Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2007 z dne 11. 5. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2007 z dne 11. 5. 2007

Kazalo

2224. Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013, stran 5647.

Na podlagi 28. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2007 in 2008 (Uradni list RS, št. 126/06) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013
I. SPLOŠNI DEL
1. člen
(vsebina)
(1) S to uredbo se za izvajanje:
– Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999 (UL L št. 210 z dne 31. 6. 2006, str. 25, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1083/2006/ES),
– Uredbe (ES) št. 1081/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999 (UL L št. 210 z dne 31. 7. 2006, str. 12, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1081/2006/ES),
– Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1783/1999 (UL L št. 210 z dne 31. 7. 2006, str. 1, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1080/2006/ES),
– Uredbe Sveta (ES) št. 1084/2006 z dne 11. julija 2006 o ustanovitvi Kohezijskega sklada in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1164/94 (UL L št. 210 z dne 31. 7. 2006, str. 79, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1084/2006/ES),
– Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj (UL L št. 371 z dne 27. 12. 2006, str. 1, z vsemi spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1828/2006/ES), podrobneje določajo pristojnosti, odgovornosti in naloge organa upravljanja, organa za potrjevanje, revizijskega organa, posredniških teles, upravičencev in drugih državnih organov (v nadaljnjem besedilu: udeleženci) v postopkih načrtovanja in porabe sredstev evropske kohezijske politike (v nadaljnjem besedilu: kohezijske politike) ter izvajanja operativnih programov v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 in urejajo njihova medsebojna razmerja.
(2) Operativni programi, katerih izvajanje ureja ta uredba, so naslednji:
1. Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013;
2. Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013;
3. Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013.
2. člen
(splošna določba)
(1) Udeleženci morajo za učinkovito porabo sredstev kohezijske politike zagotoviti učinkovit sistem upravljanja in nadzora, pravočasno in izčrpno medsebojno obveščanje ter preprečiti vsakršno neupravičeno porabo sredstev kohezijske politike.
(2) Če s to uredbo ni drugače določeno, se za upravljanje in nadzor sredstev kohezijske politike uporablja zakon, ki ureja javne finance in predpisi, ki urejajo izvrševanje proračuna.
3. člen
(opredelitev izrazov)
(1) Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
1. »nacionalni strateški referenčni okvir« je dokument razvojnega načrtovanja, ki zagotavlja, da je pomoč skladov kohezijske politike usklajena s kohezijsko politiko in določa povezavo med prednostnimi nalogami EU na eni strani ter strateškimi in izvedbenimi dokumenti razvojnega načrtovanja na drugi strani. Nacionalni strateški referenčni okvir predstavlja podlago za pripravo operativnih programov v okviru skladov kohezijske politike.
2. »operativni program« je izvedbeni programski dokument Nacionalnega strateškega referenčnega okvirja, ki podrobneje opredeljuje vsebino razvojnih prioritet in prednostnih usmeritev za njegovo izvajanje in ga potrdi Evropska komisija z odločbo. Cilje operativnega programa se dosega z izvajanjem operacij.
3. »razvojna prioriteta« je »prednostna os« ali prednostna naloga v operativnem programu, ki vključuje eno ali več prednostnih usmeritev in ki ima posebne merljive cilje.
4. »prednostna usmeritev« je skupina povezanih operacij in predstavlja izhodiščno raven planiranja v državnem proračunu (evidenčni projekti) ter osnovno raven vsebinskega in finančnega upravljanja sredstev kohezijske politike.
5. »instrument« je način izbora operacij in je:
– javni razpis za izbor operacij,
– neposredna potrditev operacij.
6. »program, ki ga izvaja agent« je skupek različnih medsebojno usklajenih operacij, pri katerih so cilji opredeljeni v okviru skupnega namena (politike) in ga je mogoče ovrednotiti in časovno razmejiti. Agent mora za izbiro operacij iz te točke izvesti instrument javni razpis za izbor operacij. Potrjen program, ki ga izvaja agent, je predpogoj, da agent izvede instrument javni razpis za izbor operacij.
7. »operacija« je potrjen projekt ali potrjena skupina projektov, ki jo izvaja eden ali več upravičencev ali potrjen program, ki ga izvaja upravičenec za doseganje ciljev razvojne prioritete. Operacija je raven, ki se vnaša v ISARR in na ravni katere se pripravlja zahtevek za povračilo.
8. »potrjen projekt« je ekonomsko nedeljiva celota aktivnosti, ki izpolnjujejo natančno določeno (tehnično-tehnološko) funkcijo in imajo jasno opredeljene cilje, na podlagi katerih je mogoče presojati, ali projekt izpolnjuje vnaprej določena merila. Projekt ima vnaprej določeno trajanje, ki je omejeno z datumom začetka in konca. Projekt potrdi organ upravljanja ali posredniško telo.
9. »potrjena skupina projektov« so projekti, od katerih je vsak tehnično-tehnološko in ekonomsko zaokrožena celota, ki izpolnjuje cilje v okviru skupnega namena. Skupino projektov potrdi organ upravljanja ali posredniško telo.
10. »program, ki ga izvaja upravičenec« je skupek različnih medsebojno usklajenih projektov, pri katerih so cilji opredeljeni v okviru skupnega namena (politike) in ga je mogoče ovrednotiti in časovno razmejiti. Upravičenec mora voditi evidenco z vsemi podatki o projektih iz te točke. Program, ki ga izvaja upravičenec, potrdi organ upravljanja ali posredniško telo.
11. »posredniško telo« je neposredni proračunski uporabnik, ki mu organ upravljanja lahko v izvajanje prenese določene naloge.
12. »upravičenec« je oseba zasebnega ali javnega prava, ki je odgovorna za izvedbo operacije.
13. »neposredni proračunski uporabnik«, ki je opredeljen v zakonu, ki ureja javne finance, nastopa v izvajanju kohezijske politike bodisi v vlogi posredniškega telesa bodisi v vlogi upravičenca.
14. »agent« je oseba zasebnega ali javnega prava, ki mu neposredni proračunski uporabnik v vlogi posredniškega telesa s pogodbo o prenosu nalog v izvajanje prenese določene naloge na ravni instrumenta.
15. »skladi kohezijske politike«, ki so vir sofinanciranja operativnih programov, so:
– Evropski sklad za regionalni razvoj;
– Evropski socialni sklad;
– Kohezijski sklad.
16. »sistem ISARR« je referenčni informacijski sistem za spremljanje, poročanje in izvajanje operativnih programov.
17. »MFERAC« je enotni računalniško podprt računovodski sistem za izvrševanje državnega proračuna.
18. »sredstva kohezijske politike« so sredstva državnega proračuna za kohezijsko politiko ter sredstva občinskih proračunov, ostalih javnih in zasebnih virov financiranja.
19. »sredstva državnega proračuna za kohezijsko politiko« so pravice porabe, zagotovljene na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike, določene v državnem proračunu.
20. »prispevek Skupnosti« so namenska sredstva EU za namene izvajanja kohezijske politike, s katerimi upravlja organ za potrjevanje.
21. »upravičeni javni izdatki« so izdatki iz naslova sredstev državnega proračuna za kohezijsko politiko, sredstev občinskega proračuna in ostalih javnih virov financiranja, ki:
– so dejansko nastali za dela, ki so bila opravljena, za blago, ki je bilo dobavljeno oziroma za storitve, ki so bile izvršene in
– so v skladu s cilji operacij in
– se jih dokazuje z računovodskimi listinami oziroma listinami enake dokazne vrednosti ter
– morajo biti v skladu z veljavnimi pravili Skupnosti in nacionalnimi pravili.
(2) Izrazi, uporabljeni v tej uredbi imajo enak pomen kot ga določa zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
II. VLOGE UDELEŽENCEV, VKLJUČENIH V IZVAJANJE KOHEZIJSKE POLITIKE
4. člen
(vloge)
(1) Organ upravljanja opravlja naloge upravljanja in izvajanja operativnih programov iz drugega odstavka 1. člena te uredbe v skladu z načelom dobrega finančnega poslovanja, opredeljene v 60. členu Uredbe 1083/2006/ES. Vlogo organa upravljanja za operativne programe izvajajo notranje organizacijske enote Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko (v nadaljnjem besedilu: služba). Notranje organizacijske enote službe, ki izvajajo vlogo organa upravljanja, opredeljuje akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.
(2) Organ za potrjevanje opravlja naloge, opredeljene v 61. členu Uredbe 1083/2006/ES in je notranja organizacijska enota Ministrstva za finance, Nacionalni sklad.
(3) Posredniško telo izvaja naloge, ki so mu bile prenesene s strani organa upravljanja s sklepom organa upravljanja na ravni instrumenta. Posredniško telo lahko svoje naloge, razen administrativnih kontrol po 13. členu Uredbe 1828/2006/ES (v nadaljnjem besedilu: administrativne kontrole), prenese na agenta ob predhodnem soglasju organa upravljanja.
(4) V vlogi posredniškega telesa so lahko naslednji neposredni proračunski uporabniki:
– Ministrstvo za gospodarstvo,
– Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,
– Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo,
– Ministrstvo za šolstvo in šport,
– Ministrstvo za kulturo,
– Ministrstvo za promet,
– Ministrstvo za okolje in prostor,
– Ministrstvo za pravosodje,
– Ministrstvo za zdravje,
– Ministrstvo za javno upravo in
– Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko.
(5) Revizijski organ opravlja naloge, opredeljene v 62. členu Uredbe 1083/2006/ES in je Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna, ki je organ v sestavi Ministrstva za finance.
(6) Pristojni organ za sodelovanje z Evropsko komisijo, Uradom za boj proti goljufijam (v nadaljnjem besedilu: OLAF) opravlja naloge poročanja o nepravilnostih pri porabi sredstev kohezijske politike OLAF-u in je Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna, ki je organ v sestavi Ministrstva za finance.
(7) Nadzorni odbor je telo, ki opravlja naloge, opredeljene v 65. členu Uredbe 1083/2006/ES. Ustanovitev, naloge in sestavo nadzornega odbora določi vlada s posebnim sklepom.
III. PRISTOJNOSTI, ODGOVORNOSTI IN NALOGE UDELEŽENCEV, VKLJUČENIH V IZVAJANJE KOHEZIJSKE POLITIKE
5. člen
(pristojnosti, odgovornosti in naloge organa upravljanja)
(1) Organ upravljanja v postopkih načrtovanja in porabe sredstev zagotavlja učinkovitost in pravilnost izvajanja operativnih programov ter usmerja in nadzoruje posredniška telesa pri izvajanju operativnih programov. Poleg nalog, ki so določene z Uredbo 1083/2006/ES in Uredbo 1828/2006/ES, je organ upravljanja v postopkih načrtovanja in porabe sredstev odgovoren zlasti za:
1. koordiniranje priprave in sprememb strateških in izvedbenih dokumentov na področju kohezijske politike;
2. napoved letnih izplačil za prispevek Skupnosti organu za potrjevanje za tekoče in naslednje leto ali na način, ki ga določi organ za potrjevanje;
3. zagotavljanje informacij glede napovedi izplačil in zahtevkov za povračilo organu za potrjevanje za namene izvrševanja pravila »n+3 oziroma n+2« na ravni operativnega programa, razvojne prioritete in sklada kohezijske politike;
4. pripravo in posredovanje načrta za razdelitev sredstev državnega proračuna za kohezijsko politiko za izvajanje operativnih programov Ministrstvu za finance, in sicer za celotno programsko obdobje po letih, po neposrednih proračunskih uporabnikih in po proračunskih postavkah ali na način, kot ga določi Ministrstvo za finance;
5. uskladitev evidenčnih projektov (v nadaljnjem besedilu: projekt EP) v okviru načrta razvojnih programov (v nadaljnjem besedilu: NRP) na ravni prednostne usmeritve za vsa sredstva, ki so predvidena z operativnimi programi za celotno programsko obdobje;
6. potrditev predlogov sprememb EP in projektov v veljavnem NRP v skladu z veljavno zakonodajo;
7. podajo soglasja za preknjižbo porabe v breme sredstev državnega proračuna za kohezijsko politiko;
8. izdajo navodil za pripravo, prijavo in potrjevanje instrumentov, navodil za sistem upravljanja in nadzora, navodil za ISARR, navodil o upravičenih stroških, navodil za izvajanje kontrol, ter drugih potrebnih navodil; navodila morajo biti v delu, ki se nanašajo na prenos podatkov iz MFERAC v ISARR ali obratno usklajena z Ministrstvom za finance;
9. vzpostavitev in vzdrževanje sistema ISARR z namenom informacijske podpore za zbiranje finančnih, statističnih in drugih podatkov, ki so potrebni za finančno upravljanje, izvajanje, spremljanje, nadzor in vrednotenje;
10. zagotavljanje, da ISARR izpolnjuje zahteve Uredbe 1083/2006/ES in Uredbe 1828/2006/ES ter zahteve organa za potrjevanje, ki so podlaga za pripravo in predložitev zahtevka za plačilo Evropski komisiji, ter zahteve predpisov, ki urejajo pripravo in izvrševanje državnega proračuna;
11. zagotavljanje udeležencem vpogled in vnosa podatkov v ISARR za opravljanje nalog, kot jih določa ta uredba in navodila organa upravljanja;
12. koordinacijo, izvedbo in spremljanje dopolnilnega financiranja na ravni razvojne prioritete;
13. spremljanje izvajanja priporočil iz okoljskih poročil pri izvajanju operativnih programov;
14. obveščanje organa za potrjevanje in revizijskega organa o spremembah sistema upravljanja in nadzora;
15. vzpostavitev sistema spremljanja in vrednotenja operativnih programov;
16. ustanovitev in usmerjanje dela nadzornega odbora ter zagotavljanje dokumentov nadzornemu odboru, potrebnih za spremljanje kakovosti izvajanja operativnega programa, ob upoštevanju njegovih posebnih ciljev;
17. izdelavo in, po potrditvi na nadzornem odboru, predložitev letnih in končnih poročil o izvajanju, Evropski komisiji;
18. spremljanje realizacije izvajanja operacij na ravni razvojnih prioritet v skladu s postopki in roki, ki so določeni v navodilih organa upravljanja;
19. potrjevanje instrumentov, razen velikih projektov po 39. členu Uredbe 1083/2006/ES;
20. preverjanje, ali je vloga za velik projekt oziroma projekt ali skupino projektov administrativno, tehnično, finančno in vsebinsko ustrezna oziroma pripravljena v skladu s predpisi za pripravo investicijske dokumentacije;
21. vodenje postopka za usklajevanje vlog za velike projekte in za morebitne spremembe odločitev Evropske komisije;
22. zagotavljanje podatkov Evropski komisiji, da ji bo omogočeno ocenjevanje velikih projektov;
23. obveščanje udeležencev o posredovanju vlog za velike projekte Evropski komisiji ter o pridobitvi odločitev o dodelitvi sredstev;
24. izdajo soglasja k javnemu razpisu in predhodno preverjanje razpisne dokumentacije v primeru instrumenta neposredna potrditev operacij;
25. spremljanje izvajanja velikih projektov;
26. izdajo soglasja k programu, ki ga izvaja agent;
27. sprotno preverjanje pravilnosti postopka izvajanja instrumenta, ko instrument izvaja neposredni proračunski uporabnik;
28. naknadno preverjanje pravilnosti postopka izvajanja instrumenta;
29. izvajanje administrativnih kontrol v primeru, ko je v vlogi upravičenca neposredni proračunski uporabnik;
30. vzorčno dodatno preverjanje dobavljenega blaga, izvedene storitve ali gradnje in izstavljenega zahtevka za izplačilo s poročilom in izvajanje kontrole na kraju samem po 13. členu Uredbe 1828/2006/ES (v nadaljnjem besedilu: kontrola na kraju samem);
31. zagotavljanje, da so operacije, izbrane za sofinanciranje, v skladu z merili, veljavnimi za operativni program in da se izvajajo v skladu s pravili Evropske Unije in Republike Slovenije;
32. zagotavljanje organu za potrjevanje, da je sistem preverjanja vzpostavljen in deluje, da so prijavljeni izdatki realni, da so proizvodi ali storitve dobavljene v skladu z odločitvijo o potrditvi, da so zahtevki za povračilo upravičenca pravilni in da so operacije ter izdatki v skladu s pravili Evropske unije in pravili Republike Slovenije;
33. pripravo zahtevka za povračilo in njegovo posredovanje neposrednemu proračunskemu uporabniku v primeru, ko je v vlogi upravičenca neposredni proračunski uporabnik;
34. spremljanje vzpostavitve in izvajanja sistema za preprečevanje, odkrivanje, evidentiranje, preiskovanje in odpravljanje nepravilnosti;
35. posredovanje poročil o nepravilnostih in ukrepih za njihovo odpravo, vključno s poročili posredniških teles in organa za potrjevanje, pristojnemu organu za sodelovanje z OLAF;
36. usklajevanje nacionalnega sodelovanja ob obiskih revizorjev, nadzornih in tehničnih misij organov Evropske unije;
37. omogočanje delovanja revizorjev, nadzornih in tehničnih misij organov Evropske unije in Republike Slovenije ter ukrepanje skladno s priporočili iz končnih poročil misij;
38. posredovanje poročil o revizijskih, nadzornih in tehničnih misijah organov Evropske unije in Republike Slovenije ustreznim telesom, zbiranje in pravočasno posredovanje njihovih odgovorov organom Evropske unije in Republike Slovenije ter koordiniranje aktivnosti po koncu obiskov glede upoštevanja priporočil misij;
39. zagotavljanje, da vsi, ki so udeleženi v izvajanju projektov, vodijo ločen knjigovodski sistem ali ustrezno knjigovodsko evidenco v zvezi z operacijami;
40. spremljanje zagotavljanja uresničevanja Lizbonskih ciljev pri izvajanju operativnih programov;
41. vzpostavitev sistema obveščanja javnosti skladno z 69. členom Uredbe 1083/2006/ES in Uredbo 1828/2006/ES;
42. vzpostavitev postopkov za zagotovitev, da se dokumenti glede izdatkov in kontrol, ki so potrebni za zagotovitev ustrezne revizijske sledi hranijo v skladu z 90. členom Uredbe 1083/2006/ES;
43. poročanje Vladi Republike Slovenije o finančnem izvajanju operativnih programov.
(2) Organ upravljanja lahko posredniškemu telesu s sklepom prenese v izvajanje določene naloge. V kolikor jih organ upravljanja ne prenese na posredniško telo, jih izvede sam.
6. člen
(pristojnosti, odgovornosti in naloge posredniškega telesa)
(1) Posredniško telo v postopkih načrtovanja in porabe sredstev opravlja naslednje naloge:
1. sodelovanje z organom upravljanja pri pripravi in spremembah strateških in izvedbenih dokumentov na področju kohezijske politike;
2. poročanje organu upravljanja o odstopanjih od načrtovanih vsebin operativnega programa, ki so lahko podlaga za korektivne ukrepe pri izvajanju operativnega programa;
3. priprava napovedi izplačil in zahtevkov za povračilo za izvrševanje pravila »n+3 oziroma n+2« na ravni instrumenta po prednostnih usmeritvah;
4. priprava načrta za razdelitev sredstev državnega proračuna za kohezijsko politiko na ravni instrumenta, in sicer za celotno programsko obdobje po prednostnih usmeritvah, po letih, po proračunskih postavkah ali na način, kot ga določi Ministrstvo za finance;
5. priprava in uskladitev projektov, sofinanciranih s sredstvi državnega proračuna za kohezijsko politiko, v okviru NRP, skladno z zakonom in pravilnikom, ki urejata postopke za izvrševanje proračuna, in določbami te uredbe;
6. priprava predlogov sprememb EP in projektov v veljavnem NRP v skladu z veljavno zakonodajo;
7. priprava in posredovanje predloga za pridobitev soglasja za preknjižbo porabe v breme sredstev državnega proračuna za kohezijsko politiko organu upravljanja;
8. zagotavljanje podatkov v ISARR na ravni instrumenta in operacije v skladu z navodili organa upravljanja;
9. izvedba in spremljanje dopolnilnega financiranja na ravni instrumenta;
10. izvajanje priporočil iz okoljskih poročil pri izvajanju operacije, če zakonodaja to zahteva;
11. priprava in posredovanje poročil o sistemu upravljanja in nadzora ter redno poročanje organu upravljanja o spremembi sistema v skladu z navodili organa upravljanja;
12. sodelovanje pri usklajevanju predlogov instrumentov na ravni neposrednega proračunskega uporabnika po prednostnih usmeritvah;
13. sodelovanje pri pripravi poročil o realizaciji izvajanja operacij na ravni neposrednega proračunskega uporabnika po prednostnih usmeritvah, v skladu s postopki in roki, ki so določeni v navodilih organa upravljanja;
14. priprava in posredovanje ali posredovanje predloga instrumenta v potrditev organu upravljanja;
15. zagotavljanje podatkov in dokumentacije organu upravljanja, potrebnih za ocenjevanje velikih projektov s strani Evropske komisije;
16. zagotavljanje, da so operacije, izbrane za sofinanciranje v skladu z merili, veljavnimi za operativni program in da se izvajajo v skladu s pravili Skupnosti in Republike Slovenije;
17. zagotavljanje podatkov o postopkih in nadzoru, ki se izvaja glede izdatkov organu upravljanja za namene izdaje potrdil organa za potrjevanje;
18. zagotavljanje organu za potrjevanje, da so prijavljeni izdatki realni, da so proizvodi ali storitve dobavljene v skladu z odločitvijo o potrditvi, da so zahtevki za povračilo upravičenca pravilni in da so operacije ter izdatki v skladu s pravili Skupnosti in nacionalnimi pravili;
19. predložitev zahtevka za povračilo organu za potrjevanje;
20. preprečevanje, odkrivanje, evidentiranje, preiskovanje in odpravljanje nepravilnosti;
21. priprava in posredovanje poročil o nepravilnostih in ukrepih za njihovo odpravo organu upravljanja v skladu z navodili pristojnega organa za sodelovanje z OLAF;
22. izvedba vračila prispevka Skupnosti na račun organa za potrjevanje v primeru neupravičene porabe sredstev kohezijske politike;
23. zagotavljanje revizijske sledi in zagotavljanje, da so vsi dokumenti glede izdatkov in kontrol, ki so potrebni za zagotovitev ustrezne revizijske sledi hranijo v skladu z 90. členom Uredbe 1083/2006/ES;
24. priprava poročil v skladu z navodili organa upravljanja.
(2) Posredniško telo, poleg nalog iz prejšnjega odstavka, lahko opravlja še naslednje naloge, ki mu jih v izvajanje prenese organ upravljanja:
1. zagotavljanje informacij glede napovedi izplačil in zahtevkov za povračilo za izvrševanje pravila »n+3 oziroma n+2« na ravni prednostne usmeritve organu upravljanja in organu za potrjevanje;
2. priprava in posredovanje načrta za razdelitev sredstev državnega proračuna za kohezijsko politiko na ravni prednostne usmeritve organu upravljanja, in sicer za celotno programsko obdobje po letih, po neposrednih proračunskih uporabnikih in po proračunskih postavkah ali na način, kot ga določi Ministrstvo za finance;
3. posredovanje navodil organa upravljanja in izdaja lastnih navodil upravičencem ali agentu;
4. izvedba in spremljanje dopolnilnega financiranja na ravni operacije;
5. zagotavljanje izvajanja priporočil iz okoljskih poročil pri izvajanju prednostne usmeritve, če zakonodaja to zahteva;
6. medsebojno usklajevanje predlogov instrumentov v okviru prednostne usmeritve;
7. poročanje organu upravljanja in organu za potrjevanje o realizaciji izvajanja operacij na ravni prednostnih usmeritev, v skladu s postopki in roki, ki so določeni v navodilih organa upravljanja;
8. preverjanje, ali je vloga za velik projekt oziroma projekt ali skupino projektov administrativno, tehnično, finančno in vsebinsko ustrezna oziroma pripravljena v skladu s predpisi za pripravo investicijske dokumentacije v primeru, ko v vlogi upravičenca ni neposredni proračunski uporabnik;
9. posredovanje organu upravljanja potrjenih vlog za veliki projekt upravičenca za spremembo odločitev Evropske komisije o dodelitvi sredstev v primeru, ko v vlogi upravičenca ni neposredni proračunski uporabnik;
10. izdaja soglasja k javnemu razpisu in predhodno preverjanje razpisne dokumentacije v primeru instrumenta neposredna potrditev operacij v primeru, ko v vlogi upravičenca ni neposredni proračunski uporabnik;
11. posredovanje programa, ki ga izvaja agent v potrditev organu upravljanja;
12. sklepanje pogodbe o prenosu nalog z agentom ob soglasju organa upravljanja;
13. izvedba instrumenta javni razpis za izbor operacij;
14. sprotno preverjanje pravilnosti postopka izvajanja javnega razpisa za izbor operacij, ko ga izvaja agent;
15. potrditev operacije v okviru instrumenta javni razpis za izbor operacij;
16. izvajanje administrativnih kontrol v primeru, ko v vlogi upravičenca ni neposredni proračunski uporabnik;
17. priprava zahtevka za povračilo v primeru, ko v vlogi upravičenca ni neposredni proračunski uporabnik;
18. omogočanje delovanja revizorjev, nadzornih in tehničnih misij organov Evropske unije in Republike Slovenije ter ukrepanje skladno s priporočili iz končnih poročil misij in redno obveščanje organa upravljanja o izvedenih ukrepih;
19. zagotavljanje, da agent in upravičenec vodita ločen knjigovodski sistem ali ustrezno knjigovodsko evidenco, in vodenje ločenega knjigovodskega sistema ali ustrezne knjigovodske listine na ravni instrumenta javni razpis za izbor operacij;
20. načrtovanje in spremljanje uresničevanja Lizbonskih ciljev pri izvajanju prednostne usmeritve;
21. izvajanje nalog informiranja in obveščanja javnosti v skladu z navodili organa upravljanja in poročanje o njihovem izvajanju.
7. člen
(pristojnosti, odgovornosti in naloge upravičenca)
(1) Upravičenec v skladu z navodili organa upravljanja, posredniškega telesa ali agenta in pogodbenimi obveznostmi opravlja naslednje naloge:
1. priprava in posredovanje vloge za velik projekt oziroma projekt ali skupino projektov posredniškemu telesu razen v primeru, ko je v vlogi upravičenca neposredni proračunski uporabnik, ki vlogo posreduje organu upravljanja;
2. priprava in posredovanje javnega razpisa in razpisne dokumentacije posredniškemu telesu razen v primeru, ko je v vlogi upravičenca neposredni proračunski uporabnik, ki vlogo posreduje organu upravljanja;
3. sklenitev pogodbe o sofinanciranju s posredniškim telesom oziroma z agentom razen v primeru, ko je v vlogi upravičenca neposredni proračunski uporabnik, kjer pogodbo o sofinanciranju nadomesti odločitev organa upravljanja;
4. izvedba operacije;
5. priprava in izvedba izbirnega postopka za izbor izvajalca in sklenitev pogodbe z izvajalcem;
6. spremljanje izvajanja pogodbe z izvajalcem;
7. zagotavljanje pravilnosti izvajanja operacije;
8. preverjanje dobavljenega blaga, izvedene storitve ali gradnje in izstavljenega zahtevka za izplačilo s poročilom s strani izvajalca;
9. posredovanje napovedi plačil sredstev kohezijske politike na ravni operacije oziroma terminski načrt izstavljanja računov oz. zahtevkov v skladu s pogodbenimi odnosi;
10. posredovanje relevantnih podatkov o nepravilnostih in ukrepih za njihovo odpravo v skladu s pogodbenimi odnosi;
11. omogočanje delovanja revizorjev, nadzornih in tehničnih misij organov Evropske unije in Republike Slovenije ter ukrepanje skladno s priporočili iz končnih poročil misij in redno obveščanje organa upravljanja oziroma posredniškega telesa oziroma agenta o izvedenih ukrepih;
12. vodenje ločenega knjigovodskega sistema ali ustrezne knjigovodske evidence za vse transakcije v zvezi s projekti;
13. uresničevanje Lizbonskih ciljev pri izvajanju operacije;
14. izvajanje nalog informiranja in obveščanja javnosti o operaciji;
15. vzdrževanje revizijske sledi v skladu z navodili organa upravljanja oziroma posredniškega telesa oziroma agenta in pogodbenimi odnosi;
16. priprava in posredovanje poročil v skladu z navodili organa upravljanja in posredniškega telesa.
(2) Neposredni proračunski uporabnik v vlogi upravičenca poleg nalog iz prejšnjega odstavka opravlja še naloge, določene v prvem odstavku 6. člena te uredbe.
8. člen
(pristojnosti, odgovornosti in naloge organa za potrjevanje)
Organ za potrjevanje je v postopkih porabe sredstev odgovoren zlasti za:
1. prejemanje plačil iz naslova prispevka Skupnosti s strani Evropske komisije in vodenje obrestnega podračuna za posamezni sklad ter evidence o vseh transakcijah;
2. potrjevanje izjave o izdatkih in zahtevkov za plačila ter njihovo posredovanje Evropski komisiji;
3. potrjevanje, da je izkaz o izdatkih točen, izhaja iz zanesljivega računovodskega sistema in temelji na preverljivih spremnih dokumentih;
4. potrjevanje, da so prijavljeni izdatki v skladu z veljavnimi pravili Skupnosti in nacionalnimi pravili ter da so nastali zaradi projektov, ki so bili izbrani za sofinanciranje v skladu z merili, ki veljajo za program, in v skladu s pravili Skupnosti ter nacionalnimi pravili;
5. izvrševanje povračil iz naslova prispevka Skupnosti na podlagi posameznega zahtevka za povračilo v državni proračun;
6. predpisovanje obrazca za zahtevek za povračilo z obveznimi prilogami;
7. izdajanje navodil;
8. vnašanje podatkov o statusih zahtevkov za povračilo v sistem ISARR;
9. zagotavljanje za namen izdajanja potrdil, da je od organa upravljanja prejel dovolj informacij o izvajanju postopkov in preverjanju glede izdatkov, ki so vsebovani na izkazih o izdatkih;
10. upoštevanje rezultatov vseh revizij, ki jih je izvedel revizijski organ oziroma so bile izvedene v njegovi pristojnosti, za namen izdajanja potrdil;
11. vzdrževanje računovodskih evidenc izdatkov, predloženih Evropski komisiji, v računalniški obliki;
12. pridobivanje in pregledovanje zapisov in dokumentov v zvezi z operacijami, ki se financirajo iz sredstev kohezijske politike, kot tudi za preverjanje na kraju samem na vseh ravneh;
13. vodenje evidence in obveščanje neposrednega proračunskega uporabnika in organa upravljanja o prejetih, odobrenih in zavrnjenih zahtevkih za povračilo;
14. izdajanje zahtevkov za vračilo, vodenje evidence o zahtevanih ter izvršenih vračilih in pripravljanje letne izjave o zahtevanih vračilih, ki jo predloži revizijskemu organu;
15. sestavo in predložitev napovedi zahtevkov za plačilo sredstev kohezijske politike za tekoče in naslednje leto;
16. po potrebi izdajo navodila organu upravljanja za posredovanje podatkov organu za potrjevanje, ki se nanašajo na pripravo napovedi zahtevkov za plačilo iz sredstev kohezijske politike;
17. pripravo in posredovanje organu upravljanja poročil o nepravilnostih in ukrepih za njihovo odpravo v skladu z navodili pristojnega organa za sodelovanje z OLAF;
18. omogočanje delovanja revizorjev, nadzornih in tehničnih misij organov Evropske unije in Republike Slovenije ter ukrepanje skladno s priporočili iz končnih poročil misij in redno obveščanje organa upravljanja o izvedenih ukrepih.
9. člen
(pristojnosti, odgovornosti in naloge revizijskega organa)
(1) Naloge revizijskega organa, ki so opredeljene v 62. členu Uredbe 1083/2006/ES ter v 16. do 18. členu Uredbe 1828/2006/ES, so zlasti:
1. zagotavljanje izvedbe revizij, s katerimi se preveri učinkovitost sistema upravljanja in nadzora;
2. zagotavljanje, da se revizije projektov izvajajo na podlagi ustreznega vzorca, da se preverijo prijavljeni izdatki;
3. priprava in posredovanje revizijske strategije Evropski komisiji najkasneje v devetih mesecih od potrditve operativnega programa;
4. posredovanje letnega poročila o nadzoru Evropski komisiji;
5. izdaja mnenja na podlagi nadzora in revizij o učinkovitosti delovanja sistema upravljanja in nadzora;
6. sporočanje informacij o vseh pomembnih ugotovitvah glede sistema poslovodenja in notranjega nadzora vseh udeležencev v postopkih izvajanja kohezijske politike organu upravljanja, organu za potrjevanje in revidiranim udeležencem;
7. priprava in posredovanje zaključne izjave in kadar je to potrebno, izjave o delni zaključitvi;
8. omogočanje delovanja revizorjev, nadzornih in tehničnih misij organov Evropske unije in Republike Slovenije ter ukrepanje skladno s priporočili iz končnih poročil misij in redno obveščanje organa upravljanja o izvedenih ukrepih.
(2) Revizijski organ ima dostop do vseh informacij, osebja in prostorov, ki so potrebni za izvajanje njegovih nalog in mu jih zagotavljajo organ upravljanja, organ za potrjevanje, posredniška telesa, agenti, upravičenci in izvajalci.
(3) Revizijski organ sodeluje z notranjimi revizijskimi službami neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov, ki sodelujejo pri izvajanju kohezijske politike. Notranje revizijske službe upoštevajo predloge revizijskega organa pri načrtovanju revizij in ga sproti obveščajo o letnih načrtih in opravljenih revizijah v zvezi s porabo sredstev kohezijske politike.
(4) Revizijski organ je odgovoren za pripravo poročila in mnenja o skladnosti vzpostavitve sistemov upravljanja in nadzora operativnih programov, kot je določeno z drugim, tretjim in četrtim odstavkom 71. člena Uredbe 1083/2006/ES.
IV. IZBOR IN POTRDITEV OPERACIJ
10. člen
(merila za izvajanje instrumentov)
(1) Ob posredovanju prvega instrumenta v okviru prednostne usmeritve v potrditev organu upravljanja ali Evropski komisiji neposredni proračunski uporabnik v vlogi posredniškega telesa ali v vlogi upravičenca zagotovi organu upravljanja naslednje podatke na način, ki ga podrobneje določi organ upravljanja:
– navedbo razvojne prioritete in prednostne usmeritve;
– navedbo sklada kohezijske politike;
– navedbo stopnje sofinanciranja;
– navedbo ciljev in kazalnikov na ravni prednostne usmeritve;
– razdelitev prednostne usmeritve po instrumentih;
– navedbo neposrednega proračunskega uporabnika oziroma agenta, ki izvaja instrument;
– navedbo neposrednih proračunskih uporabnikov, s katerimi mora biti – instrument usklajen;
– navedbo meril za izvajanje instrumentov;
– navedbo potencialnih upravičencev in
– okvirni terminski in finančni načrt izvajanja instrumentov.
(2) Neposredni proračunski uporabnik v vlogi posredniškega telesa ali v vlogi upravičenca posreduje organu upravljanja ob predložitvi nadaljnjih instrumentov v potrditev ažurirane podatke iz prejšnjega odstavka.
(3) Organ upravljanja zagotovi uskladitev iz sedme alineje prvega odstavka tega člena.
11. člen
(izvajanje instrumenta javni razpis za izbor operacij)
(1) Za javni razpis se uporabljajo določbe predpisa, ki ureja postopke izbora projektov za uvrstitev v NRP, kolikor ta uredba ne določa drugače.
(2) Podrobnejši postopek priprave, prijave in potrjevanja javnega razpisa kot instrumenta se določi z navodili organa upravljanja za pripravo, prijavo in potrjevanje instrumentov. V kolikor izvaja javni razpis agent na podlagi programa, mora organ upravljanja predhodno potrditi program.
(3) Javni razpis mora biti objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije in mora vsebovati:
1. ime oziroma naziv in sedež posredniškega telesa oziroma agenta, ki izvede vse postopke, potrebne za dodelitev sredstev;
2. pravno podlago za izvedbo javnega razpisa;
3. predmet javnega razpisa (aktivnosti ali nameni);
4. pogoje za kandidiranje na javnem razpisu;
5. merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje (navedba, opis, ovrednotenje meril po vrstnem redu od bolj k manj pomembnemu);
6. višino sredstev, ki so na razpolago za javni razpis;
7. obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva ter roki, če je predvideno zaporedno dodeljevanje sredstev;
8. razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike;
9. delež prispevka Skupnosti v celotnih upravičenih javnih izdatkih;
10. roke, do katerih morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev ter način obveščanja o rokih v primeru zaporednega dodeljevanja sredstev;
11. datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev ter način obveščanja o datumih naslednjih odpiranj v primeru zaporednega dodeljevanja sredstev;
12. rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa;
13. kraj, čas ter osebo, pri kateri lahko zainteresirane osebe dvignejo razpisno dokumentacijo.
(4) Posredniško telo ali agent je dolžan v javnem razpisu navesti še:
1. zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno z 9. členom Uredbe 1828/2006/ES in navodili organa upravljanja;
2. morebitno dopolnilno financiranje;
3. upravičene stroške, specifikacijo dokazil za izkazovanje stroškov in metodo za njihov izračun v skladu z navodili organa upravljanja oziroma s sklicevanjem na navodila organa upravljanja;
4. zahteve glede hranjenja dokumentacije o operaciji;
5. zahteve glede dostopnosti dokumentacije o operaciji agentu, posredniškemu telesu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim nadzornim organom;
6. zahteve glede spremljanja prihodkov operacije;
7. omejitve glede sprememb operacije v skladu s 57. členom Uredbe 1083/2006/ES;
8. posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne operacije ali, da je višina sofinanciranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo.
(5) Posredniško telo ali agent lahko v javnem razpisu objavi tudi druge podatke, če so potrebni glede na vrsto predmeta javnega razpisa.
(6) Za prednostno usmeritev regionalni razvojni programi v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013 se kot instrument javni razpis za izbor operacij šteje javni poziv, ki ga posredniško telo izvede na podlagi zakona, ki ureja spodbujanje skladnega regionalnega razvoja.
12. člen
(obvezni sestavni deli razpisne dokumentacije)
Obvezni sestavni deli razpisne dokumentacije so:
1. navodila, ki vsebujejo zlasti:
– podrobnejšo opredelitev pogojev za kandidiranje na javnem razpisu;
– opis oziroma vrsto upravičenih stroškov, specifikacijo dokazil za izkazovanje stroškov in metodo za njihov izračun v skladu z navodili organa upravljanja oziroma s sklicevanjem na navodila organa upravljanja;
– navedbo potrebnih dokumentov ali dokazil, ki jih morajo kandidati predložiti kot dokazilo o izpolnjevanju pogojev za pridobitev sredstev; posredniško telo ali agent si pridobi podatke iz javnih evidenc;
– navedbo meril in točk, ki jih posamezno merilo prispeva v skupno vsoto točk, potrebnih za izbor upravičencev (navedba, opis, ovrednotenje meril po vrstnem redu od bolj k manj pomembnemu);
– navedbo postopka za izbor upravičencev z navedbo upravnih aktov, izdanih v tem postopku;
– zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti za upravičence skladno z 9. členom Uredbe 1828/2006/ES in navodili organa upravljanja;
– zahteve glede hranjenja dokumentacije o operaciji;
– zahteve glede dostopnosti dokumentacije o operaciji agentu, posredniškemu telesu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim nadzornim organom;
– zahteve glede spremljanja prihodkov operacije;
– navedbo morebitnega dopolnilnega financiranja;
– omejitve glede sprememb operacije v skladu s 57. členom Uredbe 1083/2006/ES;
– posledice glede ugotovitve o dvojnem financiranju posamezne operacije.
2. obrazec za vlogo;
3. obrazec predračuna in podatke o predvidenih virih financiranja;
4. vzorec pogodbe o sofinanciranju.
13. člen
(obvezne sestavine pogodbe o sofinanciranju)
Obvezne sestavine pogodbe o sofinanciranju so:
1. naziv in naslov posredniškega telesa ali agenta;
2. naziv, naslov in račun upravičenca;
3. navedba pravnih podlag in javnega razpisa, ki je podlaga za sklenitev pogodbe;
4. navedba glede spoštovanja pravil državnih pomoči;
5. navedba obdobja upravičenosti izdatkov;
6. terminski plan izvedbe operacije;
7. rok začetka in dokončanja operacije;
8. namen, za katerega so sredstva dodeljena;
9. višina dodeljenih sredstev kohezijske politike in navedba naslednjih deležev sofinanciranja
a. delež prispevka skupnosti v celotnih upravičenih javnih izdatkih,
b. razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike,
c. stopnja intenzivnosti državne pomoči;
10. navedba proračunskih postavk, iz katerih se pogodba financira in sklada kohezijske politike, iz katerega se pogodba financira ter drugih zahtev, skladno z 9. členom Uredbe 1828/2006/ES in navodili organa upravljanja;
11. dinamika izplačil pogodbenega zneska (okvirni terminski plan porabe sredstev, vključno z rokom zadnjega izstavljenega računa oziroma zahtevka za izplačilo);
12. način nadzora nad namensko porabo sredstev, ki vključuje tudi kontrolo na kraju samem;
13. spisek dokazil, ki jih mora predložiti upravičenec za porabo vsake posamezne vrste subvencije, posojila in drugih oblik dodeljenih oziroma porabljenih sredstev;
14. poročila o poteku in rezultatih porabljenih sredstev v fazi izvajanja operacije oziroma najmanj zaključno poročilo;
15. dolžnost posredniškega telesa oziroma agenta, da spremlja in nadzira izvajanje pogodbe ter namensko porabo sredstev kohezijske politike;
16. določilo, da mora upravičenec ob nenamenski porabi sredstev kohezijske politike vrniti sredstva državnega proračuna za kohezijsko politiko skupaj z zakonitimi obrestmi;
17. določilo, da mora upravičenec obrazložiti in utemeljiti finančno, vsebinsko oziroma časovno spremembo operacije, ker v nasprotnem primeru izgubi pravico do nadaljnje porabe sredstev kohezijske politike in mora povrniti že prejeta sredstva državnega proračuna za kohezijsko politiko;
18. določilo, da mora upravičenec imeti ustrezen ločen knjigovodski sistem ali ustrezno knjigovodsko evidenco;
19. druge obvezne sestavine pogodbe o sofinanciranju, ki jih določajo drugi predpisi in usmeritev posredniškega telesa ali agenta glede obvezne vsebine pogodb;
20. določilo o varovanju podatkov;
21. zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti za upravičence skladno z 9. členom Uredbe 1828/2006/ES in navodili organa upravljanja;
22. zahteve glede hranjenja dokumentacije o operaciji;
23. zahteve glede dostopnosti dokumentacije o operaciji agentu, posredniškemu telesu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim nadzornim organom;
24. zahteve glede spremljanja prihodkov operacije;
25. omejitve glede sprememb na operaciji v skladu s 57. členom Uredbe 1083/2006/ES;
26. posledice glede ugotovitve o dvojnem financiranju posamezne operacije oziroma, da je višina sofinanciranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo;
27. navedba skrbnikov pogodbe na strani posredniškega telesa oz. agenta in upravičenca.
14. člen
(izbor predlogov operacij in potrditev operacij v okviru instrumenta javni razpis za izbor operacij)
(1) Posredniško telo pripravi osnutek javnega razpisa in pred objavo javnega razpisa pridobi potrditev organa upravljanja. Če javni razpis izvaja agent, osnutek javnega razpisa posreduje v predhodno soglasje posredniškemu telesu in ta ga posreduje organu upravljanja.
(2) Posredniško telo ali agent pripravi osnutek razpisne dokumentacije. Če javni razpis izvaja agent, posredniško telo predhodno preveri razpisno dokumentacijo.
(3) Posredniško telo oziroma agent imenuje komisijo za odpiranje in ocenitev prispelih vlog (v nadaljnjem besedilu: komisija) v skladu z določbami predpisa, ki ureja postopke izbora projektov za uvrstitev v NRP.
(4) Komisija je v izboru predlogov projektov zadolžena predvsem za:
1. odpiranje prispelih vlog;
2. ugotavljanje popolnosti prispelih vlog in obveščanje posredniškega telesa oziroma agenta o vlogah, ki niso prispele pravočasno oziroma niso bile pravilno označene in se izključijo iz nadaljnjega postopka;
3. pripravo pozivov za dopolnitve;
4. preverjanje izpolnjevanja pogojev popolnih vlog in obveščanje o nepopolnih vlogah, ki se izključijo iz nadaljnjega postopka;
5. ocenjevanje vlog, ki so popolne in izpolnjujejo vse vstopne pogoje razpisa po merilih in kriterijih iz javnega razpisa in navodil razpisne dokumentacije;
6. razvrstitev projektov glede na oceno komisije s predlogom deležev sofinanciranja po projektih.
(5) Komisija pripravi predlog liste operacij ali upravičencev in ga posreduje predstojniku posredniškega telesa oziroma agenta.
(6) Predstojnik posredniškega telesa ali agenta ali oseba, ki jo ta pooblasti za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev, izda odločitev o izboru operacij ali upravičencev na podlagi predloga iz prejšnjega odstavka. Kadar javni razpis izvaja agent, o sprejetju odločitve o izboru nemudoma seznani posredniško telo.
(7) Na podlagi izdane odločitve iz prejšnjega odstavka pripravi neposredni proračunski uporabnik predlog za vključitev projektov v NRP, ki izhajajo iz EP, in ga posreduje Ministrstvu za finance ter o tem obvesti organ upravljanja.
(8) Posredniško telo oziroma agent je dolžan v roku, ki je bil naveden v objavi javnega razpisa, obvestiti vse vlagatelje vlog o odločitvi glede dodelitve sredstev. V obrazložitvi mora navesti razloge za svojo odločitev.
(9) Posredniško telo oziroma agent mora upravičencu posredovati odločitev o izboru in ga hkrati pozvati k podpisu pogodbe. Če se upravičenec v roku 8 delovnih dni od prejema poziva nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
(10) Upravičenec izvede operacijo v skladu s to uredbo, pogodbo in celotno dokumentacijo.
15. člen
(izvajanje instrumenta neposredno potrjevanje operacij)
(1) Z instrumentom neposredno potrjevanje operacij se izbirajo: projekti oziroma skupine projektov in program, ki ga izvaja upravičenec.
(2) Operacijo potrdi organ upravljanja.
(3) Operacije, ki izpolnjujejo pogoje za velike projekte iz prvega odstavka 17. člena te uredbe potrjuje Evropska komisija.
16. člen
(potrditev in izvajanje projektov in skupin projektov)
(1) Vlogo za projekt oziroma skupino projektov posameznega upravičenca oziroma skupine upravičencev prejme posredniško telo, ki preveri, ali je vloga administrativno, tehnično, finančno in vsebinsko ustrezna. Posredniško telo posreduje vlogo organu upravljanja v potrditev. O potrditvi vloge organ upravljanja obvesti upravičenca oziroma skupino upravičencev s posredovanjem odločitve o dodelitvi sredstev. Kopije odločitve o dodelitvi sredstev organ upravljanja posreduje organu za potrjevanje, posredniškemu telesu in revizijskemu organu.
(2) V primeru, ko je v vlogi upravičenca neposredni proračunski uporabnik, neposredni proračunski uporabnik pošlje vlogo za projekt oziroma skupino projektov organu upravljanja, ki preveri, ali je vloga administrativno, tehnično, finančno in vsebinsko ustrezna in jo potrdi.
(3) Podrobnejši postopek priprave, prijave in potrjevanja projektov oziroma skupin projektov se določi z navodili organa upravljanja za pripravo, prijavo in potrjevanje instrumentov.
(4) Projekt oziroma skupino projektov izvaja upravičenec z izvedbo postopka po 11. členu te uredbe ali s postopkom oddaje javnih naročil v skladu z zakonom, ki ureja postopke oddaje javnih naročil. Upravičenec posreduje javni razpis po 11. členu te uredbe oziroma javni razpis v okviru postopka oddaje javnega naročila v predhodno potrditev organu upravljanja in si pred posredovanjem javnega razpisa organu upravljanja pridobi soglasje posredniškega telesa k javnemu razpisu. Upravičenec pripravi osnutek razpisne dokumentacije. Posredniško telo predhodno preveri razpisno dokumentacijo. Če je v vlogi upravičenca neposredni proračunski uporabnik, potrdi javni razpis in preveri razpisno dokumentacijo organ upravljanja.
(5) Upravičenec lahko prične z izvedbo postopkov oddaje javnih naročil in izvajanjem projekta oziroma skupine projektov pred sprejetjem odločitve o dodelitvi sredstev ob upoštevanju določb te uredbe.
(6) V primeru, da se projekt že izvaja preden je sprejeta odločitev o dodelitvi sredstev in že potekajo izplačila, ki v zvezi s projektom nastajajo, s postavk integralnega državnega proračuna, neposredni proračunski uporabnik pripravi in Ministrstvu za finance v 10 dneh po prejemu odločbe o dodelitvi sredstev posreduje predlog za preknjižbo upravičenih stroškov, nastalih od dneva upravičenosti stroškov do dneva prejema odločbe o dodelitvi sredstev in že izplačanih z integralnih postavk, na postavke namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in sredstev slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike.
(7) Po odločitvi o dodelitvi sredstev pripravi neposredni proračunski uporabnik predlog za vključitev projekta v NRP in izvede postopek v skladu z zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna.
17. člen
(potrditev in izvajanje velikih projektov)
(1) Projekti oziroma skupine projektov, katerih skupni stroški presegajo 25 milijonov evrov v primeru okolja in 50 milijonov evrov v primeru prometa in drugih področij ter izpolnjujejo druge pogoje, opredeljene v 39. členu Uredbe 1083/2006/ES, se štejejo za velike projekte. Veliki projekti so del operativnega programa, ki se financira iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Kohezijskega sklada.
(2) Pristojnost Evropske komisije za ocenjevanje in odločanje o dodelitvi sredstev ter postopek predložitve velikih projektov je določen z Uredbo 1083/2006/ES in Uredbo 1828/2006/ES.
(3) Vlogo za velik projekt posameznega upravičenca ali skupine upravičencev prejme posredniško telo, ki preveri, ali je vloga administrativno, tehnično, finančno in vsebinsko ustrezna ter pripravljena v skladu s predpisi za pripravo investicijske dokumentacije. Posredniško telo posreduje vlogo organu upravljanja, ki preveri, ali vloga ustreza opredelitvi velikega projekta in preveri, ali vsebuje vse podatke, opredeljene v 40. členu Uredbe 1083/2006 ter jo posreduje Evropski komisiji.
(4) V primeru, ko je v vlogi upravičenca neposredni proračunski uporabnik, organ upravljanja prejme vlogo za velik projekt in preveri, ali je vloga administrativno, tehnično, finančno in vsebinsko ustrezna ter pripravljena v skladu s predpisi za pripravo investicijske dokumentacije, ali vloga ustreza opredelitvi velikega projekta in preveri, ali vsebuje vse podatke, opredeljene v 40. členu Uredbe 1083/2006 ter jo posreduje Evropski komisiji.
(5) Organ upravljanja posreduje kopijo vloge organu za potrjevanje, neposrednemu proračunskemu uporabniku bodisi v vlogi posredniškega telesa bodisi v vlogi upravičenca, upravičencu, ki ni neposredni proračunski uporabnik in revizijskemu organu.
(6) Veliki projekt izvaja upravičenec z izvedbo postopka po 11. členu te uredbe oziroma s postopkom oddaje javnih naročil v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje. Upravičenec posreduje javni razpis po 11. členu te uredbe oziroma javni razpis v okviru postopka oddaje javnega naročila v predhodno soglasje posredniškemu telesu, ki ga nato posreduje organu upravljanja v potrditev. Upravičenec pripravi osnutek razpisne dokumentacije. Posredniško telo predhodno preveri razpisno dokumentacijo. V primeru, ko je v vlogi upravičenca neposredni proračunski uporabnik, javni razpis potrdi in razpisno dokumentacijo preveri organ upravljanja.
(7) Upravičenec lahko prične z izvedbo postopkov oddaje javnih naročil in izvajanjem projekta pred sprejetjem odločbe o dodelitvi sredstev s strani Evropske komisije ob upoštevanju določb te uredbe in zakona, ki ureja javno naročanje.
(8) V primeru, da se projekt že izvaja preden je sprejeta odločitev o dodelitvi sredstev in že potekajo izplačila, ki v zvezi s projektom nastajajo, s postavk integralnega državnega proračuna, neposredni proračunski uporabnik pripravi in Ministrstvu za finance v 10 dneh po prejemu odločbe o dodelitvi sredstev posreduje predlog za preknjižbo upravičenih stroškov, nastalih od dneva upravičenosti stroškov do dneva prejema odločbe o dodelitvi sredstev in že izplačanih z integralnih postavk, na postavke namenskih sredstev EU in sredstev slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike.
(9) Če predlog velikega projekta ni vključen v NRP in zanj še niso zagotovljene pravice porabe v državnem proračunu, je potrebno pred posredovanjem vloge za velik projekt Evropski komisiji pridobiti soglasje vlade. V ta namen neposredni proračunski uporabnik vladi posreduje predlog velikega projekta (skupaj s predlogom usklajenega finančnega načrta projekta), h kateremu je pridobil soglasje organa upravljanja. Če vlada potrdi projekt v NRP, posreduje organ upravljanja vlogo Evropski komisiji.
18. člen
(potrditev in izvajanje programa, ki ga izvaja upravičenec)
(1) Program se uporabi v primerih, ko je z njim možno zagotoviti doseganje ciljev znotraj posamezne prednostne usmeritve.
(2) Neposredni proračunski uporabnik v vlogi posredniškega telesa ali v vlogi upravičenca pridobi soglasje organa upravljanja k izvajanju programa.
(3) Za program se smiselno uporabljajo določbe te uredbe, ki veljajo za javni razpis.
(4) Podrobnejši postopek priprave, prijave in potrjevanja programa se določi z navodili organa upravljanja za pripravo, prijavo in potrjevanje instrumentov.
19. člen
(izvajanje in potrditev programov tehnične pomoči)
(1) Izbor, potrjevanje in izvajanje programov tehnične pomoči, ki jih izvaja organ upravljanja v vlogi upravičenca, je urejeno s posebnimi navodili organa upravljanja.
(2) Organ upravljanja pripravi predlog operacije na ravni operativnega programa za njegovo celotno obdobje izvajanja in ga potrdi s sklepom. Sklep o potrditvi operacije skupaj s predlogom programa tehnične pomoči predstavlja pogodbo o sofinanciranju. Pogodba o sofinanciranju predstavlja podlago za uvrstitev projekta v NRP in se šteje kot operacija, ki se evidentira v ISARR. Na ravni pogodbe o sofinanciranju organ upravljanja pripravi posamezen zahtevek za povračilo. Organ upravljanja o potrditvi programa tehnične pomoči (operacije) obvesti organ za potrjevanje in revizijski organ.
(3) V skladu z navodili organa upravljanja neposredni proračunski uporabnik sodeluje pri izvajanju aktivnosti, ki jih organ upravljanja izvaja koncentrirano. Organ upravljanja o aktivnostih, ki se izvajajo koncentrirano, obvešča neposrednega proračunskega uporabnika ter organ za potrjevanje in revizijski organ. Plačilo za aktivnosti, ki se izvajajo koncentrirano, se izvede iz postavk tehnične pomoči organa upravljanja.
(4) Neposredni proračunski uporabnik za aktivnosti, ki se izvajajo dekoncentrirano, pripravi projektni predlog za vključitev projekta v program tehnične pomoči in ga posreduje organu upravljanja. Organ upravljanja oceni projektni predlog za vključitev dekoncentriranih aktivnosti v operacijo in ga uskladi z neposrednim proračunskim uporabnikom ter izda sklep o vključitvi projekta v program tehnične pomoči, ki ga posreduje neposrednemu proračunskemu uporabniku in v vednost organu za potrjevanje in revizijskemu organu. Sklep o vključitvi projekta v program tehnične pomoči skupaj s projektnim predlogom se šteje kot aneks k pogodbi o sofinanciranju, na osnovi katerega organ upravljanja prerazporedi sredstva tehnične pomoči s svojih postavk na postavke neposrednega proračunskega uporabnika za tehnično pomoč. Neposredni proračunski uporabnik projekt izvede v skladu z zakonodajo, ki ureja javno naročanje, sistem javnih uslužbencev, sistem plač v javnem sektorju in delovna razmerja, določili te uredbe ter navodili organa upravljanja.
V. IZVRŠEVANJE OPERACIJ
20. člen
(dopolnilno financiranje)
(1) Evropski sklad za regionalni razvoj in Evropski socialni sklad lahko, ob upoštevanju omejitev glede financiranja za posamezen sklad, dopolnilno in ob upoštevanju 9% omejitve financiranja Skupnosti na ravni razvojne prioritete operativnega programa financirata dele operacije, ki spadajo v obseg pomoči drugega sklada, če so nujni za zadovoljivo izvajanje operacije in so z njo neposredno povezani.
(2) Omejitev iz prejšnjega odstavka tega člena se ne uporablja za četrto razvojno prioriteto Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, za katero velja omejitev skladno s sedmim odstavkom 3. člena Uredbe št. 1828/2006/ES.
(3) Dopolnilno financiranje se zagotavlja ob upoštevanju Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013 in Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013.
21. člen
(zahtevek za izplačilo)
(1) Upravičenec, ki ni neposredni proračunski uporabnik, pripravi in posreduje zahtevek za izplačilo neposrednemu proračunskemu uporabniku.
(2) V primeru, ko instrument izvaja agent, agent pripravi zahtevek za izplačilo iz proračuna na podlagi potrjenih dokazil upravičenca o upravičenih stroških v skladu s pogodbo o sofinanciranju in ga posreduje neposrednemu proračunskemu uporabniku.
22. člen
(izplačilo iz proračuna)
(1) Neposredni proračunski uporabnik izvrši izplačilo v breme sredstev državnega proračuna za kohezijsko politiko v skladu z določili veljavnega zakona, ki ureja izvrševanje proračuna in pravilnika, ki ureja postopke za izvrševanja proračuna.
(2) Izplačila v breme namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in sredstev slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike se izvršijo in evidentirajo v razmerju, ki je opredeljeno v pogodbi o sofinanciranju.
(3) Izplačila v breme sredstev državnega proračuna za kohezijsko politiko so možna le za upravičene stroške v skladu z veljavnimi predpisi, navodili organa upravljanja za upravičene stroške, operativnimi programi in shemo državnih pomoči. Če se naknadno ugotovi, da so bila že izplačana sredstva iz navedenih postavk neupravičen javni izdatek, je potrebno izvršiti preknjižbo porabe v skladu s 24. členom te uredbe.
23. člen
(zahtevek za povračilo in povračilo v proračun)
(1) Koriščenje sredstev kohezijske politike temelji na načelu povračila upravičenih javnih izdatkov.
(2) Neposredni proračunski uporabnik mora v roku, ki ga določi Ministrstvo za finance, ob ali po plačilu v breme sredstev državnega proračuna za kohezijsko politiko potrditi in predložiti zahtevek za povračilo z dokazilom o opravljenih kontrolah in ostalo zahtevano dokumentacijo organu za potrjevanje.
(3) Organ za potrjevanje lahko zavrne zahtevek za povračilo, če ne izpolnjuje zahtevanih pogojev, in z ustrezno utemeljitvijo obvesti neposrednega proračunskega uporabnika in organ upravljanja.
(4) Organ za potrjevanje izvrši povračilo iz naslova sredstev kohezijske politike v proračun.
24. člen
(neupravičena poraba sredstev državnega proračuna za kohezijsko politiko v primeru, da sredstva še niso povrnjena v proračun)
(1) V primeru neupravičene porabe sredstev državnega proračuna za kohezijsko politiko mora neposredni proračunski uporabnik v 30 dneh po prejemu obvestila o zavrnjenem zahtevku za povračilo posredovati Ministrstvu za finance predlog za preknjižbo porabe na postavke, ki niso vezane na sredstva državnega proračuna za kohezijsko politiko. Preknjižba porabe se lahko izvrši samo v okviru proračuna tekočega leta.
(2) V primeru neupravičene porabe sredstev državnega proračuna za kohezijsko politiko, ki se nanaša na porabo v preteklih proračunskih letih mora neposredni proračunski uporabnik posredovati Ministrstvu za finance predlog za preknjižbo pravic porabe s postavk integralnega proračuna na postavke splošne proračunske rezervacije.
(3) V primeru neupravičene porabe sredstev državnega proračuna za kohezijsko politiko neposredni proračunski uporabnik izda upravičencu oziroma agentu nalog za vračilo v proračun.
(4) V primeru neizvršitve postopka iz prejšnjega odstavka lahko organ upravljanja zadrži finančno izvrševanje projektov iz sredstev kohezijske politike, dokler posredniško telo ne izvede preknjižbe porabe v skladu s prejšnjim odstavkom.
25. člen
(neupravičena poraba sredstev državnega proračuna za kohezijsko politiko v primeru, da so sredstva že povrnjena v proračun)
(1) Pri izvajanju tega člena se uporabljajo določbe 24. člena te uredbe.
(2) Neposredni proračunski uporabnik v primeru neupravičene porabe sredstev državnega proračuna za kohezijsko politiko, ki so že bila povrnjena v državni proračun, pripravi informacijo o vračilu in jo posreduje organu za potrjevanje.
(3) Organ za potrjevanje izda zahtevek za vračilo, katerega naslovi na neposrednega proračunskega uporabnika.
(4) Neposredni proračunski uporabnik vrne neupravičen prispevek Skupnosti v skladu z zahtevkom za vračilo na podračun organa za potrjevanje.
26. člen
(spremembe pravic porabe)
(1) Prerazporejanje pravic porabe med postavkami namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in med postavkami slovenske udeležbe ureja zakon, ki ureja izvrševanje proračuna.
(2) Postopek za povečanje pravic porabe na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko ureja zakon, ki ureja izvrševanje proračuna.
27. člen
(prevzemanje obveznosti v breme sredstev državnega proračuna za kohezijsko politiko)
(1) Neposredni proračunski uporabnik lahko razpiše sredstva državnega proračuna za kohezijsko politiko za celotno vrednost evidenčnega projekta v NRP, če so zanj že načrtovane pravice porabe na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike za tekoče leto.
(2) Neposredni proračunski uporabnik lahko sklene pogodbo v breme postavk sredstev državnega proračuna za kohezijsko politiko in prevzame obveznosti za celotno vrednost pogodbe v okviru razpoložljivih pravic porabe. Dinamika projekta v NRP mora biti usklajena z dinamiko obveznosti v pogodbi o sofinanciranju oziroma v enakovrednem dokumentu.
28. člen
(kontrola pred izplačilom iz proračuna)
(1) Udeleženci pri porabi sredstev kohezijske politike opravljajo kontrole v skladu s to uredbo ter navodili organa upravljanja.
(2) Pred izplačilom sredstev državnega proračuna za kohezijsko politiko iz proračuna izvedeta organ upravljanja ali posredniško telo administrativne kontrole, ki omogočajo nemoteno pripravo odredb za izplačilo.
(3) V primeru, ko izvaja instrument agent v razmerju do upravičenca, kontrole pred izplačilom opravlja posredniško telo.
(4) Izplačilo iz sredstev državnega proračuna za kohezijsko politiko neposredni proračunski uporabnik izvrši le ob potrdilu o opravljenih kontrolah iz drugega odstavka tega člena.
29. člen
(kontrola pred povračilom sredstev Skupnosti na podlagi zahtevka za povračilo)
(1) V primeru, ko administrativne kontrole zagotavlja posredniško telo, lahko organ upravljanja opravlja dodatne vzorčne kontrole pred in po izplačilu sredstev kohezijske politike iz proračuna.
(2) Pred posredovanjem zahtevka za povračilo organu za potrjevanje morajo biti izvršene vse administrativne kontrole v skladu z navodili organa upravljanja.
(3) Organ upravljanja v sodelovanju z upravičencem pripravi zahtevek za povračilo za izdatke, nastale v okviru projektov tehnične pomoči in ga posreduje organu za potrjevanje.
(4) Pred povračilom prispevka Skupnosti na podlagi zahtevka za povračilo izvede organ za potrjevanje vse kontrole, ki so v njegovi pristojnosti.
30. člen
(izvajanje kontrol na kraju samem)
Kontrole na kraju samem opravlja organ upravljanja na podlagi vzorca.
31. člen
(nepravilnosti)
(1) Udeleženci, vključeni v izvajanje kohezijske politike, preprečujejo, odkrivajo, odpravljajo in poročajo o nepravilnostih.
(2) O nepravilnostih poročajo v skladu z navodili pristojnega organa za sodelovanje z OLAF, ki je zadolžen za posredovanje poročil o nepravilnostih OLAF-u.
32. člen
(vpogled v MFERAC in ISARR)
(1) Ministrstvo za finance omogoči vpogled v MFERAC organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu in posredniškim telesom za opravljanje nalog, ki jih določajo ta uredba in navodila, izdana na njeni podlagi.
(2) Organ upravljanja zagotovi vpogled, omogoči udeležencem vnos podatkov v ISARR ter poročanje za opravljanje nalog, kot jih določa ta uredba in navodila organa upravljanja.
(3) Organ upravljanja zagotovi, da ISARR izpolnjuje zahteve Uredbe 1083/2006/ES in Uredbe 1828/2006/ES ter organa za potrjevanje, organ za potrjevanje pa zagotavlja usklajenost podatkov v sistemu ISARR s svojimi podatki, ki so podlaga za pripravo in predložitev zahtevka Evropski komisiji.
33. člen
(upravičeni izdatki)
(1) Povračilo izdatkov je upravičeno, če so izdatki nastali v obdobju od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2015. Organ upravljanja oziroma Evropska komisija v odločitvi o potrditvi instrumenta določi obdobje upravičenosti izdatkov v okviru upravičenega obdobja.
(2) Pri shemah državnih pomoči se obdobje upravičenosti izdatkov prične z odločitvijo o dodelitvi sredstev posameznemu upravičencu. Pri shemah državnih pomoči za raziskave, razvoj in inovacije ter zaposlovanje in usposabljanje se obdobje upravičenosti izdatkov prične z dnem vložitve vloge upravičenca za pomoč.
(3) Izdatek je upravičen samo, če je nastal zaradi operacije, ki jo je potrdil organ upravljanja, Evropska komisija oziroma oseba v pristojnosti organa upravljanja, in v skladu z merili, ki jih določi nadzorni odbor.
(4) V primeru, da izdatki niso nastali v breme sredstev državnega proračuna za kohezijsko politiko, posredniško telo posreduje predlog za pridobitev soglasja za preknjižbo porabe v breme sredstev državnega proračuna za kohezijsko politiko organu upravljanja, skupaj z dokazilom o opravljenih administrativnih kontrolah. Po pridobitvi soglasja se izvede preknjižba porabe v breme sredstev državnega proračuna za kohezijsko politiko. Po preknjižbi porabe neposredni proračunski uporabnik predloži zahtevek za povračilo organu za potrjevanje.
VI. KONČNA DOLOČBA
34. člen
(uveljavitev uredbe)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-6/2007/11
Ljubljana, dne 26. aprila 2007
EVA 2006-1536-0024
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost