Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2007 z dne 26. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2007 z dne 26. 4. 2007

Kazalo

2090. Uredba o oblikovanju cen komunalnih storitev, stran 5410.

Na podlagi 2. točke prvega odstavka 8. člena in 5. ter 6. točke 9. člena Zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) in v zvezi z 2. členom Uredbe o listi blaga in storitev, za katere se uporabljajo ukrepi kontrole cen (Uradni list RS, št. 80/00 in 17/04) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o oblikovanju cen komunalnih storitev
1. člen
(1) S to uredbo se določa pridobitev predhodnega soglasja k ceni in mehanizem za oblikovanje cen proizvodov in storitev, ki so razvrščene v Uredbi Sveta (EGS), št. 3696/93 z dne 29. oktobra 1993, o statistični klasifikaciji proizvodov po dejavnosti (CPA) v Evropski gospodarski skupnosti (UL L št. 342 z dne 31. 12. 1993, str. 1 z vsemi spremembami) v podrazredih:
– 41.000 zbiranje, čiščenje in distribucija vode,
– 90.010 ravnanje z odplakami,
– 90.020 ravnanje z odpadki.
(2) V okviru dejavnosti iz prejšnjega odstavka se po tej uredbi ločeno oblikujejo in obračunavajo cene storitev obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja (v nadaljnjem besedilu: komunalne storitve), kakor so navedene v 1. točki priloge k tej uredbi, ki je njen sestavni del.
2. člen
Pravna ali fizična oseba (v nadaljnjem besedilu: zavezanec), ki opravlja dejavnosti navedene v prejšnjem členu, oblikuje ceno storitve na način, ki ga določa mehanizem za oblikovanje cen komunalnih storitev v prilogi k tej uredbi.
3. člen
(1) Zavezanec lahko po pridobitvi predhodnega soglasja ministrstva za gospodarstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) poviša samo tisti del cene, ki je namenjen za investicije v infrastrukturo javne službe, pod pogojem, da so investicije predvidene v državnih operativnih programih varstva okolja na področju posamezne javne službe in občinskih razvojnih programih do leta 2008, ter da so izpolnjeni pogoji iz 6. točke priloge k tej uredbi.
(2) Povišanje cene za investicije je odvisno tudi od načrtovane finančne konstrukcije investicije (optimalno razmerje med lastnimi in tujimi viri financiranja, pri čemer se pri obsegu zadolževanja upoštevajo tudi morebitne omejitve zadolževanja v skladu s predpisi, ki urejajo javne finance), načrtovane dinamike izdatkov za investicije, načrtovanih prihrankov izvajanja storitev javne službe zaradi nove investicije in načrtovanih dodatnih prihodkov zaradi nove investicije (npr. če se poveča število uporabnikov storitev javne službe).
(3) Cena za investicije se lahko poveča tudi, če se zaradi izvedene racionalizacije poslovanja oziroma povečanja produktivnosti zniža lastna cena.
(4) Vlogo za pridobitev predhodnega soglasja k ceni mora zavezanec vložiti na ministrstvo, pri čemer povišanje v času od januarja 2006 do meseca vložitve vloge za izdajo predhodnega soglasja ne sme presegati odstotka kumulativnega povišanja cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih v času od januarja 2006 do meseca vložitve vloge za izdajo predhodnega soglasja.
4. člen
(1) Zavezanec lahko po pridobitvi predhodnega soglasja ministrstva poviša tudi lastno ceno v naslednjih primerih:
– če so se njegovi stroški objektivno in upravičeno povečali zaradi doseganja predpisanih standardov,
– če so se njegovi stroški povečali, ker je zaradi objektivnih razlogov prenehal sam opravljati storitve dejavnosti deponij, sežiganja in drugih načinov odstranjevanja trdnih odpadkov in jih zanj opravlja drug izvajalec in
– če je v skladu z okoljskimi predpisi, ki urejajo področje storitev iz 1. točke priloge k tej uredbi, upravičeno uvedel nove storitve v okviru izvajanja komunalnih storitev po tej uredbi in mu je nova storitev povzročila dodatne stroške, ki jih ni mogoče v celoti pokrivati z obstoječimi prihodki.
(2) Zavezanec mora v primeru iz prve alinee prejšnjega odstavka vlogi priložiti kopijo dovoljenja za predelavo ali odstranjevanje odpadkov ali kopijo potrdila vpisa v evidenco zbiralcev odpadkov, izdanih v skladu s predpisi o ravnanju z odpadki.
5. člen
Zavezanec sme uporabljati povišano ceno po preteku enega meseca od pridobitve predhodnega soglasja ministrstva.
6. člen
Vloga za izdajo predhodnega soglasja, ki jo zavezanec vloži na ministrstvo, mora vsebovati naslednje podatke:
1. ime in sedež zavezanca z navedbo dejavnosti, za katero je zavezanec registriran, matično številko iz poslovnega registra ter navedbo vseh storitev, ki jih podjetje opravlja kot gospodarsko javno službo;
2. pogodbo o izdaji koncesije v primeru, če je zavezanec koncesionar;
3. navedbo občin, v katerih zavezanec opravlja posamezno storitev;
4. navedbo dejavnosti in občin, kjer bo prišlo do spremembe cen;
5. občinski odlok, v katerem je opredeljeno izvajanje javne službe;
6. opis obstoječega načina in obsega opravljanja storitev navedenih dejavnosti ter podrobna obrazložitev razlogov za spremembo cen;
7. število uporabnikov javne službe;
8. cene za posamezno storitev in po posameznih občinah, če so cene po občinah različne, in sicer:
a. obstoječo povprečno ceno, ki je rezultat vsote zmnožka cen in količin za različne uporabnike, deljene s celotno količino obračunskega obdobja,
b. obstoječe cene po vrstah uporabnikov (pri storitvi zbiranja in odvoza odpadkov je treba navesti katere vrste odpadkov so zajete v ceni),
c. predlagano povprečno ceno in stopnjo spremembe cene za katere se pošilja vloga,
d. predlagane cene po vrstah uporabnikov in stopnjo sprememb cen za katere se pošilja vloga,
e. veljavne povprečne cene od januarja 2005 dalje ter stopnje, datume in razloge za spremembe cen storitev,
f. končno ceno in elemente te cene, ki jo plačajo posamezne vrste porabnikov za posamezno storitev, to je ceno, ki vključuje tudi razne prispevke in takse,
g. izračun in podrobnejšo obrazložitev kalkulativnih elementov lastne cene (po posameznih občinah, če so cene različne) v skladu s 4. točko priloge k tej uredbi za zadnje in predzadnje zaključeno poslovno leto,
h. izračuni cen morajo vsebovati tudi delež posameznih stroškov v skupnih stroških za posamezno leto, izračun posameznih stroškov na enoto storitve ter stopnjo povišanja posameznih stroškov glede na prejšnje leto,
i. izračun cene za investicije in podrobnejša obrazložitev v skladu s 5., 6. in 7. točko priloge k tej uredbi ter navedbo zneska celotne investicije, vključno s stroški oziroma izdatki v skladu s 6. točko priloge te uredbe;
9. delež izgub iz omrežja, izražen v odstotku pri vodooskrbi;
10. podrobnejšo opredelitev stroška amortizacije, in sicer vrednost osnovnih sredstev javne infrastrukture v upravljanju, amortizacijske stopnje za posamezno ali skupino osnovnih sredstev javne infrastrukture;
11. sklep občinskega sveta o višini amortizacije za zadnje zaključeno poslovno leto, ki jo javna podjetja lahko odpišejo v breme obveznosti;
12. pogodbo o oddaji gospodarske infrastrukture v upravljanje javnemu podjetju ter podatke o zadnji cenitvi infrastrukture v upravljanju;
13. pregled fizičnega obsega opravljene storitve po vrstah porabnikov za zadnje in predzadnje zaključeno poslovno leto;
14. izkaz poslovnega izida po PIM (poslovnoizidnih mestih) za zadnje in predzadnje zaključeno poslovno leto;
15. izkaz finančnega izida po neposredni metodi za zadnje in predzadnje zaključeno poslovno leto, skupaj s pojasnili finančnih tokov;
16. bilanco stanja za zadnje in predzadnje zaključeno poslovno leto;
17. podbilanco sredstev v upravljanju za posamezno storitev;
18. povzetek načrta razvojnih programov občine za vse projekte vezane na ceno za investicijo;
19. obrazložitev usklajenosti s sprejetim operativnim programom varstva okolja;
20. navedbo sprejetih programov investicije, usklajenih z državnimi operativnimi programi varstva okolja na področju posamezne javne službe in razvojnim programom občine;
21. prikaz virov sredstev na obrazcu, ki ga predpisuje Ministrstvo za finance za posamezen investicijski projekt, vključen v občinski proračun za obdobje 2005–2008;
22. soglasje Ministrstva za finance k zadolžitvi;
23. soglasje pristojne lokalne skupnosti z navedbo predlagane cene in
24. pozitivno strokovno mnenje Ministrstva za okolje in prostor. Pri ocenjevanju cene za investicijo mora strokovno mnenje vsebovati:
– podatke o usklajenosti cene za investicijo z operativnim programom varstva okolja,
– podatke o stroškovni analizi posamezne investicije,
– podatke o uporabljenih finančnih virih za investicijo,
– podatke o možnih finančnih virih za investicijo v letu 2007 in 2008.
7. člen
Ministrstvo lahko od zavezanca zahteva tudi dodatne podatke, če oceni, da so ti potrebni za rešitev vloge. Zavezanec mora na način in v roku, ki ju določi ministrstvo, vlogo dopolniti, sicer se šteje, da vloga ni bila vložena.
8. člen
Če iz vloge zavezanca za pridobitev predhodnega soglasja k ceni izhaja, da bi se skupna cena storitve javne službe, skupaj z DDV, taksami in drugimi dajatvami, povečala za več kakor 2,0 odstotka mora ministrstvo pridobiti tudi mnenje Urada za makroekonomske analize in razvoj.
9. člen
Predhodne prijave cen, ki so bile vložene pred uveljavitvijo te uredbe, se obravnavajo po dosedanjih predpisih.
10. člen
Med veljavnostjo te uredbe se za oblikovanje cen komunalnih storitev ne uporablja Pravilnik o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 128/04, 45/05, 56/05 in 45/06).
11. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o oblikovanju cen komunalnih storitev (Uradni list RS, št. 45/06).
12. člen
(1) V 30 dneh od uveljavitve uredbe morajo zavezanci sporočiti podatke o prodajni ceni, ki jo plačajo posamezne vrste porabnikov za posamezno storitev, to je ceni, ki vključuje tudi okoljske dajatve, razne občinske prispevke in DDV. O prodajni ceni za posamezno storitev mora zavezanec obvestiti Ministrstvo za gospodarstvo ter Ministrstvo za okolje in prostor.
(2) Obvestilo mora vsebovati:
1. ime in sedež zavezanca z navedbo dejavnosti za katero je zavezanec registriran, ter matično številko iz poslovnega registra;
2. občinski odlok v katerem je opredeljeno izvajanje javne službe;
3. pogodbo o izdaji koncesije, če je zavezanec koncesionar;
4. navedbo občin, v katerih zavezanec opravlja posamezno storitev;
5. cene po vrstah uporabnikov za posamezno storitev in po posameznih občinah, če so cene po občinah različne, in sicer:
a. obstoječo povprečno ceno in obstoječe cene po vrstah uporabnikov,
b. prodajno ceno in elemente te cene, ki jo plačajo posamezne vrste porabnikov za posamezno storitev, to je ceno, ki vključuje tudi okoljske dajatve, razne občinske prispevke in DDV,
c. izračun lastne cene in podrobnejšo obrazložitev kalkulativnih elementov lastne cene (po posameznih občinah, če so cene različne) v skladu s 3. točko priloge k tej uredbi za zadnje zaključeno poslovno leto in
d. zadnjo odločbo o odmerjeni višini okoljske dajatve in obračunano okoljsko dajatev na m3 oziroma na kg.
(3) Ob spremembi višine republiške okoljske dajatve ali drugih prispevkov ob ceni za posamezno storitev mora zavezanec poslati novo obvestilo o spremembi cene.
(4) Ob morebitni nepravilnosti obračuna republiške okoljske dajatve mora Ministrstvo za okolje in prostor obvestiti Ministrstvo za gospodarstvo.
13. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00713-17/2007/8
Ljubljana, dne 19. aprila 2007
EVA 2007-2111-0010
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost