Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2007 z dne 26. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2007 z dne 26. 4. 2007

Kazalo

2088. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za dele naselij Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno, Luče in Gornji Grad – za območje Občine Ljubno, stran 5407.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-1; Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 in 58/03; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-1) in 30. člena Statuta Občine Ljubno (Uradno glasilo zgornjesavinjskih občin, št. 2/99) županja Občine Ljubno sprejema
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za dele naselij Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno, Luče in Gornji Grad – za območje Občine Ljubno
S tem programom priprave se podrobneje določajo programska izhodišča, vsebina strokovnih podlag, način pridobitve in financiranja strokovnih rešitev in geodetskih podlag za pripravo Sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za dele naselij Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno, Luče in Gornji Grad – za območje občine Ljubno in subjekti, ki sodelujejo pri pripravi IPA ter roki za posamezne faze priprave IPA.
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev (PUP) za območje Občine Ljubno
Glede na spremenjene zahteve po gradnji na območju veljavnega Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za dele naselij Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno, Luče in Gornji Grad (Uradni list RS, št. 66/93), na območju Občine Ljubno, ki se odražajo predvsem v pomanjkanju zadostnega števila stavbnih zemljišč, je potrebno predvsem zaradi zagotovitve ustrezne izkoriščenosti zemljišč namenjenih gradnji, ustreznega oblikovanja objektov in ureditve gospodarske javne infrastrukture, ustreznega oblikovanja in zagotovitve skladnosti z veljavno zakonodajo pripraviti spremembe in dopolnitve Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za dele naselij Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno, Luče in Gornji Grad (Uradni list RS, št. 66/93).
Pripravljavec akta želi s spremembami in dopolnitvami PUP na obravnavanem območju le spremeniti merila glede vrste dopustnih dejavnosti, gradenj in objektov ter funkcionalna in oblikovna merila in pogoje na obravnavanem območju ter na spremljajočih funkcionalnih površinah.
2. Pravna podlaga
Spremembe in dopolnitve Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za dele naselij Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno, Luče in Gornji Grad (Uradni list RS, št. 66/93) – za območje Občine Ljubno, se pripravijo v skladu z določili ZUreP-1 in Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04), ter vse zakonodaje in predpisov v zvezi s prostorom.
V skladu z določbami 34. člena ZUreP-1 se postopek sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za dele naselij Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno, Luče in Gornji Grad (Uradni list RS, št. 66/93) – za območje Občine Ljubno, pripravi in sprejema po skrajšanem postopku. Spremembe se ne nanašajo na spremembo namenske rabe, in ne ovirajo dejavnosti osnovne namenske rabe. Poleg tega se načrtujejo objekti za katere ni predpisana obveznost presoje vplivov na okolje, predlagane spremembe pa tudi ne vplivajo na kulturno dediščino in na rabo sosednjih zemljišč in objektov.
3. Program sprememb in dopolnitev PUP in območje obravnave
Predmet sprememb in dopolnitev PUP so:
– spremembe in dopolnitve meril in pogojev glede vrste gradenj in prostorskih ureditev,
– spremembe in dopolnitve meril in pogojev glede oblikovanja gradenj in prostorskih ureditev,
– spremembe in dopolnitve parcelacij zemljišč na obravnavanem območju;
Območje obravnave obsega območja, ki jih ureja Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za dele naselij Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno, Luče in Gornji Grad (Uradni list RS, št. 66/93).
4. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi sprememb in dopolnitev PUP
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave sprememb in dopolnitev PUP podati smernice za njegovo pripravo, k dopolnjenemu predlogu akta pa mnenje, so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za okolje, Ljubljana (varstvo okolja, ravnanje z odpadki, ohranjanje narave);
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja Savinje, Celje (vode);
3. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, OE Celje (ohranjanje narave);
4. Ministrstvo za kulturo, Ljubljana (varstvo kulturne dediščine ter druge dejavnosti kulture, ki so prostorsko relevantne);
5. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje (varstvo kulturne dediščine);
6. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Ljubljana (raba in ohranjanje potencialov kmetijskih zemljišč);
7. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za planiranje, Ljubljana (cestni promet);
8. Občina Ljubno (razvoj gospodarstva, družbene javne infrastrukture občinskega pomena /zdravstvo, šolstvo, šport, socialno varstvo, javna uprava, ipd./, turizma, kmetijstva, prometa /lokalnih cest/ in druge infrastrukture občinskega pomena);
9. JP Komunala Mozirje;
10. UPC Telemach (KTV omrežje);
11. Telekom Slovenije, Regionalna enota TK omrežja Vzhod PE Celje (telekomunikacije in zveze);
12. Elektro Celje d.d. (prenos in distribucija električne energije).
5. Seznam potrebnih strokovnih podlag in način njihove pridobitve
Pri izdelavi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta je potrebno upoštevati vse predhodno izdelane ter potrebne novo izdelane strokovne podlage in druga gradiva s področja prostorskega razvoja, varstva okolja in ohranjanja narave, relevantna za izdelavo naloge.
6. Roki izdelave sprememb in dopolnitev PUP
Rokovno je priprava sprememb in dopolnitev PUP vezana na pogodbene obveznosti izbranega načrtovalca z investitorjem. Postopek priprave in sprejema sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za dele naselij Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno, Luče in Gornji Grad (Uradni list RS, št. 66/93) – za območje Občine Ljubno bo potekal po naslednjem terminskem planu:
– županja Občine Ljubno s podpisom potrdi program priprave. Objava Programa priprave v Uradnem listu RS.
– Nosilci planiranja na državni in lokalni ravni podajo v skladu s 34. členom ZUreP-1 smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve v roku 15 dni.
– Ob predpostavki, da so aktivnosti nosilcev planiranja opravljene v podanih rokih, pripravljavec skupaj z izbranim načrtovalcem pripravi predlog sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za namen javne razgrnitve.
– Županja sprejme sklep o javni razgrnitvi, ki se ga objavi v Uradnem listu RS.
– Izvede se javna razgrnitev predloga načrtovane prostorske ureditve z javno obravnavo na občini Ljubno, ki traja 15 dni.
– Županja zavzame stališča do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve na podlagi strokovnega mnenja nosilca izdelave sprememb in dopolnitev Odloka in občinske strokovne službe, ki predhodno obravnava pripombe in predloge.
– Občinski svet sprejme na predlog župana stališče do pripomb in predlogov podanih v javni razgrnitvi in javni obravnavi.
– Pripravljavec in načrtovalec pripravita usklajeni predlog prostorskega akta. Istočasno pripravljavec pozove nosilce planiranja na državni in lokalni ravni, da dajo mnenja k usklajenemu predlogu prostorskega akta; rok je 15 dni.
– Občinski svet obravnava in sprejme na predlog županje Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za dele naselij Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno, Luče in Gornji Grad (Uradni list RS, št. 66/93) – za območje Občine Ljubno
– Objava odloka v Uradnem listu RS.
7. Navedba in način pridobitve geodetskih podlag
Spremembe in dopolnitve PUP bodo izvedene v digitalni obliki v skladu z 31. členom Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave prostorskega reda občine ter vrstah njegovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 127/04).
Spremembe in dopolnitve PUP bodo prikazane na digitalnem katastrskem načrtu (DKN) v merilu 1:5000.
Druge podlage, ki se bodo uporabljale pri izdelavi so še temeljni topografski načrti (TTN) v merilu 1:5000 in digitalni ortofoto načrti (DOF) v merilih 1:5000 in 1:1000. Vse podlage se pridobi iz uradnih prostorskih zbirk podatkov Geodetske uprave RS.
8. Obveznosti financiranja priprave lokacijskega načrta
Občina Ljubno zagotovi vsa sredstva za izdelavo strokovnih podlag ter za izdelavo prostorskega akta.
9. Veljavnost programa priprave
Ta program priprave začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-01/2007
Ljubno ob Savinji, dne 24. aprila 2007
Županja
Občine Ljubno
Anka Rakun l.r.

AAA Zlata odličnost