Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2007 z dne 11. 5. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2007 z dne 11. 5. 2007

Kazalo

2226. Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz naprav za pranje in kemično čiščenje tekstilij, stran 5662.

Na podlagi tretjega odstavka 17. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD in 66/06 – odl. US) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz naprav za pranje in kemično čiščenje tekstilij
1. člen
(namen)
(1) Ta uredba v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2006/11/ES z dne 15. februarja 2006 o onesnaževanju pri odvajanju nekaterih nevarnih snovi v vodno okolje Skupnosti (UL L št. 64 z dne 4. 3. 2006, str. 52) in Direktivo Sveta z dne 12. junija 1986 o mejnih vrednostih in ciljih kakovosti pri odvajanju določenih nevarnih snovi, vključenih v seznam I Priloge k Direktivi 76/464/EGS (86/280/EGS) (UL L št. 181 z dne 4. 7. 1986, str. 16), zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta z dne 23. decembra 1991 o standardiziranju in racionaliziranju poročil o izvajanju določenih direktiv, ki se nanašajo na okolje (UL L št. 377 z dne 31. 12. 1991, str. 48) določa za naprave za pranje in kemično čiščenje tekstilij v zvezi z emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode:
– mejne vrednosti parametrov odpadne vode,
– posebne ukrepe za zmanjševanje emisije snovi in
– program obratovalnega monitoringa odpadnih vod.
(2) Za vprašanja o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za pranje in kemično čiščenje tekstilij, ki niso urejena s to uredbo, se uporablja predpis, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo.
(3) Za vprašanja obratovalnega monitoringa odpadnih vod, ki jih ne ureja program obratovalnega monitoringa odpadnih vod iz 5. člena te uredbe, se uporablja predpis, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih vod ter pogoje za njegovo izvajanje.
2. člen
(uporaba)
(1) Določbe te uredbe se uporabljajo pri odvajanju odpadne vode iz naslednjih naprav za pranje in kemično čiščenje tekstilij:
– naprav za pranje tekstilij,
– naprav za čiščenje, sušenje ali podobno obdelavo tekstilij, izdelkov iz naravnega in umetnega krzna in usnja z uporabo halogeniranih organskih topil, če se iz naprave odvaja odpadna voda, in
– naprav za regeneriranje adsorbentov za obdelavo odpadnega zraka, onesnaženega s halogeniranimi organskimi topili iz dejavnosti iz prejšnje alinee, če uporabljajo vodni medij.
(2) Določbe te uredbe se ne uporabljajo za naprave za pranje tekstilij istega upravljavca, če je skupna zmogljivost pranja manjša od 100 kg perila.
(3) Določbe te uredbe se ne uporabljajo za odpadno vodo iz hladilnih sistemov in parnih generatorjev znotraj naprav iz prvega odstavka tega člena.
(4) Določbe te uredbe se ne uporabljajo za komunalno odpadno vodo, ki nastaja na območju naprave iz prvega odstavka tega člena.
3. člen
(mejne vrednosti)
(1) Mejne vrednosti parametrov odpadne vode za neposredno in posredno odvajanje v vode in za odvajanje v javno kanalizacijo iz naprav za pranje tekstilij so določene v Prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe.
(2) Mejne vrednosti parametrov odpadne vode za neposredno in posredno odvajanje v vode ter za odvajanje v javno kanalizacijo iz naprav za čiščenje, sušenje ali podobno obdelavo tekstilij, izdelkov iz krzna in usnja z uporabo halogeniranih organskih topil in regeneriranja adsorbentov za obdelavo odpadnega zraka iz teh dejavnosti so določene v Prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe.
(3) Če javna kanalizacija ni zaključena s komunalno ali skupno čistilno napravo, se za odpadno vodo iz naprav iz prvega odstavka prejšnjega člena, ki se odvaja v javno kanalizacijo, uporabljajo mejne vrednosti, ki so v prilogah te uredbe določene za neposredno in posredno odvajanje v vode.
4. člen
(ukrepi za zmanjševanje obremenjevanja voda)
(1) Posebni ukrepi v zvezi z odvajanjem odpadne vode iz naprav za pranje tekstilij so:
– smotrna uporaba pralnih sredstev in izraba odvečne toplote,
– pri velikih napravah uporaba protitočnega postopka in izogibanje večkratnemu pranju s pralnimi sredstvi, razen če gre za izjemno umazane tkanine, ali če je to potrebno zaradi nujne dezinfekcije,
– izvajanje ukrepov, ki zagotavljajo enakomeren dotok odpadne vode na čistilno napravo, zlasti pri velikih napravah,
– zagotavljanje enakomernega odvajanja odpadne vode prek čistilno-usedalnega bazena čistilne naprave pri neposrednem odvajanju odpadne vode v vodotok,
– zmanjšanje uporabe pralnih sredstev, ki vsebujejo fosfor, prednostna uporaba belilnih komponent, ki se odmerjajo ločeno in uporaba belilnih sredstev brez klora pri pranju s postopki beljenja,
– smotrna uporaba mehčalcev,
– preprečevanje predoziranja pralnih sredstev in belil,
– najmanjša možna uporaba dezinfekcijskih sredstev, ki izločajo klor. Če so dezinfekcijska sredstva nujna, se jih uporablja v posebni delovni fazi, ki sledi pranju,
– fizikalno-kemijsko čiščenje odpadne vode pred odvajanjem odpadne vode v kanalizacijo,
– fizikalno-kemijsko in/ali biološko čiščenje z odstranjevanjem ogljika, nitrifikacijo ter odstranjevanjem dušika in fosforja, če se odpadna voda neposredno odvaja v vodotok na evtrofičnih območjih in
– odstranjevanje ostankov pralnih sredstev in drugih odpadkov ter odpadkov iz obdelave odpadne vode, skladno s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.
(2) Posebni ukrepi v zvezi z odvajanjem odpadne vode iz naprav iz druge in tretje alinee prvega odstavka 2. člena te uredbe so:
– uporaba naprav zaprtega sistema pri kemičnem čiščenju z lahkohlapnimi kloriranimi ali nekloriranimi ogljikovodiki,
– fizikalno–kemijsko čiščenje odpadne vode za zmanjšanje vsebnosti lahkohlapnih organskih topil v kontaktni vodi,
– preprečevanje izlivanja nevarnih odpadkov, kakršni so ostanki iz posod za destiliranje, rabljenih halogeniranih organskih topil in rabljenih filtrskih mas v sistem odvajanja odpadnih vod, in
– upoštevanje navodila za obratovanje, ki ga je izdal izdelovalec naprave.
5. člen
(izvajanje obratovalnega monitoringa)
(1) Upravljavec naprave iz prvega odstavka 2. člena te uredbe mora zagotoviti izvajanje obratovalnega monitoringa odpadne vode skladno s programom obratovalnega monitoringa odpadne vode iz naprav za pranje in kemično čiščenje tekstilij (v nadaljnjem besedilu: program obratovalnega monitoringa).
(2) Program obratovalnega monitoringa predpiše minister, pristojen za okolje, do 30. septembra tekočega leta za eno ali več naslednjih let.
6. člen
(poslovnik obratovanja naprave)
(1) Upravljavec naprave iz prvega odstavka 2. člena te uredbe mora zagotoviti vodenje poslovnika obratovanja naprave za pranje oziroma kemično čiščenje tekstilij.
(2) V poslovnik obratovanja iz prejšnjega odstavka se dnevno vpisujejo vsa opravljena dela pri obratovanju in vzdrževanju naprave za pranje ali čiščenje, rezultati merjenja predpisanih parametrov odpadne vode ter vsi izredni dogodki, ki nastanejo med obratovanjem naprave, zaradi okvar ali drugih prekinitev obratovanja naprave in podobnih razlogov, pa tudi njihov čas trajanja.
(3) Oblika in podrobnejša vsebina poslovnika za naprave iz prve alinee 2. člena je določena v predpisu, ki ureja emisije snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode v vode in javno kanalizacijo.
(4) Oblika in podrobnejša vsebina poslovnika za naprave iz druge in tretje alinee 2. člena se določi v programu obratovalnega monitoringa.
(5) Poslovnik obratovanja naprave za pranje ali kemično čiščenje tekstilij vodi oseba, odgovorna za obratovanje in vzdrževanje naprave.
7. člen
(izvajanje programa obratovalnega monitoringa)
(1) Program obratovalnega monitoringa izvajajo osebe, ki imajo veljavno pooblastilo ministrstva, pristojnega za okolje, za izvajanje prvih meritev in emisijskega monitoringa po določbah predpisa, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih vod ter pogoje za njegovo izvajanje, in jih je za izvedbo programa obratovalnega monitoringa izbrala Agencija Republike Slovenije za okolje (v nadaljnjem besedilu: agencija) skladno s predpisi o javnih naročilih.
(2) Merila za izbor izvajalcev programa obratovalnega monitoringa določi agencija v javnem razpisu.
8. člen
(vsebina programa obratovalnega monitoringa)
Program obratovalnega monitoringa določa predvsem:
– vrste in obseg meritev,
– metodologijo vzorčenja, merjenja in analize vzorcev,
– bilanco organskih topil,
– izračun letne obremenitve okolja zaradi odvajanja odpadne vode,
– evidentiranje, hranjenje in obdelavo podatkov obratovalnega monitoringa,
– posebne pogoje, ki jih mora izpolnjevati pooblaščeni izvajalec monitoringa za izvajanje prvih meritev in emisijskega monitoringa po določbah predpisa, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih vod ter pogoje za njegovo izvajanje,
– obliko in vsebino letnega poročila o izvedbi in rezultatih programa obratovalnega monitoringa.
9. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja inšpektorji, pristojni za varstvo okolja.
10. člen
(prekršek)
(1) Z globo od 4.000 eurov do 40.000 eurov se za prekršek kaznuje upravljavec naprave iz prvega odstavka 2. člena te uredbe, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če ne izvaja ukrepov iz 4. člena te uredbe, ne izvaja obratovalnega monitoringa iz 5. člena te uredbe ali ne vodi poslovnika iz 6. člena te uredbe.
(2) Z globo od 1.200 eurov do 4.100 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba upravljavca naprave iz prvega odstavka 2. člena te uredbe.
11. člen
(prehodne določbe)
(1) Ne glede na določbe tretjega odstavka 3. člena te uredbe se za odpadno vodo iz obstoječe naprave iz prvega odstavka 2. člena te uredbe, odvedeno v javno kanalizacijo, ki ni zaključena s komunalno ali skupno čistilno napravo, uporabljajo mejne vrednosti za odvajanje v javno kanalizacijo do roka iz operativnega programa odvajanja in čiščenja odpadnih voda, do katerega se morajo odpadne vode iz te javne kanalizacije odvajati v vode, očiščene v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav.
(2) Če obstoječa naprava iz prvega odstavka 2. člena te uredbe ni priključena na javno kanalizacijo, se določbe prejšnjega odstavka uporabljajo najdlje do 31. decembra 2008 tudi za odpadno vodo, ki se iz te naprave odvaja neposredno v vode, če je iz dokumentacije, priložene k vlogi za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja, razvidno, da so za priključitev naprave na javno kanalizacijo izpolnjeni vsi pogoji upravljavca javne kanalizacije.
(3) Do izdaje predpisa, ki ureja program obratovalnega monitoringa, iz drugega odstavka 5. člena te uredbe se uporablja program obratovalnega monitoringa, ki je določen v Pravilniku o programu obratovalnega monitoringa za naprave za pranje in kemično čiščenje tekstilij ter naprave za regeneracijo adsorbentov (Uradni list RS, št. 1/04 in 41/04 – ZVO-1).
12. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za pranje in kemično čiščenje tekstilij (Uradni list RS, št. 46/02 in 41/04 – ZVO-1).
13. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-37/2007/6
Ljubljana, dne 26. aprila 2007
EVA 2007-2511-0045
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost