
prehodu                         500 točk
6. za odločbo s katero se zavrne zahtevek za izdajo
dovoljenja iz točk 1 do 5 te tarifne številke      100 točk

  Opomba:
  (1) Tuja fizična ali pravna oseba je pod pogojem vzajemnosti
oproščena plačila takse iz 1., 2. ali 3. točke te tarifne
številke.

            Tarifna številka 32a


V zvezi z opravljanjem posebnih linijskih prevozov
potnikov v cestnem prometu, in sicer:
1. za priglasitev pogodbe za opravljanje posebnih
linijskih prevozov                   200 točk
2. za izdajo dovoljenja za opravljanje posebnih
linijskih prevozov                   500 točk


            Tarifna številka 33

  Na področju delitve dovolilnic za mednarodni prevoz blaga se
plača taksa:

1. (prenehala veljati)
2. za dovoljenje za kabotažo za enkratni prevoz     500 točk
3. za dovoljenje za kabotažo za večkratni prevoz    1000 točk
4. za vpis v evidenco mednarodnih prevoznikov      300 točk


            Tarifna številka 33a


1. Na področju železniškega prometa se plača
upravna taksa za:
a) izdajo tehničnega soglasja o ustreznosti
sestavnega dela proge                  500 točk
b) licenco prevoznika v železniškem prometu     20.000 točk
c) varnostno spričevalo prevozniku v železniškem
prometu                       20.000 točk
d) izdajo izjemnega soglasja za gradnjo v
varovalnem pasu                     400 točk
e) za izdajo obratovalnega dovoljenja za železniška
nova ali rekonstruirana vozila oziroma njihove
sestavne dele za železniška vozila           500 točk
f) slovensko tehnično soglasje o ustreznosti
železniškega vozila                   500 točk
g) za tehnični pregled novih ali rekonstruiranih
železniških vozil oziroma njihovih sestavnih delov,
ki morajo biti po veljavnih predpisih pregledane,
da se dovoli njihova uporaba, od delovne ure       88 točk
2. Za odločbe in druge akte, ki jih v upravnem
postopku izda upravljavec:
a) za odločbo o dodelitvi vlakovne poti         400 točk
b) za soglasje za izredne prevoze            400 točk
c) za pisno dovoljenje za osebe, ki opravljajo
določena dela na železniškem območju          400 točk


            Tarifna številka 34


1. Za posamezno radijsko dovoljenje
a. za bazno radijsko postajo              300 točk
b. za fiksno, mobilno-satelitsko, ladijsko in
letalsko radijsko postajo                200 točk
c. za mobilno in ročno radijsko postajo         100 točk
d. za radioamatersko radijsko postajo in radijsko
postajo, ki jo uporabljajo občani znotraj 27 Mhz
(CB postaje)                      100 točk
2. Za dovoljenje za radijsko difuzno postajo:
a. do 0,5 kW                      100 točk
b. več kot 0,5 do 5 kW                 130 točk
c. več kot 5 do 10 kW                  140 točk
d. več kot 10 do 50 kW                 210 točk
e. več kot 50 kW                    390 točk
3. za dovoljenje za vključevanje v javno
telekomunikacijsko omrežje               250 točk
4. za izdajo potrdila o skladnosti telekomunikacijskih
projektov s predpisi o telekomunikacijah za javno
telekomunikacijsko opremo                150 točk
5. za potrdila v zvezi z vlogo za izdajo dovoljenj
za vključevanje v javno telekomunikacijsko omrežje   100 točk


  Opomba:
  (1) Za začasno dovoljenje in za podaljšanje roka za začetek
uporabe se plača polovica takse iz ustrezne točke te tarifne
številke.


            VII. GRADBENE TAKSE


            Tarifna številka 35
               (črtana)

            Tarifna številka 36
  Za lokacijsko informacijo:

a) za gradnjo objektov in izvajanje drugih del     250 točk
b) za promet z nepremičninami              125 točk
c) za določitev gradbene parcele k obstoječim
objektom                        125 točk
Za kopijo kartografskega dela prostorskega akta
za vsak list A4 formata                 20 točk


            Tarifna številka 37

  Za akt, s katerim se dovoljuje gradnja hidrotehničnih naprav
za izkoriščanje vodnih sil za naprave za vodovode ter za drugačne
vodne zajeme:

a. z zmogljivostjo do 1000 litrov v sekundi       75 točk
b. z zmogljivostjo nad 1000 do 3000 litrov v sekundi  375 točk
c. z zmogljivostjo nad 3000 litrov v sekundi     1.875 točk


  Opomba:
  (1) Taksa po tej tarifni številki se ne plačuje za
dovoljenja, za katera se plačuje taksa po tarifni številki 39 te
taksne tarife.

            Tarifna številka 38


Za dovoljenja za postavitev radijske postaje      300 točk


  Opombi:
  (1) Za zamenjavo oziroma podaljšanje veljavnosti dovoljenja
se plača polovica takse iz te tarifne številke.
  (2) Radioamaterji, ki so člani Zveze radioamaterjev
Slovenije, ne plačajo te takse.


            Tarifna številka 39

  Za dovoljenje za gradnjo:

1. če znaša vrednost objekta do 13.000 eurov      600 točk
2. če znaša vrednost objekta 13.000 eurov       1.500 točk
in za vrednost nad 13 000 eurov do 42 000 eurov      0,01%
3. če znaša vrednost objekta 42 000 eurov       3.000 točk
in za vrednost nad 42 000 eurov do 420 000 eurov      0,01%
4. če znaša vrednost objekta 420 000 eurov      8.000 točk
in za vrednost nad 420 000 eurov              0,01%


  Opombi:
  (1) Plačila takse so oproščene mlade družine, ki rešujejo
svoj stanovanjski problem.
  (2) Za mlado družino se šteje družina z vsaj enim otrokom, v
kateri nobeden od staršev ni star več kot 30 let ne glede na
starost otrok oziroma 35 let in še noben otrok ni šoloobvezen. Za
stare 30 let oziroma 35 let se štejejo vsi, ki dopolnijo to
starost v letu, ko se vloži zahtevek. Kot mlade družine se
upoštevajo ne samo življenjske skupnosti obeh staršev in otrok,
ampak tudi vse druge družinske oblike.

            Tarifna številka 40


Za ogled lokacije, kjer se namerava postaviti
objekt ali naprava                   400 točk


            Tarifna številka 41

  Za pregled celih stavb ali posameznih prostorov, da se dovoli
njihova uporaba:

1. do 10 prostorov                   100 točk
2. nad 10 prostorov                   300 točk

  Za pregled drugih gradbenih objektov (novih, obnovljenih in
adaptiranih), da se dovoli njihova uporaba, se plača 0,05% od
obračunske vrednosti objekta.

  Opombe:
  (1) Taksa po drugem odstavku te tarifne številke ne sme
presegati 3.000 točk.
  (2) Taksa po drugem odstavku te tarifne številke se ne nanaša
na objekte, za katere je za pregled v zvezi z dovoljenjem, da
smejo začeti z obratovanjem, predpisana posebna taksa v tarifni
številki 42 te taksne tarife.
  (3) Plačila takse so oproščene mlade družine, ki rešujejo
svoj stanovanjski problem.
  (4) Za mlado družino se šteje družina z vsaj enim otrokom, v
kateri nobeden od staršev ni star več kot 30 let ne glede na
starost otrok oziroma 35 let in še noben otrok ni šoloobvezen. Za
stare 30 let oziroma 35 let se štejejo vsi, ki dopolnijo to
starost v letu, ko se vloži zahtevek. Kot mlade družine se
upoštevajo ne samo življenjske skupnosti obeh staršev in otrok,
ampak tudi vse druge družinske oblike.

            Tarifna številka 42


Za tehnični pregled strojnih, električnih,
elektrostrojnih, plinskih, toplovodnih in drugih
naprav, ki morajo biti po veljavnih predpisih
pregledane, da se dovoli njihova uporaba, od delovne ure 88 točk


  Opomba:
  (1) Taksa po tej tarifni številki se zaračuna za vsako celo
ali začeto delovno uro vsakega delavca, ki sodeluje pri tehničnem
pregledu.

         VIII. TAKSE S PODROČJA TROŠARIN

            Tarifna številka 43
               (črtana)

            Tarifna številka 44
               (črtana)
            Tarifna številka 45
               (črtana)

            Tarifna številka 46
               (črtana)

            Tarifna številka 47
               (črtana)

            Tarifna številka 48
               (črtana)
            Tarifna številka 49
               (črtana)

            Tarifna številka 50

  Za odločbe, ki jih izdajajo carinski organi oziroma Carinska
uprava Republike Slovenije v skladu z Zakonom o trošarinah, in
sicer:

1. za izdajo dovoljenja za odprtje
trošarinskega skladišča               10.000 točk
2. za izdajo dovoljenja za oproščenega
uporabnika                      10.000 točk
3. za sprejem in vrnitev splošnega instrumenta
zavarovanja za zavarovanje plačila trošarine      300 točk


  Opombe:
  (1) Za dovoljenje, s katerim se prej izdano dovoljenje
spremeni, dopolni ali nadomesti ter za odločbo s katero se na
zahtevo taksnega zavezanca izdano dovoljenje razveljavi, se plača
taksa v višini 10% takse, določene v 1. oziroma 2. točki te
tarifne številke.
  (2) Taksa iz 1. ali 2. točke te tarifne številke se ne plača
za formalno spremembo dovoljenja, s katero taksni zavezanec
zahteva le spremembo podatkov, ki ne vplivajo na pogoje, pod
katerimi je bilo prvotno dovoljenje izdano.
  (3) Taksa za vrnitev splošnega instrumenta zavarovanja za
zavarovanje plačila trošarine iz 3. točke te tarifne številke se
plača le, če je vrnitev ali delno vrnitev instrumenta zavarovanja
taksni zavezanec zahteval pred potekom veljavnosti instrumenta
zavarovanja.

            Tarifna številka 50a
               (črtana)


  IX. TAKSE NA PODROČJU UGOTAVLJANJA ZDRAVSTVENE NEOPOREČNOSTI
  ŽIVIL IN PREDMETOV SPLOŠNE RABE, NA PODROČJU ZDRAVSTVENEGA
 VARSTVA RASTLIN IN VETERINARSTVA, NA PODROČJU VZORČENJA UVOŽENIH
  POŠILJK VINA IN DRUGIH PROIZVODOV IZ GROZDJA IN VINA TER NA
         PODROČJU PROMETA S KEMIKALIJAMI
            Tarifna številka 51


1. Za ugotovitev zdravstvene neoporečnosti
živil in predmetov splošne rabe, ki se
opravi ob uvozu blaga                  33 točk
2. Za zdravstveni pregled živil ali predmetov
splošne rabe, ki se opravi izven rednega
delovnega časa republiškega zdravstvenega
inšpektorja ali ponoči                  67 točk


  Opomba:
  (1) Če uvoznik ne pripravi pravočasno živil ali predmetov
splošne rabe za zdravstveni pregled, zdravstveni inšpektor pa
pride na njegov poziv na mesto pregleda ob določenem času, mora
uvoznik za izgubo časa republiškega zdravstvenega inšpektorja
plačati takso v vrednosti 20 točk za vsako začeto uro čakanja.

            Tarifna številka 52
            (prenehala veljati)

            Tarifna številka 53
            (prenehala veljati)

            Tarifna številka 54
            (prenehala veljati)
            Tarifna številka 55
            (prenehala veljati)

            Tarifna številka 56
            (prenehala veljati)

            Tarifna številka 57
            (prenehala veljati)

            Tarifna številka 58
            (prenehala veljati)
            Tarifna številka 59
            (prenehala veljati)

            Tarifna številka 60
            (prenehala veljati)

            Tarifna številka 61
            (prenehala veljati)

            Tarifna številka 62
            (prenehala veljati)
            Tarifna številka 62a

  Za kritje stroškov kmetijskega inšpektorja pri pregledu
pošiljk vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina v
zunanjetrgovinskem prometu:

1. za pošiljke do 5000 litrov              60 točk
2. za vsakih nadaljnjih začetih 1000 litrov        6 točk


  Opombe:
  (1) Za preglede pošiljk ponoči ali v nedeljo ali ob državnem
prazniku, se povračilo stroškov iz 1. in 2. točke poveča za 100%.
Za nočno delo se šteje delo od 19. do 6. ure.
  (2) Izvoznik oziroma uvoznik, ki ne pripravi pravočasno
proizvodov za pregled, inšpektor pa pride na kraj pregleda ob
določenem času, mora plačati za vsako uro zamude 50 točk.
  (3) Za preglede pošiljk, za katere je predpisano, da morajo
najprej na analizo, se povračilo stroškov iz 1. in 2. točke
poveča za 50%.

            Tarifna številka 63

  Za storitve v zvezi s prijavo oziroma registracijo kemikalij:

1. nova snov:
– vpis nove snovi v seznam, ki zajema tudi oceno
nevarnosti                      24.667 točk
– dopolnitev ocene nevarnosti nove snovi       12.000 točk
2. obstoječa snov:
– ocena nevarnosti obstoječe snovi          24.667 točk
– dopolnitev ocene nevarnosti obstoječe snovi    12.000 točk
3. biocid:
– ocena nove biocidne snovi             24.667 točk
– novo dovoljenje za dajanje biocidnega pripravka
v promet                       14.667 točk
– podaljšanje dovoljenja za dajanje biocidnega
pripravka v promet                  9.333 točk
- razširitev, dopolnitev ali sprememba dovoljenja
za dajanje biocidnega pripravka v promet       4.667 točk
- izdaja izjemnega dovoljenja za dajanje biocidnega
pripravka v promet                  4.667 točk


            Tarifna številka 64
  Za izdajo raznih odločb za:

1. uvoz/izvoz kemikalije do 100kg/letno         37 točk
2. uvoz/izvoz kemikalije od 100 do
1.000 kg/letno                     111 točk
3. uvoz/izvoz kemikalije od 1.000 do
10.000 kg/letno                     331 točk
4. uvoz/izvoz kemikalije od 10.000 do
100.000 kg/letno                    991 točk
5. uvoz/izvoz kemikalije nad 100.000 kg/letno     2.904 točk
6. izdajo odločbe o izpolnjevanju
pogojev za proizvodnjo z nevarnimi kemikalijami    6.667 točk
7. izdaja odločbe o izpolnjevanju
pogojev za promet z nevarnimi kemikalijami      3.333 točk
8. spremembo ali dopolnitev odločbe
o izpolnjevanju pogojev za proizvodnjo        3.333 točk
9. spremembo ali dopolnitev odločbe
o izpolnjevanju pogojev za promet           2.000 točk
10. izdajo izjemne odločbe za
uvoz/izvoz kemikalije                 2.000 točk


       X. TAKSE NA PODROČJU VARSTVA KONKURENCE

            Tarifna številka 65
  V postopku za presojo koncentracije:

1. za priglasitev koncentracije Uradu Republike
Slovenije za varstvo konkurence           12.000 točk


    XI. TAKSE NA PODROČJU PRAVIC INTELEKTUALNE LASTNINE

            Tarifna številka 66

  Za potrdila v zvezi s pravicami industrijske lastnine, za
opravljanje strokovnega izpita in vpis v register zastopnikov:

1. za potrdilo o prednostni pravici           170 točk
2. za potrdilo iz registra pravic
industrijske lastnine                  100 točk
3. za opravljanje strokovnega izpita         1.800 točk
4. za popravni izpit                  600 točk
5. za vpis v register zastopnikov          13.333 točk


 XII. TAKSE NA PODROČJU AKREDITACIJE, HOMOLOGACIJE, MEROSLOVJA IN
             PLEMENITIH KOVIN

            Tarifna številka 67
  V postopku za pridobitev in vzdrževanje akreditacije se
plača:

1. prijavna taksa                   3.200 točk
2. taksa za izdajo akreditacijske listine       6.400 točk


  Opomba:
  (1) Za razširitev akreditacijske listine se plača taksa v
višini 50% takse iz 2. točke te tarifne številke.

            Tarifna številka 68

  Za izdajo odločbe o homologaciji vozila:

1. za osebna in lahka tovorna vozila ter
traktorje, kategorije M1, N1, T in C         8.000 točk
2. za avtobuse, tovornjake in vlačilce,
kategorije M2, M3, N2 in N3             12.000 točk
3. za priklopnike nad 3.500 kg, kategorije
O3, O4, R3, R4 in S2                 6.400 točk
4. za priklopnike do 3.500 kg, kategorije
O1, O2, R1, R2 in S1                 4.000 točk
5. za motocikle in mopede, kategorije L1e,
L2e, L3e, L4e, L5e, L6e in L7e            5.333 točk


  Opombe:
  (1) Za razširitev homologacije vozila se plača taksa v višini
50% takse po tej tarifni številki.
  (2) Za drugo oziroma tretjo stopnjo homologacije pri več
stopenjski homologaciji se plača taksa v višini 50% takse po tej
tarifni številki.
  (3) Ta tarifna številka se uporabi tudi pri priznavanju tuje
nacionalne homologacije.

            Tarifna številka 69

  V postopku homologacije sistemov, sestavnih delov in
samostojnih tehničnih enot vozila:

1. za izdajo odločbe o homologaciji          5.333 točk
2. za izdajo odločbe o razširitvi homologacije    2.667 točk


            Tarifna številka 70

  V postopku preskusa in odobritve tipa merila:

1. za izdajo certifikata o odobritvi tipa merila   8.000 točk
2. za izdajo dodatka k certifikatu
o odobritvi tipa merila                4.000 točk

            Tarifna številka 71

  V postopku registracije znaka proizvajalca predmetov iz
plemenitih kovin:

1. za odločbo o znaku proizvajalca           533 točk


       XIII. TAKSE NA PODROČJU VARSTVA PRI DELU

            Tarifna številka 72

  V postopku za pridobitev dovoljenja za opravljanje strokovnih
nalog po predpisih o varnosti pri delu, za:

1. prijavno takso                   1.000 točk
2. ocenjevalni obisk izpolnjevanja predpisanih
pogojev, za vsakega ocenjevalca in za
vsak dan ocenjevanja                 1.000 točk
3. za odločbo o danem dovoljenju           3.000 točk


           XIV. KONZULARNE TAKSE

            Tarifna številka 73


1. Za prošnje in druge vloge pri diplomatskih
ali konzularnih predstavništvih Republike Slovenije
v tujini, za katere ni predpisana posebna taksa      8 EUR
2. Za vsako naslednjo vlogo v isti zadevi,
če ni potrebna nova samostojna odločba           5 EUR


  Opombe:
  (1) Taksa po tej tarifni številki se plača tudi za zahteve,
dane ustno na zapisnik ali kako drugače prejete v predstavništvu.
  (2) Taksa po 1. točki te tarifne številke se plača tudi za
vsako upravno dejanje pri diplomatskem ali konzularnem
predstavništvu, opravljeno na zahtevo taksnega zavezanca, če za
to dejanje ni predpisana posebna taksa.
  (3) Za vlogo, s katero se taksni zavezanec iz tujine obrača
naravnost na upravni organ, se plača taksa po tarifni številki 1
te taksne tarife.
  (4) Za vlogo, s katero se taksni zavezanec, ki ima stalno
prebivališče v Republiki Sloveniji obrača na diplomatsko ali
konzularno predstavništvo Republike Slovenije v tujini preko
ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve, ali neposredno po
pošti, se plača taksa po tej tarifni številki, preračunana v
slovenske tolarje.

            Tarifna številka 74

  Za vročanje pisnih prošenj taksnih zavezancev organom
Republike Slovenije ali za vročanje odločb organov Republike
Slovenije taksnim zavezancem ter za vročanje odločb tujih
oblastvenih organov zainteresiranim osebam:

1. za vročanje v evropskih državah             5 EUR
2. za vročanje v izvenevropskih državah          10 EUR


  Opombi:
  (1) Če poskrbi diplomatsko ali konzularno predstavništvo
Republike Slovenije v tujini za vročitev po letalski ali hitri
pošti, plača taksni zavezanec tudi poštnino za dostavo in
odgovor.
  (2) Vabila tujih organov se vročajo brez takse.

            Tarifna številka 75

  Za potne liste, ki jih izdajajo diplomatska ali konzularna
predstavništva Republike Slovenije v tujini:

1. za izdajo potnega lista z veljavnostjo 1 leta     32 EUR
2. za izdajo potnega lista z veljavnostjo 3 let      40 EUR
3. za izdajo potnega lista z veljavnostjo 5 let      55 EUR
4. za izdajo potnega lista z veljavnostjo 10 let     85 EUR
5. za izdajo potnega lista za vrnitev           10 EUR
6. za potrditev dovoljenja zakonitega zastopnika     10 EUR
7. za upravna dejanja v zvezi s preklicem potnega
lista iz tujine                      35 EUR


  Opombe:
  (1) Organ, ki izda potni list za vrnitev, sme prosilca glede
na njegovo premoženjsko stanje ali druge okoliščine oprostiti
plačila takse.
  (2) Za izdajo novega potnega lista se pri prvi pogrešitvi
(izguba, odtujitev) ali uničenja potnega lista iz 1., 2., 3. in
4. točke te tarifne številke plača dvakratna vrednost takse. Za
vsako nadaljnjo pogrešitev (izguba, odtujitev) ali uničenje
potnega lista iz 1., 2., 3. in 4. točke te tarifne številke se
plača štirikratna vrednost takse.
  (3) Opomba (2) se ne uporablja, če državljan, ki mu je bila
odtujena potna listina, dokaže, da je z njo ravnal z dolžno
skrbnostjo.

            Tarifna številka 76


Za potne liste, ki jih izdajajo diplomatska ali
konzularna predstavništva Republike Slovenije v
tujini tujim osebam:
za izdajo potnega lista za tujce             50 EUR


  Opomba:
  (1) Diplomatsko ali konzularno predstavništvo Republike
Slovenije v tujini sme prosilca glede na njegovo premoženjsko
stanje in druge okoliščine oprostiti plačila takse po tej tarifni
številki.

            Tarifna številka 77


1. Za overovitev podpisa na prošnji in za upravna
dejanja v zvezi z izdajo odločbe za odpust ali sprejem
v državljanstvo Republike Slovenije           270 EUR
2. Za overovitev podpisa na vlogi in za upravna dejanja
v zvezi z izdajo odločbe za ugotavljanje državljanstva
Republike Slovenije                   130 EUR


  Opombe:
  (1) Če gre za sočasen sprejem članov iste družine v
državljanstvo Republike Slovenije, za sočasen odpust ali sočasno
ugotovitev odreka državljanstva za člane iste družine, se plača
za vse družinske člane ena sama taksa.
  (2) Če se plača taksa za overitev podpisa po tej tarifni
številki, se taksa za overitev podpisa ne plača po tarifni
številki 90.

            Tarifna številka 77a


1. Za vsa upravna dejanja v zvezi z izdajo prve
odločbe o spremembi osebnega imena, izdane na
zahtevo taksnega zavezanca                40 EUR

  2. Za vsa upravna dejanja v zvezi z vsako naslednjo odločbo o
spremembi osebnega imena, izdani na zahtevo taksnega zavezanca se
plača dvakratna vrednost takse iz prejšnje točke

  Opomba:
  (1) Če gre za spremembo osebnega imena zaradi uskladitve
osebnega imena med posameznimi evidencami in osebnimi dokumenti
ali odločbami, se taksa ne plača.

            Tarifna številka 78


A) Taksa za dovoljenje za prvo prebivanje         80 EUR
B) Takse, ki ustrezajo upravnim stroškom obdelave prošnje
za vizum in jih diplomatska ali konzularna predstavništva
Republike Sloveniji v tujini predhodno zaračunavajo za
naslednje kategorije vizumov, znašajo:
1. letališki tranzitni vizum (kategorija A)        60 EUR
2. tranzitni vizum (kategorija B)             60 EUR
3. vizum za kratkoročno bivanje (kategorija C)      60 EUR
4. vizum z omejeno ozemeljsko veljavnostjo (kategoriji
B in C)                          60 EUR
5. skupinski vizum (kategorije A, B in C)
– za vizum                        60 EUR
– za vsako osebo                      1 EUR
6. vizum za dolgoročno bivanje (kategoriji D in D + C)  60 EUR
7. podaljšanje vizuma (kategoriji B in C)         30 EUR


  Opombe:
  (1) Zaradi spodbujanja kulturnih interesov, interesov zunanje
politike, razvojne politike, drugih pomembnih javnih interesov
ali iz humanitarnih razlogov se v posameznih primerih takse ne
zaračunajo. O oprostitvi plačila takse odloči vodja
predstavništva, ki obravnava prošnjo za vizum.
  (2) Vizumska taksa se ne zaračuna prosilcem za vizum, ki
spadajo v eno od naslednjih kategorij:
  – otroci, mlajši od 6 let;
  – učenci, dijaki, študenti, podiplomski študenti in
spremljajoči učitelji, ki so na študijskih ali izobraževalnih
potovanjih;
  – raziskovalci iz tretjih držav, ki potujejo po ozemlju
Skupnosti zaradi izvajanja znanstvenega raziskovanja, kakor je
opredeljeno v priporočilu (št. 2005/761/ES) Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 28. septembra 2005;
  – ožji družinski člani državljanov držav EU/EGS, kot so
opredeljeni v Zakonu o tujcih (Uradni list RS, št. 112/05).
  (3) Izdaja vizuma v diplomatski ali službeni potni list je v
primeru službenega potovanja prosta plačila takse po tej tarifni
številki.
  (4) Če diplomatsko ali konzularno predstavništvo Republike
Slovenije v tujini pri vizumskem poslovanju del svojih nalog s
pogodbo odstopi zunanjemu partnerju, stroški vizumskega postopka
za tujca ne smejo preseči višine vizumske takse, določene s tem
zakonom.

            Tarifna številka 79


Za potrdila, spričevala ali spremnico za prenos
posmrtnih ostankov, ki ga izda diplomatsko ali
konzularno predstavništvo Republike Slovenije,
če ni drugače predpisano                 11 EUR

            Tarifna številka 80


Za izdajo potrdil, ki se uporabljajo za ureditev
carinskih formalnosti in potrdil o izvzetju iz
postopka homologacije osebnega vozila ob vrnitvi
iz tujine v Republiko Slovenijo              27 EUR


            Tarifna številka 81
  Za vsak prepis ali fotokopijo, narejeno na diplomatskem ali
konzularnem predstavništvu Republike Slovenije v tujini z
overitvijo:

1. za prvo stran                     11 EUR
2. za vsako naslednjo stran                5 EUR


  Opomba:
  (1) Za več izvodov istega prepisa ali fotokopije z overitvijo
se plača polna taksa samo za prvi izvod, za vsak nadaljnji izvod
pa polovica takse iz te tarifne številke.

            Tarifna številka 82

  Za overitev prepisa ali kopije, ki jo naredi zainteresirana
oseba:

1. za prvo stran                     11 EUR
2. za vsako naslednjo stran                5 EUR


            Tarifna številka 83


Za overitev prevoda iz tujega jezika v slovenski
jezik ali obratno                     11 EUR
Za vsako stran prevoda iz tujega jezika v slovenski
jezik ali obratno, ki ga opravi in overi diplomatsko
ali konzularno predstavništvo Republike Slovenije     27 EUR

            Tarifna številka 84

  Za sestavitev oporoke:

1. v pisarni predstavništva                54 EUR
2. zunaj pisarne predstavništva              87 EUR
3. za sestavitev akta o preklicu oporoke         27 EUR
4. za sestavo dopolnitve oporoke             43 EUR


            Tarifna številka 85


Za sestavitev pogodbe v pisarni diplomatskega ali
konzularnega predstavništva Republike Slovenije      43 EUR


            Tarifna številka 86


Za sestavitev pooblastila                 11 EUR


            Tarifna številka 87


Za sestavitev druge listine ali potrdila na prošnjo
zainteresirane osebe, za katere ni
predpisana posebna taksa                 30 EUR

            Tarifna številka 88


Za overitev spričevala o zdravstveni neoporečnosti
poslanega blaga                      19 EUR


            Tarifna številka 89


Za overitev potrdila o poreklu blaga, za overitev
fakture ali kakšne druge listine, s katero se
potrjuje poreklo blaga ali upravičenost kakšnega
blaga do posebnega varstva porekla ali imena       35 EUR


            Tarifna številka 90


Za izvedbo postopka identifikacije podpisnika in
overitev zasebnega podpisa na listini           15 EUR


  Opomba:
  (1) Taksa po tej tarifni številki se plača za overitev
vsakega podpisa na listini.

            Tarifna številka 91


Za overitev tujega uradnega podpisa in pečata na listini 11 EUR

            Tarifna številka 92


Za deponiranje podpisa in pečata notarja pri
diplomatskem ali konzularnem predstavništvu
Republike Slovenije v tujini               86 EUR


            Tarifna številka 93

  Za opravila v zapuščinskih zadevah:

1. Za sestavitev zapisnika v prostorih diplomatskega
ali konzularnega predstavništva Republike Slovenije
v tujini:
– za prvo stran zapisnika                 27 EUR
– za vsako naslednjo stran zapisnika            4 EUR
2. Za uradna opravila zunaj prostorov predstavništva
(zastopanje pred lokalnimi organi, sodelovanje pri
njihovih uradnih opravilih idr.), če ni v tej tarifi
drugače predpisano, za vsako uro uradnega dela      76 EUR
3. Za popis zapuščine s cenitvijo in navedbo
vrednosti predmetov za vsako cenitev ali za vsak
dejanski izvid ali izvid z izvedencem           87 EUR
– poleg tega od celotne vrednosti popisanih
ocenjenih predmetov                      1%
4. Za upravljanje zapuščine glede katere je
bila opravljena zapuščinska obravnava, ali za
upravljanje drugega premoženja, ki ne izvira iz
zapuščine, od čistega dohodka (mesečno ali letno)       6%


  Opomba:
  (1) Za popis zapuščine ali za izvid brez cenitve ali brez
navedbe vrednosti se plača samo taksa iz 3. točke te tarifne
številke.

            Tarifna številka 94


Za vročitev denarja, vrednostnih papirjev, hranilnih
knjižic in drugih vrednih predmetov:
– od vročenega zneska ali od vrednosti vročenega predmeta   3%


  Opomba:
  (1) Taksa po tej tarifni številki se ne plača, kadar se
diplomatskemu ali konzularnemu predstavništvu Republike Slovenije
v tujini, ob naravni ali drugi nesreči, vročijo denar ali druge
vrednosti za poškodovance ali njihove družinske člane.

            Tarifna številka 95

  Za hrambo depozitov:

1. Za akt, s katerim se potrjuje sprejem depozita
v hrambo                         11 EUR
2. Za hrambo in izročitev denarja, vrednostnih
papirjev, hranilnih knjižic in vrednostnih
predmetov (dragocenosti):
– za prvo leto ali del tega časa, od vrednosti        5%
– za vsako nadaljnje leto ali del tega časa,
od vrednosti                         4%
3. Za hrambo oporoke ali drugih listin v korist
posameznikov ali pravnih oseb               35 EUR


  Opomba:
  (1) Takse po tej tarifni številki se ne plača za naslednje
depozite: denarne zneske, položene vnaprej za kritje taks in
stroškov podobnih terjatev diplomatskega ali konzularnega
predstavništva Republike Slovenije, za denar položen – prejet kot
odškodnina za državljane Republike Slovenije iz raznih naslovov
ter ob bolezni, odvzemu prostosti idr.

            Tarifna številka 96

1. za vpis v seznam posadke podatkov o vkrcanju ali
izkrcanju članov posadke                  5 EUR
2. za akt, s katerim se dovoljuje vkrcanje tujega
državljana kot člana posadke na ladjo slovenske
trgovske mornarice                     5 EUR
3. za overitev ladijskega dnevnika in drugih
ladijskih knjig in listin ter za potrditev
vsakega vpisa v te knjige in listine            4 EUR
4. za izdajo in overitev izpiska iz ladijskega
dnevnika:
– za prvo stran                      5 EUR
– za vsako nadaljnjo začeto stran             4 EUR   XIV.A TAKSE NA PODROČJU PROSTOVOLJNEGA POKOJNINSKEGA IN
           INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA


            Tarifna številka 96a


Za odločbo, s katero se odobri pokojninski načrt
prostovoljnega dodatnega zavarovanja         10.000 točk              XV. RAZNO
            Tarifna številka 97


Za hrambo (depozit) denarja, stvari in vrednostnih
papirjev, ki jih izročijo deponenti v hrambo
organom, se plača na leto od vsakih začetih
100 točk vrednosti                    15 točk


  Opombe:
  (1) Če vrednost stvari ni znana, se ugotovi s cenitvijo.
  (2) Taksa iz te tarifne številke se plača za prvo leto
vnaprej, za druga leta pa takrat, ko se depozit dvigne; začeto
leto se šteje za celo.
  (3) Če se depozit na zahtevo deponenta prenese od enega
depozitarja k drugemu, se plača za prenos enoletna taksa.
  (4) Taksa iz te tarifne številke se ne plača za depozite,
položene na zahtevo državnega organa oziroma po uradni dolžnosti,
če se depozit pravočasno dvigne.


            Tarifna številka 98

  Za opomin za plačilo takse se plača od zneska neplačane
takse:

1. do 750 točk                     150 točk
2. nad 750 do 7500 točk                 500 točk
3. nad 7500 točk                   1.500 točk
                       

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti