Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2007 z dne 26. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2007 z dne 26. 4. 2007

Kazalo

2081. Odlok o proračunu Občine Turnišče za leto 2007, stran 5402.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 63/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B in 19. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 52/99, 9/01, 108/01, 65/02, 78/03 in 10/04) je Občinski svet Občine Turnišče na 4. seji dne 19. 4. 2007 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Turnišče za leto 2007
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Turnišče za leto 2007 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
                              v EUR
---------------------------------------------------------------
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
---------------------------------------------------------------
   Skupina/Podskupina kontov        Proračun leta 2007
---------------------------------------------------------------
   I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)      2.486.766
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)             1.743.787
70  DAVČNI PRIHODKI                 1.633.832
   700 Davki na dohodek in dobiček         1.503.132
   703 Davki na premoženje               67.750
   704 Domači davki na blago in storitve        62.950
   706 Drugi davki
71  NEDAVČNI PRIHODKI                 109.955
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja  17.575
   711 Takse in pristojbine               1.980
   712 Denarne kazni                   800
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
   714 Drugi nedavčni prihodki             89.600
72  KAPITALSKI PRIHODKI
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
   721 Prihodki od prodaje zalog
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in
   neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73  PREJETE DONACIJE
   730 Prejete donacije iz domačih virov
   731 Prejete donacije iz tujine
74  TRANSFERNI PRIHODKI                450.179
   740 Transferni prihodki iz drugih
   javnofinančnih institucij             450.179
78  PREJETA SREDSTVA IZ EU               292.800
   782 Prejeta sred. iz pror. EU za struk. pol.    292.800
   II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)         2.486.766
40  TEKOČI ODHODKI                   388.066
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim       172.960
   401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost   15.000
   402 Izdatki za blago in storitve          136.470
   403 Plačila domačih obresti
   409 Rezerve                     63.636
41  TEKOČI TRANSFERI                  911.455
   410 Subvencije                   25.000
   411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom    252.350
   412 Transferi neprofitnim organizacijam
   in ustanovam                    364.955
   413 Drugi tekoči domači transferi         269.150
   414 Tekoči transferi v tujino
42  INVESTICIJSKI ODHODKI               589.300
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev       589.300
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI              583.085
   432 Investicijski transferi            583.085
   Drugi odhodki                    14.860
   III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
   (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
---------------------------------------------------------------
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
---------------------------------------------------------------
   Skupina/Podskupina kontov        Proračun leta 2007
---------------------------------------------------------------
   IV. PREJETA VRAČILA
   DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH
   DELEŽEV (750+751+752)
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
   750 Prejeta vračila danih posojil
   751 Prodaja kapitalskih deležev
   752 Kupnine iz naslova privatizacije
   V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV (440+441+442+443)
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
   440 Dana posojila
   441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
   443 Povečanje namenskega premoženja v
   javnih skladih in drugih osebah javnega
   prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
   VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
   SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
---------------------------------------------------------------
C.  RAČUN FINANCIRANJA
---------------------------------------------------------------
   Skupina/Podskupina kontov        Proračun leta 2007
---------------------------------------------------------------
s   VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50  ZADOLŽEVANJE
   500 Domače zadolževanje
   VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55  ODPLAČILA DOLGA
   550 Odplačila domačega dolga
   IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) - ali 0 ali +
   X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
   XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.)
   STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE
   31. 12. PRETEKLEGA LETA               6.340
   9009 Splošni sklad za drugo             6.340
---------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani občine www:turnisce.si.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01), ki se uporabijo za namen nabave zaščitne opreme pripadnikov PGD,
2. okoljska dajatev (taksa za obremenjevanje vode), ki se uporabi kot namenska sredstva za izgradnjo kanalizacijskega omrežja,
3. priključne takse, ki se uporabljajo kot namenska sredstva za zamenjavo vodomerov,
4. pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, ki se kot namenska sredstva uporabljajo za vzdrževanje gozdnih cest v Občini Turnišče.
4. člen
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika (župan oziroma v primeru ožjih delov občin predsednik sveta, kot je določeno v statutu).
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna ob polletju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2007 in njegovi realizaciji.
5. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte iz načrta razvojnih programov prične s postopkom prevzemanja obveznosti za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2007 90% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 10% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
6. člen
Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2007 oblikuje v višini 12.500 evrov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine sprejete postavke v proračunu župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
7. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višin 210,00 evrov odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
8. člen
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Turnišče, v letu 2007 ne sme preseči skupne višine glavnic 80.000,00 evrov.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Turnišče v letu 2008, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 7-04/2007-OSOT
Turnišče, dne 19. aprila 2007
Župan
Občina Turnišče
Jože Kocet l.r.

AAA Zlata odličnost