Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2007 z dne 11. 5. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2007 z dne 11. 5. 2007

Kazalo

2238. Spremembe in dopolnitve priloge k Statutu Univerze v Mariboru, stran 5680.

Skladno s členi od 1. do 21. Statuta Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št. 75/06 – Statut UM-UPB2), Uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02) ter na podlagi 11. člena Odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št. 28/00, 28/00, 98/03, 79/04, 36/06, 137/06), 1. točke 253. člena in 1. točke prvega odstavka 271. člena Statuta Univerze v Mariboru sta Senat Univerze v Mariboru na 35. redni seji dne 20. 2. 2007 ter Upravni odbor Univerze v Mariboru na 16. redni seji dne 28. 2. 2007 določila kot sestavni del Statuta Univerze v Mariboru naslednje
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P R I L O G E
k Statutu Univerze v Mariboru
I.
Pod II. točko se spremenijo dejavnosti pri Fakulteti za kmetijstvo, tako da se dodajo naslednje dejavnosti:
»DA 15.330 Druga predelava in konzerviranje sadja in zelenjave
DA 15.410  Proizvodnja surovega olja in maščob
DA 15.420  Proizvodnja rafiniranega olja in maščob
DA 15.860  Predelava čaja in kave
DA 15.870  Proizvodnja različnih začimb, dišav in drugih
      dodatkov
K 74.202  Prostorsko, urbanistično in krajinsko načrtovanje.«.
II.
Pod II. točko se briše Visoka zdravstvena šola z vsemi naštetimi dejavnostmi.
III.
Pod II. točko se spremeni ime »Fakultete za policijsko-varnostne vede« v »Fakulteto za varnostne vede«.
IV.
Pod II. točko se za dejavnostmi Fakultete za logistiko dodajo naslednje članice z naslednjimi dejavnostmi, tako da glasijo:
»Fakulteta za naravoslovje in matematiko
DE 22.110   Izdajanje knjig
DE 22.120   Izdajanje časopisov
DE 22.130   Izdajanje revij in periodike
DE 22.140   Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa
DE 22.150   Drugo založništvo
DE 22.210   Tiskanje časopisov
DE 22.220   Drugo tiskarstvo
DE 22.230   Knjigoveštvo
DE 22.240   Priprava za tisk
DE 22.250   Druge dejavnosti, povezane s tiskarstvom
DE 22.310   Razmnoževanje zvočnih zapisov
DE 22.320   Razmnoževanje video zapisov
DE 22.330   Razmoževanje računalniških zapisov
K 71.330   Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem
K 72.100   Svetovanje o računalniških napravah
K 72.2    Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi
K 72.300   Obdelava podatkov
K 72.400   Omrežne podatkovne storitve
K 72.600   Druge računalniške dejavnosti
K 73     Raziskovanje in razvoj
K 73.101   Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
       naravoslovja
K 73.102   Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
       tehnologije
K 73.201   Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
       družboslovja
K 73.202   Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
       humanistike
K 74.130   Raziskovanje trga in javnega mnenja
K 74.140   Podjetniško in poslovno svetovanje
K 74.202   Prostorsko, urbanistično in krajinsko načrtovanje
K 74.204   Drugo projektiranje in tehnično svetovanje
K 74.300   Tehnično preizkušanje in analiziranje
K 74.851   Prevajanje
K 74.852   Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
K 74.87    Druge raznovrstne poslovne dejavnosti
K 74.871   Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
K 74.873   Druge poslovne dejavnosti
M 80.302   Visoko strokovno izobraževanje
M 80.303   Univerzitetno izobraževanje
M 80.422   Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in
       usposabljanje, d.n.
O 92.511   Dejavnost knjižnic
O 93.0    Druge storitvene dejavnosti
 
Filozofska fakulteta
DE 22.110  Izdajanje knjig
DE 22.120  Izdajanje časopisov
DE 22.130  Izdajanje revij in periodike
DE 22.140  Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa
DE 22.150  Drugo založništvo
DE 22.210  Tiskanje časopisov
DE 22.220  Drugo tiskarstvo
DE 22.230  Knjigoveštvo
DE 22.240  Priprava za tisk
DE 22.250  Druge dejavnosti, povezane s tiskarstvom
DE 22.310  Razmnoževanje zvočnih zapisov
DE 22.320  Razmnoževanje video zapisov
DE 22.330  Razmoževanje računalniških zapisov
F 45.240   Gradnja vodnih objektov
K 71.330   Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem
K 72.100   Svetovanje o računalniških napravah
K 72.2    Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi
K 72.300   Obdelava podatkov
K 72.400   Omrežne podatkovne storitve
K 72.600   Druge računalniške dejavnosti
K 73     Raziskovanje in razvoj
K 73.101   Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
       področju naravoslovja
K 73.102   Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
       področju tehnologije
K 73.201   Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
       področju družboslovja
K 73.202   Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
       področju humanistike
K 74.130   Raziskovanje trga in javnega mnenja
K 74.204   Drugo projektiranje in tehnično svetovanje
K 74.851   Prevajanje
K 74.852   Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
K 74.87   Druge raznovrstne poslovne dejavnosti
K 74.871   Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
K 74.872   Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
K 74.873   Druge poslovne dejavnosti, d. n.
L 75.120   Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulture
       in drugih socialnih storitev, razen obveznega
       socialnega zavarovanja
M 80.302   Visoko strokovno izobraževanje
M 80.303   Univerzitetno izobraževanje
M 80.422   Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in
       usposabljanje, d. n.
O 90.031   Čiščenje okolja
O 92.310   Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
O 92.511   Dejavnost knjižnic
O 93.0    Druge storitvene dejavnosti
 
Fakulteta za zdravstvene vede
DE 22.110  Izdajanje knjig
DE 22.120  Izdajanje časopisov
DE 22.130  Izdajanje revij in periodike
DE 22.140  Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa
DE 22.150  Drugo založništvo
DE 22.220  Drugo tiskarstvo
DE 22.230  Knjigoveštvo
DE 22.240  Priprava za tisk
DE 22.250  Druge dejavnosti, povezane s tiskarstvom
DE 22.310  Razmnoževanje zvočnih zapisov
DE 22.320  Razmnoževanje video zapisov
DE 22.330  Razmnoževanje računalniških zapisov
G 52.47   Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami,
       papirjem, pisalnimi potrebščinami
K 70.200   Dajanje lastnih nepremičnin v najem
K 71.330   Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem
K 72.100   Svetovanje o računalniških napravah
K 72.2    Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi
K 72.300   Obdelava podatkov
K 72.400   Omrežne podatkovne storitve
K 73     Raziskovanje in razvoj
K 73.101   Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
       naravoslovja
K 73.104   Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
       medicine
K 73.201   Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
       družboslovja
K 73.202   Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
       humanistike
K 74.110   Pravno svetovanje
K 74.120   Računovodske, knjigovodske in revizijske
       dejavnosti,davčno svetovanje
K 74.130   Raziskovanje trga in javnega mnenja
K 74.140   Podjetniško in poslovno svetovanje
K 74.400   Oglaševanje
K 74.851   Prevajanje
K 74.852   Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
K 74.853   Druga splošna tajniška dela
K 74.871   Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
M 80.302   Visoko strokovno izobraževanje
M 80.303   Univerzitetno izobraževanje
M 80.422   Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in
       usposabljanje, d. n.
O 92.200   Radijska in televizijska dejavnost
O 92.511   Dejavnost knjižnic«.
V.
Te spremembe in dopolnitve priloge so sestavni del Statuta Univerze v Mariboru in pričnejo veljati po pridobljenem soglasju Vlade Republike Slovenije.
Maribor, dne 28. februarja 2007
Rektor Univerze v Mariboru
prof. dr. Ivan Rozman l.r.
 
Predsednik Upravnega odbora
Univerze v Mariboru
izred. prof. Zmago Turk l.r.
Vlada Republike Slovenije je dala soglasje k spremembam in dopolnitvam priloge k Statutu Univerze v Mariboru s sklepom št. 01403-20/2007/3 z dne 17. aprila 2007.

AAA Zlata odličnost