Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2007 z dne 11. 5. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2007 z dne 11. 5. 2007

Kazalo

2269. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o avto-taksi prevozih v Mestni občini Nova Gorica, stran 5745.

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02, in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06), 56. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06, 5/07) in na podlagi 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB4) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 19. aprila 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o avto-taksi prevozih v Mestni občini Nova Gorica
1. člen
2. člen Odloka o avto-taksi prevozih v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 61/05, 66/05, v nadaljevanju: odlok) se spremeni tako, da se na novo glasi:
»Avtotaksi prevoz je prevoz enega potnika ali povezane skupine potnikov z motornim vozilom, ki ima poleg voznikovega sedeža največ osem sedežev in ki se v celoti opravi po enem naročilu za eno plačilo prevoznine.
Avtotaksi prevoz se na območju Mestne občine Nova Gorica lahko opravlja le na podlagi dovoljenja, izdanega v skladu s tem odlokom.«.
2. člen
Drugi odstavek 5. člena odloka se spremeni tako, da se na novo glasi:
»Za pridobitev dovoljenja za opravljanje avtotaksi prevozov na območju MONG mora prevoznik izpolnjevati naslednje pogoje:
– imeti veljavno licenco za opravljanje avtotaksi prevozov;
– imeti plačano letno občinsko takso za uporabo avtotaksi postajališča;
– prevoznik oziroma njegovi vozniki avtotaksi vozil morajo imeti opravljen izpit o poznavanju območja veljavnosti dovoljenja in njegovih lokalnih posebnosti.«.
3. člen
Četrti odstavek 5. člena odloka se spremeni tako, da se na novo glasi:
»Način plačevanja in višina občinske takse se določita z Odlokom o občinskih taksah.«.
4. člen
Prvi odstavek 6. člena odloka se spremeni tako, da se na novo glasi:
»Pri pristojnem organu se vloži vloga za pridobitev dovoljenja za opravljanje avtotaksi prevozov, h kateri se priložijo fotokopije naslednjih dokumentov:
– odločbe o podelitvi licence za opravljanje avtotaksi prevozov;
– izvodov licence za vsako avtotaksi vozilo, s katerim bo prevoznik opravljal avto-taksi prevoze;
– potrdila o plačani letni občinski taksi za uporabo avtotaksi postajališča;
– potrdila za prevoznika oziroma njegovega voznika o opravljenem izpitu o poznavanju območja veljavnosti dovoljenja in njegovih lokalnih posebnosti;
– vozniškega dovoljenja za prevoznika oziroma voznika avtotaksi vozila.«.
5. člen
Peti odstavek 7. člena odloka se spremeni tako, da se na novo glasi:
»Dovoljenje za opravljanje avtotaksi prevozov se izda za obdobje, ki je enako obdobju veljavnosti licence za opravljanje avtotaksi prevozov.«.
6. člen
V prvem odstavku 10. člena odloka se za besedama »predvsem pa« dodajo besede: »preklic in odvzem licence«.
7. člen
Za dosedanjim 11. členom odloka se doda nov, 12. člen, ki se glasi:
»Pristojni organ po uradni dolžnosti z odločbo prekliče dovoljenje, v kolikor zve, da je bila prevozniku preklicana in odvzeta licenca za opravljanje avtotaksi prevozov. O preklicu dovoljenja obvesti pristojne občinske inšpekcijske službe.
Zoper odločbo o preklicu dovoljenja iz prejšnjega odstavka tega člena je, v roku 15 dni od njene vročitve, možna pritožba na župana MONG.«.
8. člen
Dosedanji 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24. in 25. člen odloka se preštevilčijo v 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 25. in 26. člen.
9. člen
Dosedanji 21. člen odloka se spremeni tako, da se na novo glasi:
»Z globo 418 eurov se kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali pravna oseba, če opravlja prevoze z vozili oziroma vozniki, ki niso navedeni v dovoljenju (13. člen).
Z globo 209 eurov se kaznuje odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika oziroma pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena.«.
10. člen
Dosedanji 22. člen se spremeni tako, da se na novo glasi:
»Z globo 63 eurov se kaznuje samostojni podjetnik posameznik, pravna oseba oziroma odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika in pravne osebe, če:
– nima nalepke na avtotaksi vozilu (7. člen),
– nima v avtotaksi vozilu izvoda dovoljenja (13. člen).
Z globo 63 eurov se kaznuje prevoznik oziroma voznik, če:
– brez upravičenega razloga odkloni prevoz oseb (16. člen),
– ne sprejme prevoza prtljage (16. člen),
– ne opravi prevoza v skladu z naročilom oziroma po najkrajši ali najprimernejši poti (18. člen),
– na zagotovi nadomestnega prevoza (18. člen).
11. člen
Povsod v besedilu odloka se besedna zveza »avto-taksi« nadomesti z besedo »avtotaksi«, besedi »komunalna taksa« pa z besedama »občinska taksa«.
12. člen
Ostale določbe odloka ostanejo nespremenjene.
13. člen
Ta odlok prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 300-1/2002
Nova Gorica, dne 19. aprila 2007
Podžupan
Mestne občine Nova Gorica
Vojko Fon l.r.

AAA Zlata odličnost