Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2007 z dne 26. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2007 z dne 26. 4. 2007

Kazalo

2087. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih, znižanju plačil staršev in rezervaciji, stran 5405.

Na podlagi prvega odstavka 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – prečiščeno besedilo), drugega odstavka 12. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06), 17., 18. in 22. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 6. izredni seji dne 23. 4. 2007 sprejel
S K L E P
o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih, znižanju plačil staršev in rezervaciji
1. člen
Cene dnevnih programov v javnih vrtcih v Mestni občini Ljubljana znašajo mesečno na otroka:
2. člen
V vrtcih iz prejšnjega člena tega sklepa znašajo cene poldnevnih in krajših programov predšolske vzgoje mesečno na otroka:
– poldnevni program od 4 do 5 ur dnevno brez obrokov: 232,08 EUR / 55.616 SIT,
– krajši program do 3 ure dnevno brez obrokov: 103,76 EUR / 24.866 SIT.
Plačilo staršev za program cicibanovih igralnih uric v vrtcih iz prvega člena tega sklepa znaša 2,09 EUR/500 SIT na uro.
3. člen
Mesečni stroški živil za otroke, upoštevani v cenah programov iz prvega člena tega sklepa znašajo 38,85 EUR/9.309 SIT mesečno. V tem znesku znaša vrednost dopoldanske malice 8,16 EUR/1.955 SIT, kosila 25,64 EUR/6.144 SIT in popoldanske malice 5,05 EUR/1.210 SIT. Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil. Če starši obvestijo vrtec do devete ure o otrokovi odsotnosti, vrtec zniža ceno programa za stroške neporabljenih živil z naslednjim dnem.
4. člen
Vrtci, katerih ustanovitelj je Mestna občina Ljubljana, morajo o vrsti in obsegu dodatnih stroškov za otroka s posebnimi potrebami, vključenega v redni oddelek vrtca, obvestiti tudi organ Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, pristojen za predšolsko vzgojo.
5. člen
Staršem otrok, za katere je Mestna občina Ljubljana po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo otroka vključenega v dnevni program v javnem vrtcu na območju Mestne občine Ljubljana, se dodatno zniža plačilo tako, da plačajo v programu prvega starostnega obdobja, vzgojno-varstveni družini in razvojnih oddelkih za 22% nižjo ceno programa v svojem plačilnem razredu, v programu drugega starostnega obdobja in kombiniranih oddelkih pa za 15% nižjo ceno programa v svojem plačilnem razredu.
Staršem otrok, za katere je Mestna občina Ljubljana po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo otroka vključenega v vrtec iz 1. člena tega sklepa v poldnevni ali krajši program, se zniža plačilo tako, da plačajo za 17% nižjo ceno programa v svojem plačilnem razredu.
6. člen
Staršem otrok, za katere je Mestna občina Ljubljana po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa, ki imajo otroka vključenega v javni vrtec izven območja Mestne občine Ljubljana, se plačilo dodatno zniža tako, da plačajo za 17% nižjo ceno programa v svojem plačilnem razredu.
7. člen
Starši otrok, za katere je Mestna občina Ljubljana po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavijo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otroka enkrat letno v obdobju od 1. junija do 30. septembra. Rezervacijo lahko starši uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca. Starši so jo dolžni vrtcu pisno napovedati najpozneje en teden pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca.
O vlogi za koriščenje rezervacije izven termina iz prejšnjega odstavka v primeru bolezni ali poškodbe otroka, na podlagi ustreznih zdravniških potrdil, odloči organ Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, pristojen za predšolsko vzgojo.
Starši lahko koristijo rezervacijo za namen iz prvega in drugega odstavka tega člena v skupnem trajanju največ 2 meseca letno.
Za rezervacijo starši plačajo 30% od njihovega z odločbo določenega plačilnega razreda.
8. člen
Mestna občina Ljubljana bo za otroke, za katere je po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje, zagotovila vrtcu sredstva za plačilo celotne razlike med plačili staršev in ceno programa, ki nastane zaradi določitve vseh dodatnih znižanj in rezervacije po tem sklepu.
9. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih, znižanju plačil staršev in rezervaciji, št. 602-25/06-2 z dne 23. 1. 2006 (Uradni list RS, št. 9/06).
10. člen
Ta sklep začne veljati prvega dne naslednjega meseca po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-290/2006-34
Ljubljana, dne 23. aprila 2007
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost